Skip to main content

Zásady ochrany súkromia a súborov cookie

FRANKE Holding AG a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „FRANKE“, „Spoločnosť“, „my“, alebo „nás“) sú pevne odhodlané chrániť vaše súkromie. Spoločnosť FRANKE si váži váš záujem o jej produkty a vašu návštevu tejto webovej stránky alebo používanie našich webových služieb. Vaše súkromie je pre nás dôležité a chceme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili príjemne. Osobné údaje, ktoré budú zaznamenané počas návštev našej webovej stránky, spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Prostredníctvom týchto zásad ochrany súkromia a súborov cookie (ďalej len „zásady ochrany súkromia“) by sme vás chceli informovať aj o osobných údajoch a súboroch cookie, ktoré zhromažďujeme, o účele, bezpečnostných opatreniach a o tom, ako môžete uplatniť svoje práva. Ak chcete získať viac informácií alebo rozbaliť všetky informácie, kliknite na nadpis príslušnej časti nižšie:

Prevádzkovateľom podľa príslušných pravidiel a predpisov o ochrane údajov je príslušná spoločnosť Franke uverejnená v tiráži webovej stránky. Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje preniesť našim pobočkám alebo poskytovateľom služieb tretích strán (ďalej len „spracovatelia údajov“) na účely poskytovania služieb, spracovania, uchovávania alebo iné účely, ktoré uľahčujú naše obchodné operácie. Využívame zmluvné alebo iné vhodné prostriedky na to, aby sme od spracovateľov údajov konajúcich v našom mene vyžadovali zachovanie úrovne ochrany osobných údajov porovnateľnej s našimi vlastnými postupmi a v súlade s platnými zákonmi.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná je každá fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo; najmä v spojení s identifikátorom ako napríklad meno, rodné číslo, údaje o bydlisku, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Týka sa to informácií ako vaše meno a priezvisko, vaša adresa a e-mailová adresa, vaše telefónne číslo alebo dátum narodenia. Osobné údaje môžu byť v ľubovoľnej forme (napr. papierová, elektronická, videozáznam, zvukový záznam). Spoločnosť FRANKE sa zaväzuje, že podnikne nevyhnutné kroky, aby bolo zaručené, že všetky nami spracúvané osobné údaje budú spracúvané korektne a zákonne. Všetci naši zamestnanci, spracovatelia údajov a poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní dodržiavať dôvernosť osobných údajov a konať v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia. Osobné údaje zaznamenávame len v prípade, keď nám ich poskytnete prostredníctvom registrácie, vyplnením formulárov alebo odoslaním e-mailov, ako súčasť objednávky produktov alebo služieb, dopytov alebo požiadaviek na objednávané produkty a v podobných situáciách, v ktorých ste sa rozhodli poskytnúť nám vaše údaje.
Databáza a jej obsahy zostávajú u spoločnosti FRANKE alebo na serveroch a u spracovateľov údajov, ktorí konajú v našom mene a zodpovedajú sa nám.
Preberáme kontrolu a zodpovednosť za používanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Niektoré z týchto údajov môžu byť uložené alebo spracované v počítačoch umiestnených v iných jurisdikciách, ktorých zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od jurisdikcie, v ktorej žijete. V takýchto prípadoch zabezpečujeme, aby boli zavedené vhodné ochranné opatrenia, ktoré od spracovateľa údajov v danej krajine vyžadujú zachovanie ochrany údajov, ktorá je rovnocenná s ochranou platnou v krajine, v ktorej žijete.

Nie ste povinní poskytovať svoje osobné údaje ako podmienku používania našej webovej stránky, len v prípade, že to môže byť potrebné kvôli poskytnutiu produktu alebo služby či komunikácii s našou webovou stránkou na vašu žiadosť. Môžete sa zaregistrovať, aby ste nám poskytli ďalšie informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše služby. Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať na celom svete.

Ďalej je vysvetlené, akým spôsobom získavame, spracúvame a používame vaše osobné údaje na našej webovej stránke:

Údaje pri návšteve našej webovej stránky

Keď používate našu webovú stránku, údaje sa spracúvajú, aby ste mohli komunikovať s našou webovou stránkou alebo z bezpečnostných dôvodov, ako napríklad zabránenie neoprávnenému prístupu, riešenie problémov alebo testovanie. Údaje, ktoré získavame, môžu zahŕňať názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, na ktorej ste použili odkaz na našu webovú stránku, dátum a čas vašej návštevy, webové stránky, ktoré ste navštívili z našej webovej stránky a vašu IP adresu. Toto spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie našich služieb alebo je založené na našom oprávnenom záujme pri vybavovaní komunikácie. Predpokladáme, že je to aj vo vašom záujme, pretože webová stránka sa bez tejto komunikácie nedá zobraziť. Voči spracúvaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať, s účinnosťou do budúcnosti a bez udania dôvodu. Chceme však zdôrazniť, že spracúvanie vašich osobných údajov môže byť vykonané dokonca aj po vznesení námietky, pretože nie je možné zastaviť spracúvanie potrebné na technické účely pre jednotlivých používateľov webovej stránky alebo vo všeobecnosti. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak si neželáte, aby bolo vykonané vyššie uvedené spracúvanie, nenavštevujte našu webovú stránku. Tieto údaje sa vymažú po skončení relácie alebo v čase uvedenom v časti „Používanie súborov cookie“, pokiaľ si bezpečnostný incident nevyžaduje dlhšie uchovávanie na účely vyšetrovania a dokumentácie.

Údaje na zriadenie zákazníckeho účtu

Ak si zriadite zákaznícky účet na našej webovej stránke, osobné údaje, ktoré poskytnete (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefón, titul a prístupové údaje) budú uchované a spracúvané v databáze zákazníkov spoločnosti FRANKE. Tieto údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy alebo zriadenia služby. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek deaktivovať a/alebo namietať voči ďalšiemu uchovávaniu a používaniu vašich osobných údajov na tento účel, bez udania dôvodu a s účinnosťou do budúcnosti, tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese. V prípade námietky okamžite vymažeme vaše osobné údaje. V prípade deaktivovania zákazníckeho účtu tiež vymažeme váš zákaznícky účet.

Kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu

Ak nás skontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, budú uchovávané a spracúvané spoločnosťou FRANKE.  Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na zodpovedanie vašej žiadosti a/alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacu technickú administráciu. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo plnenia predzmluvných opatrení alebo sa spracúvanie zakladá aj na oprávnenom záujme bez toho, aby v tomto ohľade protichodné záujmy prevažovali nad vašimi záujmami, keďže spracúvanie týchto požiadaviek je v našom spoločnom záujme. V rámci nášho oprávneného záujmu môžeme používať aj služby tretích strán na overenie oprávnených používateľov, aby sme sa vyhli spamu prostredníctvom našich webových kontaktných formulárov (pozri časť „Používanie súborov cookie“ – „Google reCAPTCHA“).

Po vybavení požiadavky budeme korešpondenciu uchovávať len vtedy, ak existujú zákonné lehoty uchovávania alebo premlčacie doby, alebo sa vyžaduje uchovávanie na účely potvrdenia, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Registračné údaje na odber informačného letáka

Ak sa prihlásite na odber nášho informačného letáka, vaše osobné údaje (napr. meno, adresa a e-mailová adresa) budú spoločnosťou FRANKE uchované a spracúvané na marketingové, reklamné alebo propagačné účely. Spracúvanie týchto údajov je založené na vašom súhlase alebo sa uskutočňuje kvôli plneniu zmluvy. V takom prípade vám budeme pravidelne zasielať reklamné informácie o službách a produktoch súvisiacich s produktami, službami a ponukami či eventmi spoločnosti FRANKE. Z odberu takýchto informačných letákov sa môžete kedykoľvek odhlásiť bez udania dôvodu s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo sa odhlásite z odberu prostredníctvom voľby Odhlásiť z odberu uvedenej v informačnom letáku. Po odhlásení z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu informačných letákov, s výnimkou kópie v našej databáze odhlásení z odberu, ktorú máme oprávnený záujem uchovávať, aby sme sa ubezpečili, že už viac nebudete dostávať informačné letáky.

Prieskumy spokojnosti používateľov

Účasť na prieskumoch spokojnosti používateľov, ktoré z času na čas uskutočňujeme na našej webovej stránke, je dobrovoľná. Na realizáciu týchto prieskumov spokojnosti zákazníkov používame funkčné súbory cookie. Technické informácie zaznamenané prieskumom spokojnosti používateľov sú rovnaké informácie, ktoré sa zaznamenajú, keď používatelia navštívia webovú stránku (pozri vyššie). Vaše odpovede poskytnuté počas prieskumu spokojnosti používateľov nebudú prepojené s vašimi osobnými údajmi, ako napríklad vaša IP adresa.

Zverejnenie tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám s cieľom presadiť alebo aplikovať tieto zásady ochrany osobných údajov a iné dohody alebo chrániť práva, majetok, alebo bezpečnosť spoločnosti FRANKE, našich zákazníkov alebo iných osôb. Zahŕňa to výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany proti podvodom a zníženia úverového rizika alebo platobnými bránami, ktoré ponúkajú bankové inštitúcie v našom internetovom obchode, na realizáciu platieb za objednané produkty. Osobné údaje môžeme tiež poskytovať vládnym agentúram, regulačným a zákonným orgánom, ak si to vyžaduje zákon alebo nariadenie. Tento spôsob poskytovania sa môže vyžadovať kvôli dodržaniu zákonnej povinnosti, alebo môže byť nevyhnutný na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo môže byť založený na našom oprávnenom záujme alebo na oprávnenom záujme tretej strany. V druhom prípade máte právo namietať proti takémuto použitiu, avšak údaje môžeme aj tak spracúvať, ak môžeme preukázať závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Žiadny predaj vašich osobných údajov

Ak nie je v týchto Zásadách ochrany súkromia alebo v iných vyhláseniach o ochrane údajov platných za konkrétnych okolností uvedené inak, vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme s nimi, neposkytujeme licenciu ani ich neprenajímame tretím stranám mimo spoločnosti Franke.

Informácie o deťoch

Ďalšou našou prioritou je ochrana detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zapájali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich online aktivity.

Spoločnosť Franke Group vedome nezhromažďuje žiadne osobné údaje od detí. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takéto informácie na našej webovej stránke, odporúčame vám, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie z našich záznamov okamžite odstránili.

Vaše voľby týkajúce sa súborov cookie alebo podobných technológií

Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie funkčných súborov cookie. Ak si neželáte dostávať voliteľné súbory cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby odmietal všetky alebo niektoré typy súborov cookie alebo aby vás upozornil na odosielanie súborov cookie technológiami webovej stránky. Tieto nastavenia môžu ovplyvniť vaše využívanie všetkých funkcií webových lokalít. Okrem toho úprava nastavení súborov cookie nemusí úplne odstrániť všetky súbory cookie, ktoré už boli vytvorené. Ak ich chcete odstrániť, po zmene nastavení súborov cookie navštívte nastavenia webového prehliadača.

Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval alebo filtroval súbory cookie, nájdete na adrese https://www.aboutcookies.org/ alebo postupujte podľa pokynov poskytovateľov technológií:

 

POUŽÍVANIE SLUŽBY ADOBE ANALYTICS

Naša webová lokalita využíva službu Adobe Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. "). Služba Adobe Analytics používa súbory cookie (pozri vyššie), ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie získané spoločnosťou Adobe v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca webová stránka, ktorú z našich webových stránok ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky) sa prenesú na server spoločnosti Adobe v Spojených štátoch, kde sa uložia na dobu uchovávania údajov päťdesiat mesiacov a analyzujú sa; príslušné výsledky sa nám potom sprístupnia v anonymizovanej forme. V rámci tohto procesu nebudú údaje o používaní priradené k vašej úplnej IP adrese. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP, ktorú ponúka spoločnosť Adobe, takže posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej IP adresy sa vymaže. Ak chcete odmietnuť používanie svojich údajov v službe Adobe Analytics, môžete použiť nástroj spoločnosti Adobe na odmietnutie, ktorý je k dispozícii tu: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

POUŽÍVANIE SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (pozri vyššie), ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie získané spoločnosťou Google v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca webová stránka, ktorú z našich webových stránok ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky) sa prenesú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa uložia na dobu uchovávania údajov päťdesiat mesiacov a analyzujú sa; príslušné výsledky sa nám potom sprístupnia v anonymizovanej forme. V rámci tohto procesu nebudú údaje o používaní priradené k vašej úplnej IP adrese. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP, ktorú ponúka spoločnosť Google, takže posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej IP adresy sa vymaže.
Službu Google Analytics používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Veríme, že je aj vo vašom záujme dostávať zaujímavé a jedinečné reklamy. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Nižšie uvádzame spôsob, ako môžete odvolať svoj súhlas so službou Google Analytics:
Svoj súhlas s používaním webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď pomocou doplnku prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on, pričom sa nastaví súbor cookie na odhlásenie, alebo výberom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača. Obidve možnosti zabránia používaniu webovej analýzy, len ak používate prehliadač, na ktorom je nainštalovaný zásuvný modul (plugin) a ak nevymažete súbor cookie vyjadrenia nesúhlasu (opt-out).
Ďalšie informácie nájdete na stránke so zásadami zverejňovania súkromia spoločnosti Google.

 

DOUBLECLICK (REKLAMY) OD SPOLOČNOSTI GOOGLE

S cieľom poskytovať reklamu pre špecifické cieľové skupiny používame reklamnú sieť platformy DoubleClick spoločnosti Google, ktorá získava a vyhodnocuje informácie o návštevách našich webových stránok a iných webových stránok, ktoré tvoria súčasť reklamnej siete vďaka svojim súborom cookie. V tejto súvislosti nebudú získavané alebo používané žiadne vaše osobné údaje, ako napríklad vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa. Súbory cookie používané platformou DoubleClick obsahujú len názov domény, ktorou bol súbor cookie nastavený (ad.doubleclick.net), prednastavenú dobu životnosti súboru cookie a hodnotu predstavujúcu konkrétne cieľové skupiny. Ak nechcete, aby platforma DoubleClick spoločnosti Google nastavovala akékoľvek súbory cookie, alebo ak chcete upraviť svoje reklamné preferencie, prejdite na: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
DoubleClick/ Google Ads používame na základe vášho súhlasu prostredníctvom nášho banneru so súbormi cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com vo svojom prehliadači, alebo navštívením stránkyhttps://www.youronlinechoices.coma deaktivovaním príslušných reklám. DoubleClick môžete okrem toho deaktivovať na https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Používame Google AdWords s cieľom prezentovať naše reklamy na webových stránkach tretích strán. Túto službu používame, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Tieto reklamy sú doručované cez takzvané „Adservery“. Adserver súbory cookie používame na meranie prekrývania reklamy a počtu kliknutí. Ak sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamu spoločnosti Google, Google uloží do vášho prehliadača súbor cookie. Tento súbor cookie bude uložený 30 dní a neslúži na vašu identifikáciu. Používaním Google Adwords spoločnosť FRANKE nezískava ani neuchováva osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame len štatistické vyhodnotenia s informáciami o tom, ktorá reklama je najefektívnejšia. Ak máte účet v službe Google, je možné, že spoločnosť Google priradí vašu návštevu na našej webovej stránke k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google, Google dokáže sledovať vašu IP adresu a uchovávať vaše údaje na svojom serveri.
Službu Google AdWords používame len na základe vášho súhlasu udeleného pri akceptovaní nášho banneru so súbormi cookie.
Svoj súhlas s používaním služby Google AdWords môžete kedykoľvek odvolať buď výberom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača, zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com v nastaveniach prehliadača, alebo návštevou stránky https://www.youronlinechoices.com/ a deaktiváciou príslušných reklám. Službu Google AdWords môžete okrem toho deaktivovať pomocou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii tu https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

DYNAMICKÝ REMARKETING GOOGLE

Okrem toho používame funkciu dynamického remarketingu spoločnosti Google. Táto funkcia nám umožňuje zacieliť na vás personalizované reklamy na základe vašich záujmov, ak navštívite iné webové stránky, ktoré patria do Obsahovej siete Google (Google Display Network). Google používa súbory cookie na účely analýzy používania našej webovej stránky, ktorá je základom cielenej reklamy. Na tento účel Google uloží malý súbor so sériovými číslami vo vašom prehliadači, keď navštívite našu webovú stránku. To umožňuje spoločnosti Google získavať anonymizované informácie o vašom používaní webovej stránky. Google neuchováva žiadne vaše osobné údaje. V prípade, že neskôr navštívite webovú stránku, ktorá patrí do Obsahovej siete Google, zobrazia sa vám reklamy s vysokou pravdepodobnosťou zobrazenia informácií alebo produktov, ktoré ste si vybrali predtým. Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete natrvalo deaktivovať nasledovaním tohto odkazu a stiahnutím a inštaláciou dostupného doplnku: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Súbory cookie spoločnosti Google môžete deaktivovať aj tak, že navštívite deaktivačnú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative a vykonáte ponúkané odhlásenie http://www.networkadvertising.org/choices/. Ďalšie informácie o remarketingu spoločnosti Google, ako aj o informáciách o ochrane osobných údajov Google nájdete na http://www.google.com/privacy/ads/.
Dynamický remarketing spoločnosti Google používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý poskytnete vyjadrením súhlasu s naším bannerom s informáciami o súboroch cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači alebo zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com v nastaveniach vášho prehliadača.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Na overenie legitímnych používateľov pred odoslaním údajov nám používame funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google. Radi by sme vás informovali, že používanie reCAPTCHA podlieha zásadám ochrany osobných údajovpodmienkam služby Google. Google reCAPTCHA funguje tak, že zhromažďuje informácie o hardvéri a softvéri, ako sú údaje o zariadení a aplikácii, a odosiela ich spoločnosti Google na analýzu. Informácie zhromaždené v súvislosti s používaním reCAPTCHA sa použijú na zlepšenie funkcie reCAPTCHA a na všeobecné bezpečnostné účely. Spoločnosť Google ich nebude používať na personalizovanú reklamu. Ďalšie informácie o funkcii Google reCAPTCHA nájdete tu   https://www.google.com/recaptcha/.

Google reCAPTCHA používame na základe nášho oprávneného záujmu z bezpečnostných dôvodov. Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať alebo zablokovať Google reCAPTCHA výberom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača alebo vymazaním/zablokovaním súborov cookie z domény www.google.com > recaptcha a www.gstatic.com > recaptcha v nastaveniach prehliadača. Tým sa však obmedzí použiteľnosť webového formulára a budete nás musieť kontaktovať inými kanálmi.

 

VLASTNÉ PUBLIKÁ NA FACEBOOKU

Ďalej táto webová stránka využíva funkciu „ Vlastné publiká“ spoločnosti Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“ alebo jeho materská spoločnosť „Meta“). Táto funkcia nám umožňuje zacieliť na vás personalizované reklamy na základe vašich záujmov, takzvané Facebook reklamy, ak navštívite stránku Facebook.com alebo iné webové stránky, ktoré patria do siete Meta. Facebook uloží malý súbor so sériovými číslami do vášho prehliadača, keď navštívite našu webovú stránku. To umožňuje spoločnosti Meta získavať anonymizované informácie o vašom používaní webovej stránky. V prípade, že neskôr navštívite inú webovú stránku, ktorá patrí do siete Meta, zobrazia sa vám reklamy s vysokou pravdepodobnosťou zobrazenia informácií alebo produktov, ktoré ste si vybrali predtým. Ak ste zaregistrovaní na Facebooku, je možné, že Meta vie priradiť vašu návštevu na našej webovej stránke k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku, Meta dokáže sledovať vašu IP adresu a uchovávať vaše údaje na svojom serveri.
Používanie vlastných publík môžete deaktivovať navštívením nasledujúcej deaktivačnej stránky http://www.youronlinechoices.eu/. Ďalšie informácie o vlastných publikách na Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Funkciu Vlastné publiká na Facebooku používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu prijatím nášho bannera s informáciami o súboroch cookie alebo nášho oprávneného záujmu, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Veríme, že je aj vo vašom záujme dostávať zaujímavé a jedinečné reklamy. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Voči tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Na našu webovú stránku sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacej služby Facebook Connect. Táto služba overí vašu identitu a ponúkne vám možnosť zdieľať s nami konkrétne osobné údaje, ako napríklad vaše meno a e-mailovú adresu na predvyplnenie nášho prihlasovacieho formulára. Služby ako Facebook Connect ponúkajú možnosť uverejňovať informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke na vašej profilovej stránke, ktoré môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v rámci siete.
Facebook Connect používame na základe vášho súhlasu poskytnutého spoločnosti Facebook/Meta a nášho oprávneného záujmu na zjednodušení používania našej webovej stránky. Veríme, že jednoduché používanie našej webovej stránky je aj vo vašom záujme. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Voči tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať.

 

MICROSOFT CLARITY

Spolupracujeme so službami Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, aby sme zachytili, ako používate a komunikujete s našou webovou stránkou prostredníctvom behaviorálnych metrík, heatmáp a opakovaného prehrávania relácií s cieľom zlepšovať a predávať naše produkty/služby. Údaje o používaní webových stránok sa získavajú pomocou súborov cookie prvej a tretej strany a iných sledovacích technológií na určenie obľúbenosti produktov/služieb a online aktivít. Okrem toho tieto informácie používame na optimalizáciu stránky, na účely boja proti podvodom/zabezpečenia a na reklamné účely. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa vaše údaje, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.

 

Súčasťou našej webovej stránky sú služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán alebo ak sa zobrazí obsah tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady.
Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež vaše údaje spracúvať na iné vlastné účely. Veríme, že sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú údaje na vlastné účely, takým spôsobom, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako je prezentácia ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke je blokovaná, alebo ku komunikácii dochádza len vtedy, keď ste aktívne súhlasili s používaním príslušnej služby. Keďže však nemáme žiadnu kontrolu nad údajmi, ktoré získavajú a spracúvajú tretie strany, nedokážeme poskytnúť záväzné informácie o rozsahu a účele takého spracúvania vašich údajov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a z webových stránok našich partnerských sietí, predajcov, pridružených spoločností alebo iných tretích strán. Po kliknutí na tieto odkazy automaticky opustíte webovú stránku spoločnosti FRANKE. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne prepojené webové stránky, ktoré nie sú súčasťou skupiny Franke Group.

Používanie sociálnych pluginov

Spoločnosť FRANKE používa takzvané sociálne pluginy („tlačidlá“) sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat a Twitter. Pri navštívení našej webovej stránky sú tieto tlačidlá štandardne deaktivované, t.z., že pokiaľ na ne nekliknete, neodošlú žiadne údaje do príslušnej sociálnej siete. Skôr než budete môcť tieto tlačidlá používať, kliknutím na ne ich musíte aktivovať. Zostanú aktívne dovtedy, kým ich znova nedeaktivujete alebo nevymažete svoje súbory cookie (pozri „Súbory cookie“).
Po ich aktivovaní sa vytvorí priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsahy tlačidla sú potom odosielané zo sociálnej siete priamo do vášho prehliadača a toto ich zobrazí na webovej stránke. Po aktivovaní tlačidla sociálna sieť dokáže preberať údaje bez ohľadu na to, či tlačidlo používate alebo nie. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, sieť dokáže priradiť vašu návštevu webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných webových stránok spoločnosti FRANKE, pokiaľ a kým na nich tiež neaktivujete príslušné tlačidlo.
Ak ste používateľ sociálnej siete a neželáte si kombinovať údaje získané z vašej návštevy našej webovej stránky s vašimi používateľskými údajmi, pred aktivovaním tlačidiel sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.
Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získavaných sociálnymi sieťami prostredníctvom ich tlačidiel. Zásady sociálnych sietí o používaní údajov poskytujú informácie o účele a rozsahu získavaných údajov, ako sú tieto údaje spracúvané a používané, o právach, ktoré máte a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia.
Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takého získavania a spracúvania vašich údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah začleňujeme a ktorí sú v tejto súvislosti zodpovední za ochranu vašich osobných údajov.

Neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na poskytovanie našich webových služieb, plnenie zmluvy, povolené príslušnými právnymi ustanoveniami alebo pokiaľ ste nám na to nedali súhlas. Na základe toho môže spoločnosť FRANKE uzavrieť zmluvu s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami („spracovateľmi“ alebo „poskytovateľmi služieb“), aby v našom mene vykonávali určité povinnosti. Pritom môže byť nevyhnutné, aby sme spracovateľom poskytli prístup k osobným údajom. Naši spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a majú zakázané používať informácie na iné účely než sú účely stanovené spoločnosťou FRANKE. Príklady úloh vykonávaných spracovateľmi zahŕňajú obchodných partnerov alebo subdodávateľov v technických, platobných a doručovacích službách, zníženie úverového rizika a ochranu pred podvodmi, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov hľadaných informácií alebo vnútroskupinové spracúvanie. Budú mať prístup len k osobným údajom potrebným na vykonanie príslušnej činnosti. Títo spracovatelia majú najmä zákaz spracúvať alebo používať vaše osobné údaje na iné účely.
Prijímame vhodné opatrenia, zmluvne alebo inak, aby sme zabezpečili primeranú ochranu osobných údajov, ktoré sú sprístupnené našim spracovateľom, a uistili sa, že naši spracovatelia disponujú primeranými zákonnými, organizačnými a technickými postupmi na ochranu osobných údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov.

FRANKE je globálna organizácia s medzinárodnými právnymi subjektmi, obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami. Naše zásady ochrany osobných údajov sú preto stanovené tak, aby zaručovali ochranu osobných údajov na celom svete. Zásadou spoločnosti FRANKE je poskytnúť prístup k osobným údajom len takým oprávneným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subjektom a spracovateľom, o ktorých spoločnosť FRANKE rozhodne, že majú oprávnenú potrebu poznať informácie, alebo k nim mať prístup, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Spoločnosť FRANKE používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, pred manipulovaním, stratou, zničením a prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zdokonaľujeme v súlade s technickým pokrokom.
V prípade, že sme vám poskytli (alebo ak ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup ku konkrétnym častiach našej webovej stránky, ste zodpovední za utajenie tohto hesla. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

Pokiaľ sme vyššie neuviedli konkrétne doby uchovávania údajov, platia tieto všeobecné pravidlá:
Vaše údaje budú vymazané ihneď ako už nebudú potrebné na zamýšľané účely alebo ak odvoláte svoj súhlas, alebo vznesiete námietku voči používaniu na základe oprávneného nároku a my nemáme prevažujúce oprávnené dôvody. V niektorých prípadoch môžu platiť dlhšie doby uchovávania údajov, pretože nám to ukladá zákon (napr. podľa daňového alebo obchodného zákona), alebo sú údaje potrebné na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov, ktorý sa na vás vzťahuje, môžete byť oprávnení uplatniť niektoré alebo všetky nasledujúce práva prostredníctvom kontaktu uvedeného v časti Kontakt:
1. Prístupové práva: požadovať (i) informácie o tom, či sú vaše osobné údaje uchovávané a (ii) prístup k a/alebo kópiám vašich uschovávaných osobných údajov, vrátane účelov spracúvania, príslušných kategórií osobných údajov, a príjemcov údajov, ako aj potenciálnych lehôt uchovávania údajov. V prípade niektorých druhov údajov môžete mať aj právo na prenosnosť údajov;
2. Presnosť údajov: žiadať opravu, odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov, napr. pretože (i) sú neúplné alebo nepresné, (ii) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo (iii) súhlas, na základe ktorého boli spracúvané, bol odvolaný;
3. Limity spracovania: odmietnuť poskytnúť a – bez dopadu na činnosti spracúvania údajov, ktoré boli vykonané pred takýmto odvolaním – kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov;
4. Právo podať sťažnosť: podniknúť právne kroky v súvislosti s akýmkoľvek potenciálnym porušením vašich práv ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov;

Právo namietať:
Môže vám vzniknúť nárok na uplatnenie práva namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči tomu, že vaše osobné údaje budú predmetom spracúvania. V takom prípade nám poskytnite informácie o svojej konkrétnej situácii. Po posúdení faktov, ktoré nám predložíte, buď zastavíme spracúvanie vašich osobných údajov alebo vám predložíme naše prevažujúce oprávnené dôvody na pokračovanie so spracúvaním.

Ak podáte žiadosť, musíme najprv overiť vašu totožnosť, posúdiť vašu žiadosť a odpovedať vám v lehotách stanovených v príslušných zákonoch. Môžeme zamietnuť žiadosti, ktoré sú neprimerané alebo predstavujú zneužitie príslušného práva, alebo takúto žiadosť môžeme obmedziť, ak máme prevažujúci záujem alebo zákonnú povinnosť pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo na priebežnú aktualizáciu a zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov na zohľadnenie akýchkoľvek zmien spôsobom, akým používame vaše osobné údaje alebo meniace sa právne požiadavky. V prípade akýchkoľvek zmien zverejníme zmenené zásady ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho plnenia týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, kontaktujte nás nasledovne:
Príslušná spoločnosť Franke uvedená v tiráži webovej stránky, kliknite sem.
Do pozornosti: koordinátorovi pre ochranu údajov
alebo e-mailom na adresu: privacy@franke.com

 

Marec 2023