Skip to main content

Záruka a servis

Pokojná myseľ so zárukou a servisom Franke

Výrobky značky Franke sú navrhnuté tak, aby vydržali. Vďaka nášmu záväzku používať len tie najkvalitnejšie materiály a najmodernejším výrobným technikám máme absolútnu dôveru v každý výrobok v našom sortimente.

Na produkty Franke sa podľa Občianskeho zákonníka vzťahuje dvojročná záručná doba.

Všeobecná záruka Franke

Naša záruka na chyby z výroby platí za predpokladu, že výrobok bol namontovaný v súlade s pokynmi spoločnosti Franke, používaný podľa odporúčaní spoločnosti Franke v bežných domácich podmienkach a reklamácia bola uplatnená v súlade so všetkými platnými záručnými podmienkami (vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie).

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, úmyselným alebo náhodným poškodením, poškodením spôsobeným nedbalosťou, bežným opotrebovaním, odrením alebo poškriabaním, nesprávnou montážou, nesprávnym skladovaním, neobvyklým používaním (vrátane používania pri extrémnych teplotách) alebo poškodením spôsobeným nesprávnou údržbou alebo čistením (vrátane používania neidentifikovaných chemikálií alebo čistiacich prostriedkov obsahujúcich korozívne látky). Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nečistotami vo vode alebo faktormi, ktorým nemôžeme zabrániť.

Ak chcete uplatniť reklamáciu v rámci tejto záruky, musíte kontaktovať spoločnosť Franke ihneď po zistení chyby z výroby. Po zistení chyby nesmiete výrobok používať ani montovať. Všetky reklamácie musia byť doručené v stanovenej záručnej lehote a doplnené kópiou faktúry potvrdzujúcou dátum nákupu a dokladom o kúpe. [Ak nie ste pôvodným kupujúcim výrobku Franke, spoločnosť Franke môže tiež požadovať, aby ste predložili dôkaz, že na vás boli prevedené výhody tejto záruky.]

Ak spoločnosť Franke zistí, že výrobok značky Franke má chybu z výroby a bola uplatnená platná reklamácia v rámci tejto záruky, spoločnosť Franke chybný výrobok vymení alebo opraví. Spoločnosť Franke podľa vlastného uváženia rozhodne, či chybný výrobok vymení alebo opraví. Bude to jediná povinnosť spoločnosti Franke v súvislosti s chybným výrobkom v rámci tejto záruky. Spoločnosť Franke môže (podľa vlastného uváženia) súhlasiť s úhradou súvisiacich alebo vedľajších nákladov, ktoré vám vzniknú v dôsledku výmeny alebo opravy výrobkov značky Franke v rámci tejto záruky. Všetky takéto náklady musia byť primerané a vopred schválené spoločnosťou Franke. Spoločnosť Franke si vyhradzuje právo skontrolovať výrobok a jeho montáž (alebo fotografie výrobku a jeho montáže) pred tým, ako bude súhlasiť s uspokojením nároku v rámci tejto záruky.

Spoločnosť Franke môže z času na čas ukončiť výrobu určitého výrobku a nezaručuje, že bude mať aj naďalej k dispozícii náhradné výrobky alebo diely pre výrobky, ktorých výroba bola ukončená. Zodpovednosť spoločnosti Franke v rámci tejto záruky za opravu alebo výmenu chybného výrobku, ktorého výroba bola ukončená, je podmienená držbou príslušného výrobku alebo náhradných dielov spoločnosťou Franke. Ak spoločnosť Franke prestane vyrábať výrobok, vynaloží primerané úsilie, aby aj naďalej skladovala náhradné diely pre daný výrobok najmenej päť rokov po ukončení jeho výroby.

Akýkoľvek výrobok alebo diel, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom opravený alebo upravený mimo výrobného závodu spoločnosti Franke, pokiaľ to spoločnosť Franke vopred písomne neschválila, stráca platnosť tejto záruky. Ak máte otázky o záruke vášho výrobku značky Franke alebo uplatnení reklamácie v rámci tejto záruky, kontaktujte nás. Podrobné informácie o zastúpení spoločnosti Franke nájdete na stránke www.franke.com.

Je potrebné poznamenať, že vo všetkých prípadoch je rozhodnutie spoločnosti Franke konečné.

Ak ste spotrebiteľ, máte okrem práv vyplývajúcich z tejto záruky aj práva vyplývajúce zo zákona týkajúce sa kvality zakúpeného výrobku značky Franke. Táto záruka dopĺňa vaše zákonné práva a nijako ich neovplyvňuje.

kontaktujte
nás

Reklamácie a servis drezov, batérií, sorterov a drvičov odpadu

Pondelok - Štvrtok 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Piatok 8:00 – 12:00

+420 281 090 445 Vstúpte na servisný portál - www.franke-servis.cz

Záručný a pozáručný servis spotrebičov a odsávačov pár

Pondelok - Štvrtok 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Piatok 8:00 – 12:00

+420 281 090 425