Skip to main content

Wettelijke Kennisgeving

Bedankt voor je bezoek aan onze website, www.franke.com (de "Website"), van de Franke-onderneming die vermeld staat in het impressum van de website (hierna "Franke", "we", "wij", "ons" en "onze"). Door de Website te gebruiken of te bezoeken, ga je akkoord met deze Wettelijke Kennisgeving en met het Privacybeleid van onze Website, dat je kunt vinden op de Website en dat ter referentie is opgenomen in dit document.

1. WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze Wettelijke Kennisgeving is van toepassing op je gebruik van en bezoek aan de Website. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF TE BEZOEKEN, AANVAARD JE EN GA JE AKKOORD MET DE NALEVING VAN DEZE WETTELIJKE KENNISGEVING EN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING, INCLUSIEF ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE LOKALE WETTEN. ALS JE DEZE WETTELIJKE KENNISGEVING NIET AANVAARDT, DIEN JE DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN OF BEZOEKEN.

 

2. EIGENDOM VAN DE WEBSITE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Website en de inhoud, functies en functionaliteit ervan (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan) en alle informatie, producten en diensten die door ons worden aangeboden in verband met de Website (gezamenlijk de "Inhoud"), zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendom) overeenkomstig internationale verdragen en toepasselijke lokale wetten, inclusief Amerikaanse en andere wetten. De Website en de Inhoud zijn eigendom van ons en/of de betreffende externe licentiegevers en alle rechten, titels en belangen in en op de Website en de Inhoud blijven eigendom van ons of dergelijke externe licentiegevers. Onze logo's, paginakoppen, gepersonaliseerde afbeeldingen en andere iconen zijn dienstmerken, handelsmerken, geregistreerde dienstmerken of geregistreerde handelsmerken van ons. Alle andere producten, namen en bedrijfslogo's die op de Website of in de Inhoud worden vermeld, zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Deze Wettelijke Kennisgeving geeft je toestemming om de Website uitsluitend te gebruiken voor je persoonlijk en ander niet-commercieel gebruik. Je verwerft geen eigendomsrechten voor de Website of de Inhoud. Deze Wettelijke Kennisgeving verleent je geen enkel recht, titel, belang of licentie (expliciet of impliciet) met betrekking tot een patent, handelsmerk, dienstmerk, auteursrecht, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van de Onderneming of de respectieve eigenaren.

 

3. FEEDBACK/GEBRUIKERSINHOUD

Indien je ons berichten, bugrapporten, feedback of suggesties over de Website of de Content (gezamenlijk "Feedback") stuurt, hebben wij het recht om deze Feedback naar eigen goeddunken te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het verwerken van deze Feedback op onze Website en het recht om deze Feedback toe te wijzen, in licentie te geven of op andere wijze te gebruiken. Door het indienen, uploaden of verzenden van artikelen, antwoorden op enquêtes of opiniepeilingen, curricula, berichten, informatie, vragen, suggesties, inzendingen of ander materiaal ("Gebruikersinhoud") op de Website, verklaar en garandeer je dat je de eigenaar bent van of over alle rechten beschikt die nodig zijn voor het indienen, uploaden of verzenden van dergelijke Gebruikersinhoud en geef je ons onbeperkte toestemming om deze te gebruiken voor het beoogde doel.

 

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Je mag onze Website enkel voor wettige doeleinden gebruiken. Je mag onze Website niet gebruiken: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Je mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of elke andere server, computer of database die met de Website is verbonden.

Je stemt er ook mee in geen enkel deel van onze Website te vermenigvuldigen, dupliceren, kopiëren of door te verkopen. Dergelijke handelingen zijn in strijd met de bepalingen van deze Wettelijke Kennisgeving. Dit houdt in dat je geen Inhoud of andere aspecten van de Website mag vermenigvuldigen, opnieuw mag verspreiden, opnieuw mag publiceren, dupliceren, kopiëren, weergeven, verkopen, verhuren, in sublicentie mag geven, verhandelen of doorverkopen voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (met uitzondering van Inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor het opnieuw verspreiden ervan).

Je hebt geen toestemming om een handelsmerk of vermelding van een auteursrecht op onze Website of op foto's of afbeeldingen die op onze Website staan, te verwijderen.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor (en wij zijn niet verantwoordelijk tegenover jou of tegenover derden voor) een schending van je verplichtingen onder deze Wettelijke Kennisgeving en voor de gevolgen (inclusief verlies of schade die je kunt lijden) van een dergelijke schending.

 

5. INFORMATIE OVER JOU EN JE BEZOEK AAN DE WEBSITE

Persoonsgegevens die wij via de Website verzamelen, zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de Website dat op deze Website beschikbaar is. Door de Website te gebruiken, stem je in met alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot jouw gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website.

 

6. BESCHIKBAARHEID; HERZIENINGEN; BETROUWBAARHEID VAN GEPUBLICEERDE INFORMATIE

De informatie die op of via de Website wordt weergegeven, inclusief de Inhoud, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene-informatiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor de Website op elk moment te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. Wij garanderen geen voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot de Website. De werking van de Website kan worden verstoord of nadelig worden beïnvloed door talrijke factoren of omstandigheden waarover wij geen controle hebben of door overmacht.

Wij doen redelijke inspanningen om de informatie op de Website bij te werken en de Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen echter geen enkele toezegging om de Website of de Inhoud bij te werken. De Inhoud van de Website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten.

Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de Website of de Inhoud. De informatie over producten, beschrijvingen of specificaties die op deze Website wordt weergegeven, is niet bindend en enkel ter referentie. Elk vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het vertrouwen dat jij of een andere bezoeker van de Website in dergelijke informatie stelt.

Als je vragen hebt over de informatie op de Website, kun je contact met ons opnemen via de informatie onder "Contactgegevens" aan het einde van deze Wettelijke Kennisgeving.

 

7. LINKS NAAR DE WEBSITE

Je mag een link plaatsen naar de startpagina van de Website, op voorwaarde dat je dit doet op een eerlijke en legale manier; je mag echter geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

8. LINKS VANAF DE WEBSITE; DERDEN

Deze Website kan links naar andere Internetpagina's bevatten. Jouw gebruik van deze pagina's is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, die elk van deze pagina's heeft gepubliceerd. Wij hebben niet alle aan de Website gekoppelde pagina's gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wijzigingen of inhoud op deze pagina's. De opname van inhoud vormt geen goedkeuring van dat materiaal, die gekoppelde pagina of de bedrijven die het materiaal of de gekoppelde pagina's bezitten of exploiteren.

Deze Website kan ook inhoud van derden bevatten. Alle verklaringen en/of meningen die in deze inhoud worden gegeven, en alle andere inhoud dan de door ons geleverde inhoud, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze inhoud levert. Deze inhoud is niet per se een weerspiegeling van onze mening. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die door derden wordt verstrekt.

 

9. GEEN GARANTIES/GEEN AANSPRAKELIJKHEID

(a) DE WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"- EN "AS AVAILABLE"-BASIS, ZONDER GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK. WIJ VERWERPEN EN SLUITEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID IN DE RUIMSTE ZIN VAN DE WET.

(b) IN HET BIJZONDER GEVEN WIJ GEEN GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, (I) MET BETREKKING TOT DE TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT, VOLLEDIGHEID OF BESTAAN VAN DE INHOUD, INFORMATIE EN PRODUCTINFORMATIE OP DEZE WEBSITE; (II) MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE TOEGANKELIJKHEID, GESCHIKTHEID OF FOUTLOOSHEID VAN DE WEBSITE, EN/OF (III) DAT JE GEBRUIK VAN DE INHOUD EN INFORMATIE OP DE WEBSITE GEEN INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN. 

(c) VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DDOS-AANVAL, RANSOMWARE, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT JE COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN JE GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VIA DE WEBSITE VERKREGEN DIENSTEN OF ITEMS OF VAN HET DOWNLOADEN VAN INHOUD DIE OP DE WEBSITE OF OP EEN DAARAAN GEKOPPELDE WEBSITE IS GEPUBLICEERD.

(d) IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN: (A) GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, EXEMPLAIRE, BIJZONDERE, VERERGERDE OF PUNITIEVE SCHADE; (B) HOGERE KOSTEN, WAARDEVERMINDERING OF VERLIES VAN ZAKEN, PRODUCTIE, INKOMSTEN OF WINST; (C) VERLIES VAN GOODWILL OF REPUTATIE; (D) GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VERLIES, ONDERBREKING, VERTRAGING OF HERSTEL VAN GEGEVENS, OF INBREUK OP DE GEGEVENS- OF SYSTEEMBEVEILIGING; OF (E) KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, IN ELK GEVAL ONGEACHT OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE OF DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE ANDERSZINS VOORZIENBAAR WAREN.

(e) HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE OVEREENKOMSTIG HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle aangelegenheden met betrekking tot de Website, de Inhoud of deze Wettelijke Kennisgeving en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden geregeld en geïnterpreteerd volgens de wetten die van toepassing zijn op de vestigingsplaats van Franke (zie sectie Contactgegevens hieronder), zonder rekening te houden met enige bepaling of regel met betrekking tot keuze of conflict van recht.

De gewone civiele rechtbanken van de vestigingsplaats van de Franke-entiteit vermeld in de sectie Contactgegevens hieronder zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die in verband met deze Wettelijke Kennisgeving ontstaan en de plaats van uitvoering van deze Wettelijke Kennisgeving wordt door jou overeengekomen als de vestigingsplaats van de Franke-entiteit vermeld in de sectie Contactgegevens hieronder.

 

11. GEVOLGEN VAN SCHENDING

Indien wij vaststellen dat je deze Wettelijke Kennisgeving van de Website hebt geschonden, kunnen wij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen, waaronder het verhinderen dat je de Website en de aangeboden diensten kunt gebruiken en het verwijderen van alle informatie, gegevens en inhoud die je op de Website hebt geplaatst. Indien wij door jouw overtreding schade hebben geleden, kunnen wij, naar eigen goeddunken, een schadevergoeding op je verhalen.

 

12. WETTELIJKE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD

Wij kunnen deze Wettelijke Kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Wettelijke Kennisgeving zijn van kracht vanaf de datum van de laatste bewerking, die bovenaan deze Wettelijke Kennisgeving wordt vermeld ("Laatst bijgewerkt"). Je doorlopende gebruik van de Website vormt jouw bindende aanvaarding van deze Wettelijke Kennisgeving, met inbegrip van eventuele wijzigingen of aanpassingen die we kunnen aanbrengen. Indien enig deel van deze Wettelijke Kennisgeving of toekomstige wijzigingen van deze Wettelijke Kennisgeving voor jou niet aanvaardbaar zijn, dien je de Website niet meer te gebruiken of te bezoeken.

 

13. CONTACTGEGEVENS

Alle feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moeten worden gericht aan de respectieve Franke-onderneming die in het impressum van de Website staat vermeld. Klik hier of neem contact met ons op via een contactformulier op onze Website.  

 

Laatst bijgewerkt: 1 september 2022