Skip to main content

Rättsligt meddelande

Tack för att du besöker vår webbplats, www.franke.com (“Webbplatsen”), webbplatsens impressum (häri kallade “Franke”, “vi,” “oss,” and “vår/vårt”). Genom att använda eller besöka Webbplatsen godkänner du detta rättsliga meddelande, så väl som vår webbplats Integritetspolicy, vilken infogats här för referens.

1. VILLKOR

Detta rättsliga meddelande gäller dina besök och din användning av webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER BESÖKA WEBBPLATSEN GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN TILL DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE OCH ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER, INKLUSIVE EFTERLEVNAD AV ALL TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER BESÖKA WEBBPLATSEN.

 

2. WEBBPLATSÄGARSKAP OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, så väl som dess innehåll, funktioner, funktionalitet (inklusive, men inte begränsat till, all information, mjukvara, text, och ljud, och alla förevisningar, bilder och videor, samt utformningen, urvalet och arrangemanget av dessa), och all information, alla produkter och tjänster som vi erbjuder dig i koppling till Webbplatsen (gemensamt ”Innehållet”) skyddas under tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra ägarrättigheter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) i enlighet med internationella konventioner och tillämplig lokal lagstiftning, inklusive USA:s lagstiftning och andra lagar. Webbplatsen och Innehållet är vår och/eller tillämpliga tredjepartslicensinnehavares egendom, och alla rättigheter, äganderättigheter och intressen av och i Webbplatsen och Innehållet förblir i vår och sådana tredjepartslicensinnehavares ägo. Våra logotyper, sidhuvuden, egna grafik och andra symboler är servicemärken, varumärken, registrerade servicemärken eller registrerade varumärken i vår ägo. Alla andra produkter, namn och företagslogotyper som omnämns på Webbplatsen eller i Innehållet är respektive ägares varumärken.

Du har enligt detta rättsliga meddelande endast rätt att använda Webbplatsen för personliga och andra icke kommersiella syften. Du förvärvar inga ägarrättigheter till Webbplatsen eller till något sorts innehåll. Detta rättsliga meddelande ger dig ingen rätt, inget ägarskap, intresse eller licens (uttryckligen eller underförstått) till något patent, varumärke, servicemärke, upphovsrätt, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter i Företagets ägo, och inte heller till respektive ägares immateriella rättigheter.

 

3. ÅTERKOPPLING/ANVÄNDARINNEHÅLL

Om du tillhandahåller oss kommentarer, felrapporter eller återkoppling, eller ger oss förslag till förändringar gällande Webbplatsen eller Innehållet (gemensamt ”Återkoppling”), har vi enligt eget gottfinnande rätt att använda denna Återkoppling inklusive, men inte begränsat till, att införliva denna Återkoppling på Webbplatsen, samt rätt att överlåta, licensiera eller på annat sätt använda denna Återkoppling. Genom att skicka in, ladda upp eller förmedla artiklar, undersöknings- eller enkätsvar, CV:n, inlägg, information, frågor, förslag, bidrag eller annat material (”Användarinnehåll”) till Webbplatsen, intygar och garanterar du att du äger eller innehar alla nödvändiga rättigheter till att skicka in, ladda upp eller förmedla sådant Användarinnehåll, och du beviljar oss obegränsad licens att använda detta för dess avsedda syften.

 

4. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du får endast använda våra Webbplatser för lagliga syften. Du får inte använda vår Webbplats: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Du får inte försöka skaffa obehörig åtkomst till Webbplatsen, till servern på vilken vår Webbplats lagras, eller till någon annan server, dator eller databas med koppling till Webbplatsen.

Du samtycker också till att inte återge, mångfaldiga, kopiera eller sälja vidare någon del av vår Webbplats i strid med förbehållen i detta rättsliga meddelande. Detta innefattar att inte i något kommersiellt syfte återge, dela vidare, återpublicera, mångfaldiga, kopiera, förevisa, sälja, hyra ut, underlicensiera, handla med eller återförsälja något Innehåll från, eller andra aspekter av, Webbplatsen (förutom Innehåll som specifikt och uttryckligen gjorts tillgängligt för vidaredistribution) utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Du får inte avlägsna något varumärke eller någon upphovsrättsinformation från vår Webbplats, eller från de foton eller bilder som visas på vår Webbplats.

Du är ensamt ansvarig för (och vi har inget ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för) alla avsteg från dina skyldigheter enligt detta rättsliga meddelande, samt för konsekvenserna (inklusive varje förlust eller skada du kan drabbas av) till följd av sådana avsteg.

 

5. INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ WEBBPLATSEN

De personuppgifter vi samlar in via Webbplatsen omfattas av vår Integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på den här Webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy.

 

6. TILLGÄNGLIGHET; OMARBETNINGAR; TILLFÖRLITLIGHET AVSEENDE UPPLAGD INFORMATION

Den information, inklusive Innehåll, som visas på eller genom Webbplatsen, tillgängliggörs endast i syfte att tillhandahålla allmän information. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och utan att meddela dig, ändra eller stänga ner Webbplatsen. Vi garanterar inte fortlöpande, oavbruten eller säker åtkomst till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan störas eller påverkas negativt av en mängd faktorer eller förhållanden utom vår kontroll, eller på grund av force majeure.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på Webbplatsen, och innehållet förändras utan föregående meddelande. Vi förbinder oss dock inte att uppdatera Webbplatsen eller innehållet. Innehållet och Webbplatsen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel.

Vi garanterar inte att Webbplatsen och Innehållet är exakt, komplett eller användbart. Detaljerna rörande de produkter, beskrivningar eller specifikationer som visas på Webbplatsen är icke-bindande och tillhandahålls endast för referens. Du förlitar dig på denna information helt på egen risk. Vi friskriver oss från allt straffrättsligt ansvar och all ansvarsskyldighet för tillit du eller andra besökare på Webbplatsen har till sådant material.

Om du har frågor om den information som finns på Webbplatsen, kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna under ”Kontaktinformation” i slutet av detta rättsliga meddelande.

 

7. ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN 

Du kan länka till Webbplatsens startsida, förutsatt att du gör så på ett rimligt och lagenligt vis, men du får inte, utan vårt uttryckliga och skriftliga medgivande, upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av koppling, godkännande eller rekommendation från vår sida. 

 

8. LÄNKAR FRÅN WEBBPLATSEN; TREDJE PART

Den här Webbplatsen kan innehålla länkar till andra internetsidor. Din användning av dessa sidor omfattas, om tillämpligt, av de rättsliga meddelanden som anges på dessa sidor. Vi har inte granskat alla de sidor som länkas till Webbplatsen, och vi har ingen ansvarsskyldighet eller straffrättsligt ansvar för ändringar av, eller innehållet på, dessa. Att vi inkluderar ett visst innehåll innebär inte att vi godkänner materialet eller den länkade webbplatsen, eller de företag som äger eller hanterar materialet eller de länkade webbplatserna.

Den här Webbplatsen kan även innehålla material som tillhandahållits av tredje part. Alla påståenden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och allt innehåll som inte tillhandahållits av oss, utgör uteslutande åsikterna och ansvaret hos den person eller aktör som tillhandahåller detta material. Detta material speglar inte nödvändigtvis våra åsikter. Vi har ingen ansvarsskyldighet eller straffrättsligt ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för innehållet eller exaktheten i de material som tillhandahålls av tredje part.

 

9. INGA GARANTIER/INGET ANSVAR

(a) WEBBPLATSENS OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", UTAN GARANTIER ELLER NÅGOT SLAG. VI FRISKRIVER OSS FRÅN OCH UTESLUTER VARJE UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER ANMÄRKNINGAR, INKLUSIVE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRSÄLJNINGSGARANTIER SÅ LÅNGT LAGSTIFTNINGEN MEDGER.

(b) I SYNNERHET LÄMNAR VI INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANMÄRKNINGAR (I) GÄLLANDE, AKTUALITET, EXAKTHET, KVALITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER EXISTENS AVSEENDE INNEHÅLLET, INFORMATIONEN OCH PRODUKTDETALJERNA SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS; (II) GÄLLANDE TEKNISK TILLGÄNGLIGHET, LÄMPLIGHET ELLER FELFRIHET AVSEENDE WEBBPLATSEN OCH/ELLER (III) ATT DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET OCH INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN INTE KOMMER ATT INKRÄKTA PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. 

(C) SÅ LÅNGT LAGSTIFTNINGEN MEDGER HAR VI INGEN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV EN DoS-ATTACK, RANSOMWARE, VIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN ANGRIPA DIN DATORUTRUSTNING, DINA DATORPROGRAM, UPPGIFTER ELLER ANNAT ÄGARSKYDDAT MATERIAL TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ GRUND AV ATT DU LADDAT NED MATERIAL SOM LAGTS UPP PÅ DEN ELLER PÅ NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM LÄNKATS TILL DEN.

(d) VI ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARSSKYLDIGA FÖR SKADA PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE: (A) DIREKTA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, SÄRSKILDA, FÖRHÖJDA, ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR; (B) ÖKADE KOSTNADER, VÄRDEFÖRLUSTER ELLER FÖRLUST AV AFFÄRER, PRODUKTION, INTÄKTER, ELLER VINSTER; (C) FÖRLUST AV OMDÖME ELLER ANSEENDE; (D) ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING, FÖRLUST, AVBROTT, FÖRSENING ELLER ÅTERSTÄLLNING AV UPPGIFTER, ELLER AVSTEG FRÅN DATA- ELLER SYSTEMSÄKERHETEN; ELLER (E) KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER OCH OAVSETT OM VI INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, OCH OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR PÅ ANNAT VIS VAR FÖRUTSÄGBARA.

(e) OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE STRAFFRÄTTSLIGT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

 

10. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Alla frågor rörande Webbplatsen, Innehållet eller detta rättsliga meddelande, och varje tvistemål eller fordran avseende dessa ska (i varje fall, inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar) tillämpas och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning där Franke har registrerat sin verksamhet (se avsnittet Kontaktinformation nedan), och utan tillämpning av lagvalsregler.

De allmänna civila domstolarna där Franke har den juridiska hemvist som anges i avsnittet Kontaktinformation nedan, ska ha exklusiv domsrätt över alla tvister gällande detta rättsliga meddelande, och du godkänner att platsen för detta rättsliga meddelandes fullgörande är Frankes juridiska hemvist, vilken anges i avsnittet Avtalsinformation nedan.

 

11. KONSEKVENSER FÖR ÖVERTRÄDELSE

Om vi kommer till kännedom om att du brutit mot detta rättsliga meddelande kan vi komma att omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive att när som helst och utan föregående meddelande hindra dig från att använda Webbplatsen och de tillhandahållna tjänsterna, samt att avlägsna all information, alla uppgifter och allt innehåll du lagt upp på Webbplatsen. Om vi lidit skada på grund av din överträdelse kan vi, enligt eget gottfinnande, kräva skadestånd från dig.

 

12. DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Vi kan ibland, och enligt eget gottfinnande, komma att ändra detta rättsliga meddelande. Alla ändringar av detta rättsliga meddelande kommer att gälla från det ”Senast ändrad”-datum som anges i början av detta rättsliga meddelande. Din fortsatta användning av Webbplatsen innebär ditt bindande samtycke till detta rättsliga meddelande, inklusive varje ändring eller modifiering som vi kan komma att genomföra. Om du inte samtycker till någon del av dessa Villkor eller till någon framtida ändring av dessa Villkor, får du inte använda eller besöka Webbplatsen.

 

13. KONTAKTINFORMATION

All återkoppling, begäran om teknisk support, alla kommentarer och andra kommunikationer rörande Webbplatsen ska skickas till respektive Franke-företag, vilka finns angivna i Webbplatsens impressum, klicka här eller kontakta oss genom något av kontaktformulären som finns på vår Webbplats.  

 

Senast uppdaterad: 1 september, 2022