Skip to main content

Privacy- en cookiebeleid

FRANKE Holding AG en haar geassocieerde ondernemingen (hierna samen kortweg aan te duiden als 'FRANKE', de 'Onderneming', 'wij', of 'ons') acteren volhardend en toegewijd bij het beschermen van uw persoonlijke levenssfeer. FRANKE stelt uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website of uw gebruik van onze webdiensten op prijs. Wij vinden uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en wij willen dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze website. Wij verwerken de tijdens uw bezoeken aan onze websites vergaarde persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Met dit privacy- en cookiebeleid ('Privacybeleid') willen wij u ook informeren over de persoonsgegevens en cookies die wij vergaren, het doel daarvan, de getroffen veiligheidsmaatregelen en over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Klik op een van onderstaande kopjes als u meer informatie over het betreffende onderwerp wenst of vouw alle secties uit:

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is de betreffende Franke-onderneming zoals vermeld in het impressum van de website. De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onze geassocieerde ondernemingen of externe dienstverleners ('dataverwerkers') ten behoeve van service, verwerking, opslag of andere doeleinden die onze bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Wij maken gebruik van contractuele of andere gepaste middelen om van dataverwerkers die namens ons werken te eisen dat ze een niveau van privacybescherming bieden dat vergelijkbaar is met onze eigen praktijken en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Tot de persoonsgegevens worden al die gegevens gerekend die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; identificeerbaar is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door koppeling met een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel evenals een of meer speciale hoedanigheden die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon beschrijven. Dit omvat gegevens zoals uw voornaam en achternaam, uw huisadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Persoonsgegevens kunnen zich in elke vorm manifesteren (bijvoorbeeld op papier, elektronisch, als videoboodschap of als audioboodschap). FRANKE verplicht zich de vereiste stappen te zetten om te borgen dat alle door ons verwerkte persoonsgegevens in alle redelijkheid en wettigheid worden verwerkt. Al onze medewerkers, dataverwerkers en externe dienstverleners zijn, voor zover ze toegang hebben tot persoonsgegevens, verplicht de vertrouwelijkheid van die persoonsgegevens te respecteren en moeten dit Privacybeleid naleven. Wij vergaren persoonsgegevens alleen wanneer u ons die verstrekt, en wel door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mailberichten, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, het vragen van inlichtingen of het indienen van verzoeken over te bestellen producten en soortgelijke situaties waarin u ervoor hebt gekozen die informatie aan ons te verstrekken.
De databank en de inhoud ervan berusten bij FRANKE en verblijven bij dataverwerkers, en op hun servers, die voor ons werken en die ons verantwoording verschuldigd zijn.
Wij houden toezicht op en zijn verantwoordelijk voor het gebruik van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Bepaalde gegevens worden opgeslagen of verwerkt in computers die in andere rechtsgebieden staan opgesteld. Daar kunnen de wetten betreffende het beschermen van persoonsgegevens anders zijn dan die in het rechtsgebied waar u woont. In dergelijke situaties borgen wij dat de toepasselijke bescherming wordt getroffen en verlangen wij van de dataverwerker in dat land uw gegevens te beschermen op een manier die gelijkwaardig is aan de manier van beschermen die in uw woonland van toepassing is.

U bent niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken als voorwaarde om onze website te raadplegen, tenzij wij op uw verzoek u een product of dienst moeten leveren of als u via onze website wilt communiceren. U kunt ervoor kiezen ons ook aanvullende informatie te verstrekken, die ons helpt onze diensten te verbeteren. Uw persoonlijke informatie kan over de hele wereld worden verwerkt.

Hieronder lichten wij toe hoe we uw persoonsgegevens via onze website vergaren, verwerken en gebruiken:

Gegevens bij bezoek aan onze website

Bezoekt u onze website, dan verwerken wij gegevens om u in staat te stellen met onze website te communiceren of om redenen van veiligheid, zoals om oneigenlijke toegang te voorkomen, om problemen op te sporen of om te testen. Door ons vergaarde gegevens omvatten de naam van uw internetdienstaanbieder, de website die u eerder bezocht en vanwaar u onze website opriep, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de websites die u vanaf onze website bezoekt en uw IP-adres. Deze verwerking is vereist om u onze diensten te kunnen bieden of is gebaseerd op ons legitieme belang bij het afwikkelen van de communicatie. We veronderstellen dat dit ook in uw belang is, omdat we zonder deze communicatie u de website niet kunnen presenteren. U kunt – te allen tijde en zonder ons uw overwegingen te laten weten – bezwaar maken tegen het in de toekomst verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. Wij willen u echter erop attent maken dat het verwerken van uw persoonsgegevens nog kan voortduren, ook nadat u via de website bezwaar hebt aangetekend. Het is namelijk niet mogelijk de verwerking om technische redenen te stoppen voor individuele gebruikers van de website of in het algemeen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. Wenst u de hierboven omschreven manier van verwerken te voorkomen, bezoek dan onze website niet. Dergelijke gegevens worden na een sessie of na een periode zoals vermeld in de sectie "Gebruik van cookies" gewist, tenzij een veiligheidsincident een langere opslag verlangt om te kunnen onderzoeken en te kunnen documenteren.

Gegevens voor het inrichten van een klantaccount

Maakt u via onze website een klantaccount aan, dan slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, huisadres, e-mailadres, telefoon, titel en toegangsgegevens) op en verwerken wij die gegevens in de klantendatabank van FRANKE. Deze gegevens worden verwerkt om een contract te kunnen uitvoeren of om een dienst te kunnen verlenen. U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van redenen uw klantaccount buiten werking stellen en/of bezwaar maken tegen opslag en gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst. Neem daartoe contact op via onderstaand contactadres. Maakt u bezwaar, dan schrappen wij uw persoonsgegevens terstond. In geval van buitenwerkingstelling van een klantaccount zullen we ook uw klantaccount verwijderen.

Contact via een contactformulier of e-mailbericht

Neemt u contact met ons op (bijvoorbeeld via het contactformulier of via een e-mailbericht), dan slaat FRANKE de door u via het contactformulier verstrekte informatie op en verwerkt die.  Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of om contact op te nemen evenals voor de daarbij horende technische administratie. Het verwerken van die gegevens vindt plaats ten behoeve van het nakomen van een contract of voor het treffen van maatregelen die tot een overeenkomst leiden. Die verwerking dient ons legitieme belang, zonder dat eventueel conflicterende belangen in dit kader boven uw belangen prevaleren, en wel omdat het verwerken van dergelijke verzoeken in ons wederzijds belang is. Wij kunnen ook gebruikmaken van diensten van derden om legitieme gebruikers te verifiëren om op deze manier spam via onze webcontactformulieren te voorkomen in het kader van ons legitieme belang (zie sectie "Gebruik van cookies" – "Google reCAPTCHA").

Nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid, bewaren wij de correspondentie indien en voor zover sprake is van wettelijke bewaartermijnen of van beperkende bepalingen, of voor zover langere opslag vereist is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Registratiegegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor toezending van onze nieuwsbrief, dan slaat FRANKE uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, huisadres en e-mailadres) op en verwerken wij die ten behoeve van marketing, advertenties en promotionele doeleinden. De verwerking van die gegevens is gebaseerd op uw instemming en vindt plaats in het kader van de uitvoering van het contract. In dit geval sturen wij u met enige regelmaat promotionele informatie over diensten en producten die verband houden met producten, diensten, aanbiedingen of evenementen van FRANKE. U kunt zonder opgaaf van redenen ervoor kiezen in de toekomst geen nieuwsbrieven te willen ontvangen ('opt out'). Neem daartoe contact op met onderstaand contactadres of zeg uw abonnement op via de optie 'Afmelden' in de nieuwsbrief. Hebt u uw abonnement opgezegd, dan wissen wij terstond uw e-mailadres van de verzendlijst voor onze nieuwsbrief. We houden een duplicaat aan in onze 'opt out'-databank omdat wij een legitiem belang veronderstellen uw adres te bewaren zodat wij kunnen borgen dat wij u niet langer nieuwsbrieven toesturen.

Enquêtes onder gebruikers

Het staat u vrij van tijd tot tijd deel te nemen aan enquêtes zoals die via onze website worden gehouden. Wij maken gebruik van functionele cookies om dergelijke enquêtes onder gebruikers te houden. De technische informatie die een gebruikersenquête registreert, komt overeen met de informatie die geregistreerd wordt als gebruikers de website bezoeken (zie hierboven). Wij zullen uw reacties, door u tijdens de gebruikersenquête ingevoerd, niet koppelen aan uw persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres.

ONTSLUITING VOOR DERDEN

We mogen uw persoonsgegevens voor derden ontsluiten teneinde dit Privacybeleid en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, de eigendommen of de veiligheid van FRANKE, van onze klanten en van anderen te beschermen. Inbegrepen is het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude, beperking van kredietrisico of met een door een bankinstelling in onze webwinkel ingerichte toegang tot een betalingsdienst om uw betalingen voor bestelde producten te kunnen verwerken. Wij verstrekken ook persoonsgegevens aan overheidsinstanties evenals regelgevende of juridische autoriteiten als een wet of voorschrift dat verlangt. Dit soort ontsluiting kan vereist zijn in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting of kan nodig zijn voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang of kan gebaseerd zijn op het legitieme belang van onszelf of van een derde. In dat laatste geval hebt u het recht bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. We zouden uw gegevens echter toch nog kunnen verwerken als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen die uitstijgen boven uw belangen, rechten en vrijheden, of als dat vereist is voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Geen verkoop van uw persoonsgegevens

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid of andere verklaringen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in specifieke omstandigheden, verkopen, verhandelen, licenseren of verhuren wij uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Franke.

Informatie over kinderen

Een ander prioriteit van ons is extra bescherming bieden voor kinderen als zij gebruikmaken van internet. Wij moedigen ouders en verzorgers aan om de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden, eraan mee te doen en/of te controleren en te begeleiden.

De Franke Groep vergaart niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen. Indien u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, moedigen wij u ten zeerste aan om direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om dergelijke informatie terstond uit onze bestanden te verwijderen.

Uw keuzes ten aanzien van cookies en soortgelijke technologieën

De meeste webbrowsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze functionele cookies accepteren. Indien u geen optionele cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat alle of bepaalde soorten cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt als websitetechnologieën cookies verzenden. Door deze instellingen kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de sites gebruiken. Daarnaast worden door het aanpassen van de cookie-instellingen mogelijk niet alle cookies verwijderd die al waren aangemaakt. Als u deze cookies wilt verwijderen, gaat u naar de instellingen van uw webbrowser nadat u uw cookie-instellingen hebt aangepast.

Voor meer informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen om cookies te blokkeren of te filteren, gaat u naar https://www.aboutcookies.org/ of volgt u de instructies van de technologieaanbieders:

 

GEBRUIK VAN ADOBE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst geleverd door Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. "Adobe"). Adobe Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) die op uw computer worden opgeslagen en die het bedrijf in staat stellen het gebruik van de website te analyseren. De door Adobe vergaarde informatie betreffende uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de naar ons verwijzende website, welke pagina's u tijdens uw bezoek hebt opgeroepen, uw type browser, de door u ingestelde taal, het besturingssysteem van uw computer, de resolutie van uw beeldscherm) wordt doorgezonden naar een server van Adobe in de Verenigde Staten. Daar worden de gegevens voor de duur van vijftig maanden opgeslagen en geanalyseerd. De daaruit voortvloeiende resultaten worden ons in geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld. Tijdens dit proces worden uw gebruiksgegevens niet aan uw volledige IP-adres gekoppeld. We hebben de door Adobe geboden IP-anonimiserende functie op onze website geactiveerd, zodat de laatste acht bit (type IPv4) of de laatste tachtig bit (type IPv6) van uw IP-adres worden geschrapt. Indien u niet wilt dat uw gegevens door Adobe Analytics worden gebruikt, kunt u de opt-out-tool van Adobe gebruiken die hier beschikbaar is:http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) die op uw computer worden opgeslagen en die het bedrijf in staat stellen het gebruik van de website te analyseren. De door Google vergaarde informatie betreffende uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de naar ons verwijzende website, welke pagina's u tijdens uw bezoek hebt opgeroepen, uw type browser, de door u ingestelde taal, het besturingssysteem van uw computer, de resolutie van uw beeldscherm) wordt doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Daar worden de gegevens voor de duur van vijftig maanden opgeslagen en geanalyseerd. De daaruit voortvloeiende resultaten worden ons in geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld. Tijdens dit proces worden uw gebruiksgegevens niet aan uw volledige IP-adres gekoppeld. We hebben de door Google geboden IP-anonimiserende functie op onze website geactiveerd, zodat de laatste acht bit (type IPv4) of de laatste tachtig bit (type IPv6) van uw IP-adres worden geschrapt.
We maken uitsluitend gebruik van Google Analytics op basis van eerder van u verkregen instemming of op basis van ons legitiem belang u te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring met onze website. Wij menen dat het ook in uw belang is belangwekkende en unieke advertenties te ontvangen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. Hieronder beschrijven wij hoe u uw instemming met het gebruik van Google Analytics kunt herroepen:
u kunt te allen tijde de door u verleende instemming betreffende het gebruik van webanalyse herroepen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gebruiken. Er zal dan een 'opt out'-cookie worden geplaatst. U kunt ook de desbetreffende instelling in uw browser aanpassen. Beide opties voorkomen het gebruik van webanalyses mits u gebruik maakt van de browser waarop u de betreffende plug-in hebt geïnstalleerd en mits u de geplaatste 'opt out'-cookie niet wist.
Ga voor meer informatie naar de site van Google met het Privacybeleid voor kennisgevingen.

 

DOUBLECLICK (ADS) BY GOOGLE

Wij maken – om doelgroepspecifieke advertenties te kunnen tonen – gebruik van het advertentienetwerk 'DoubleClick by Google'. Dat netwerk vergaart en evalueert via hun cookies informatie over bezoeken aan onze websites en andere websites die deel uitmaken van het genoemde advertentienetwerk. In dat kader worden geen persoonsgegevens van u, zoals uw naam, huisadres of e-mailadres, vergaard of gebruikt. De door DoubleClick gebruikte cookies bevatten alleen de naam van het domein dat de cookie plaatste (ad.doubleclick.net), de standaard vervaldatum van de cookie, evenals de waarde die bepaalde doelgroepen representeert. Wilt u niet dat 'DoubleClick by Google' cookies op uw computer plaatst of wilt u uw advertentievoorkeuren wijzigen, ga dan naar: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Wij maken gebruik van DoubleClick/Google Ads op basis van uw instemming, verleend door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen. U kunt te allen tijde uw instemming herroepen door de desbetreffende instelling van uw browser aan te passen, door cookies afkomstig van het domein www.googleadservices.com in de instellingen van uw browser te blokkeren of door de site https://www.youronlinechoices.com op te roepen en door daar het tonen van desbetreffende advertenties te deactiveren. Voorts kunt u DoubleClick deactiveren via https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Wij maken gebruik van Google AdWords om onze advertenties op websites van derden te tonen. Wij gebruiken die dienst om u een gepersonaliseerde website-ervaring te kunnen aanbieden. De advertenties worden door middel van zogenaamde 'Ad Servers' gepresenteerd. Wij maken gebruik van zogenaamde 'Ad Server Cookies' om het aantal op die manier getoonde advertenties te meten evenals het aantal keren dat zulke advertenties worden aangeklikt. Komt u op onze website via een advertentie van Google, dan zal Google een cookie in uw browser plaatsen. Een dergelijke cookie wordt gedurende 30 dagen opgeslagen en is niet bedoeld om u te identificeren. FRANKE vergaart en bewaart geen persoonsgegevens door gebruik te maken van Google AdWords. We ontvangen van Google enkel statistische evaluaties die ons informeren over de meest doeltreffende advertentie. Beschikt u over een account bij Google, dan kan het zijn dat Google uw bezoek aan onze website in uw account noteert. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd staat, kan Google uw IP-adres volgen en gegevens op hun servers opslaan.
Wij maken uitsluitend gebruik van Google AdWords als u de desbetreffende melding in onze cookiebanner hebt geaccepteerd.
U kunt te allen tijde uw instemming met het gebruik van Google AdWords herroepen door de desbetreffende instelling van uw browser aan te passen, door cookies afkomstig van het domein www.googleadservices.com in de instellingen van uw browser te blokkeren of door de site https://www.youronlinechoices.com/ op te roepen en daar het tonen van de desbetreffende advertenties te deactiveren. Voorts kunt u Google AdWords deactiveren via een plug-in voor uw browser, die beschikbaar is op https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE DYNAMIC REMARKETING

Bovendien maken wij gebruik van de dynamische remarketing-functionaliteit van Google. Deze functionaliteit stelt ons in staat u te voorzien van gepersonaliseerde belangwekkende advertenties als u andere websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display Network. Google maakt gebruik van cookies teneinde uw gebruik te analyseren van onze website, hetgeen de basis vormt voor het doelgroepadverteren. Daartoe slaat Google tijdens het bezoek aan onze website een klein bestand op in uw browser. Dat bestand bevat een reeks getallen. Dit stelt Google in staat anonieme informatie te vergaren over uw gebruik van de website. Google bewaart geen informatie over u die tot persoonlijke identificatie kan leiden. Bezoekt u later een andere website die deel uitmaakt van het Google Display Network, dan krijgt u advertenties te zien die wellicht verband houden met informatie of producten die u eerder hebt geselecteerd. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent buiten werking stellen door op de navolgende koppeling te klikken en de daar ter beschikking gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u de cookies van Google buiten werking stellen door de deactiveersite van het 'Network Advertising Initiative' te bezoeken (http://www.networkadvertising.org/choices/) en door er de geboden 'opt out' uit te voeren. Meer informatie over Google Remarketing evenals de informatie van Google betreffende de bescherming van uw privacy vindt u op http://www.google.com/privacy/ads/.
Wij maken uitsluitend gebruik van Google Dynamic Remarketing op basis van de eerder door u verleende instemming door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen. U kunt te allen tijde uw instemming herroepen door de relevante instelling in uw browser aan te passen of door cookies, afkomstig van de site www.googleadservices.com te blokkeren in de instellingen van uw browser.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Wij maken gebruik van Google reCAPTCHA om legitieme gebruikers te verifiëren voordat gegevens naar ons worden verzonden. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van reCAPTCHA onderhevig is aan het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google. Google reCAPTCHA vergaart hardware- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens, en stuurt deze gegevens door naar Google voor analyse. De vergaarde informatie in verband met het gebruik van reCAPTCHA wordt gebruikt om reCAPTCHA te verbeteren en voor algemene veiligheidsdoeleinden. De informatie wordt niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties van Google. Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op https://www.google.com/recaptcha/.

Wij maken uit veiligheidsoverwegingen gebruik van Google reCAPTCHA op basis van ons legitieme belang. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen of Google reCAPTCHA op elk gewenst moment blokkeren door de betreffende instellingen in uw browser te selecteren of door cookies van het domein www.google.com > recaptcha en www.gstatic.com > recaptcha te verwijderen of te blokkeren. Dit beperkt echter wel de bruikbaarheid van het webformulier, waardoor u via andere kanalen contact met ons dient op te nemen.

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Deze website maakt daarnaast gebruik van de functionaliteit 'Custom Audiences', die wordt aangeboden door Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ('Facebook' of diens moederbedrijf 'Meta'). Deze functionaliteit stelt ons in staat u te benaderen met gepersonaliseerde, belangwekkende advertenties, aangeduid als 'Facebook Ads'. Die verschijnen zodra u Facebook.com of andere websites bezoekt die deel uitmaken van het Meta Network. Facebook slaat – zodra u onze website bezoekt – een klein bestand met een reeks getallen op in uw browser. Dit stelt Meta in staat anonieme informatie te vergaren over uw gebruik van de website. Bezoekt u later een andere website die deel uitmaakt van het Meta Network, dan krijgt u advertenties te zien die wellicht verband houden met informatie of producten die u eerder hebt geselecteerd. Staat u bij Facebook geregistreerd, dan kan het zijn dat Meta uw bezoek aan onze website in uw account noteert. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd staat, kan Meta uw IP-adres achterhalen en uw gegevens op hun servers opslaan.
U kunt het gebruik van 'Custom Audiences' buiten werking stellen door de volgende deactiveersite op te roepen: http://www.youronlinechoices.eu/. Hier treft u meer informatie aan over Facebook Custom Audiences: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Wij maken uitsluitend gebruik van Facebook Custom Audiences op basis van de eerder door u verleende instemming door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen of op basis van ons legitiem belang u te voorzien van een gepersonaliseerde website-ervaring. Wij menen dat het ook in uw belang is belangwekkende en unieke advertenties te ontvangen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking door contact met ons op te nemen.
Ga voor het privacybeleid van Facebook naar: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

U kunt zich bij onze website aanmelden door gebruik te maken van de aanmeldfunctie van Facebook Connect. Deze functie stelt de authenticiteit van uw identiteit vast en biedt u de mogelijkheid bepaalde, persoonlijk identificeerbare informatie met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om op voorhand al uw aanmeldformulier te kunnen invullen. Diensten als Facebook Connect stellen u in staat informatie over uw activiteiten op onze website in uw profiel op te nemen teneinde die informatie met anderen binnen uw netwerk te kunnen delen.
Wij maken gebruik van Facebook Connect op basis van uw toestemming die u aan Facebook/Meta hebt verleend en op basis van ons legitiem belang het gebruik van onze website te vereenvoudigen. Wij geloven dat simpel gebruik van onze website ook in uw belang is. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking door contact met ons op te nemen.

 

MICROSOFT CLARITY

Wij werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om door middel van metrische gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren en op de markt kunnen brengen. Gegevens over het gebruik van de website worden vastgelegd met behulp van eigen cookies, cookies van derden en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten en diensten en de online activiteit vast te stellen. Daarnaast gebruiken wij deze informatie voor optimalisatie van de site, voor fraude-/veiligheidsdoeleinden en voor advertenties. Meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens vergaart en gebruikt vindt u in de privacyverklaring van Microsoft.

 

Op onze website nemen wij diensten van derden en/of content van derden op. Maakt u gebruik van diensten van derden of raadpleegt u content van derden, dan worden om technische redenen communicatiegegevens tussen u en de desbetreffende aanbieder uitgewisseld. FRANKE ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites kan van het beleid van FRANKE afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken.
De desbetreffende aanbieder van diensten of content zal wellicht voor eigen bijkomende doeleinden uw gegevens verwerken. Wij hebben naar beste weten de diensten en content van aanbieders geconfigureerd waarvan wij weten dat zij gegevens voor eigen gebruik op een zodanige manier verwerken dat daarbij ofwel elke communicatie voor enig ander doel dan de presentatie van hun diensten of content via onze website is geblokkeerd, ofwel dat uitsluitend communicatie plaatsvindt nadat u ervoor hebt gekozen gebruik te maken van die desbetreffende dienst. Wij zijn echter niet in staat toe te zien op door derden vergaarde en verwerkte gegevens en wij verkeren niet in een positie bindende informatie te verschaffen over de strekking en het doel van een dergelijke verwerking van gegevens.

Koppeling naar andere websites

Onze website bevat wellicht koppelingen naar en van andere websites van onze partner-netwerken, dealers, associés of andere derde partijen. U verlaat de website van FRANKE zodra u een van deze koppelingen aanklikt. FRANKE ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites kan van het beleid van FRANKE afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken. Dit Privacybeleid is niet bedoeld om van toepassing te zijn op een gekoppelde website van een partij die niet tot de Franke groep behoort.

Gebruik van social plug-ins

FRANKE maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ('buttons') van sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat en Twitter. Bezoekt u onze website, dan zijn die buttons standaard niet actief. Dat wil zeggen dat ze zonder actie uwerzijds geen gegevens naar de desbetreffende sociale netwerken zullen verzenden. U moet die buttons eerst actief maken door erop te klikken. De buttons blijven vervolgens actief tot u ze weer buiten werking stelt of tot u uw cookies wist (zie daarvoor onder 'Cookies').
Na activering komt een directe koppeling met de server van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. De inhoud onder die button wordt vervolgens rechtstreeks van dat sociale netwerk naar uw browser overgebracht en in de opgeroepen website ingebed. Het sociale netwerk kan – nadat u een button hebt geactiveerd – gegevens opvragen, onafhankelijk van het feit of u die button al dan niet bedient. Hebt u zich bij een sociaal netwerk aangemeld, dan kan dat netwerk uw bezoek aan de website noteren in uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere websites van FRANKE registreren tenzij u eveneens daar de desbetreffende button actief maakt.
Bent u een gebruiker van een sociaal netwerk en wenst u niet dat gegevens, ontleend aan uw bezoek aan onze website, worden gecombineerd met uw gebruikersgegevens, dan moet u zich bij dat betrokken sociale netwerk afmelden voordat u de button actief maakt.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de door de sociale netwerken via hun buttons vergaarde gegevens. Het beleid van de sociale netwerken betreffende het gebruik van gegevens verschaft informatie over doel en omvang van de door die netwerken vergaarde gegevens, hoe die gegevens worden verwerkt en gebruikt, over de u toevallende rechten en de instellingen die u kunt maken om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.
Voor meer informatie over de strekking en het doel van het op die manier vergaren en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de kennisgevingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgesteld door die aanbieders, wiens diensten en/of content wij via onze website ontsluiten en die zelf in dit verband aansprakelijk zijn voor het beschermen van uw gegevens.

Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door tenzij zulks nodig is voor het verlenen van onze webdiensten, het uitvoeren van het contract, of als zulks in het kader van toepasselijke wettelijke voorzieningen is toegestaan of als u ons daarvoor toestemming hebt verleend. Dit gesteld zijnde, is het FRANKE toegestaan overeenkomsten met andere bedrijven of individuen ('Verwerkers' of 'Dienstverleners') te sluiten om bepaalde taken ten behoeve van ons te verrichten. Al doende kan het nodig zijn dat wij die Verwerkers voorzien van toegang tot persoonsgegevens. Onze Verwerkers zijn gehouden de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te handhaven en hebben niet de vrijheid de informatie te gebruiken voor enig ander doel dan de door FRANKE gedefinieerde doeleinden. Voorbeelden van taken uitgevoerd door Verwerkers zoals zakenpartners of onderaannemers, betreffen technische dienstverlening, betaaldiensten, bezorgdiensten, diensten in de sfeer van kredietrisico-inperking of fraudebescherming, analysediensten, zoekinformatie-aanbieders of verwerking binnen de groep. Zij hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende activiteit. In het bijzonder is het deze Verwerkers verboden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken of te gebruiken.
Wij treffen passende maatregelen, in de vorm van een contract of anderszins, om persoonsgegevens die voor onze Verwerkers worden ontsloten adequaat te beschermen en om te borgen dat onze Verwerkers voldoende juridische, organisatorische en technische procedures hebben ingericht om persoonsgegevens te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving betreffende het beschermen van persoonsgegevens.

FRANKE is een wereldwijde organisatie, met juridische entiteiten, bedrijfsvoeringsprocessen, beheersstructuren en technische systemen die over grenzen heen reiken. Daarom zijn onze praktijkmethoden met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer zo ontworpen dat ze bescherming bieden voor persoonsgegevens waar ook ter wereld. FRANKE heeft als beleid uitsluitend toegang te verlenen tot persoonsgegevens aan daartoe gemachtigde medewerkers, agenten, contractanten, entiteiten en Verwerkers waarvan FRANKE heeft vastgesteld dat ze een legitieme behoefte hebben die informatie ter kennis te nemen of zich daartoe toegang te verschaffen om hun verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen. FRANKE maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens en door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen doorlopend en wel overeenkomstig de technische ontwikkelingen.
Hebben wij u een wachtwoord verstrekt (of als u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u bepaalde delen van onze website kunt benaderen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij verzoeken u dat wachtwoord met niemand te delen.

Onderstaande algemene regels zijn van toepassing tenzij wij hierboven specifieke bewaartermijnen hebben genoemd:
Uw gegevens worden gewist zodra die niet langer voor het beoogde doel vereist zijn of tot het moment dat u uw instemming herroept, of tot het moment dat u bezwaar maakt op basis van een legitiem belang en wij geen prevalerende legitieme redenen kunnen aanvoeren. In bepaalde situaties kunnen langere bewaarperioden van toepassing zijn omdat de wet zulks verlangt (bijvoorbeeld op basis van handelswetten of belastingwetten), of als gegevens vereist zijn voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

In het kader van de voor u van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u recht hebben op het uitoefenen van enkele of alle van de hieronder genoemde rechten. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie Contact.
1. Recht van inzage: (i) informatie verlangen of, en zo ja welke van, uw persoonsgegevens worden bewaard en (ii) toegang tot en/of duplicaten verlangen van bewaarde persoonsgegevens, inclusief het doel van die verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van gegevens alsmede de potentiële bewaarperioden. Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook recht hebben op overdraagbaarheid van gegevens;
2. Juistheid van gegevens: rectificatie, verwijdering of inperking verlangen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) omdat die onvolledig of onnauwkeurig zijn, (ii) omdat die gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard, of (iii) omdat de instemming voor de verwerking werd herroepen;
3. Beperking van de verwerking: weigeren uw instemming te geven uw persoonsgegevens te mogen verwerken en op enig moment die verleende instemming herroepen – overigens zonder effect op de dataverwerkende activiteiten die al plaatsvonden voorafgaand aan het moment van herroeping;
4. Recht op het indienen van een klacht: juridische acties inleiden in verband met een potentiële inbreuk op uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het indienen van klachten bij de autoriteit die belast is met het beschermen van persoonsgegevens;

Recht bezwaar te maken:
u hebt het recht, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonlijke gegevens aan verwerking worden onderworpen. Verstrek ons in dat geval informatie over uw bijzondere situatie. Na beoordeling van de door u voorgelegde feiten zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten of u onze dwingende legitieme redenen laten weten voor voortgaande verwerking.

Indien u een verzoek indient, moeten wij eerst uw identiteit verifiëren en uw verzoek evalueren. Wij zullen u een antwoord sturen binnen het in de toepasselijke wetgeving vermelde tijdsbestek. Wij kunnen verzoeken afwijzen die buitensporig zijn of misbruik maken van het betreffende recht of een dergelijk verzoek kan beperkt zijn als wij een zwaarder wegend belang hebben of een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd dit Privacybeleid te actualiseren en/of te wijzigen als afspiegeling van een gewijzigde manier van gebruik van uw persoonsgegevens of in geval van gewijzigde wettelijke vereisten. Wij zullen het gewijzigde Privacybeleid op onze website publiceren als zich dergelijke wijzigingen mochten voordoen.

Hebt u vragen of klachten over onze manier van naleven van dit Privacybeleid, of wenst u een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, neem dan als volgt contact met ons op:
Het desbetreffende bedrijf van Franke, zoals vermeld in het impressum van deze website, klik hier.
Ter attentie van: de functionaris voor gegevensbescherming
Of stuur een e-mail naar: privacy@franke.com

 

maart 2023