Skip to main content

Informacje prawne

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej witryny internetowej www.franke.com (dalej „Witryna”) należącej do spółki Franke wskazanej w stopce (dalej „Franke”, „my” „nam”, „nasze” i formy pochodne). Korzystanie z Witryny oznacza akceptację Informacji prawnych oraz Zasad zachowania poufności dostępnych w Witrynie, które są dołączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

1. WARUNKI

Niniejsze Informacje prawne mają zastosowanie do dostępu do Witryny i korzystania z Witryny przez użytkowników. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE INFORMACJE PRAWNE I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI, W TYM WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW MIEJSCOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZYCH INFORMACJI PRAWNYCH NIE NALEŻY UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

 

2. WŁASNOŚĆ WITRYNY I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna, jak również jej treści, funkcje, funkcjonalność (w tym między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, teksty, ekrany, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, dobór i rozmieszczenie) oraz wszelkie informacje, produkty i usługi oferowane przez nas użytkownikowi w związku z Witryną (łącznie „Treści”) są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej), zgodnie z międzynarodowymi konwencjami i obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, w tym prawa Stanów Zjednoczonych i innych przepisów prawa. Witryna i Treści są własnością naszą i/lub odpowiednich licencjodawców zewnętrznych, a wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w Witrynie i Treści pozostaną własnością naszą lub wspomnianych licencjodawców zewnętrznych. Nasze logo, nagłówki stron, niestandardowe grafiki oraz ikony stanowią nasze znaki usługowe, znaki towarowe, zarejestrowane znaki usługowe lub zarejestrowane znaki towarowe. Wszystkie inne produkty, nazwy i logo firm wymienione w Witrynie lub w Treści są znakami towarowymi ich właścicieli.

Niniejsze Informacje prawne zezwalają użytkownikowi na korzystanie z Witryny wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Użytkownik nie nabywa praw własności do Witryny ani do żadnych Treści. Niniejsze Informacje prawne nie przyznają użytkownikowi żadnych praw, tytułów, udziałów czy licencji (wyraźnej lub dorozumianej) do jakichkolwiek patentu, znaku towarowego, znaku usługowego, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej ani innego prawa własności intelektualnej Spółki lub odpowiednich właścicieli własności intelektualnej.

 

3. INFORMACJE ZWROTNE/TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli użytkownik przekaże nam uwagi, zgłosi błędy, udzieli informacji zwrotnych lub zaproponuje modyfikacje dotyczące Witryny lub Treści (łącznie „Informacje zwrotne”), będziemy mieli prawo do wykorzystania takich Informacji zwrotnych według własnego uznania, w tym między innymi do wprowadzenia takich Informacji zwrotnych w Witrynie oraz do przypisania, udzielenia licencji lub innego wykorzystania takich Informacji zwrotnych. Poprzez wysłanie, załadowanie lub przekazanie dowolnych artykułów, odpowiedzi w ankiecie lub głosowaniu, programów nauczania, wpisów, informacji, pytań, sugestii, zgłoszeń lub innych materiałów (dalej „Treści użytkownika”), użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada i ma wszystkie prawa wymagane do wysłania, załadowania lub przekazania takich Treści użytkownika oraz udziela nam nieograniczonej licencji na wykorzystanie ich w zamierzonym celu.

 

4. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może korzystać z naszych Witryn wyłącznie do zgodnych z prawem celów. Użytkownik nie może korzystać z naszej Witryny: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Zabrania się uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna, oraz do dowolnych serwerów, komputerów lub baz danych powiązanych z Witryną.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powielać ani nie odsprzedawać żadnej części Witryny z naruszeniem postanowień niniejszych Informacji prawnych. Obejmuje to odtwarzanie, ponowne rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, powielanie, kopiowanie, wyświetlanie, sprzedawanie, wynajmowanie, podlicencjonowanie, wymienianie i odsprzedawanie dowolnych Treści lub innych aspektów Witryny w jakimkolwiek celu komercyjnym (z wyjątkiem Treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do ponownego rozpowszechniania) bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody.

Użytkownikowi nie zezwala się na usuwanie żadnych znaków towarowych ani informacji o prawach autorskich w naszej Witrynie ani na zdjęciach czy obrazach wyświetlanych w Witrynie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (natomiast my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej) za wszelkie naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Informacji prawnych oraz za skutki (w tym ewentualne poniesione przez siebie straty lub szkody) takich naruszeń.

 

5. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZINACH UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE

Dane osobowe gromadzone przez nas za pośrednictwem Witryny podlegają Zasadom zachowania poufności dostępnym w niniejszej Witrynie. Poprzez korzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas zgodnie z Zasadami zachowania poufności.

 

6. DOSTĘPNOŚĆ, WERSJE I POLEGANIE NA PUBLIKOWANYCH INFORMACJACH

Informacje prezentowane w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny — z uwzględnieniem Treści — są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania obsługiwania Witryny w dowolnym czasie, bez powiadamiania użytkownika. Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do Witryny. Na działanie Witryny mogą wpływać lub negatywnie oddziaływać różne czynniki i okoliczności poza naszą kontrolą lub wynikające z siły wyższej.

Dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w Witrynie, a Treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jednakże nie zobowiązujemy się do aktualizowania Witryny ani Treści. Treści i Witryna mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.

Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności Witryny lub Treści. Szczegóły produktów, opisy lub specyfikacje wyświetlane w Witrynie są niewiążące i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub dowolne inne osoby odwiedzające Witrynę.

W razie pytań na temat informacji prezentowanych w Witrynie prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z informacji przedstawionych w sekcji Dane do kontaktu pod koniec niniejszych Informacji prawnych.

 

7. ZAMIESZCZANIE ŁĄCZA DO WITRYNY 

Użytkownik może zamieścić łącze do strony głównej Witryny, o ile robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Łącza nie można natomiast prezentować w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, zatwierdzenie lub wsparcie z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. 

 

8. ŁĄCZA Z WITRYNY; OSOBY TRZECIE

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Korzystanie z nich podlega ewentualnym warunkom zamieszczonym w każdej z witryn. Nie sprawdziliśmy wszystkich witryn, do których prowadzą łącza w Witrynie, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany ani treści w takich witrynach. Zamieszczenie przez nas jakichkolwiek treści nie oznacza udzielenia wsparcia dla takiego materiału, witryny ani firm, które posiadają lub obsługują materiał lub witryny.

Niniejsza Witryna może również zawierać treści dostarczane przez osoby trzecie. Wszelkie oświadczenia i/lub opinie zawarte w takich materiałach — jak również wszelkie treści inne niż udostępniane przez nas — stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu udostępniających materiały. Takie materiały niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie. Nie odpowiadamy wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za treści lub dokładność wszelkich materiałów udostępnianych przez osoby trzecie.

 

9. BRAK GWARANCJI/ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) WITRYNA I TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANE W POSTACI „TAKIEJ, JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ. WYKLUCZAMY I WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZOBOWIĄZANIA, W TYM DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

(b) W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, (I) CO DO AKTUALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ISTNIENIA TREŚCI, INFORMACJI I SZCZEGÓŁÓW PRODUKTÓW PUBLIKOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE; (II) CO DO TECHNICZNEJ DOSTĘPNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI LUB BRAKU WAD WITRYNY I/LUB (III) ŻE KORZYSTANIE Z TREŚCI I INFORMACJI PUBLIKOWANYCH W WITRYNIE NIE NARUSZY PRAW OSÓB TRZECICH. 

(c) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ROZPROSZONE ATAKI TYPU „ODMOWA USŁUGI”, OPROGRAMOWANIE WYMUSZAJĄCE OKUP (RANSOMWARE), WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE TECHNICZNIE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY WŁASNE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB POPRZEZ POBIERANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOWOLNYCH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE LUB W DOWOLNEJ INNEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ WITRYNIE.

(d) W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM CZY KORZYSTANIEM Z WITRYNY, W TYM: (A) WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, O SKUTKU ODSTRASZAJĄCYM LUB MAJĄCE CHARAKTER KARY; (B) WZROST KOSZTÓW, ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI LUB UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, PRODUKCJI, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW; (C) UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI; (D) UŻYTKOWANIE, NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ, PRZERWANIE, OPÓŹNIENIE LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH LUB SYSTEMU; LUB (E) KOSZT WYMIANY TOWARÓW LUB USŁUG, KAŻDORAZOWO NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKIEJ STRATY LUB SZKODY LUB CZY STRATY CZY TEŻ SZKODY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

(e) POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA OGRANICZYĆ ANI WYŁĄCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Wszelkie kwestie dotyczące Witryny, Treści lub niniejszych Informacji prawnych, jak również wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, z uwzględnieniem sporów lub roszczeń pozaumownych) podlegają przepisom prawa oraz są interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu siedziby spółki Franke (patrz poniższa sekcja Dane do kontaktu), bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji czy przepisów.

Zwyczajne sądy cywilne właściwe dla siedziby podmiotu Franke wskazanej poniżej w sekcji Dane do kontaktu mają wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach wynikających z niniejszych Informacji prawnych, a użytkownik zgadza się, że miejscem wykonywania niniejszych Informacji prawnych jest miejsce siedziby podmiotu Franke wskazane poniżej w sekcji Dane do kontaktu.

 

11. KONSEKWENCJE NARUSZENIA

Jeśli dowiemy się o naruszeniu niniejszych Informacji prawnych przez użytkownika, możemy niezwłocznie, w dowolnym momencie i bez powiadomienia podjąć działania naprawcze, w tym uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z Witryny i oferowanych usług oraz usunąć wszelkie dane, informacje i treści umieszczone w Witrynach przez użytkownika. Jeśli poniesiemy szkodę w wyniku naruszenia użytkownika, możemy według własnego uznania dochodzić roszczeń odszkodowawczych od użytkownika.

 

12. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY INFORMACJI PRAWNYCH

W razie konieczności możemy modyfikować niniejsze Informacje prawne według własnego uznania. Wszelkie zmiany niniejszych Informacji prawnych będą obowiązywać od „daty ostatniej aktualizacji” wskazanej na górze Informacji prawnych. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację niniejszych Informacji prawnych, w tym wszelkich wprowadzonych zmian lub modyfikacji. Jeśli dowolna część niniejszych Informacji lub wszelkie przyszłe zmiany niniejszych Informacji będą dla użytkownika nie do przyjęcia, należy nie uzyskiwać dostępu do Witryny ani nie korzystać z Witryny.

 

13. DANE DO KONTAKTU

Wszelkie informacje zwrotne, uwagi, zgłoszenia pomocy technicznej i inną komunikację dotyczącą Witryny należy kierować do odpowiedniej spółki Franke wskazanej w stopce witryny internetowej, klikając tutaj lub kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszej Witrynie.  

 

Data ostatniej aktualizacji: 1 września 2022 r.