Skip to main content

Právne upozornenie

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku www.franke.com (ďalej len „stránka“) spoločnosti Franke uverejnenú v tiráži webovej stránky (ďalej len „Franke“, „my“, „nás“ a „náš “). Používaním alebo prístupom na stránku vyjadrujete svoj súhlas s týmto právnym upozornením, ako aj s našimi Zásadami ochrany osobných údajov na tejto stránke, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu.

1. UPOZORNENIE

Toto právne upozornenie sa vzťahuje na váš prístup na stránku a jej používanie. POUŽÍVANÍM STRÁNKY ALEBO VSTUPOM NA STRÁNKU PRIJÍMATE PRÁVNE UPOZORNENIE A VŠETKY PLATNÉ ZÁKONY A PREDPISY VRÁTANE DODRŽIAVANIA VŠETKÝCH PLATNÝCH MIESTNYCH ZÁKONOV A SÚHLASÍTE S NIMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMTO PRÁVNYM UPOZORNENÍM, NEBUDETE STRÁNKU POUŽÍVAŤ ANI NA ŇU VSTUPOVAŤ.

 

2. VLASTNÍCTVO STRÁNKY A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Stránka, ako aj jej obsah, funkcie, funkčnosť (vrátane, ale nie výlučne, všetkých informácií, softvéru, textu, displejov, obrázkov, videa a zvuku a ich dizajnu, výberu a usporiadania) a všetky informácie, produkty a služby, ktoré vám ponúkame v súvislosti s touto stránkou (spoločne „obsah“), sú chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva) podľa medzinárodných dohovorov a platných miestnych zákonov vrátane zákonov USA a iných zákonov. Stránka a obsah sú naším vlastníctvom a/alebo vlastníctvom príslušných poskytovateľov licencií tretích strán a všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa lokality a obsahu zostanú nám alebo takýmto poskytovateľom licencie tretích strán. Naše logá, hlavičky stránok, vlastná grafika a ďalšie ikony sú servisné známky, ochranné známky, registrované servisné známky alebo naše registrované ochranné známky. Všetky ostatné produkty, názvy a logá spoločností uvedené na stránke alebo v obsahu sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Toto právne upozornenie vám umožňuje používať stránku výlučne na osobné a iné nekomerčné použitie. Nezískavate vlastnícke práva na stránku ani žiadny obsah. Toto právne upozornenie vám neudeľuje žiadne právo, nárok, podiel, licenciu (výslovnú alebo implicitnú) na žiadny patent, ochrannú známku, servisnú značku, autorské právo, obchodné tajomstvo alebo iné právo duševného vlastníctva spoločnosti alebo príslušných vlastníkov duševného vlastníctva.

 

3. SPÄTNÁ VÄZBA/OBSAH POUŽÍVATEĽA

Ak nám poskytnete komentáre, hlásenia o chybách, spätnú väzbu alebo vami navrhnuté úpravy týkajúce sa stránky alebo obsahu (spoločne „spätná väzba“), budeme mať právo použiť takúto spätnú väzbu podľa vlastného uváženia vrátane, ale nie obmedzene na začlenenie takejto spätnej väzby na stránku a právo prideliť, licencovať alebo inak použiť takúto spätnú väzbu. Odoslaním, odovzdaním alebo prenosom akýchkoľvek článkov, prieskumov alebo odpovedí na ankety, učebných osnov, príspevkov, informácií, otázok, návrhov, príspevkov alebo iných materiálov („používateľský obsah“) na stránku vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo máte všetky potrebné práva odoslať, odovzdať alebo preniesť takýto používateľský obsah a udeľujete nám neobmedzenú licenciu na jeho používanie na určený účel.

 

4. POUŽÍVANIE STRÁNKY

Naše stránky môžete používať iba na zákonné účely. Našu stránku nesmiete používať: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na stránku, server, na ktorom je naša stránka uložená, ani žiadny server, počítač alebo databázu pripojenú k stránke.

Súhlasíte tiež s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať ani ďalej predávať žiadnu časť našej stránky v rozpore s ustanoveniami tohto právneho upozornenia. To zahŕňa nereprodukovať, redistribuovať, znovu publikovať, duplikovať, kopírovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, poskytovať sublicencovanie, obchodovať alebo ďalej predávať akýkoľvek obsah alebo iný aspekt stránky na žiadne komerčné účely (okrem obsahu špecificky a výslovne sprístupneného na redistribúciu) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Nie je dovolené odstraňovať akúkoľvek ochrannú známku alebo upozornenie o autorských právach na našej stránke alebo na fotografiách alebo obrázkoch zobrazených na našej stránke.

Nesiete výhradnú zodpovednosť (a nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane) za akékoľvek porušenie vašich povinností podľa tohto právneho upozornenia a za následky (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môžete utrpieť) takéhoto porušenia.

 

5. INFORMÁCIE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTEVÁCH NA STRÁNKE

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom stránky, podliehajú našim Zásadám ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke. Používaním stránky vyjadrujete súhlas so všetkými krokmi, ktoré podnikneme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov webových stránok.

 

6. DOSTUPNOSŤ, REVÍZIE, SPOLIEHANIE SA NA UVEDENÉ INFORMÁCIE

Informácie prezentované na stránke alebo jej prostredníctvom vrátane obsahu sú sprístupnené výhradne na všeobecné informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť prevádzku stránky s upozornením alebo bez neho. Nezaručujeme nepretržitý, neprerušovaný alebo bezpečný prístup na stránku. Prevádzka stránky môže byť narušená alebo môže byť nepriaznivo ovplyvnená mnohými faktormi alebo okolnosťami, ktoré sú mimo našej kontroly alebo prostredníctvom aktov vyššej moci.

Vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na stránke a obsah sa môže zmeniť bez upozornenia. Neprijímame však žiadny záväzok aktualizovať stránku alebo obsah. Obsah a stránka môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby.

Nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo užitočnosť stránky alebo obsahu. Podrobnosti o produktoch, opisy alebo špecifikácie zobrazené na tejto stránke sú nezáväzné a poskytujú sa len ako referencia. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je výlučne na vaše vlastné riziko. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť a zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek spoliehania sa na takéto materiály vami alebo ktorýmkoľvek iným návštevníkom stránky.

Ak máte otázky týkajúce sa informácií prezentovaných na stránke, kontaktujte nás pomocou informácií uvedených v časti „Kontaktné informácie“ na konci tohto právneho upozornenia.

 

7. ODKAZOVANIE NA STRÁNKU

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte férovým a legálnym spôsobom, nesmiete však vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združenia, schválenia alebo podpory z našej strany bez nášho výslovného písomného súhlasu. 

 

8. ODKAZY ZO STRÁNKY, TRETIE STRANY

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Vaše používanie týchto stránok podlieha podmienkam používania, ak nejaké existujú, ktoré každá z týchto stránok zverejnila. Neskontrolovali sme všetky stránky prepojené s touto stránkou a nenesieme zodpovednosť za žiadne zmeny alebo obsah na nich. Naše zahrnutie akéhokoľvek obsahu neznamená schválenie tohto materiálu alebo prepojených stránok alebo spoločností, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú materiál alebo prepojené stránky.

Táto stránka môže obsahovať aj obsah poskytovaný tretími stranami. Všetky vyhlásenia a/alebo názory vyjadrené v týchto materiáloch a všetok obsah iný ako obsah, ktorý poskytujeme, sú výlučne názormi a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý tieto materiály poskytuje. Tieto materiály nemusia nevyhnutne odrážať náš názor. Nezodpovedáme ani neručíme vám ani žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytnutých akýmikoľvek tretími stranami.

 

9. ŽIADNE ZÁRUKY/ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ

(a) STRÁNKA A OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUK ALEBO VYHLÁSENÍ AKÉHOKOĽVEK DRUHU. ODMIETAME A VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO VYHLÁSENIA VRÁTANE VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PREDAJNOSTI V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

(b) PREDOVŠETKÝM NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, (I) TÝKAJÚCE SA VČASNOSTI, PRESNOSTI, KVALITY, ÚPLNOSTI ALEBO EXISTENCIE OBSAHU, INFORMÁCIÍ A PODROBNOSTÍ O PRODUKTE UVEDENÝCH NA TEJTO STRÁNKE; (II) TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ DOSTUPNOSTI, VHODNOSTI ALEBO BEZCHYBNOSTI STRÁNKY A/ALEBO (III) ŽE VAŠE POUŽÍVANIE OBSAHU A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA STRÁNKE NEPORUŠÍ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. 

(c) V PLNOM ROZSAHU STANOVENOM ZÁKONOM NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ DISTRIBUOVANÝM ÚTOKOM ODMIETNUTIA SLUŽBY, RANSOMWAROM, VÍRUSMI ALEBO INÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLOM, KTORÝ MÔŽE INFIKOVAŤ VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE, PROGRAMY, ÚDAJE ALEBO INÝ VLASTNÍCKY MATERIÁL V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO VÁŠHO STIAHNUTIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU UVEDENÉHO NA NEJ ALEBO NA AKEJKOĽVEK STRÁNKE, NA KTORÚ JE ODKAZOVANÁ.

(d) V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NÁSLEDNÉ ALEBO V SÚVISLOSTI S PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM STRÁNKY VRÁTANE: (A) NÁSLEDNEJ, NÁHODNEJ, NEPRIAMEJ, EXEMPLÁRNEJ, ZVLÁŠTNEJ, ZVÝŠENEJ ALEBO TRESTNEJ ŠKODY, (B) ZVÝŠENÝCH NÁKLADOV, ZNÍŽENIA HODNOTY ALEBO STRATY OBCHODOV, VÝROBY, VÝNOSOV ALEBO ZISKOV, (C) STRATY DOBRÉHO MENA ALEBO POVESTI, (D) POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ, STRATY, PRERUŠENIA, ONESKORENIA ALEBO OBNOVY AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ALEBO PORUŠENIA ÚDAJOV ALEBO ZABEZPEČENIA SYSTÉMU, ALEBO (E) NÁKLADOV NA NÁHRADU TOVARU ALEBO SLUŽBY, V KAŽDOM PRÍPADE BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT ALEBO ŠKÔD, ALEBO AK TAKÉTO STRATY ALEBO ŠKODY BOLI INAK PREDVÍDANÉ.

(e) VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO VÝKONU

Všetky záležitosti týkajúce sa stránky, obsahu alebo tohto právneho upozornenia a akýkoľvek spor alebo nárok z neho vyplývajúci alebo s ním súvisiaci (v každom prípade vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi platnými v mieste podnikania spoločnosti Franke (pozri časť Kontaktné informácie nižšie) bez toho, aby sa uplatňovala akákoľvek voľba alebo kolízia právnych ustanovení alebo pravidiel.

Pri všetkých sporoch vzniknutých v súvislosti s týmto právnym upozornením budú mať právomoc bežné občianske súdy v právnom sídle spoločnosti Franke uvedenom v časti Kontaktné informácie nižšie a čo sa týka miesta výkonu tohto právneho upozornenia, súhlasíte s tým, že ním bude právny domicil subjektu Franke uvedený v časti Kontaktné informácie nižšie.

 

11. NÁSLEDKY PORUŠENIA

Ak sa dozvieme, že ste porušili toto právne upozornenie webových stránok, môžeme okamžite podniknúť nápravné opatrenia vrátane toho, že vám zabránime v používaní stránky a ponúkaných služieb a odstránime akékoľvek informácie, údaje a obsah, ktorý ste na stránky umiestnili, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Ak sme vaším porušením utrpeli škodu, môžeme od vás podľa vlastného uváženia požadovať náhradu škody.

 

12. PODMIENKY POUŽÍVANIA SA MÔŽU ZMENIŤ

Toto právne upozornenie môžeme z času na čas upraviť podľa vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny tohto právneho upozornenia nadobudnú účinnosť od dátumu „Poslednej aktualizácie“, ktorý je uvedený v hornej časti tohto právneho upozornenia. Vaše ďalšie používanie stránky predstavuje váš záväzný súhlas s týmto právnym upozornením vrátane akýchkoľvek zmien alebo úprav, ktoré môžeme vykonať. Ak akákoľvek časť tohto upozornenia alebo akékoľvek budúce zmeny tohto upozornenia nie sú pre vás prijateľné, nesmiete túto stránku používať ani na ňu vstupovať.

 

13. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Všetky spätné väzby, komentáre, žiadosti o technickú podporu a iná komunikácia týkajúca sa stránky by mali byť nasmerované na príslušnú spoločnosť Franke zverejnenú v tiráži webovej stránky, kliknite sem alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom akéhokoľvek poskytnutého kontaktného formulára na našej stránke.  

 

Naposledy aktualizované: 1. septembra 2022