Skip to main content

Polityka prywatności i plików cookie

FRANKE Holding AG i firmy stowarzyszone (zwane dalej łącznie „FRANKE”, „firma” lub „my”) zobowiązują się do ochrony Twojej prywatności. FRANKE docenia Twoje zainteresowanie naszymi produktami oraz odwiedziny w niniejszej witrynie internetowej lub korzystanie z naszych usług sieci Web. Twoja prywatność jest dla nas ważna i chcemy zapewnić Ci komfort podczas wizyty w naszej witrynie. Przetwarzamy dane osobowe gromadzone podczas wizyt w naszych witrynach internetowych zgodnie z przepisami prawa. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookie (dalej „Polityka prywatności”) pragniemy przedstawić Ci informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych i plikach cookie, celu tych działań, środków bezpieczeństwa i sposobów korzystania z przysługujących Ci praw. Kliknij nagłówek odpowiedniej sekcji poniżej, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, lub rozwiń wszystko:

Zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami ochrony danych administratorem danych jest odpowiednia spółka FRANKE wskazana w stopce witryny internetowej. Administrator danych może przekazywać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym lub usługodawcom zewnętrznym (dalej „podmioty przetwarzające dane”) do celów obsługi, przetwarzania, przechowywania lub innych celów, które ułatwiają naszą działalność gospodarczą. Wykorzystujemy środki umowne i inne środki zobowiązujące podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu do utrzymania takiego poziomu ochrony prywatności, który będzie porównywalny do naszych własnych praktyk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie poprzez dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jeden szczególny czynnik określający fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub datę urodzenia. Dane osobowe mogą przybierać różne formy (np. papierową, elektroniczną lub audiowizualną). Firma FRANKE jest zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy, podmioty przetwarzające dane i zewnętrzni usługodawcy dysponujący dostępem do danych osobowych są zobowiązani do poszanowania poufności danych osobowych i przestrzegania Polityki prywatności. Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy prześlesz je do nas podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub przy okazji wiadomości e-mail, jako część zamówienia produktów lub usług, zapytań lub ofert produktowych i w podobnych sytuacjach, w których została przez Ciebie podjęta decyzja o udostępnieniu nam tych informacji.
Baza danych i jej zawartość pozostają w firmie FRANKE lub u podmiotów przetwarzających dane i na serwerach, działających w naszym imieniu i ponoszących wobec nas odpowiedzialność.
Zachowamy kontrolę i odpowiedzialność podczas wykorzystywania danych osobowych, które nam ujawnisz. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane lub przetwarzane na komputerach znajdujących się w innych jurysdykcjach, gdzie może obowiązywać inne prawo dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach dbamy o odpowiednią ochronę poprzez wymaganie, by podmiot przetwarzający dane w innym kraju chronił Twoje dane w sposób równoważny z ochroną wymaganą w Twoim kraju.

Ujawnienie danych osobowych nie jest obowiązkowe do korzystania z naszej witryny internetowej z wyjątkiem konieczności dostarczenia Ci produktu lub usługi lub komunikacji z naszą witryną internetową na Twoje życzenie. Możesz wyrazić zgodę na udostępnienie nam dodatkowych informacji, które pomogą nam usprawnić nasze usługi. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na całym świecie.

Poniżej wyjaśniamy sposób zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w naszej witrynie internetowej:

Dane podczas wizyty na naszej witrynie internetowej

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej dane są przetwarzane, aby umożliwić Ci komunikowanie się z naszą witryną lub do celów bezpieczeństwa, np. zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, usuwania problemów lub testów. Gromadzone dane mogą zawierać nazwę Twojego dostawcy internetowego, witrynę wykorzystaną do wejścia na naszą witrynę, datę i czas wizyty, witryny odwiedzane z naszej witryny i Twój adres IP. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych usług lub opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie prowadzenia komunikacji. Zakładamy, że jest to także Twój interes, ponieważ witryna nie może być wyświetlona bez komunikacji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu bez podawania powodów. Twój sprzeciw będzie miał skutek w przyszłości. Jednakże pragniemy wskazać, że przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce także po wyrażeniu sprzeciwu w witrynie internetowej, ponieważ nie jest możliwe wstrzymanie przetwarzania z powodów technicznych w odniesieniu do użytkowników indywidualnych naszej witryny lub ogólnie. Istnieją zatem niezbite podstawy przetwarzania, ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności. Jeżeli chcesz zapobiec opisanemu powyżej przetwarzaniu, należy zrezygnować z odwiedzin w naszej witrynie. Takie dane są usuwane po zakończeniu sesji lub zgodnie z okresami podanymi w sekcji Wykorzystywanie plików cookie, chyba że zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa będzie wymagało dłuższego przechowywania do celów zbadania dokumentacji.

Dane wymagane do założenia konta klienta

Jeżeli zakładasz konto klienta w naszej witrynie, podawane przez Ciebie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, tytuł/stanowisko i dane dostępowe) będą przechowywane i przetwarzane w bazie danych klientów FRANKE. Dane te są przetwarzane w celu realizacji umowy lub przygotowania usługi. Możesz dezaktywować swoje konto klienta w każdej chwili lub zgłosić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych do tych celów bez podania przyczyn ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem podanego poniżej adresu kontaktowego. W przypadku sprzeciwu natychmiast usuniemy Twoje dane osobowe. W przypadku dezaktywacji konta klienta zostanie ono również usunięte.

Kontakt poprzez formularz lub pocztę elektroniczną

Jeżeli kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną), Twoje dane osobowe podane do kontaktu będą przechowywane i przetwarzane przez FRANKE.  Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu realizacji warunków umowy lub warunków umowy wstępnej, lub opiera się na naszym uzasadnionym interesie, bez przeważania naszych interesów nad Twoimi, ponieważ przetwarzanie zapytań leży w naszym wzajemnym interesie. W ramach naszego uzasadnionego interesu możemy również korzystać z podmiotów trzecich do weryfikacji rzeczywistych użytkowników, aby uniknąć otrzymywania spamu przez nasze internetowe formularze kontaktowe (patrz sekcja Wykorzystanie plików cookie – Google reCAPTCHA).

Po przetworzeniu zapytania zachowamy korespondencję wyłącznie zgodnie z przepisami, okresami przechowywania lub terminami przedawnienia lub w związku z wymogiem dalszego przechowywania w celu dochodzenia, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

Dane do rejestracji w usłudze biuletynu

Jeżeli rejestrujesz się w naszej usłudze biuletynu, Twoje dane osobowe (np. nazwisko, adres i adres e-mail) będą przechowywane i przetwarzane przez FRANKE do celów marketingowych, reklamowych lub promocyjnych. Przetwarzanie tych danych bazuje na Twojej zgodzie lub odbywa się w celu realizacji umowy. W takim przypadku będziemy regularnie przesyłać Ci informacje promocyjne o naszych usługach i produktach powiązanych z produktami, usługami, ofertami lub wydarzeniami FRANKE. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich biuletynów w dowolnym momencie bez podawania powodów poprzez kontakt z poniższym adresem lub rezygnację z subskrypcji przez opcję rezygnacji dostępną w biuletynie. Po rezygnacji Twój adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu. Wyjątkiem będzie nasza baza danych rezygnacji z subskrypcji, która opiera się na naszym uzasadnionym interesie, ponieważ chcemy mieć pewność, że nie będziesz już otrzymywać naszych biuletynów.

Ankiety użytkowników

Udział w ankietach użytkowników organizowanych na naszej stronie jest dobrowolny. Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie w celu przeprowadzenia ankiet. Informacje techniczne zapisane w ankiecie użytkowników są takie same jak informacje zapisane podczas wizyty na witrynie (patrz powyżej). Twoje odpowiedzi przekazane podczas ankiety nie będą łączone z Twoimi danymi osobowymi, np. z adresem IP.

Ujawnianie danych podmiotom trzecim

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w celu zapewnienia lub stosowania niniejszej Polityki prywatności i innych uzgodnień lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa FRANKE, naszych klientów i innych podmiotów. Ujawnienie obejmuje informacje wymieniane z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i obniżenia ryzyka kredytowego lub w powiązaniu z systemami płatniczymi oferowanymi przez instytucje bankowe w naszym sklepie online w celu przetwarzania płatności za zamówione produkty. Możemy również przekazywać dane osobowe agencjom rządowym i organom regulacyjnym i prawnym zgodnie z obowiązującym prawem. Ten rodzaj ujawnienia może być wymagany w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w razie konieczności działania w interesie publicznym lub może opierać się na uzasadnionym interesie podmiotów trzecich. W drugim przypadku masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania, jednak możemy wtedy nadal przetwarzać dane, jeżeli będziemy w stanie przedstawić niezbite podstawy, ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub w przypadku konieczności ujawnienia danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych

O ile nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub innych obowiązujących oświadczeniach o ochronie danych mających zastosowanie do określonych sytuacji, nie sprzedajemy Twoich danych osobowych, nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi, nie udzielamy licencji na Twoje dane osobowe ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim spoza FRANKE.

Informacje dotyczące dzieci

Zwiększanie ochrony dzieci korzystających z internetu jest jednym z naszych priorytetów. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, monitorowania, nadzorowania lub uczestniczenia w aktywności dzieci w internecie.

Grupa FRANKE nie gromadzi w sposób świadomy żadnych danych umożliwiających identyfikację od dzieci. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko przekazało tego rodzaju informacje w naszej witrynie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego kontaktu z nami. Podejmiemy wszelkie kroki, by szybko usunąć takie informacje z naszych baz danych.

Twoje wybory dotyczące plików cookie lub podobnych technologii

W większości przeglądarek internetowych domyślnie ustawione jest akceptowanie plików cookie. Jeśli nie chcesz otrzymywać opcjonalnych plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre typy plików cookie lub informowała Cię o wysyłaniu plików cookie przez technologie wykorzystywane w witrynach internetowych. Te ustawienia mogą wpływać na możliwość korzystania ze wszystkich funkcji witryn. Ponadto zmiana ustawień plików cookie może nie spowodować całkowitego usunięcia wszystkich wcześniej utworzonych plików cookie. Aby je usunąć, przejdź do ustawień swojej przeglądarki internetowej po zmodyfikowaniu ustawień plików cookie.

Więcej informacji na temat zmiany ustawień swojej przeglądarki w celu blokowania lub filtrowania plików cookie można znaleźć pod adresem https://www.aboutcookies.org/ lub w instrukcjach dostawców technologii:

 

KORZYSTANIE Z ADOBE ANALYTICS

Nasza witryna internetowa wykorzystuje Adobe Analytics, usługę analizy sieci świadczoną przez Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie (patrz poniżej) zapisane na Twoim komputerze i uruchamia analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje gromadzone przez Adobe i dotyczące Twojego korzystania z naszej witryny internetowej (np. witryna polecająca, odwiedzane przez Ciebie nasze witryny, typ Twojej przeglądarki, ustawienia języka, Twój system operacyjny, rozdzielczość Twojego ekranu) będą przesyłane do serwera Adobe w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaną zapisane na okres przechowywania danych wynoszący 50 miesięcy i poddane analizie. Wyniki zostaną nam udostępnione w formie zanonimizowanej. W tym procesie Twoje dane nie będą powiązane z Twoim adresem IP. W naszej witrynie aktywowaliśmy anonimizację adresu IP oferowaną przez Adobe, tak więc ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) adresu IP podlega usunięciu. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych przez usługę Adobe Analytics, możesz skorzystać z narzędzia do rezygnacji Adobe dostępnego pod adresem http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS

Nasza witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (patrz poniżej) zapisane na Twoim komputerze i uruchamia analizę wykorzystania Internetu. Informacje gromadzone przez Google i dotyczące Twojego korzystania z naszej witryny internetowej (np. witryna polecająca, odwiedzane przez Ciebie nasze witryny, typ Twojej przeglądarki, ustawienia języka, Twój system operacyjny, rozdzielczość Twojego ekranu) będą przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaną zapisane na okres przechowywania danych wynoszący 50 miesięcy i poddane analizie. Wyniki zostaną nam udostępnione w formie zanonimizowanej. W tym procesie Twoje dane nie będą powiązane z Twoim adresem IP. Na naszej witrynie aktywowaliśmy anonimizację adresu IP oferowaną przez Google, tak więc ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) adresu IP podlega usunięciu.
Używamy Google Analytics wyłącznie na podstawie Twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu w celu dostarczenia spersonalizowanych funkcji naszej witryny. Wierzymy, że otrzymywanie interesujących i unikatowych reklam leży również w Twoim interesie. Istnieją zatem niezbite podstawy przetwarzania, ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności. Poniżej opisujemy sposób, w jaki może wycofać swoją zgodę na stosowanie Google Analytics:
W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie analizy sieci, korzystając z wtyczki przeglądarki do rezygnacji z Google Analytics , dzięki czemu pojawi się plik cookie umożliwiający rezygnację lub poprzez wybór odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce. Obie opcje uniemożliwią stosowanie analizy sieci tylko przy zastosowaniu przeglądarki, w której została zainstalowana wtyczka, i pod warunkiem, że nie zostanie usunięty plik cookie rezygnacji.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie Google dotyczącej zasad ujawniania informacji dotyczących prywatności.

 

DOUBLECLICK (ADS) FIRMY GOOGLE

Aby dostarczyć reklamę skierowaną do określonej grupy docelowej, wykorzystujemy platformę DoubleClick firmy Google, zbierającą i oceniającą informacje o wizytach na naszych i innych witrynach, tworzących część sieci reklamowej przy pomocy plików cookie na witrynach. W tym kontekście nie będą gromadzone żadne dane osobowe dotyczące Ciebie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres lub adres e-mail. Pliki cookie używane przez DoubleClick zawierają tylko nazwę domeny, przez którą został umieszczony plik (ad.doubleclick.net), domyślny termin wygaśnięcia pliku cookie i wartość określającą niektóre grupy docelowe. Jeżeli nie chcesz, aby usługa DoubleClick firmy Google umieszczała pliki cookie lub chcesz dostosować swoje preferencje reklamowe, przejdź do witryny: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Wykorzystujemy DoubleClick / Google Ads na podstawie Twojej uprzedniej zgody udzielonej poprzez baner plików cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wybierając stosowne ustawienie w swojej przeglądarce, blokując pliki cookie z domeny www.googleadservices.com w ustawieniach przeglądarki lub poprzez odwiedzenie strony https://www.youronlinechoices.com i dezaktywację stosownych reklam. Ponadto możesz dezaktywować DoubleClick pod adresem https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Wykorzystujemy Google AdWords w celu zaprezentowania naszych reklam lub witryn podmiotów trzecich. Wykorzystujemy tę usługę w celu dostarczenia Ci spersonalizowanej witryny. Reklamy są dostarczane przez tzw. „Ad Servers”, czyli serwery reklam. Wykorzystujemy pliki cookie Adservers w celu zmierzenia liczby pojawiających się reklam (fade-ins) i kliknięć na reklamy. Jeżeli wejdziesz na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google, Google umieści plik cookie w Twojej przeglądarce. Plik ten będzie przechowywany przez okres 30 dni i nie służy on do celów identyfikacyjnych. FRANKE nie gromadzi danych osobowych z wykorzystaniem Google AdWords. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od firmy Google informujące nas o efektywności reklam. Jeżeli masz konto w Google, istnieje możliwość, że Google przypisze Twoją wizytę w naszej witrynie do Twojego konta. Nawet, jeżeli nie jesteś zarejestrowany(-a) w Google, Google jest w stanie śledzić Twój adres IP i przechowywać Twoje dane na swoim serwerze.
Wykorzystujemy Google AdWords wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody udzielonej przez baner cookie.
Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z Google AdWords w dowolnym momencie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, blokując pliki cookie z domeny www.googleadservices.com w ustawieniach przeglądarki, lub poprzez odwiedzenie strony https://www.youronlinechoices.com/ i dezaktywację stosownych reklam. Ponadto możesz dezaktywować Google AdWords pod adresem wtyczki do przeglądarki https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE DYNAMIC REMARKETING

Dodatkowo wykorzystujemy funkcję dynamicznego remarketingu firmy Google. Ta funkcja umożliwia skierowanie do Ciebie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam, jeżeli odwiedzasz witryny w ramach Google Display Network. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy Twojego korzystania z naszej witryny, co jest podstawą ukierunkowanej reklamy. W tym celu Google zapisuje w Twojej przeglądarce podczas wizyty na naszej stronie mały plik z ciągiem liczb. Pozwala to Google na gromadzenie anonimowych informacji na temat Twojego korzystania z witryny. Google nie gromadzi żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację. W przypadku późniejszej wizyty na jednej z witryn należących do Google Display Network pokazane Ci zostaną reklamy o podobnej treści lub zawierające produkty zgodne z poprzednim wyborem. Istnieje możliwość trwałej dezaktywacji użycia plików cookie firmy Google poprzez skorzystanie z podanego łącza i instalację wtyczki dostępnej pod adresem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ewentualnie możesz dezaktywować pliki cookie Google, odwiedzając witrynę dezaktywacji Network Advertising Initiative i korzystając z możliwości rezygnacji: http://www.networkadvertising.org/choices/. Dalsze informacje dotyczące remarketingu Google oraz prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/privacy/ads/.
Wykorzystujemy dynamiczny remarketing Google wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody udzielonej przez baner cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce lub blokując pliki cookie z domeny www.googleadservices.com w ustawieniach przeglądarki.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Korzystamy z rozwiązania reCAPTCHA firmy Google do weryfikacji użytkowników, którzy chcą przesłać nam dane. Pragniemy poinformować, że korzystanie z funkcji reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom świadczenia usług Google. Rozwiązanie reCAPTCHA firmy Google działa poprzez gromadzenie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, takich jak dane urządzenia i aplikacji, oraz wysyłanie ich do firmy Google w celu analizy. Informacje gromadzone w związku z korzystaniem z rozwiązania reCAPTCHA służą do poprawy działania reCAPTCHA i ogólnych celów bezpieczeństwa. Nie są one wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych reklam przez firmę Google. Więcej informacji na temat rozwiązania reCAPTCHA firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/recaptcha/.

Korzystamy z rozwiązania reCAPTCHA firmy Google ze względów bezpieczeństwa w oparciu o nasz uzasadniony interes. W dowolnej chwili możesz usunąć te pliki cookie lub zablokować rozwiązanie reCAPTCHA firmy Google, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej lub usuwając/blokując pliki cookie pochodzące z domeny www.google.com > recaptcha i www.gstatic.com > recaptcha w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać jednak, że ograniczy to użyteczność formularza internetowego i będzie trzeba kontaktować się z nami innymi kanałami.

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje również funkcję Custom Audiences oferowaną przez Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook” lub spółka macierzysta „Meta”). Ta funkcja umożliwia skierowanie do Ciebie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam, tzw. Facebook Ads, jeżeli odwiedzasz Facebook.com lub inne witryny w ramach sieci Meta Network. Facebook zapisuje w Twojej przeglądarce podczas wizyty mały plik z ciągiem liczb. Pozwala to Meta na gromadzenia anonimowych informacji na temat Twojego korzystania z witryny. W przypadku późniejszej wizyty na jednej z witryn należących do sieci Meta Network pokazane Ci zostaną reklamy o podobnej treści lub zawierające produkty zgodne z poprzednim wyborem. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Facebook, istnieje możliwość, iż Meta przypisze Twoją wizytę w naszej witrynie do Twojego konta. Nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Facebook, Meta jest w stanie śledzić Twój adres IP i zapisywać Twoje dane na swoim serwerze.
Możesz dezaktywować wykorzystanie funkcji Custom Audiences, odwiedzając witrynę dezaktywacji pod adresem http://www.youronlinechoices.eu/. Więcej informacji na temat funkcji Custom Audiences można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Używamy funkcji Custom Audiences wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody udzielonej przez baner cookie lub naszego uzasadnionego interesu w celu dostarczenia spersonalizowanych funkcji naszej witryny. Wierzymy, że otrzymywanie interesujących i unikatowych reklam leży również w Twoim interesie. Istnieją zatem niezbite podstawy przetwarzania, ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, kontaktując się z nami.
Polityka prywatności Facebook jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Możesz zalogować się na naszej witrynie, korzystając z usługi Facebook Connect. Usługa ta uwierzytelni Twoją tożsamość i da Ci możliwość podzielenia się ważnymi informacjami osobowymi z nami, takimi jak imię i nazwisko oraz adres e-mail do automatycznego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi typu Facebook Connect oferują opcję umieszczania informacji dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie na stronie Twojego profilu w celu podzielenia się z innymi w Twojej sieci.
Wykorzystujemy usługę Facebook Connect na podstawie Twojej zgody udzielonej w serwisie Facebook/Meta oraz naszego uzasadnionego interesu, aby ułatwić Ci korzystanie z naszej witryny. Wierzymy, że łatwiejsze korzystanie z naszej witryny leży również w Twoim interesie. Istnieją zatem niezbite podstawy przetwarzania, ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, kontaktując się z nami.

 

MICROSOFT CLARITY

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować Twój sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z naszą witryną poprzez wykorzystanie wskaźników behawioralnych, map kliknięć i odtwarzania sesji. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do celów marketingu i poprawy naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny internetowej są rejestrowane przez nasze pliki cookie, pliki cookie podmiotów trzecich i inne technologie śledzenia w celu sprawdzenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, wykrywania oszustw, poprawy bezpieczeństwa i reklam. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Microsoft można znaleźć w oświadczeniu Microsoft dotyczącym prywatności.

 

W naszej witrynie uwzględniamy usługi lub zawartość podmiotów trzecich. Jeżeli wykorzystujesz usługi podmiotów trzecich lub wyświetlane są treści podmiotów trzecich, z przyczyn technicznych następuje wymiana danych pomiędzy Tobą a podmiotem trzecim. Firma FRANKE nie kontroluje witryn ani polityki prywatności witryn zarządzanych przez podmioty trzecie. Polityka prywatności witryn podmiotów trzecich może różnić się od polityki firmy FRANKE, zatem nie możemy wspierać ani reprezentować witryn podmiotów trzecich. Prosimy o sprawdzenie polityki przed przesłaniem danych osobowych na te witryny.
Dostawca usług lub treści może także przetwarzać Twoje dane na swój użytek. Według naszej najlepszej wiedzy skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców przetwarzających dane na własne potrzeby w taki sposób, aby zablokować na naszej witrynie wszelką komunikację do innych celów niż prezentacja usług lub treści, lub aby komunikacja odbywała się tylko wtedy, gdy aktywnie wyrazisz zgodę na korzystanie ze stosownej usługi. Jednakże nie posiadając kontroli nad danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez podmioty trzecie, nie możemy udzielać zobowiązujących informacji odnośnie zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do i z innych witryn sieci partnerskich, dilerów, podmiotów stowarzyszonych i innych podmiotów trzecich. Wejście na te witryny oznacza automatyczne opuszczenie witryny FRANKE. Firma FRANKE nie kontroluje witryn ani polityki prywatności witryn zarządzanych przez podmioty trzecie. Polityka prywatności witryn podmiotów trzecich może różnić się od polityki firmy FRANKE, zatem nie możemy wspierać ani reprezentować witryn podmiotów trzecich. Prosimy o sprawdzenie polityki przed przesłaniem danych osobowych na te witryny. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnej witryny internetowej nienależącej do Grupy FRANKE, do której prowadzą łącza.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych

FRANKE wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („przyciski”) następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat i Twitter. Przyciski są domyślnie dezaktywowane na naszej witrynie. Bez Twojego czynnego działania do sieci społecznościowych nie zostaną przesłane żadne dane. Przyciski należy aktywować poprzez kliknięcie. Następnie są one aktywne do momentu ich dezaktywacji lub usunięcia plików cookie (patrz Pliki Cookie).
Po ich aktywacji pojawi się bezpośrednie łącze do serwera wybranej sieci społecznościowej. Zawartość przycisku jest następnie przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do Twojej przeglądarki i włączana do strony. Po aktywowaniu przycisku sieć społecznościowa może pobierać dane, niezależnie od Twojej interakcji z przyciskiem lub jej braku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, sieć może przypisać Twoją wizytę w naszej witrynie do Twojego konta. Sieć społecznościowa nie może przypisać wizyty na innych witrynach FRANKE, o ile nie aktywujesz na nich odpowiednich przycisków.
Jeżeli jesteś użytkownikiem sieci społecznościowej i nie życzysz sobie łączenia danych pobranych podczas Twojej wizyty w naszej witrynie z Twoimi danymi, musisz się wylogować z sieci społecznościowej przed aktywacją tych przycisków.
Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe za pośrednictwem ich przycisków. Polityki wykorzystania danych sieci społecznościowych dostarczają informacje dotyczące celu i zakresu gromadzonych danych, sposób przetwarzania i wykorzystywania danych, praw użytkowników i ustawień, jakie możesz wprowadzić, aby chronić swoją prywatność.
Dodatkowe informacje odnośnie do zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania Twoich danych prosimy skonsultować z informacją o polityce prywatności dostawców, których usługi lub treści uwzględniamy i którzy są odpowiedzialni za ochronę Twoich danych w tym zakresie.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usług w naszej witrynie, realizacji umowy, dozwolone przez stosowne regulacje prawne lub uzyskaliśmy Twoją zgodę na takie działanie. W związku z tym FRANKE może współpracować z innymi firmami lub osobami fizycznymi (dalej „podmioty przetwarzające dane” lub „usługodawcy”) w celu wykonania stosownych obowiązków w naszym imieniu. Oznacza to, iż może wystąpić konieczność dostarczenia danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane. Nasze podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i nie wolno im ich wykorzystywać w żadnym innym celu niż cele określone przez FRANKE. Przykłady obowiązków wykonywanych przez podmioty przetwarzające dane obejmują partnerów biznesowych lub podwykonawców w ramach usług technicznych, płatności i dostawy, obniżenia ryzyka kredytowego lub ochrony przed oszustwem, dostawców usług analitycznych, dostawców wyszukiwanych informacji lub przetwarzania wewnątrzgrupowego. Otrzymają oni wyłącznie dostęp do danych osobowych koniecznych do wykonania stosownej czynności. W szczególności podmioty przetwarzające dane mają zakaz przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych do innych celów.
Podejmujemy stosowne środki, umowne lub inne, aby zapewnić dostateczną ochronę danych osobowych ujawnionych naszym podmiotom przetwarzającym dane i zapewniamy, że nasze podmioty przetwarzające dane mają wystarczające procedury prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

FRANKE jest organizacją globalną posiadającą liczne podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i transgraniczne systemy techniczne. W związku z powyższym nasza polityka prywatności ma na celu ochronę danych osobowych wszystkich osób na świecie. Zgodnie z realizowaną polityką FRANKE udziela dostępu do danych osobowych tylko pracownikom uprawnionym, przedstawicielom, wykonawcom, podmiotom i podmiotom przetwarzającym dane, co do których FRANKE uważa, że mają uzasadnioną potrzebę dostępu do informacji w celu wykonania swoich obowiązków. FRANKE wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych dostarczonych przez Ciebie i zarządza nimi, chroniąc je przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem i dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.
Wszędzie tam, gdzie otrzymasz od nas (lub wybierzesz) hasło chroniące przed dostępem do określonych części witryny, masz obowiązek traktować to hasło jako poufne. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu tego hasła.

Jeżeli nie zostaną wprowadzone okresy przechowywania, obowiązują poniższe zasady ogólne:
Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko staną się niepotrzebne do zamierzonych celów lub wycofasz swoją zgodę, lub zgłosisz sprzeciw wobec ich wykorzystania na postawie uzasadnionego interesu, którego my nie będziemy posiadać. W niektórych przypadkach mogą być stosowane dłuższe okresy przechowywania, ponieważ wymaga tego prawo (np. podatkowe i handlowe) lub w przypadku konieczności retencji danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz być uprawniony(-a) do skorzystania z części lub wszystkich następujących praw, używając formy kontaktu podanej w sekcji Kontakt:
1. Prawa dostępu: żądanie (i) informacji o przechowywaniu Twoich danych osobowych i (ii) dostęp do lub kopie Twoich przechowywanych danych osobowych wraz z podaniem celu przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych lub potencjalnych okresów przechowywania. W przypadku niektórych rodzajów danych możesz mieć również prawo do przeniesienia danych.
2. Dokładność danych: żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych, np. z powodu (i) ich niekompletności lub nieprawidłowości, (ii) braku potrzeby posiadania danych do celów, w jakich zostały zgromadzone, lub (iii) wycofania zgody będącej podstawą przetwarzania.
3. Ograniczenia przetwarzania: odmowa wyrażenia zgody oraz – bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem – wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
4. Prawo do wniesienia skargi: podjęcie czynności prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem Twoich praw odnośnie do przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również wniesienie skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu:
jesteś uprawniony(-a) do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, na podstawie Twojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej Twojej szczególnej sytuacji. Po ocenie przedstawionych faktów przetwarzanie Twoich danych zostanie wstrzymane lub przedstawimy niezbite i uzasadnione podstawy kontynuowania przetwarzania.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, musimy najpierw potwierdzić Twoją tożsamość. Następnie ocenimy wniosek i ustosunkujemy się do niego w przedziałach czasu określonych w obowiązujących przepisach prawa. Możemy odrzucić wnioski, które mają nadmierny charakter lub stanowią nadużycie prawa. Wniosek może być również ograniczony, jeśli mamy nadrzędny interes lub obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany Polityki prywatności w celu przedstawienia zmian w sposobie wykorzystywania danych osobowych lub w wyniku zmian prawnych. W razie takiej zmiany opublikujemy zmienioną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg i reklamacji dotyczących zgodności z niniejszą Polityką prywatności lub jeżeli chcesz skorzystać z Twoich praw przedstawionych powyżej, prosimy o kontakt:
Firma należąca do FRANKE w stopce witryny, kliknij tutaj.
Attn: Data Protection Coordinator
lub poczta elektroniczna : privacy@franke.com

 

Marzec 2023