Skip to main content

Garanti

Trygghet med Frankes kvalitet og garanti

Franke-produkter er laget for å vare. Gjennom vår forpliktelse til å kun bruke materialer av beste kvalitet, og de nyeste produksjonsteknikkene, har vi full tillit til hvert produkt i sortimentet vårt.

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra Franke. Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra Franke, eller som på annen måte er i kontakt med Franke i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/ vareleveranse fra Franke betegnes som ”kjøper”.

 

1. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter der ikke annet er oppgitt. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil kunne medføre pristillegg.

Last ned nåværende fraktpriser her

2. LEVERING / LEVERINGSBETINGELSER

Ordre som blir mottatt innen kl 9.00 avsendes fra vårt lager samme dag, med forbehold om at varene er på lager. Skaffevarer og hasteleveranser leveres etter nærmere avtale. Franke dekker ikke tap eller utgifter påført kjøper som følge av en forsinket levering, omadressering, mangelfull leveringsadresse, manko leveranser og eventuelt lagerleie ved uavhentet / ikke avlevert gods. Dersom ikke annet er avtalt vil eventuelle resterordrer bli levert etter hvert som varene kommer inn til lager. Franke påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Fraktpriser differensieres pr. produktgruppe og geografiske områder. Ved levering til privatadresser påløper det ekstra fraktkostnader. Kjøp over visse volum kan utløse fraktfri forsendelse. For nøyaktig opplysninger om gjeldende betingelser, ta kontakt med selger.

Meromkostninger ved eventuell omadressering, etter at varen er sendt, vil bli fakturert bestiller.

Franke KS Norway fraskriver seg ethvert ansvar for omkostninger som oppstår f.eks. ved:

Omadressering, at kunden nekter å motta varen, mangelfull adresse, påløpt lagerleie ved ikke avlevert/uavhentet vare.

Ved levering: kontroller produktet grundig for eventuelle skader og noter dem på fraktseddelen. Vær oppmerksom på at produktet og emballasjen skal kontrolleres for synlige og skjulte skader. 

Ved tilfeller med produktskade skal Franke, senest innen 4 dager etter mottakelse, informeres om skadens art og omfang. Er produktet skadet, skal det forbli i originalemballasjen på leveringsadressen og må ikke monteres eller tas i bruk. 

Ved reklamasjon/retur skal godset merkes ifølge instruksjon fra Franke. 

Misligholdes ovenstående, frasier mottaker seg automatisk retten til erstatningskrav.

Garanti og service: Franke KS Norway tilbyr 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Garantien gjelder ikke dersom skade oppstår direkte eller indirekte grunnet feil montering/ elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller ytre forhold som kan skade produktet. Garanti dekker ikke normal slitasje som må påberegnes på filter, lyskilder m.m. Produkt som er skadet skal ikke monteres. Frankes ansvar begrenser seg til under enhver omstendighet til den leverte vares netto fakturaverdi.

Dokumentasjon på kjøpsdato skal fremlegges. Franke KS Norway dekker kun avtalte serviceoppdrag.

Retur: Ved ALL form for retur må Franke KS Norway først kontaktes. Ved retur av feilbestilte varer vil det

blir beregnet et returgebyr på inntil 25% av fakturert verdi. Returfrakt må betales av kunden.

Bestillingsvarer og spesialproduserte produkter tas ikke i retur.

 

3. BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 21 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Selger forbeholder seg retten til å tillegge et fakturagebyr ved fakturering. Franke kan be om garanti for at betaling finner sted, i form av bankgaranti eller forskudd. Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.

4. VARENS ANVENDELSE

Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper ved videresalg å videresende relevante opplysninger om varen. Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk. Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved leveransen, hvis kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over varen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

5. REKLAMASJONER

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 4 dager etter varens mottagelse. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. Videre tas bilde av skade og vedlegges dokumentasjon som sendes selger så snart som mulig. Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 4 dager meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

6. RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje, uåpnede kartonger, etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 500,- begrenset oppad til 25 % av varens verdi og fraktkostnader. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

7. FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

8. SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. feb. 1980 nr 2 §3-14 til §3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

9. ANNET

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr.

Garantikrav

Hvis du ønsker å kontakte oss angående et garantikrav, må du sørge for at du gir oss følgende informasjon for å unngå unødvendig forsinkelse:

  • Fullstendig kontaktnavn, adresse og telefonnummer
  • Kjøpsbevis (legg ved e-post)
  • Bilder som viser hele produktet og detaljbilder som viser problemet