Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Se nedenfor vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Kunden kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

2. Priser leveringssted, leveringstider og leveringspriser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på bestillingsdatoen gældende priser.

3. Leveringssted, leveringstider og leveringspriser

Levering er, hvis intet andet er aftalt, ab fabrik. Pallegods og bordplader leveres til kantsten, mens stykgods og pakker leveres til hoveddøren. Ved etagebyggeri leveres dog ved ejendommens hoveddør.

Der tillægges et leveringsgebyr på kr. 150,- DKK, såfremt leveringen ønskes til en privat adresse.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsin-kelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leverings-tidspunkt.

Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Kunden ret til at hæve købet.

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

4. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab lager og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører,

at Sælger kan justere priserne.

Sælger kan ikke garantere, at den pågældende fragtmand har mulighed for at ringe kunden op inden aflevering.

Det er på kundens ansvar, såfremt kunden accepterer, at gods må aflæsses uden underskrevet fragtbrev. Dette vil kræve, at kunden forinden har udfyldt og fremsendt en accept hertil.

VED LEVERING: kontroller omhyggeligt produktet for eventuelle skader og notér dem på fragtsedlen.

Vær opmærksom på, at produktet og emballagen skal kontrolleres for synlige og skjulte skader.

I tilfælde af produktskade skal Franke, senest inden 4 hverdage fra modtagelsen, informeres om skadens art og omfang. Er produktet skadet, skal det forblive i originalemballagen på leveringsadressen og må ikke monteres eller tages i brug.

Ved reklamation / retur skal godset mærkes ifølge instruktion fra Franke.

Misligholdes ovenstående, frasiger modtager sig automatisk retten til at indgive erstatningskrav.

5. Returret ved fejlbestilling

Kunden har efter forudgående aftale med Sælger ret til at returnere de modtagne varer mod at Sælger tilbagebetaler købesummen fratrukket fradrag på 25 % af varens købspris.

Fradraget kan maksimalt udgøre kr. 700.

6. Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

Betaler Kunden ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede vareruanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe

inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

7. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Sælger på Kundens vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal produkterne forsikres af Kunden og opbevares særskilt. Kunden forpligter sig til ikke, uden Sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Kunden. Kunden må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

8. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har Artikel nr. det sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstem-melse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret, dog senest 4 hverdage efter levering.

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger hurtigst muligt afhjælpe manglen. Kunden vil senest en uge efter Sælgers modtagelse af reklamationen modtage en bekræftelse herpå samt nærmere oplysninger om, hvornår manglen afhjælpes.

Kan Kunden selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelseefter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Kunden, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

Ved fremsendelse til Kunden af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for Kundens regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition.

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Kunden.

9. Ansvarsbegrænsninger

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Kunden, og Kunden er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Kun-dens samlede betaling for genstanden.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

10. Reklamation/forældelse

Kunden har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister kunden sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

11. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete mili-tærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggel-se, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte om-stændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændighe-der, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Afgørelse af tvister

Ved uoverensstemmelser skal Parterne i mindelighed søge at afklare disse. Såfremt der ikke kan opnås enighed er Retten i Aarhus rette værneting og dansk ret vil til enhver tid være gældende for konflikten

Garantikrav

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende et garantikrav, bedes du sørge for, at give os de følgende oplysninger for at forebygge en eventuel forsinkelse:

  • Fulde kontaktnavn, adresse og telefonnummer
  • Bon eller kvittering (vedhæft venligst til e-mail)
  • Fotografier, der viser hele produktet, og detaljerede billeder, som viser problemet

Kontakt os