Skip to main content

Garantie

Zekerheid dankzij de kwaliteit en garantie van Franke

Franke producten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Doordat we per definitie kiezen voor de beste materialen en modernste productietechnieken, hebben we het volste vertrouwen in elk product dat we maken.

Franke's algemene garantievoorwaarden

Onze garantie op fabricagefouten is van toepassing wanneer het product is geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van Franke, wanneer het product in normale huishoudelijke situaties en zoals aanbevolen door Franke is gebruikt en wanneer de claim is ingediend in overeenstemming met alle van toepassing zijnde garantievoorwaarden (inclusief de voorwaarden die hieronder worden genoemd).

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, opzettelijke of toevallige schade, schade veroorzaakt door nalatigheid, normale slijtage, schaven, schuren of krassen, onjuiste installatie, onjuiste opslag, abnormaal gebruik (waaronder gebruik onder extreme temperaturen) of schade veroorzaakt door onjuist onderhoud of reinigen (met inbegrip van het gebruik van niet nader genoemde chemicaliën of reinigingsmiddelen die corrosieve stoffen bevatten). Schade veroorzaakt door onzuiverheden in het leidingwater of handelingen buiten onze controle is eveneens niet gedekt.

Indien je aanspraak wenst te maken op deze garantie, dien je contact op te nemen met Franke zodra je de fabricagefout ontdekt en mag je het product niet meer gebruiken of installeren nadat je het defect hebt ontdekt. Eventuele claims moeten binnen de gespecificeerde garantieperiode zijn ontvangen en moeten een kopie van de factuur bevatten die de datum van aankoop bevestigt en als bewijs van eigendom geldt. [Als je niet de oorspronkelijke koper van het Franke product bent, kan Franke in aanvulling een bewijs van je verlangen dat aantoont dat de garantie op jou is overgedragen.]

Als Franke vaststelt dat een Franke product een fabricagefout bevat en er een geldige aanspraak op deze garantie is gemaakt, zal Franke het defecte product vervangen of repareren. Franke zal daarbij naar eigen goeddunken beslissen of zij het gebrekkige product vervangt of repareert. Dit is Franke's enige verplichting met betrekking tot het gebrekkige product onder deze garantie. Franke kan, naar eigen goeddunken, ermee instemmen om gerelateerde of bijkomende kosten te vergoeden die door jou worden gemaakt als gevolg van vervanging of reparatie van Franke producten onder deze garantie. Dergelijke kosten moeten redelijk zijn en vooraf door Franke zijn goedgekeurd. Franke behoudt zich het recht voor om het product en de installatie (of afbeeldingen van het product en de installatie) te inspecteren alvorens in te stemmen met het honoreren van een claim onder deze garantie.

Franke kan producten van tijd tot tijd uit productie nemen en garandeert niet dat zij reserveproducten of reserveonderdelen in voorraad zal houden voor producten die uit productie zijn genomen. Franke's aansprakelijkheid onder deze garantie voor het repareren of vervangen van een defect product dat uit productie is genomen, zal afhankelijk zijn van het feit of Franke de betreffende producten of reserveonderdelen in voorraad heeft. Als Franke een product uit productie neemt, zal het redelijke inspanningen leveren om reserveonderdelen voor dat product beschikbaar te blijven houden tot ten minste vijf jaar nadat het uit productie is genomen.

Wanneer een product of onderdeel op enigerlei wijze buiten de fabriek van Franke is gerepareerd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Franke, komt deze garantie te vervallen. Wanneer je vragen hebt over het al dan niet onder deze garantie vallen van je Franke product of het indienen van een claim onder deze garantie, neem dan contact met ons op. De contactgegevens van je plaatselijke Franke vestiging vind je op www.franke.com.

Wij wijzen erop dat de beslissing van Franke in alle gevallen definitief is.

Als consument heb je naast de rechten die je onder deze garantie geniet, ook het recht op een goed product op grond van de geldende wet- en regelgeving voor consumentenbescherming. Deze garantie vormt hierop een aanvulling en doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten.

Een claim indienen

Wanneer je contact met ons wilt opnemen in verband met een garantieclaim, verzoeken wij je ons de volgende informatie te verstrekken om onnodige vertraging te voorkomen:

  • Voor- en achternaam, adres en telefoonnummer
  • Aankoopbewijs (als bijlage aan e-mail toe te voegen)
  • Foto's waarop het product in zijn geheel te zien is en detailopnames van het probleem

Contact opnemen