Skip to main content

Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi, www.franke.com (“Trang Web”) của công ty Franke được công bố ở phần Ấn Hiệu trên trang web (trong tài liệu này được đề cập đến là “Franke”, “chúng tôi”, “thuộc chúng tôi” và “của chúng tôi”). Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Trang Web, bạn biểu thị rằng bạn chấp thuận với Thông Báo Pháp Lý này cũng như Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trang Web của chúng tôi có sẵn trên Trang Web này. Các tài liệu này được đưa vào ở đây nhằm mục đích tham khảo.

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN

Thông Báo Pháp Lý áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Trang Web. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI THÔNG BÁO PHÁP LÝ NÀY CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, BAO GỒM CẢ VIỆC BẠN TUÂN THỦ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THÔNG BÁO PHÁP LÝ NÀY, THÌ BẠN SẼ KHÔNG NÊN SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

 

2. QUYỀN SỞ HỮU TRANG WEB VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Trang Web cũng như các nội dung, tính năng, chức năng của trang (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, nội dung hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh, cũng như cách thiết kế, lựa chọn và sắp xếp của chúng), và tất cả các thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến Trang Web này (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo vệ theo các quyền về bản quyền, thương hiệu và sở hữu (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ) theo các công ước quốc tế và luật pháp địa phương hiện hành, gồm cả luật pháp Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Trang Web và Nội Dung của trang là tài sản của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba có giấy phép liên quan. Và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và trên Trang Web và Nội Dung sẽ thuộc về chúng tôi hoặc bên thứ ba có giấy phép đó. Các logo, tiêu đề trang, hình ảnh đồ họa tùy chỉnh và các biểu tượng khác của chúng tôi là những nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc thương hiệu đã đăng ký của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm, tên gọi và logo công ty khác được đề cập đến trên Trang Web hoặc trong Nội Dung là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Thông Báo Pháp Lý này cho phép bạn sử dụng riêng Trang Web này cho sử dụng của cá nhân bạn hoặc cho các mục đích phi thương mại khác. Bạn không có được quyền sở hữu đối với Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào. Thông Báo Pháp Lý này không cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu, lợi ích, giấy phép (rõ ràng hay ngụ ý) nào đối với mọi bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty hoặc các chủ sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng.

 

3. PHẢN HỒI / NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi nhận xét, báo cáo lỗi, phản hồi hoặc chỉnh sửa mà bạn đề xuất với chúng tôi, về Trang Web hoặc Nội Dung (gọi chung là “Phản Hồi”), thì chúng tôi sẽ có quyền tự quyết định sử dụng Phản Hồi đó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc lồng ghép Phản Hồi đó vào Trang Web. Đồng thời, chúng tôi cũng có quyền chỉ định, cấp phép hoặc sử dụng Phản Hồi đó cho các mục đích khác. Bằng việc gửi, tải lên hoặc truyền tải bất kỳ bài báo, khảo sát hoặc câu trả lời thăm dò ý kiến, chương trình giảng dạy, bài đăng, thông tin, câu hỏi, gợi ý, bài nộp hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung Người Dùng”) lên Trang Web, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có tất cả các quyền cần thiết để gửi, tải lên hoặc truyền tải Nội Dung Người Dùng đó, đồng thời bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không giới hạn để sử dụng nội dung người dùng đó cho các mục đích theo dự định.

 

4. SỬ DỤNG TRANG WEB

Bạn chỉ có thể sử dụng các Trang Web của chúng tôi theo các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng Trang Web của chúng tôi: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Bạn không được cố giành được quyền tiếp cận không được phép vào Trang Web, máy chủ lưu giữ Trang Web, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hay cơ sở dữ liệu nào liên kết với Trang Web.

Bạn cũng đồng ý không tái tạo, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của Trang Web vi phạm các quy định của Thông Báo Pháp Lý này. Điều này bao gồm việc không tái tạo, phân phối lại, phát hành lại, nhân bản, sao chép, hiển thị, bán, cho thuê, cấp giấy phép phụ, giao thương hoặc bán lại mọi Nội Dung hoặc yếu tố khác của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại nào (trừ khi Nội Dung có sẵn cho việc phân phối lại một cách cụ thể và rõ ràng) mà không có văn bản chấp thuận trước của chúng tôi.

Bạn không được phép loại bỏ bất kỳ thông báo về thương hiệu hoặc bản quyền nào trên Trang Web của chúng tôi hoặc trên các ảnh chụp hoặc hình ảnh hiển thị trên Trang Web của chúng tôi.

Bạn cũng tự chịu trách nhiệm (và chúng tôi không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) đối với mọi vi phạm các bổn phận của bạn theo Thông Báo Pháp Lý này và đối với các hậu quả (bao gồm mọi mất mát hoặc hư hỏng mà bạn có thể phải chịu) của bất kỳ vi phạm nào như vậy.

 

5. THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ CÁC LƯỢT TRUY CẬP TRANG WEB CỦA BẠN

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập qua Trang Web tuân theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trang Web của chúng tôi có sẵn trên Trang Web này. Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn chấp thuận với tất cả các hành động mà chúng tôi thực hiện liên quan đến thông tin của bạn trong việc tuân thủ Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trang Web.

 

6. TÍNH SẴN CÓ; CÁC BẢN SỬA ĐỔI; TÍNH TIN CẬY CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Trang Web, bao gồm cả Nội Dung, sẵn có chỉ cho các mục đích cung cấp thông tin chung. Chúng tôi bảo lưu toàn quyền chỉnh sửa hoặc ngừng vận hành Trang Web bất kỳ lúc nào và chúng tôi có thể hoặc không thông báo cho bạn. Chúng tôi không đảm bảo việc truy cập Trang Web liên tục, không gián đoạn hoặc an toàn. Việc vận hành Trang Web có thể bị gián đoạn hoặc bị ảnh hưởng bất lợi vì nhiều yếu tố hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc do thiên tai.

Chúng tôi nỗ lực ở mức độ hợp lý để cập nhật thông tin trên Trang Web, và Nội Dung trên trang có thể thay đổi mà không có thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật Trang Web hay Nội Dung. Nội Dung và Trang Web có thể chứa đựng các lỗi kỹ thuật, lỗi in ấn hoặc hình ảnh đồ họa.

Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc hữu ích của Trang Web hoặc Nội Dung. Các chi tiết về sản phẩm, mô tả hoặc thông số kỹ thuật được hiển thị trên Trang Web không mang tính ràng buộc và chỉ được đưa ra để tham khảo. Bạn sẽ hoàn toàn tự chịu mọi nguy cơ khi tin cậy các thông tin như vậy. Chúng tôi tuyên bố miễn trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nảy sinh từ việc tin cậy vào các tài liệu như vậy của bạn hoặc bất kỳ người truy cập nào khác vào Trang Web.

Nếu bạn có câu hỏi về thông tin được trình bày trên Trang Web, vui lòng liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin ở phần “Thông Tin Liên Hệ” ở cuối Thông Báo Pháp Lý này.

 

7. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của Trang Web, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp; nhưng bạn không được thiết lập một đường liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức kết hợp, phê duyệt hoặc tán thành từ phía chúng tôi mà không có văn bản chấp thuận rõ ràng của chúng tôi. 

 

8. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB; CÁC BÊN THỨ BA

Trang Web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang Internet khác. Việc bạn sử dụng các trang đó phải tuân thủ thông báo pháp lý, nếu có, mà mỗi trang web trong số đó đã đăng tải. Chúng tôi không xem xét tất cả các trang liên kết với Trang Web, và chúng tôi không chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ pháp lý đối với mọi thay đổi hoặc nội dung trên các trang đó. Việc chúng tôi đưa vào bất kỳ nội dung nào không phải là sự tán đồng đối với tài liệu hoặc trang web được liên kết đó hoặc các công ty sở hữu hay vận hành tài liệu hoặc trang web được liên kết đó.

Trang Web này cũng có thể bao gồm nội dung do các bên thứ ba cung cấp. Tất cả các tuyên bố và/hoặc ý kiến biểu thị rõ ràng trong các tài liệu này, và tất cả các nội dung không phải là nội dung do chúng tôi cung cấp, là ý kiến và trách nhiệm của chỉ người hoặc tổ chức đưa ra những tài liệu đó. Các tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hay tính chính xác của mọi tài liệu do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp.

 

9. KHÔNG ĐẢM BẢO / KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

(a) TRANG WEB VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO, GỒM CẢ SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỤ THỂ NÀO TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

(b) CỤ THỂ, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, (I) VỀ KHUNG THỜI GIAN, TÍNH CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG, TÍNH HOÀN CHỈNH HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB; (II) VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN, TÍNH PHÙ HỢP HOẶC TÍNH HOÀN THIỆN VỀ MẶT KỸ THUẬT CỦA TRANG WEB, VÀ/HOẶC (III) RẰNG VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB SẼ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA CÁC BÊN THỨ BA. 

(c) Ở PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA BỞI SỰ TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI, MÃ ĐỘC TỐNG TIỀN, VI RÚT HOẶC CÁC TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ CÓ HẠI KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TÀI LIỆU TÀI SẢN KHÁC DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HAY MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ TRANG WEB HOẶC VỚI VIỆC BẠN TẢI XUỐNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB, HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB.

(d) TRONG TẤT CẢ MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM: (A) THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, VÔ TÌNH, GIÁN TIẾP, KIỂU MẪU, ĐẶC BIỆT, CẢI THIỆN HOẶC TRỪNG PHẠT; (B) TĂNG CHI PHÍ, GIẢM GIÁ TRỊ HOẶC MẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, SẢN XUẤT, DOANH THU HAY LỢI NHUẬN; (C) MẤT TÍN NHIỆM HOẶC DANH TIẾNG; (D) SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT MÁT, GIÁN ĐOẠN, TRÌ HOÃN HOẶC KHÔI PHỤC MỌI DỮ LIỆU, HOẶC XÂM PHẠM DỮ LIỆU HAY HỆ THỐNG AN NINH; HOẶC (E) CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP BẤT KỂ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY KHÔNG HOẶC CÁC MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NHƯ VẬY THEO CÁCH KHÁC ĐÃ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN TRƯỚC HAY KHÔNG.

(e) NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH.

 

10. LUẬT PHÁP VÀ KHU VỰC CHI PHỐI

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang Web, Nội Dung hoặc Thông Báo Pháp Lý này, cùng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại nảy sinh từ đó hoặc liên quan đến các thông tin đó (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả các tranh chấp và khiếu nại không mang tính hợp đồng) sẽ được chi phối bởi và cấu thành theo luật pháp áp dụng tại nơi đăng ký kinh doanh của Franke (xem phần Thông Tin Liên Hệ bên dưới) mà không gây ra ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào với các điều khoản hoặc quy định của pháp luật.

Các tòa án dân sự ban đầu tại địa chỉ hợp pháp của công ty Franke được nêu trong phần Thông Tin Liên Hệ bên dưới sẽ có quyền hạn pháp lý độc quyền giải quyết tất cả các tranh chấp nảy sinh liên quan đến Thông Báo Pháp Lý này, và nơi thực hiện Thông Báo Pháp Lý này được bạn đồng ý là địa chỉ hợp pháp của công ty Franke được nêu trong phần Thông Tin Liên Hệ bên dưới.

 

11. HẬU QUẢ CỦA VI PHẠM

Nếu chúng tôi biết được rằng bạn đã vi phạm Thông Báo Pháp Lý Trang Web này, ngay lập tức chúng tôi có thể thực hiện hành động khắc phục, bao gồm cả việc ngăn chặn bạn sử dụng Trang Web và các dịch vụ được cung cấp, đồng thời xóa bỏ mọi thông tin, dữ liệu và nội dung mà bạn đã đưa lên Trang Web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu chúng tôi phải chịu (các) thiệt hại do vi phạm của bạn, thì bằng quyết định của riêng mình, chúng tôi có thể tìm kiếm khắc phục thiệt hại từ bạn.

 

12. THÔNG BÁO PHÁP LÝ NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể chỉnh sửa Thông Báo Pháp Lý này theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Mọi thay đổi của Thông Báo Pháp Lý này sẽ có hiệu lực vào ngày “Câp Nhật Gần Nhất” tham chiếu ở trên cùng của Thông Báo Pháp Lý này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web cấu thành sự chấp nhận mang tính ràng buộc của bạn đối với Thông Báo Pháp Lý này, gồm cả mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa mà chúng tôi có thể đưa ra. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản này hoặc mọi thay đổi của các Điều Khoản này trong tương lai không được bạn chấp nhận, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Trang Web.

 

13. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tất cả các phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, cũng như thông tin trao đổi khác liên quan đến Trang Web cần được gửi trực tiếp đến công ty Franke tương ứng được công bố ở phần Ấn Hiệu trên trang web, hãy nhấp vào đây hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng Biểu Mẫu Liên Hệ được cung cấp trên Trang Web của chúng tôi.  

 

Cập Nhật Gần Nhất: Ngày 1 tháng 9 năm 2022