Skip to main content

Ogólne warunki handlowe EMEA

dotyczy sprzedaży krajowej i międzynarodowej (Stan: grudzień 2020)

Informacje ogólne, zakres obowiązywania

1. Ogólne Warunki Handlowe Franke Foodservice Systems GmbH („Franke”) obowiązują w swoim brzmieniu dla wszystkich umów dotyczących dostaw i usług realizowanych przez Franke. OWH nie obowiązują, jeżeli nabywca jest konsumentem. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych lub zawartej umowy muszą zostać dokonane w formie pisemnej. Ogólne Warunki Handlowe nabywcy są wyraźnie wykluczone, chyba że Franke wyrazi pisemną zgodę na ich przejęcie. Przy ocenie skuteczności i interpretacji poszczególnych dokumentów wiążąca jest następująca kolejność: potwierdzenie zamówienia, oferta, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

2. Nieskuteczność lub nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień oraz ciągłość umowy, która doszła do skutku. W punktach nieskutecznych lub nieważnych postanowień obowiązują właściwe przepisy prawne lub ustalenia na nowo zawarte między stronami.

Oferta, dokumentacja ofertowa, prace projektowe, prawa autorskie

3. Oferty Franke obowiązują zawsze jako niewiążące. Franke zastrzega sobie możliwość występowania różnic w stosunku do ilustracji, rysunków, jak również wymiarów, masy oraz parametrów podanych w ofertach Franke, prospektach, cennikach oraz katalogach, jeśli nie zostały one wyraźnie określone jako wiążące.

4. Rysunki / układy i inne poufne dokumenty („Informacje”) pozostają własnością Franke i objęte są prawami autorskimi Franke, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone. Takie informacje, np. oferty / kosztorysy oraz ceny, nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Franke. Wszelkie informacje należy zwrócić do Franke na pierwsze żądanie. Jeśli zamówienie nie zostanie złożone, należy je niezwłocznie odesłać bez specjalnego żądania firmy Franke i nie mogą być one wykorzystywane.

5. Jeśli te informacje zostaną przekazane przez nabywcę z wyraźnym naruszeniem osobom trzecim wbrew powyższego postanowienia, Franke ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 euro. Zastrzega się wyraźnie możliwość dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Uregulowanie kary umownej nie zwalnia z dochowania zobowiązań zgodnie z punktem 4.

Terminy dostaw, dostawa, przejście ryzyka, opakowania

6. Terminy dostaw i czas realizacji dostawy nie są wiążące, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie. Informacje podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą, ale bez gwarancji i z zastrzeżeniem terminowej dostawy towaru do firmy Franke oraz terminowej realizacji świadczeń przez nabywcę. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli nabywca dopuszcza taką możliwość. Dostawy beda wykonywane zgodnie z warunkami dostawy Free Carrier Bad Saeckingen (FCA Bad Saeckingen, Incoterms 2020). Jeżeli w odstępstwie od niniejszych uzgodnień Franke zleci wykonanie transportu, Franke nie przejmuje odpowiedzialności. Za opóźnienia dostaw nie odpowiada ani Franke ani spedytor. Opakowania transportowe i inne nie są przyjmowane przez Franke, są one własnością nabywcy, wyjątkiem są palety.

7. Nabywca musi sprawdzić produkty bezpośrednio po dostarczeniu pod kątem kompletności, zgodności z dokumentacją przewozową i szkód powstałych w wyniku transportu i niezwłocznie zgłosić pisemnie widoczne odchylenia i wady. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w ciągu 5 dni od daty dostawy produktów, wówczas dostawa jest uznawana za wykonaną zgodnie z umową, chyba że odchylenie nie było widoczne mimo sumiennie wykonanej kontroli.

Ceny, warunki płatności

8. Ceny Franke sa wyliczone w oparciu o warunki dostawy Free Carrier Bad Saeckingen (FCA Bad Saeckingen, Incoterms 2020) bez opakowania i ustawowego podatku VAT (jeśli dotyczy). Minimalna wartość zamówienia wynosi 25 euro. Jeśli nie dokonano innych ustaleń, ceny Franke nie obejmują kosztów montażu. Jeżeli nabywca zleca Franke montaż, Franke może wykonać montaż za pośrednictwem podmiotów trzecich. Takie prace montażowe mogą zostać rozliczone na polecenie Franke stronę trzecią bezpośrednio z nabywcą. Wszelkie koszty powstałe z tego tytułu ponosi nabywca. Cena zawiera certyfikat konieczny przy sprzedaży na terenie Niemiec oraz dokumentację w języku niemieckim i angielskim. Jeżeli nabywca potrzebuje dodatkowych certyfikatów i dokumentacji, są one doliczane do kosztów nabywcy po kosztach wykonania.

9. Faktura jest przesyłana e-mailem. Faktury należy opłacić bez potrąceń w terminie 10 dni, licząc od dnia wystawienia faktury, przelewem. Płatność kartą kredytową jest niedopuszczalna. Faktura musi być zapłacona we wskazanej walucie. W przypadku kuchni i zmiany wyposażenia należy uiścić zaliczkę w wysokości 75 % w terminie odpowiednio 30 dni przed ustalonym terminem wydania. Jeżeli nabywca spóźnia się z zapłatą, Franke ma prawo do żądania natychmiastowej spłaty całej należności. Dostawa odbędzie się wtedy wyłącznie po zapłacie z góry. Ponadto w opisanych przypadkach Franke ma prawo uzależnić realizację wszystkich zamówień nabywcy od zapłaty z góry lub złożenia zabezpieczenia.

Prawo własności

10. Dostarczony towar pozostaje własnością Franke do chwili spełnienia wszystkich wymagań wynikających ze stosunków handlowych z nabywcą. Zastawy lub zabezpieczenia nabywcy są niedozwolone, nabywca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Franke w formie pisemnej o interwencjach osób trzecich w towar. Nabywca jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem będącym własnością Franke, zabezpieczenia go przed uszkodzeniem i zniszczeniem i oznakowania go jako własność Franke oraz do składowania w osobnym miejscu tak, aby w każdej chwili możliwe było jego wydzielenie. W takim przypadku w momencie wystąpienia uszkodzenia Franke występuje z roszczeniami w stosunku do ubezpieczyciela, jeżeli dotyczą one własności Franke. Nabywca ma prawo do zbycia towaru w ramach zgodnej z przepisami transakcji handlowej po opłaceniu całej kwoty na rzecz firmy Franke lub jeśli wyraźnie poinformuje kupującego w formie pisemnej, że firma Franke posiada prawo własności do towaru, o którym mowa. Należności powstałe w efekcie odsprzedaży lub innego tytułu prawnego (ubezpieczenie, niedozwolone działanie, powiązanie z gruntem) odnośnie towaru nabywca ceduje już teraz na Franke ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli ma miejsce niewypłacalność nabywcy, nie jest on uprawniony do odsprzedawania lub przekazywania towaru będącego jeszcze własnością Franke, dopóki nie zaspokoi w pełni roszczeń Franke w stosunku do siebie. W razie zachowania niezgodnego z umową, w szczególności opóźnienia płatności po wezwaniu, nabywca na żądanie Franke jest zobowiązany do zwrotu towaru DDP (Incoterms 2010) loco zakład Franke (wraz z wyładunkiem na swoją odpowiedzialność i koszty).

11. Jeżeli prawo kraju, w którym znajduje się towar, nie dopuszcza zastrzeżenia własności wcale lub dopuszcza je w ograniczonym stopniu, Franke może ustanowić inne prawa do towarów. Nabywca zobowiązuje się do współdziałania we wszystkich wymaganych działania (np. rejestracje) w celu urzeczywistnienia prawa własności lub innych praw występujących w miejsce prawa własności i do ochrony tych praw.

Utylizacja

12. Nabywca, jeżeli posiada siedzibę w Niemczech, przejmuje obowiązek utylizacji dostarczonego towaru po zakończeniu okresu użytkowania na własny koszt zgodnie z przepisami prawnymi. Nabywca zwalnia firmę Franke ze zobowiązań wynikających z § 10 ust. 2 niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych ElektroG (obowiązek odbioru przez producentów) wzgl. art. 9 dyrektywy ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE 2002/96/WE wzgl. art. 13 dyrektywy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE 2012/19/WE oraz roszczeń osób trzecich wynikających z tego tytułu. W przypadku, gdy nabywca zleci utylizację firmie Franke, Franke GmbH sporządzi dla nabywcy ofertę odbioru i utylizacji zużytego sprzętu w dniu wymagalności utylizacji towaru. Koszty transportu i utylizacji ponosi nabywca.

13. Nabywca z siedzibą w kraju członkowskim UE spoza terenu Niemiec jako importer i komercyjny użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązany do jego utylizacji na własny koszt zgodnie z przepisami po zakończeniu okresu użytkowania. W takim przypadku firma Franke nie może być postrzegana jako producent.

14. Nabywca z siedzibą poza UE nie podlega regulacjom dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym WEEE. W związku z tym jako importer i komercyjny użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązany na własny koszt do jego utylizacji zgodnie z przepisami w jego kraju po zakończeniu okresu użytkowania.

Odpowiedzialność za wady, gwarancja

15. Jeśli dostarczony przez Franke towar posiada wady, roszczenia nabywcy z tytułu wad określają przepisy prawne, zakładając, że nabywca może zażądać naprawy. Jeżeli naprawa wad nie przyniesie rezultatu lub Franke uzna ją za bezcelową, nabywca jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Jeśli wada dotyczy wyrobu innego producenta, Franke ma prawo do cesji roszczeń gwarancyjnych wobec dostawcy na rzecz nabywcy. W takim przypadku Franke może zgłaszać roszczenia, jeżeli roszczenia gwarancyjne nabywcy w stosunku innego producenta nie zostały uznane. Nieuznanie oznacza, iż nabywca dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej, włącza Franke do postępowania podczas wnoszenia powództwa, gdzie w ostatniej instancji zapada wyrok odrzucający powództwo, wzgl. inny producent wszczyna postępowanie upadłościowe.

16. Wady należy zgłaszać niezwłocznie w formie pisemnej, jednak najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od chwili ich stwierdzenia. Na towary wyprodukowane przez Franke udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia przejścia ryzyka. Gwarancja nie obejmuje materiałów ulegających zużyciu, źródeł światła, wszelkich elementów wykonanych ze szkła oraz ulegających zużyciu. W przypadku towarów nieprodukowanych przez Franke, lecz przez osoby trzecie, obowiązują warunki gwarancji udzielone przez osoby trzecie. Dotyczy to w szczególności części zamiennych. Jeżeli nabywca Franke uzgodni z innym producentem (OEM) bezpośrednio warunki gwarancji, nie może wnosić roszczeń gwarancyjnych w stosunku do Franke i w związku z tym firma Franke jest zwolniona z wszelkich świadczeń gwarancyjnych.

Odszkodowanie

17. Franke odpowiada wyłącznie za poważne zaniedbania i celowe działanie oraz naruszenie obowiązku wynikającego z umowy, którego wypełnienie umożliwia właściwą realizację umowy i nabywca ufa w jego regularne przestrzeganie („obowiązek podstawowy”). W przypadku nieznacznego naruszenia obowiązku podstawowego odpowiedzialność Franke jest ograniczona do typowych szkód przewidywanych podczas zawierania umowy, w przypadku nieznacznego naruszenia innych obowiązków wynikających z umowy niebędących obowiązkami podstawowymi odpowiedzialność Franke jest wykluczona. W przypadku początkowej niezdolności Franke odpowiada tylko wtedy, gdy przeszkoda w wypełnieniu świadczenia była znana firmie Franke, lecz nie została ona uznana jako poważne zaniedbanie lub nastąpiło naruszenie obowiązku podstawowego przez początkową niezdolność.

18. Utracony zysk, przerwa w użytkowaniu i inne pośrednie szkody nie podlegają odszkodowaniu ze strony Franke.

19. Jeżeli odpowiedzialność Franke nie jest ograniczona przez powyższe punkty lub nie jest wykluczona, dotyczy także odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i innych podmiotów wspomagających. Roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone w przypadku przejęcia gwarancji lub ryzyka zakupu oraz zagrożenia życia, ciała i zdrowia, celowego zatajenia wady i roszczeń zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt. Za wyjątkiem roszczeń wynikających z niedozwolonego postępowania oraz roszczeń w stosunku do towaru, który zgodnie ze swoim zwyczajowym przeznaczeniem używany jest w budownictwie i tam spowodował szkody, roszczenia odszkodowawcze nabywcy, do których zgodnie z tym postanowieniem ograniczona jest odpowiedzialność, przedawniają się po roku.

Anulowanie zamówień, zwrot towaru

20. Anulowanie zlecenia poza prawem wynikającym z wystąpienia wad może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Franke. W razie anulowania złożonego już zamówienia na towar handlowy Franke zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 % wartości towaru, jednak co najmniej 15 euro. W przypadku anulowania przydzielonego projektu (zabudowa, przebudowa lub inne zlecenia związane z dostawą wyprodukowanych towarów) Franke zastrzega sobie prawo do wystawienia rachunku za anulowanie zlecenia w wysokości nakładów poniesionych przez Franke.

21. Zwrot zamówionych towarów poza prawem wynikającym z wystąpienia wad może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Franke w ciągu maks. 24 godz. od dostawy. Zwrot do firmy Franke musi nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu zgody, z podaniem numeru RMA (Return-Merchandise-Authorization) określonego przez firmę Franke. Towar musi dotrzeć do firmy Franke najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia nadania numeru RMA i musi on być zwrócony bez oznak użytkowania i w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, Franke wystawia zapis na dobro rachunku w wysokości wartości towaru, wypłata w gotówce jest wykluczona. Franke zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej za opracowanie wzgl. zwrot w wysokości 20 % wartości towaru, jednak co najmniej 15 euro. Zwrot towaru o cenie zakupu netto za kwotę mniejszą niż 20 euro jest niedopuszczalny, a ponadto nie przysługuje prawo do zwrotu wartości towaru w formie zapisu na dobro rachunku.

Ochrona i przetwarzanie danych

22. Dane osobowe to według prawa o ochronie danych osobowych informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną ('Podmiot danych'). 

Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Franke zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, a wszyscy nasi pracownicy, firmy wchodzące w skład grupy Franke oraz usługodawcy zewnętrzni, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zapewnienia poufności tych danych.

Z chwilą otrzymania przez firmę Franke danych osobowych od Klienta lub punktu sprzedaży w celu opisanym powyżej, firma Franke staje się samodzielnym administratorem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

Firma Franke zbiera dane osobowe podczas procesu rejestracji, przetwarzania formularzy i e-maili w ramach obsługi zamówień produktów i usług, wsparcia posprzedażowego dla produktów i usług, zapytań i próśb dotyczących zamawianych produktów oraz w innych sytuacjach, w których podmiot danych wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych bezpośrednio firmie Franke lub za pośrednictwem punktu sprzedaży.

Przekazane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) będą przetwarzane przez firmę Franke w celach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych. Mając na uwadze wspólne zadowolenie i utrzymanie dobrych relacji biznesowych z naszymi Klientami i Podmiotami danych, Podmiot danych może w każdej chwili dochodzić swoich praw (kontrola, poprawianie, usuwanie, sprzeciw itp.), kontaktując się z Franke, np. sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych bez podania przyczyn.

Niektóre z przekazanych danych osobowych mogą być przechowywane lub przetwarzane w krajach o innym prawodawstwie, takich jak na przykład Stany Zjednoczone, w których to przepisy o ochronie danych mogą różnić się od obowiązujących na terenie UE. W takim przypadku firma Franke zapewnia równoważny poziom ochrony danych przez podmiot przetwarzający dane do tego, jaki obowiązuje w kraju siedziby firmy Franke.

Klient jest zobowiązany do poinformowania każdego punktu sprzedaży oraz użytkowników końcowych o tym, że przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz o tym że dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Franke zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszej Klauzuli. Klient odpowiada bez ograniczeń i zwalnia z odpowiedzialności firmę Franke w przypadku szkód zaistniałych w związku z przekazaniem przez Klienta danych osobowych lub naruszeniem obowiązującego prawa o ochronie danych.

Pełna treść oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się na naszej stronie internetowej: www.franke.com.

Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, miejsce wykonania umowy

23. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem umowy ONZ o handlu międzynarodowym oraz norm ws. kolizji prawnych.

24. Miejscem wykonania umowy dla wszystkich roszczeń wynikających z umów z Franke jest siedziba firmy Franke. Wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich roszczeń obustronnych lub w związku ze stosunkiem handlowym jest Bad Saeckingen. Firma Franke jest uprawniona do wystąpienia do każdego innego sądu dopuszczalnego przez prawo. Alternatywnie firma Franke – jako powód – jest uprawniona do podjęcia pozasądowego postępowania rozjemczego wynikającego ze stosunku handlowego, zgodnie z prawem rozjemczym Niemieckiego Instytutu Sądownictwa Polubownego (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.v.) (DIS); siedzibą postępowania arbitrażowego jest siedziba firmy Franke, językiem postępowania arbitrażu jest język niemiecki lub angielski według wyboru Franke.

 

Franke Foodservice Systems GmbH

Jurastrasse 3, 79713 Bad Saeckingen, Niemcy
+49 7761 5533 0  |  fce-sales@franke.com


Ściągnij