Skip to main content

Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Cookie

FRANKE Holding AG và các công ty trực thuộc FRANKE Holding AG (sau đây được gọi chung là “FRANKE”, “Công Ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. FRANKE trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của Công Ty và truy cập trang web này hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi sẽ được chúng tôi xử lý theo quy định của pháp luật. Với chính sách về quyền riêng tư và cookie này ("Chính Sách Quyền Riêng Tư"), chúng tôi cũng muốn thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân và cookie mà chúng tôi đang thu thập, mục đích, các biện pháp bảo mật và cách bạn có thể thực hiện các quyền của mình. Vui lòng nhấp vào tiêu đề của phần có liên quan bên dưới nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc mở rộng tất cả:

Đơn vị kiểm soát theo các quy tắc và quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan là công ty Franke tương ứng được công bố trong phần ghi của trang web. Đơn vị kiểm soát có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các công ty trực thuộc của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (“đơn vị xử lý dữ liệu”) để phục vụ, xử lý, lưu trữ hoặc các mục đích khác nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các phương tiện theo hợp đồng hoặc các phương tiện thích hợp khác để yêu cầu các đơn vị xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi duy trì mức độ bảo vệ quyền riêng tư tương đương với các thông lệ thực hành của chính chúng tôi và theo yêu cầu của các luật hiện hành.

Dữ Liệu Cá Nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người thực tế đã được xác định danh tính hoặc có thể được xác định danh tính; có thể xác định danh tính nghĩa là danh tính của một người có thể được xác nhận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng một giá trị nhận dạng như tên gọi, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến, một hoặc nhiều đặc điểm đặc biệt giúp nhận dạng rõ ràng vẻ ngoài, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của người đó. Điều này bao gồm thông tin như tên và họ, địa chỉ và địa chỉ email của bạn, số điện thoại hoặc ngày sinh của bạn. Dữ Liệu Cá Nhân có thể tồn tại ở bất kỳ hình thức nào (chẳng hạn như trên giấy, điện tử, video, âm thanh). FRANKE cam đoan thực hiện những bước cần thiết để mọi Dữ Liệu Cá Nhân do chúng tôi xử lý được xử lý một cách công bằng và đúng với pháp luật. Tất cả nhân viên, đơn vị xử lý dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa vụ phải bảo vệ tính bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân và tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi, thông qua việc đăng ký, hoàn thành các biểu mẫu hoặc email trong lúc đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, thông qua những câu hỏi hoặc yêu cầu về sản phẩm đã được đặt hàng, và thông qua những trường hợp tương tự mà bạn đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi.
Cơ sở dữ liệu và nội dung dữ liệu sẽ được lưu trữ tại FRANKE hoặc tại các đơn vị xử lý dữ liệu cùng các máy chủ được chúng tôi ủy quyền lưu trữ.
Chúng tôi nắm quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn tiết lộ cho chúng tôi. Một vài dữ liệu trong số này có thể được lưu trữ hoặc xử lý trong máy tính tại các khu vực pháp lý khác nhau, nơi luật pháp về bảo vệ dữ liệu có thể khác với khu vực pháp lý mà bạn sống. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đảm bảo thực hiện những biện pháp bảo vệ cần thiết, và yêu cầu đơn vị xử lý dữ liệu tại quốc gia đó cũng duy trì các biện pháp bảo vệ dữ liệu tương đương với các biện pháp áp dụng tại quốc gia bạn sống.

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân như một điều kiện để sử dụng trang web của chúng tôi, trừ khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc tương tác với trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung để giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý trên toàn thế giới.

Những điều sau giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi:

Dữ liệu khi truy cập trang web của chúng tôi

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, dữ liệu được xử lý để bạn có thể tương tác với trang web hoặc vì lý do bảo mật, chẳng hạn như ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, khắc phục sự cố hoặc kiểm tra. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm tên nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, ngày và thời gian bạn truy cập trang web, các trang web mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của bạn. Việc xử lý này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giải quyết trao đổi thông tin. Chúng tôi cho rằng đây cũng là vì lợi ích của bạn, bởi trang web không thể hiển thị được nếu không có sự trao đổi thông tin này. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vì mục đích này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đưa ra lý do có hiệu lực trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi vẫn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã đưa ra ý kiến phản đối trên trang web, vì chúng tôi không thể dừng quá trình xử lý cần thiết vì lý do kỹ thuật cho từng người dùng cụ thể trên trang web hoặc bất kỳ ai nói chung. Vì thế, có những cơ sở chính đáng cho việc xử lý có thể vượt qua các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn. Nếu bạn muốn ngăn chặn việc xử lý được mô tả ở trên, bạn chỉ cần hạn chế truy cập trang web của chúng tôi. Những dữ liệu đó sẽ được xóa sau mỗi phiên hoặc các khoảng thời gian được nêu trong phần “Sử Dụng Cookie”, trừ khi có một sự cố bảo mật yêu cầu dữ liệu được lưu trữ lâu hơn để hỗ trợ điều tra những dẫn chứng tài liệu.

Dữ liệu để thiết lập tài khoản khách hàng

Nếu bạn thiết lập một tài khoản khách hàng trên trang web của chúng tôi, thì dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp (ví dụ: họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, chức vụ và dữ liệu truy cập) sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khách hàng của FRANKE. Dữ liệu này được xử lý để hoàn thành hợp đồng hoặc để thiết lập dịch vụ. Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản khách hàng của bạn bất kỳ lúc nào và/hoặc phản đối việc lưu trữ và sử dụng thêm dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này mà không cần phải đưa ra lý do có hiệu lực trong tương lai bằng cách liên hệ với địa chỉ liên hệ được ghi dưới đây. Trong trường hợp bạn phản đối, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay lập tức. Trong trường hợp bạn hủy kích hoạt tài khoản khách hàng, chúng tôi cũng sẽ xóa tài khoản khách hàng của bạn.

Thông tin liên hệ của bạn qua biểu mẫu liên hệ hoặc email

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi (chẳng hạn như thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc email), thì dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong biểu mẫu liên hệ sẽ được FRANKE lưu trữ và xử lý.  Dữ liệu này được lưu trữ và xử lý riêng cho việc đáp ứng yêu cầu của bạn và/hoặc thiết lập đường dây liên hệ và quản lý kỹ thuật liên quan. Việc xử lý dữ liệu này được tiến hành để hoàn thành hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp được thỏa thuận trước hợp đồng hay việc xử lý cũng được dựa trên lợi ích hợp pháp, trong đó những lợi ích bị xung đột không lớn hơn lợi ích của bạn, vì việc xử lý những yêu cầu này đều là các lợi ích của cả đôi bên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để xác minh người dùng hợp pháp nhằm tránh thư rác thông qua biểu mẫu liên hệ trên web vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tham khảo phần “Sử Dụng Cookie” – “Google reCAPTCHA”).

Sau khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ lại thư từ trao đổi chỉ trong khoảng thời gian pháp luật hoặc thời hạn hiệu lực cho phép hoặc việc lưu trữ lâu hơn là bắt buộc để khẳng định, thi hành hoặc bào chữa chống lại những khiếu nại pháp lý.

Dữ liệu đăng ký bản tin

Nếu bạn đăng ký dịch vụ bản tin của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email) sẽ được FRANKE lưu trữ và xử lý nhằm mục đính tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng bá. Việc xử lý dữ liệu này được dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc diễn ra nhằm mục đích hoàn thành hợp đồng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho bạn thông tin quảng bá về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc sự kiện của FRANKE. Bạn có thể chọn dừng nhận những bản tin này bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do trong tương lai bằng cách liên hệ qua địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc hủy đăng ký thông qua lựa chọn hủy đăng ký được cung cấp trong bản tin. Khi bạn đã hủy đăng ký, địa chỉ email của bạn sẽ được xóa khỏi danh sách phân phối bản tin của chúng tôi ngay lập tức, với ngoại lệ là một bản sao trong cơ sở dữ liệu hủy đăng ký được chúng tôi lưu trữ dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi với mục đích đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận dịch vụ bản tin nữa.

Khảo sát người dùng

Việc tham gia khảo sát người dùng đôi khi được tiến hành trên trang web của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng cookie chức năng (functional cookie) để tiến hành khảo sát người dùng. Thông tin kỹ thuật được ghi nhận trong khảo sát người dùng tương tự như thông tin được lưu lại khi người dùng truy cập trang web (xem ở trên). Câu trả lời của bạn khi làm khảo sát người dùng sẽ không được liên kết với dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như địa chỉ IP.

Tiết lộ với các Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba để thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Quyền Riêng Tư này và các thỏa thuận khác hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của FRANKE, khách hàng của chúng tôi, hoặc hơn thế nữa. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác với mục đích phòng chống lừa đảo và giảm thiểu rủi ro tín dụng hoặc thông qua một cổng thanh toán do ngân hàng hoặc cửa hàng trực tuyến đề xuất sử dụng để xử lý thanh toán cho những sản phẩm bạn đặt mua. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan chính phủ, cũng như cơ quan pháp lý và điều tiết theo quy định của pháp luật. Loại tiết lộ thông tin này có thể là bắt buộc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, hoặc cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ phục vụ lợi ích cộng đồng hoặc có thể dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Trong trường hợp thứ hai, bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, tuy nhiên, sau đó chúng tôi vẫn có thể xử lý dữ liệu nếu chúng tôi chứng minh được cơ sở pháp lý chính đáng vượt qua lợi ích, quyền lợi hoặc quyền tự do của bạn; hoặc trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng để thiết lập, thi hành hoặc bào chữa chống lại khiếu nại pháp lý.

Không bán dữ liệu cá nhân của bạn

Trừ khi được quy định khác trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc các tuyên bố bảo vệ dữ liệu khác áp dụng trong các trường hợp cụ thể, chúng tôi không bán, trao đổi, cấp phép hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài Franke.

Thông tin của trẻ em

Chúng tôi cũng ưu tiên tăng cường bảo vệ trẻ em khi trẻ sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của trẻ.

Franke Group không cố ý thu thập bất kỳ Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân nào từ trẻ em. Nếu bạn cho rằng con em bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, thì chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Lựa chọn của bạn về Cookie hoặc các công nghệ tương tự

Hầu hết các trình duyệt web được đặt theo mặc định để chấp nhận các cookie chức năng. Nếu bạn không muốn nhận cookie tùy chọn, thì bạn có thể cài đặt để trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số loại cookie hoặc cảnh báo bạn khi cookie được các công nghệ trang web gửi. Các cài đặt này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng được toàn bộ các chức năng của trang web. Ngoài ra, việc điều chỉnh cài đặt cookie có thể không xóa hoàn toàn tất cả các cookie đã được tạo. Để xóa chúng, hãy truy cập cài đặt trình duyệt web của bạn sau khi bạn đã thay đổi cài đặt cookie của mình.

Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn nhằm chặn hoặc lọc cookie, hãy truy cập https://www.aboutcookies.org/ hoặc làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp công nghệ:

 

SỬ DỤNG ADOBE ANALYTICS

Trang web của chúng tôi sử dụng Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích web của Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. "). Adobe Analytics sử dụng Cookie (xem bên trên) được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng trang web. Thông tin do Adobe thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: trang web giới thiệu, trang web bạn truy cập, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền đến máy chủ của Adobe tại Hoa Kỳ, nơi thông tin được lưu trữ trong khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu là năm mươi tháng và được phân tích; các kết quả tương ứng sau đó sẽ được cung cấp cho chúng tôi ở dạng ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn. Chúng tôi đã kích hoạt trên trang web của mình chức năng ẩn danh IP do Adobe cung cấp, để xóa 8 bit cuối cùng (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối cùng (loại IPv6) trong địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn không muốn Adobe Analytics sử dụng dữ liệu của mình, thì bạn có thể sử dụng công cụ chọn không tham gia của Adobe, có tại đây: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

SỬ DỤNG GOOGLE ANALYTICS

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích trang web của Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ ("Google"). Google Analytics sử dụng Cookie (xem bên trên) được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng trang web. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: trang web giới thiệu, trang web bạn truy cập, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền đến máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, nơi thông tin được lưu trữ trong khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu là năm mươi tháng và được phân tích; các kết quả tương ứng sau đó sẽ được cung cấp cho chúng tôi ở dạng ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn. Chúng tôi đã kích hoạt trên trang web của mình chức năng ẩn danh IP do Google cung cấp, để xóa 8 bit cuối cùng (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối cùng (loại IPv6) trong địa chỉ IP của bạn.
Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics trên cơ sở có sự chấp thuận trước của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm trang web được cá nhân hóa. Chúng tôi tin rằng bạn cũng muốn nhận được các quảng cáo thú vị và độc đáo. Vì thế, có những cơ sở chính đáng cho việc xử lý có thể vượt qua các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn. Dưới đây, chúng tôi mô tả cách bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với Google Analytics:
Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc sử dụng dịch vụ phân tích trang web bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng Tiện Ích Bổ Sung Cho Trình Duyệt - Chọn Không Tham Gia Google Analytics, khi đó việc từ chối cookie sẽ được thiết lập hoặc bạn có thể chọn cài đặt có liên quan trong phần mềm trình duyệt của mình. Cả hai tùy chọn sẽ chỉ ngăn việc sử dụng dịch vụ phân tích trang web nếu bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài đặt phần bổ trợ và nếu bạn không xóa Cookie bị từ chối.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Chính Sách Tiết Lộ Quyền Riêng Tư của Google.

 

DOUBLECLICK (ADS) CỦA GOOGLE

Để phân phối quảng cáo dành riêng cho nhóm mục tiêu, chúng tôi sử dụng mạng quảng cáo DoubleClick của Google. Mạng này thu thập và đánh giá thông tin về các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và các trang web khác tạo thành một phần của mạng quảng cáo thông qua cookie của nó. Trong bối cảnh này, không dữ liệu cá nhân nào về bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của bạn, sẽ được thu thập hoặc sử dụng. Các cookie được DoubleClick sử dụng chỉ chứa tên miền mà cookie của trang web đặt cookie (ad.doubleclick.net), thời gian hết hạn mặc định của cookie và giá trị hiện hành cho các nhóm mục tiêu nhất định. Nếu bạn không muốn DoubleClick của Google đặt bất kỳ cookie nào hoặc muốn điều chỉnh tùy chọn quảng cáo của mình, hãy truy cập: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Chúng tôi sử dụng DoubleClick/ Google Ads dựa trên chấp thuận của bạn thông qua biểu ngữ cookie của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào bằng cách chọn cài đặt có liên quan trong phần mềm trình duyệt của mình, bằng cách chặn cookie từ tên miền www.googleadservices.com trong cài đặt trình duyệt của bạn hoặc bằng cách truy cập trang web https://www.youronlinechoices.com và hủy kích hoạt các quảng cáo tương ứng. Ngoài ra, bạn có thể hủy kích hoạt DoubleClick trong https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Chúng tôi sử dụng Google AdWords để hiển thị quảng cáo của mình trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web được cá nhân hóa. Quảng cáo được phân phối thông qua "Máy Chủ Quảng Cáo". Chúng tôi sử dụng Cookie của Máy Chủ Quảng Cáo để đo lường các quảng cáo và số lần nhấp chuột. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo của Google, thì Google sẽ đặt một cookie trong trình duyệt của bạn. Cookie này sẽ được lưu trữ trong 30 ngày và không nhằm mục đích nhận dạng bạn. FRANKE không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng Google AdWords. Chúng tôi chỉ nhận các đánh giá thống kê từ Google để biết quảng cáo nào hiệu quả nhất. Nếu bạn có tài khoản trên Google, thì Google có thể gán giá trị lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký trên Google, thì Google vẫn có thể theo dõi địa chỉ IP của bạn và lưu trữ dữ liệu của bạn trên máy chủ của Google.
Chúng tôi chỉ sử dụng Google AdWords trên cơ sở có sự chấp thuận mà bạn đưa ra khi chấp nhận biểu ngữ cookie của chúng tôi.
Bạn có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc sử dụng Google AdWords bất kỳ lúc nào bằng cách chọn cài đặt có liên quan trong phần mềm trình duyệt của mình, bằng cách chặn cookie từ tên miền www.googleadservices.com trong cài đặt trình duyệt của bạn hoặc bằng cách truy cập trang web https://www.youronlinechoices.com và hủy kích hoạt các quảng cáo tương ứng. Ngoài ra, bạn có thể hủy kích hoạt Google AdWords bằng phần bổ trợ trình duyệt có sẵn tại đây https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

TIẾP THỊ LẠI ĐỘNG CỦA GOOGLE

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng chức năng tiếp thị lại động của Google. Chức năng này cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu đến bạn bằng các quảng cáo được cá nhân hóa, dựa trên sở thích, nếu bạn truy cập các trang web khác thuộc Mạng Hiển Thị của Google. Google sử dụng cookie để phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đây là cơ sở cho quảng cáo nhắm mục tiêu. Vì mục đích này, Google lưu trữ một tệp nhỏ có số sê-ri trong trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này cho phép Google thu thập thông tin ẩn danh về việc bạn sử dụng trang web. Google không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn. Trong trường hợp sau đó bạn truy cập vào một trang web khác thuộc Mạng Hiển Thị của Google, bạn sẽ thấy các quảng cáo có nhiều khả năng bao gồm các thông tin hoặc sản phẩm mà bạn đã chọn trước đó. Bạn có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn việc sử dụng cookie của Google bằng cách nhấp vào đường liên kết này, sau đó tải xuống và cài đặt trình phần bổ trợ có sẵn: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ngoài ra, bạn có thể tắt cookie của Google bằng cách truy cập trang web hủy kích hoạt của Network Advertising Initiative và thực hiện chọn không tham gia http://www.networkadvertising.org/choices/. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Tiếp Thị Lại của Google cũng như thông tin về quyền riêng tư của Google tại đây http://www.google.com/privacy/ads/."
Chúng tôi chỉ sử dụng chức năng Tiếp Thị Lại Động của Google trên cơ sở có sự chấp thuận trước mà bạn đã đưa ra khi chấp nhận biểu ngữ cookie của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách chọn cài đặt có liên quan trong phần mềm trình duyệt hoặc bằng cách chặn cookie từ tên miền www.googleadservices.com trong cài đặt trình duyệt của bạn.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng reCAPTCHA của Google để xác minh người dùng hợp pháp trước khi gửi dữ liệu cho chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng việc sử dụng reCAPTCHA phải tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của GoogleĐiều Khoản Sử Dụng. Google reCAPTCHA hoạt động bằng cách thu thập thông tin phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như dữ liệu ứng dụng và thiết bị, đồng thời gửi dữ liệu này tới Google để phân tích. Thông tin thu thập được liên quan đến việc sử dụng reCAPTCHA sẽ được sử dụng để cải thiện reCAPTCHA và cho các mục đích bảo mật chung. Thông tin đó sẽ không được Google sử dụng cho quảng cáo cá nhân hóa. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google reCAPTCHA tại đây   https://www.google.com/recaptcha/.

Chúng tôi sử dụng Google reCAPTCHA trên cơ sở vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi vì lý do bảo mật. Bạn có thể xóa các cookie này bất kỳ lúc nào hoặc chặn Google reCAPTCHA bất kỳ lúc nào bằng cách chọn cài đặt có liên quan trong phần mềm trình duyệt của bạn hoặc bằng cách xóa/chặn cookie khỏi miềnwww.google.com > recaptcha và www.gstatic.com > recaptcha trong cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ hạn chế khả năng sử dụng biểu mẫu web và bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi qua các kênh khác.

 

ĐỐI TƯỢNG TÙY CHỈNH CỦA FACEBOOK

Ngoài ra, trang web này sử dụng chức năng "Đối Tượng Tùy Chỉnh" của Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" hoặc công ty mẹ của nó là “Meta”). Chức năng này cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu đến bạn bằng các quảng cáo được cá nhân hóa, dựa trên sở thích, được gọi là Facebook Ads, nếu bạn truy cập Facebook.com hoặc các trang web khác thuộc Meta Network. Facebook lưu trữ một tệp nhỏ có số sê-ri trong trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này cho phép Meta thu thập thông tin ẩn danh về việc bạn sử dụng trang web. Trong trường hợp sau đó bạn truy cập vào một trang web khác thuộc Meta Network, bạn sẽ thấy các quảng cáo có nhiều khả năng bao gồm các thông tin hoặc sản phẩm mà bạn đã chọn trước đó. Nếu bạn có tài khoản trên Facebook, thì Meta có thể gán giá trị lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký trên Facebook, thì Meta vẫn có thể theo dõi địa chỉ IP của bạn và lưu trữ dữ liệu của bạn trên máy chủ của Google.
Bạn có thể hủy kích hoạt việc sử dụng đối tượng tùy chỉnh bằng cách truy cập trang web hủy kích hoạt sau http://www.youronlinechoices.eu/. Bạn có thể tìm thêm thông tin về đối tượng tùy chỉnh của Facebook tại đây: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Chúng tôi chỉ sử dụng Đối Tượng Tùy Chỉnh của Facebook trên cơ sở có sự chấp thuận trước mà bạn đã đưa ra khi chấp nhận biểu ngữ cookie của chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm trang web được cá nhân hóa. Chúng tôi tin rằng bạn cũng muốn nhận được các quảng cáo thú vị và độc đáo. Vì thế, có những cơ sở chính đáng cho việc xử lý có thể vượt qua các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn. Bạn có thể phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.
Để xem chính sách về quyền riêng tư của Facebook, hãy truy cập: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng dịch vụ đăng nhập Facebook Connect. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định với chúng tôi, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước vào biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cho phép bạn đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.
Chúng tôi sử dụng Facebook Connect trên cơ sở có sự chấp thuận của bạn đối với Facebook/Meta và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đơn giản hóa việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc đơn giản hóa trang web của chúng tôi cũng là vì lợi ích của bạn. Vì thế, có những cơ sở chính đáng cho việc xử lý có thể vượt qua các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn. Bạn có thể phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

MICROSOFT CLARITY

Chúng tôi hợp tác với Microsoft Clarity và Microsoft Advertising để nắm bắt cách bạn sử dụng và tương tác với trang web của chúng tôi thông qua các chỉ số hành vi, bản đồ nhiệt và phát lại phiên để cải thiện và tiếp thị các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng trang web được ghi lại bằng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba, cũng như các công nghệ theo dõi khác để xác định mức độ phổ biến của sản phẩm/dịch vụ và hoạt động trực tuyến. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa trang web, vì mục đích ngăn ngừa gian lận/bảo mật và quảng cáo. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, hãy truy cập Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của Microsoft.

 

Chúng tôi bao gồm dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Khi bạn sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba hoặc khi nội dung của bên thứ ba được hiển thị, dữ liệu tương tác được trao đổi giữa bạn và nhà cung cấp vì lý do kỹ thuật. FRANKE không kiểm soát trang web cũng như không thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba khi họ quản lý những trang web này. Cách thực hành quyền riêng tư của nhà cung cấp trang web bên thứ ba có thể khác với FRANKE, nên chúng tôi không thể ủng hộ hay đại diện cho các trang web của bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho những trang web này.
Nhà cung cấp các dịch vụ hoặc nội dung này cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn nhằm mục đích của riêng họ. Theo như chúng tôi biết, chúng tôi đã đặt cấu hình cho những dịch vụ và nội dung của những nhà cung cấp có xử lý dữ liệu nhằm mục đích riêng; theo đó, hoặc những tương tác với mục đích bất kỳ không nhằm vào việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung của họ trên trang web của chúng tôi sẽ bị chặn, hoặc tương tác chỉ xảy ra khi bạn đã chủ động chọn sử dụng dịch vụ đó. Tuy nhiên, vì chúng tôi không nắm quyền kiểm soát dữ liệu được các bên thứ ba thu thập và xử lý nên chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu đó.

Đường liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa những đường liên kết đến và từ trang web của các mạng lưới đối tác, nhà phân phối, công ty trực thuộc hoặc các bên thứ ba khác. Khi truy cập các đường liên kết này, bạn sẽ tự động thoát khỏi trang web của FRANKE. FRANKE không kiểm soát trang web cũng như không thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba khi họ quản lý những trang web này. Cách thực hành quyền riêng tư của nhà cung cấp trang web bên thứ ba có thể khác với FRANKE, nên chúng tôi không thể ủng hộ hay đại diện cho các trang web của bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho những trang web này. Chính Sách Quyền Riêng Tư này không nhằm mục đích áp dụng cho bất kỳ trang web nào được liên kết nhưng không phải của Franke Group.

Sử dụng phần bổ trợ xã hội

FRANKE sử dụng phần bổ trợ xã hội (”nút”) của mạng xã hội như Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat và Twitter. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, những nút này được mặc định hủy kích hoạt, nghĩa là nếu không có sự can thiệp của bạn, những nút này sẽ không gửi bất kỳ dữ liệu nào cho mạng xã hội đó. Trước khi bạn có thể sử dụng những nút này, bạn phải kích hoạt chúng bằng cách nhấp vào chúng. Chúng sẽ được kích hoạt đến khi bạn hủy kích hoạt lần nữa hoặc xóa cookie (vui lòng xem phần “Cookie”).
Sau khi kích hoạt, một đường liên kết trực tiếp đến máy chủ của mạng xã hội đó được thiết lập. Sau đó, những nội dung của nút được truyền trực tiếp từ mạng xã hội đến trình duyệt của bạn và đưa vào trang web. Sau khi nút được kích hoạt, mạng xã hội có thể truy xuất dữ liệu, bất kể bạn có tương tác với nút hay không. Nếu bạn đăng nhập vào mạng xã hội, mạng xã hội có thể gán lượt truy cập trang web vào tài khoản người dùng của bạn. Mạng xã hội không thể gán lượt truy cập các trang web khác của FRANKE trừ khi và cho đến khi bạn cũng kích hoạt nút đó.
Nếu bạn sử dụng một mạng xã hội và không muốn kết hợp dữ liệu được truy xuất từ lần bạn truy cập trang web của chúng tôi với dữ liệu người dùng của bạn, thì bạn phải đăng xuất tài khoản mạng xã hội đó trước khi kích hoạt nút.
Chúng tôi không nắm quyền kiểm soát phạm vi của dữ liệu được mạng xã hội thu thập qua những nút này. Chính sách sử dụng dữ liệu của mạng xã hội cung cấp thông tin về mục đích và mức độ của dữ liệu được mạng xã hội thu thập, cách dữ liệu này được xử lý và sử dụng, quyền của bạn và các lựa chọn cài đặt bạn có thể sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập và xử lý dữ liệu này, vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của các nhà cung cấp có các dịch vụ và/hoặc nội dung được chúng tôi bao gồm và họ cũng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn trong trường hợp này.

Chúng tôi không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba nếu không cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của trang web của chúng tôi, hoàn thành hợp đồng, được quy định pháp lý liên quan cho phép hoặc được bạn chấp thuận. Tuy nhiên, FRANKE có thể ký kết hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác ("Đơn Vị Xử Lý", hoặc “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ”) để thay mặt chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Để làm việc này, chúng tôi có thể phải trao quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho các đơn vị xử lý. Các đơn vị xử lý của chúng tôi được yêu cầu là phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho những mục đích được FRANKE xác định. Ví dụ về các nhiệm vụ mà Đơn Vị Xử Lý phải thực hiện bao gồm đối tác kinh doanh hoặc nhà thầu phụ trong các dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giao hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng hoặc phòng chống lừa đảo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm hoặc xử lý trong phạm vi nhóm. Các đơn vị xử lý chỉ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc thực hiện hoạt động đó. Cụ thể, những Đơn Vị Xử Lý này không được phép xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác.
Chúng tôi áp dụng biện pháp phù hợp, bằng hợp đồng hoặc cách khác, để bảo vệ dữ liệu cá nhân được chia sẻ cho Đơn Vị Xử Lý của chúng tôi, và để đảm bảo Đơn Vị Xử Lý của chúng tôi thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

FRANKE là một tổ chức toàn cầu, với các pháp nhân, quy trình kinh doanh, cấu trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật trên khắp thế giới. Vì thế, các biện pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên khắp thế giới. Chính sách của FRANKE là chỉ trao quyền truy cập cho nhân viên, đại lý, nhà thầu, tổ chức và Đơn Vị Xử Lý được ủy quyền cho phép mà FRANKE xác định rằng có quyền được biết, hoặc có quyền truy cập thông tin để thực hiện nhiệm vụ của họ. FRANKE sử dụng các giải pháp an ninh có tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu do bạn cung cấp và do chúng tôi quản lý khỏi việc bị lợi dụng, mất mát, tiêu hủy hoặc bị bên thứ ba truy cập. Giải pháp an ninh của chúng tôi được cải thiện liên tục cùng với sự phát triển của công nghệ.
Khi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) một mật khẩu để giúp bạn truy cập một số khu vực nhất định trong trang web của chúng tôi, bạn có nghĩa vụ phải bảo vệ tính tuyệt mật của mật khẩu đó. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu đó với bất kỳ ai.

Trừ khi chúng tôi thông báo thời gian lưu trữ dữ liệu cụ thể như trên, những quy tắc chung sau sẽ được áp dụng:
Dữ liệu của bạn sẽ được xóa ngay khi chúng không còn cần thiết hoặc bạn rút lại sự chấp thuận, hoặc phản đối sử dụng dựa trên lợi ích hợp pháp và chúng tôi không có cơ sở vượt quyền chính đáng. Trong một số trường hợp, thời gian lưu trữ dữ liệu dài hơn có thể được áp dụng theo yêu cầu của pháp luật (chẳng hạn như luật về thuế và thương mại), hoặc dữ liệu cần thiết để thiết lập, thi hành hoặc bào chữa đối với các khiếu kiện pháp lý.

Theo luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu áp dụng cho bạn, bạn có thể có quyền thực hiện một số hoặc tất cả các quyền sau bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được nêu trong Phần, Liên Hệ:
1. Quyền truy cập: yêu cầu (i) thông tin về việc dữ liệu cá nhân của bạn có được lưu lại hay không và (ii) quyền truy cập và/hoặc sao chép dữ liệu cá nhân được lưu lại, bao gồm mục đích xử lý, loại dữ liệu cá nhân, và người nhận dữ liệu cũng như thời gian lưu trữ tiềm năng. Đối với một số loại dữ liệu nhất định, bạn cũng có thể có quyền di chuyển dữ liệu;
2. Tính chính xác của dữ liệu: yêu cầu cải chính, xóa bỏ hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như vì (i) chúng không hoàn chỉnh hoặc không chính xác, (ii) chúng không còn cần thiết cho mục đích ban đầu nữa hoặc (iii) bạn rút lại chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu;
3. Giới hạn việc xử lý: từ chối cung cấp và rút lại sự chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào nhưng không làm ảnh hướng đến hoạt động xử lý dữ liệu trước khi bạn rút lại chấp thuận;
4. Quyền khiếu nại: tiến hành kiện cáo khi phát hiện quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có nguy cơ bị xâm phạm, cũng như gửi khiếu nại cho các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu;

Quyền phản đối:
Bạn cũng có quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình hình cụ thể của bạn, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng cung cấp thông tin về tình hình cụ thể của bạn cho chúng tôi. Sau khi đánh giá những dữ kiện bạn cung cấp, chúng tôi sẽ ngừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đưa ra cơ sở chính đáng để tiếp tục tiến hành xử lý.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, thì trước tiên chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn, đánh giá yêu cầu của bạn và trả lời bạn trong khung thời gian được quy định trong luật hiện hành áp dụng cho bạn. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu quá mức hoặc lạm dụng quyền liên quan hoặc yêu cầu có thể bị hạn chế khi chúng tôi có lợi ích quan trọng hơn hoặc nghĩa vụ pháp lý để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có quyền thỉnh thoảng cập nhật và thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc có sự thay đổi về các yêu cầu pháp lý. Trong trường hợp có những thay đổi đó, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách Quyền Riêng Tư đã được chỉnh sửa trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về việc tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi quyền được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:
Công ty Franke tương ứng đã đăng thông tin về công ty trên trang web, vui lòng nhấp vào đây.
Attn: Data Protection Coordinator
hoặc gửi email đến: privacy@franke.com

 

Tháng 3 năm 2023