Skip to main content

Försäljnings- och leveransvillkor

Nedan finner du Franke KS och Franke Futurums allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Frankes produkter är byggda för att hålla. Från vårt åtagande att endast använda de finaste kvalitetsmaterialen, till de senaste tillverkningsteknikerna, har vi absolut förtroende för varje produkt i vårt sortiment.

Frankes allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Franke KS försäljnings- och leveransvillkor

1. Offert och orderbekräftelse

Säljarens offert är giltigt i 14 dagar, om inte annan period angivits. En offert kan också upphöra om en vara är slutsåld eller om leveransvillkoret ändras från ev. underleverantör.

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i ordern till leveranstillfället, men säljaren förbinder sig i dessa fall åtminstone att varan uppfyller motsvarande funktionalitet och prestanda.

Kunden kan endast åberopa de enskilda angivna avtalsvillkoren. Information som säljaren har gjort muntligen, på Internet, i broschyrer eller liknande är irrelevant för bedömningen av leveransen. En beställning är endast bindande när den har godkänts av Säljaren med en orderbekräftelse via e- post, fax eller brev.

2. Prissättning plats för leverans, leveranstider och leveranspriser

Om inte annat överenskommits skriftligen, gäller priser per beställt datum.

3. Plats för leverans, leveranstider och leveranspriser

Leveransvillkoret är, om inte annat avtalats, till fabrik.  Gods på pall och bänkskivor levereras till trottoaren, medan styckegods och paket levereras till ytterdörren.

Det läggs på en expeditionsavgift på kr 150, -. SEK om leveransen önskas till en privat adress.

Leveranstiderna anges med förbehåll för eventuell mellanförsäljning. Om en underleverantör fördröjer avsevärt ska kunden omedelbart underrättas med information om förväntad ny leveranstid.

Vid betydande försening, har kunden rätt att häva köpet.

Säljaren är inte ansvarig för förlust, antingen direkt eller indirekt - som blir på grund av den försenade eller uteblivna leveransen.

4. Frakt, försäkring, etc ..

Det som anges i anbudspriserna är fritt lager och exklusiva fraktkostnader, frakt, försäkring, förpackning, installation, skatter och statliga avgifter, om inte annat avtalats. Förändringar i valutakurser, tullar, försäkring, frakt och inköpskostnader innebär att säljaren kan justera priserna.

Säljaren kan inte garantera att transportören har möjlighet att ringa upp kunden innan leverans.

Det åligger kunden om kunden accepterar att varorna måste lossas utan undertecknat fraktsedel. Detta kommer att kräva att kunden tidigare har fyllt i och skickat en acceptans.

VID LEVERANS: Kontrollera produkten noga för skador och notera dem på fraktsedeln. Observera att produkten och dess förpackning måste kontrolleras för synliga och dolda skador.

Vid produktskador måste Franke informeras om skadans art och omfattning inom 4 arbetsdagar efter mottagandet. Om produkten är skadad måste den förbli i originalförpackningen på leveransadressen och får inte monteras eller tas i bruk.

Vid reklamation / retur måste varorna märkas enligt instruktioner från Franke.

Vid underlåtenhet att följa ovanstående, så upphävs rätten till skadestånd automatiskt.

5. Returrätt vid felbeställning

Kunden har rätt att returnera felbeställda varor som mottagits mot att säljaren skall återbetala inköpspriset minus 35% i returavdrag . Kundanpassade produkter är inte en del av säljarens normala sortiment och omfattas inte av rätten till retur.

6. Betalning

Säljarens betalningsvillkor är normalt 30 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats.

Om Kunden inte betalar i tid, har säljaren rätt att ta ut ränta från förfallodagen som motsvarar 1,5% per månad och ta betalt för alla fakturerade och levererade produkter oavsett tidigare avtalade kreditvillkor.

Underlåtenhet att betala den fastställda skulden efter förfallodagen kommer också att kunna orsaka att ärendet överlämnas till inkasso, som  i sin tur kan upparbeta indrivningskostnader utöver vad som anges i totalskulden.

7. Reservation

Säljaren behåller äganderätten till såld vara tills hela köpesumman betalats.

Tills äganderätten har övergått till kunden, måste produkterna vara försäkrade av kunden och lagras separat. Kunden får inte utan säljarens medgivande att flytta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt disponera sålda varor tills innehavet har övergått till kunden. Kunden får inte göra ändringar på de levererade varorna.

8. Skador

Säljaren förbinder sig under en period av 24 månader i följd,  efter att leverans skett utan onödigt dröjsmål, att göra byte eller reparation av varan, när det finns brister i leveransen till följd av konstruktion, material eller tillverkning.

Detta ansvar gäller inte de fall där varan inte har installerats och/eller använts utifrån Säljaren regler, felaktig eller vid olämplig användning, ändringar eller tekniska ändringar som gjorts utan säljarens skriftliga medgivande eller exceptionella klimat effekter.

Kostnader för montering och demontering omfattas inte. Om Kunden vill klaga på eventuella defekter, ska ett skriftligt klagomål göras utan onödigt dröjsmål efter det att felet är uppkommit, men senast 4 arbetsdagar efter leverans.

Efter säljaren har mottagit klagomål om brister som anses omfattas av denna bestämmelse, ska säljaren så snart som möjligt hitta en lösning. Kunden kommer att inom en vecka efter Säljarens mottagande av klagomålet få en bekräftelse och detaljer om när felet är avhjälpt.

Kunden kan även utföra korrigerande åtgärder på plats. Säljarens skyldighet till åtgärd enligt denna bestämmelse uppfylls genom att skicka in en ny eller reparerad del.

Om säljaren skickar delar eller om delar returneras i syfte att ersätta eller reparera, ska kunden, om inte annat avtalats, bära kostnaden och risken för transport.

Defekta delar som byts ut i enlighet med ovanstående skall göras till säljarens förfogande.

Säljaren ska åtgärda brister i delar av de varor som har ersatts eller reparerats, samma villkor och under samma förutsättningar som för den ursprungliga leveransen. Säljarens skyldighet att åtgärda fel gäller inte för någon del av leveransen efter 24 månader efter leverans till kunden.

9. Ansvarsbegränsning

Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats av fel eller försummelse av Säljarens leverantörer eller på annat sätt på grund av leverantörsrelationer. I den utsträckning som säljaren har ett legitimt anspråk mot en leverantör som bär Säljaren krav på kunden, är kunden skyldig att föra sin talan direkt mot leverantören.

Säljaren kan inte krävas en total ersättning som överstiger Kundens totala betalning för objektet.

Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust, följdskada, avbrott i verksamheten, förlust av data och kostnaderna för dess restaurering och utebliven vinst, på grund av enkel eller grov oaktsamhet. I den mån Säljaren ådrar sig ansvar gentemot tredje part, är Kunden skyldig att ersätta säljaren i den mån sådant ansvar överskrider ovan fastställda gränser.

10. Klagomål / inkurans

Kunden har vid mottagandet av varor en undersökningsskyldighet och måste reklamera inom 4 arbetsdagar om brister upptäcks, annars förlorar kunden sina rättigheter. Är det ett dolt fel måste reklamation ske inom två år.

11. Ansvarsfrihet - force majeure

Följande omständigheter skall undantas, om de inträffar efter att avtalet ingåtts men förhindrar dess uppfyllelse:

Arbetskonflikter, strejk, lockout och varje annan omständighet som är utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, oförutsedda militära inkallelser, sabotage, beslagtagning, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, saknad av transportmedel, allmän varubrist, begränsningar på bränsle, epidemier och defekta leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser som orsakats av någon av de punkter som nämns i denna klausul.

Den part som vill åberopa någon av de nämnda omständigheterna måste utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om uppkomsten och uppsägning.

Båda parter har rätt, genom skriftligt meddelande till den andra, säga upp avtalet om prestationsnivån inom rimlig tid blir omöjlig att uppfylla på grund av någon av ovanstående omständigheter.

12. Tvistlösning

I en tvist kan parterna göra upp i godo.

Om ingen överenskommelse kan nås, tillämpas svensk lag. 

Franke Futurum allmänna försäljnings- och leveransvillkor

för försäljning till återförsäljare av produkter för köksventilation Baserad på EHL:s allmänna leveransbestämmelser

1. Inledning

Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas i samband med avtal mellan Franke Futurum AB, härefter ”Leverantören”, å ena sidan, samt återförsäljare, härefter ”Återförsäljaren” å andra sidan om leverans av produkter för köksventilation samt därmed förenliga tillbehör, reservdelar samt kringutrustning och är avsedda att vara normalbestämmelser. Avvikelser och/eller tillägg skall för att vara gällande framgå av mellan parterna träffat skriftligt avtal. Beträffande samtliga de förhållanden, vilka inte uttryckligen regleras genom dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar Köplagen (1990:931) samt vad gäller förhållanden mellan Återförsäljare och konsument, vilka kan få återverkningar mot Leverantören, Konsumentköplagen (1990:932) samt EHL:s gällande konsumentbestämmelser.

2. Konsumentköp

Återförsäljaren svarar för att villkoren enligt Konsumentköplagen och EHL:s konsumentbestämmelser blir gällande gentemot konsument vid all försäljning av Leverantörens Produkter, tillbehör och reservdelar.

3. Vidareförsäljning till annan än konsument

Återförsäljaren svarar för att villkoren enligt EHL 2005 IK blir tillgängliga vid försäljning av Leverantörens produkter till annan än konsument. EHL 2005 IK skall dock inte tillämpas vid försäljning till fastighetsförvaltningar eller byggentreprenörer. Vid försäljning till denna kundkategori skall EHL´s byggleveransbestämmelser, EHL Bygg 2007, tillämpas.

4. Avtalet

Skriftligt anbud av Leverantören gäller en månad om ej annat särskilt anges i anbudet. Order per telefon mottages på Återförsäljarens risk. Leverantören är endast bunden av skriftligt ordererkännande. E-postförsändelse gäller som skrift. 5. Elektronisk handel - EDI

Elektronisk handel enligt EDI tillämpas endast om parterna särkilt avtalat om detta. Sådant avtal skall omfatta detaljer kring vilken EDI standard som skall tillämpas.

6. Pris

Som pris gäller av Leverantören på leveransdagen tillämpad prislista. Ändring av priset kan således ske beroende bl a på förändringar anskaffnings- och tillverkningskostnader, allmän varuskatt eller annan pålaga och beträffande varor från utlandet, ändringar i valutakurser eller tullar, samt andra kostnader som påverkar priset. Förändrad prislista börjar tillämpas på leveranser 30 dagar efter det att den nya prislistan meddelats Återförsäljaren eller offentliggjorts på Leverantörens hemsida. För alla leveranser utgår en distributionsavgift som fastställs för varje år och framgår av prislistan. För leverans direkt till kund hos Återförsäljaren och andra tillkommande tjänster utgår härutöver särskild avgift enligt av Leverantören fastställd, vid leveranstidpunkten gällande prislista. Levaransvillkoret är om ej annat avtalats ExWorks enligt Incoterms 2010.

7. Producentansvarsavgift

För alla köp utgår en avgift per produkt enligt förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, dvs. ansvar för återvinning av skrotade produkter.

8. Regressrätt

Återförsäljaren skall för att bibehålla sin regressrätt mot Leverantör vid reklamation ha följt dessa bestämmelser och vid försäljning till konsument tillämpat reglerna i EHL´s konsumentköpbestämmelser och/eller Leverantörens egna bestämmelser.

9. Betalning

Betalning skall, där annat ej avtalats, ske kontant inom 30 dagar från fakturadatum. Debitering av dröjsmålsränta sker, om annat ej avtalats, vid betalning efter förfallodag med den räntesats som anges av Leverantören på fakturan. Om det finns skäl för Leverantören att anta att betalningens fullgörande är osäker skall Återförsäljaren på Leverantörens, före leverans, framställda begäran lämna godtagbar säkerhet. Om godtagbar säkerhet därvid inte ställs av Återförsäljaren har Leverantören rätt att kräva förskottsbetalning. Leverantören åsätter Återförsäljare en kreditlimit. För leveranser som sker sedan kreditlimiten uppnåtts kan Leverantören likaså kräva förskottsbetalning.

10. Frakt

Om ej annat avtalats, sker leverans med Leverantörens transportorganisation eller med fristående fraktförare levererat till avtalad leveransadress. Återförsäljaren ansvarar för att det finns körbar tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen samt att Återförsäljarens mottagningsförhållanden medger erforderlig mottagningskontroll. Om Återförsäljaren ej kunnat motta leverans helgfri vardag mellan 0700 och 1700 och detta leder till merkostnader för Leverantören, exempelvis i form av avgifter för förnyad utkörning har Leverantören rätt att debitera Återförsäljaren denna kostnad.

11. Emballage

Speciella emballage debiteras till full kostnad inklusive administrationskostnad och återtages ej. Återförsäljaren omhändertar och borttransporterar emballage på egen bekostnad.

12. Leveranstid

Leveranstiden räknas, om annat inte avtalats, från den dag bekräftelse gjorts av Leverantören. Leveranstiden skall förlängas mot en mot dröjsmålet svarande tid och Återförsäljaren skall i fall a) och b) nedan ersätta Leverantörens kostnader, när: a) Återförsäljaren icke i rätt tid erlagt avtalad betalning eller ställt begärd säkerhet för betalningens fullgörande, b) dröjsmålet eljest beror på Återförsäljaren såsom på hans underlåtenhet att hämta eller mottaga leverans på avtalad tid, c) Leverantören visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om leveransen av annan anledning än ovan angivits, och ej beroende på Befriande omständighet, försenats i mer än 30 dagar, äger Återförsäljaren häva avtalet, därest dröjsmålet visats vara av väsentlig betydelse för honom. Hävning kan endast ske genom skriftligt meddelande till Leverantören. Om konsumenten enligt Konsumentköplagen har rätt att häva avtalet på grund av försening och förseningen orsakats av att Leverantören ej har levererat i rätt tid och ej heller inom sådan tid att Återförsäljaren kunnat undgå hävningsrätten, skall Återförsäljaren ha rätt att häva beställning av produkt under förutsättning att Återförsäljaren kan visa att denne hos Leverantören beställt sådan produkt just för denna namngivna konsument. Leverantören är dock fri från ansvar, dels om Återförsäljaren inte omedelbart vidarebefordrat den leveransmaning från konsumenten, som är förutsättning för denna hävningsrätt och dels om leveran- sen innehållits av Leverantören på grund av betalningsdröjsmål av Återförsäljaren.

13. Leveransdag

Med leveransdag avses den dag, då Leverantören fullgjort vad honom enligt avtalet åligger för godsets avlämnande. Då leveranstiden förlänges på grund av omständighet som anges ovan i 12 p, andra stycket a) och b), skall som leveransdag enligt dessa bestämmelser avses den dag då leverans skulle ha skett enligt avtalet.

14. Ansvar för vilseledande uppgifter i Leverantörens produktinformation

Om Återförsäljaren gentemot konsument enligt Konsumentköplagen blir ansvarig för vilseledande uppgift om apparatens beskaffenhet eller användning och denna uppgift har lämnats av Leverantören, blir Leverantören gentemot Återförsäljaren ansvarig för uppgiften, såvida inte Leverantören före försäljningen till konsumenten rättat uppgiften i förhållande till Återförsäljaren. Detsamma gäller om varan är felaktig enligt 18 § och 19 § Konsumentköplagen och felet härstammar från underlåtenhet från Leverantörens sida. Apparaten skall därvid anses felaktig och felet skall regleras enligt 15 p. Har konsumenten på grund av omständighet som avses i ovanstående stycke hävt köpet, äger Återförsäljaren returnera den ifrågavarande apparaten.

15. Ansvar för fel

Leverantören svarar gentemot Återförsäljaren för de åtaganden som Återförsäljaren iklätt sig gentemot sin konsument enligt EHL Konsumentköp 2005 förutsatt att Återförsäljaren genast till Leverantören vidarebefordrar reklamation från konsumenten. Leverantörens ansvar avser apparatens beskaffenhet vid leveransen från Leverantören till Återförsäljaren (och således ej bristfällighet som uppkommit senare i ex på grund av ovarsam hantering, olämplig lagring eller felaktig montering). Leverantören ansvarar inte för uppgifter av Återförsäljaren till konsument om apparatens beskaffenhet i vidare utsträckning än som framgår av 14 p, första stycket. Leverantören svarar inte för utfästelse som Återförsäljare gjort mot konsument utöver vad som angivits ovan. Leverantören svarar gentemot Återförsäljaren för dennes skyldighet att utge skälig ersättning för skada enligt Konsumentköplagen. Det åligger Återförsäljaren att genast till Leverantören vidarebefordra reklamation från konsumenten eller annan och att tillse att eventuell skadad apparat hålles Leverantören tillhanda för bedömning av felet och skadans omfattning. Om Återförsäljaren brister i detta avseende har Leverantören inget ansvar för fel eller brist i skadad apparat. Det åligger Återförsäljaren att själv undersöka om produkterna eller del därav gör intrång i annan tillkommande immateriella rätt. Säljaren, som inte gjort efterforskningar på samtliga marknader, har inte kännedom om och påtar sig inte något ansvar för sådant intrång.

16. Produktskador

Leverantören innehar en för branschen sedvanlig produktansvarsförsäkring och åtar sig att vidmakthålla försäkringen under hela avtalstiden. Leverantörens ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av produkt är begränsat till taket på Leverantörens produktansvarsförsäkring om inte Leverantören gjort sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet. Återförsäljaren skall genast underrätta Leverantören om alla skador som orsakats av produkt. Vissa produkter är utrustade med system för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal, samt även, i vissa fall, en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen hädanefter ”Systemet”. Sådant System utgör på inget sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där systemet monterats. Systemet är att anse som en tillkommande säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering, ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förtar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen. Återförsäljaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om detta beror på fel i Systemet eller om Systemet fungerar såsom avsett men ändå inte förmår förhindra skadan.

17. Mottagnings- och leveranskontroll

Mottagen apparat skall besiktigas vid ankomst till leveransadressen i närvaro av avlämnande transportör. Kontroll av Återförsäljarens beställning skall göras mot följesedel. Synliga skador samt emballageskador eller annan brist skall noteras på fraktsedeln och bekräftas med avlämnande transportörs underskrift. Om det till följd av emballageskador finns skäl att misstänka transportskada skall Återförsäljaren även undersöka produkten.

18. Reklamation, fel eller brist som Leverantören skall svara för.

Brist eller skada som är märkbar vid mottagningskontroll enligt 17 p, skall anmärkas genast till transportören och antecknas på transporthandlingen. Icke utifrån synliga skador, som kan antas ha uppkommit under transporten, skall snarast och senast inom 7 dagar efter godsets mottagande reklameras till Leverantören som i sin tur reklamerar till transportören. Fel, som avses i 14 och 15 pp, skall reklameras genast efter det att Återförsäljaren erhållit reklamation från konsument, eljest inom 14 dagar efter det att Återförsäljaren märkt felet. Vid sen reklamation från Återförsäljarens sida förlorar Återförsäljaren rätten att göra anspråk på grund av felet eller bristen gällande. Oaktat vad som följer av respektive reklamationsfrist upphör Återförsäljarens rätt att göra anspråk på grund av faktiskt fel och rådighetsfel 36 månader efter leveransdatum.

19. Returer

Återförsäljaren har inte - oavsett anledning till returen- rätt att returnera beställd apparat utan att ha först erhållit Leverantörens skriftliga godkännande. Om sådant godkännande inte erhålls godkänns inte returen och eventuella kostnader i samband med returen åvilar Återförsäljaren. Sker returen med godkännande i förväg på grund av fel eller försummelse hos Leverantören, betalar Leverantören fraktkostnaden i samband därmed. Sker leverans utan beställning har Återförsäljaren rätt att returnera apparaten utan godkännande och kostnaden i samband med returen åvilar Leverantören. Vid retur svarar Återförsäljaren för att apparaten emballeras och i erforderlig utsträckning transportsäkras. Vid brist i detta avseende ska Återförsäljaren ersätta Leverantören för den skadade apparaten motsvarande försäljningspriset till Återförsäljaren. Såvida annat inte överenskommits skall apparaten returneras i originalutrustat skick och i originalkartong. För eventuella skador i samband med returtransport svarar Återförsäljaren. Vid godkänd retur på grund av fel eller försummelse hos Leverantören skall Leverantören kreditera Återförsäljaren inköpspriset inom 30 dagar och kreditnotan skall åsättas samma datum som motsvarande faktura. Vid andra godkända returer krediteras Återförsäljaren inköpspriset med avdrag för Leverantörens, på förhand fastställda avbeställningsavgift om 35% av varans inköpspris. Vid felbeställda varor etc. ur Franke Futurums ej lagerlagda sortiment förbehåller sig Franke Futurum rätten att neka retur eller avräkna upp till 75% i returavdrag på fakturerat pris.

Särskilda returvillkor gäller för produkterna Brick och Next Plus Retur av insats: Hanteras enligt villkor ovan.

Retur av lackat skal Brick och Next Plus: Retur godkännes ej.

20. Utställningsprodukter – avbetalning

Produkter sålda med avbetalningskontrakt till Återförsäljaren i syfte att utnyttjas som utställningsprodukter får ej vidaresäljas av Återförsäljaren förrän Leverantörens fordran till fullo är betald. Produkten får inte flyttas till annan plats än den avsedda utan Leverantörens skriftliga godkännande. Vid utebliven betalning äger Leverantören i enlighet med lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare mm, rätt att återtaga produkterna.

21. Återtagandeförbehåll

Ägandegrätten till de försålda produkterna förblir hos Leverantören till dess full betalning erlagts .Om det kan antas att Återförsäljaren inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller om Leverantören häver avtalet har Leverantören rätt att återta sådan vara på de villkor som anges i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare.

22. Ansvarsbefrielse

Ingendera parten äger kräva skadestånd i anledning av motpartens brott mot dessa bestämmelser i vidare mån än vad som framgår av dessa bestämmelser. Leverantören är endast ansvarig gentemot Återförsäljaren för direkt skada om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan påvisas.

23. Hävning på grund av Återförsäljarens avtalsbrott

Leverantören har rätt att häva köpet om Återförsäljaren gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller om det finns skälig anledning anta att Återförsäljaren är på obestånd. Leverantören har upplyst Återförsäljaren om vikten av att betalning sker i rätt tid. Betalningsdröjsmål som överstiger 30 dagar efter respektive fakturans förfallodag skall anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt faktura från Leverantören. Denna hävningsrätt gäller även om varan kommit i Återförsäljarens besittning varvid Återförsäljaren snarast skall returnera produkterna. Oavsett om avtalet hävs eller inte är Återförsäljaren strikt skadeståndsskyldig för förlust som åsamkats Leverantören på grund av Återförsäljarens avtalsbrott. Strikt skadeståndsskyldighet föreligger även om avtalet hävs till följd av Återförsäljarens befarade obestånd.

24. Befrielsegrunder

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande omständighet. Part som påkallar befrielsemed hänvisning till Befriande omständighet skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att häva avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än 60 dagar.

25. Tvister

Tvister i anledning av tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar. Om part anser sådan förhandling vara fruktlös skall tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta avtal skall slutligt avgöras av skiljemän genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om s.k. förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Skellefteå. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess om parterna ingått avtal om sekretess. Part ska emellertid inte vara förhindrad att använda i och för sig sekretessbelagd information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt med anledning av tvist eller om part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, noteringsavtal eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.. För utfående av förfallen fordran äger part dock vända sig till allmän domstol. Samma gäller för utfående av gods eller betalning efter hävningsförklaring.

Garantiärenden

Om du vill kontakta oss angående ett garantiärende, se till att vi får följande information för att undvika onödiga förseningar:

  • Fullständiga kontaktupplysningar i form av namn, adress och telefonnummer
  • Inköpsbevis (bifoga med e-post)
  • Bilder som visar såväl hela produkten som detaljer där felet framgår