Skip to main content

Juridiske merknader

Takk for at du besøkte nettsiden til selskapet Franke, www.franke.com («siden») som er publisert på forlaget til nettsiden (her omtalt som «Franke», «vi», «oss», og «vår»). Ved å bruke eller gå til siden, bekrefter du at du godtar disse juridiske merknadene, samt personvernerklæringen for nettsiden som er tilgjengelig på denne siden og innlemmet her som referanse.

1. VILKÅR

Disse juridiske merknadene gjelder tilgang til og bruk av siden. VED Å BRUKE ELLER GÅ TIL SIDEN, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE JURIDISKE MERKNADENE OG ALLE GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER, INKLUDERT OVERHOLDELSE AV EVENTUELLE GJELDENDE LOKALE LOVER. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE JURIDISKE MERKNADENE, KAN DU IKKE BRUKE ELLER GÅ TIL SIDEN.

 

2. SIDEEIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Nettsiden og dens innhold, funksjoner, funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, skjermer, bilder, video og lyd og utformingen, utvalget og oppsettet av disse), og all informasjon, produkter og tjenester som vi tilbyr deg i forbindelse med siden (samlet kalt «innholdet») er beskyttet under gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til immaterielle rettigheter) i henhold til internasjonale konvensjoner og gjeldende lokale lover, inkludert amerikanske og andre lover. Siden og innholdet er tilhører oss og/eller gjeldende tredjeparters lisensgivere, og alle rettigheter, titler og interesser i og til siden og innholdet forblir hos oss eller disse tredjeparts lisensgivere. Våre logoer, sideoverskrifter, egendefinerte grafikk og andre ikoner er servicemerker, varemerker, registrerte servicemerker eller registrerte varemerker for oss. Alle andre produkter, navn og firmalogoer nevnt på siden eller i innholdet er varemerker for deres respektive eiere.

Disse juridiske merknadene tillater deg å bruke siden utelukkende for personlige og annen ikke-kommersiell bruk. Du mottar ingen eiendomsrett til siden eller innholdet. Disse juridiske merknadene gir deg ingen rettigheter, tittel, interesse, lisens (uttrykkelig eller underforstått) til patenter, varemerker, servicemerker, opphavsrett, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til selskapet eller de respektive eierne av immateriell eiendom.

 

3. TILBAKEMELDING/BRUKERINNHOLD

Hvis du gir oss kommentarer, feilrapporter, tilbakemeldinger eller foreslår endringer til oss, om siden eller innholdet (samlet kalt «tilbakemelding»), vil vi ha rett til å bruke tilbakemeldingene etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til å benytte tilbakemeldingene på siden og retten til å tildele, lisensiere eller på annen måte bruke tilbakemeldingene. Ved å sende inn, laste opp eller overføre artikler, undersøkelser eller svar på meningsmålinger, læreplaner, innlegg, informasjon, spørsmål, forslag, bidrag eller annet materiale («brukerinnhold») til nettsiden, representerer og garanterer du at du eier eller har alle nødvendige rettigheter å sende inn, laste opp eller overføre slikt brukerinnhold, og du gir oss ubegrenset lisens til å bruke det til det tiltenkte formålet.

 

4. BRUK AV SIDEN

Du kan bare bruke sidene våre til lovlige formål. Du kan ikke bruke siden vår 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til siden, serveren som siden vår er lagret på, eller en server, datamaskin eller database som er koblet til siden.

Du samtykker også til å ikke reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av siden vår i strid med bestemmelsene i disse juridiske merknadene. Dette inkluderer å ikke reprodusere, redistribuere, republisere, duplisere, kopiere, vise, selge, leie, underlisensiere, handle eller videreselge innhold eller andre aspekter av siden for kommersielle formål (bortsett fra innhold som spesifikt og uttrykkelig er gjort tilgjengelig for videredistribusjon) uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

Du har ikke lov til å fjerne varemerker eller opphavsrettsmerknader på siden vår eller på fotografier eller bilder som vises på siden vår.

Du er alene ansvarlig for (og vi har ikke noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart vedrørende) eventuelle brudd på forpliktelsene dine i henhold til disse juridiske merknadene og for konsekvensene (inkludert tap eller skader du måtte lide) av et slikt brudd.

 

5. INFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ SIDEN

Personopplysningene som vi samler inn via siden er underlagt nettsidens personvernerklæring som er tilgjengelig på denne siden. Ved å bruke siden samtykker du til alle handlinger som utføres av oss med hensyn til informasjonen din i samsvar med nettsidens personvernerklæring.

 

6. TILGJENGELIGHET, REVISJONER OG FORBEHOLD OM INFORMASJONEN SOM ER LAGT UT

Informasjonen som presenteres på eller gjennom siden, inkludert innholdet, gjøres tilgjengelig utelukkende for generelle informasjonsformål. Vi forbeholder oss retten til å endre eller stoppe siden når som helst med eller uten varsel til deg. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til siden. Driften av siden kan bli forstyrret eller negativt påvirket av en rekke faktorer eller omstendigheter utenfor vår kontroll eller gjennom force majeure.

Vi legger inn en hensiktsmessig innsats for å oppdatere informasjonen på siden, og innholdet kan endres uten varsel. Vi kan derimot ikke forplikte oss til å oppdatere siden eller innholdet. Innholdet og siden kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil.

Vi garanterer ikke at siden eller innholdet er nøyaktig, komplett eller nyttig. Detaljene til produktene, beskrivelsene eller spesifikasjonene som vises på denne siden er ikke bindende og gis kun som referanse. Bruk av denne informasjonen gjøres utelukkende på eget ansvar. Vi fraskriver oss alt ansvar som oppstår som følge av at besøkende benytter seg av materialet på siden.

Hvis du har spørsmål om informasjonen som presenteres på siden, kan du kontakte oss ved å bruke informasjonen under «Kontaktinformasjon» på slutten av disse juridiske merknadene.

 

7. KOBLINGER TIL SIDEN 

Du kan lage koblinger til sidens hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig, men du må ikke opprette en kobling på en slik måte at den foreslår noen form for assosiasjon, godkjenning eller tilslutning fra vår side uten å ha fått vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. 

 

8. KOBLINGER FRA SIDEN, TREDJEPARTER

Denne siden kan inneholde koblinger til andre internettsider. Bruk av disse nettsidene er underlagt vilkårene for bruk, hvis noen, som hver av disse nettsidene har lagt ut. Vi har ikke gått gjennom alle sidene som er koblet til siden, og vi er ikke ansvarlig for endringer av dem eller deres innhold. Vår inkludering av innhold er ikke en godkjenning av materialet, den tilknyttede siden eller selskapene som eier eller driver materialet eller tilknyttede nettsider.

Denne siden kan også ha innhold som kommer fra tredjeparter. Alle uttalelser og/eller meninger som uttrykkes i dette materialet, og alt annet innhold enn innholdet gitt av oss, er utelukkende meningene og ansvaret til personen eller enheten som leverer dette materialet. Dette materialet gjenspeiler ikke nødvendigvis vår mening. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller tredjeparter for innholdet eller nøyaktigheten til materiale som leveres av tredjeparter.

 

9. INGEN GARANTIER / INTET ANSVAR

(a) NETTSIDEN OG INNHOLDET LEVERES PÅ EN «SOM DET ER»- OG «SOM TILGJENGELIG»-BASIS, UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER. VI FRASKRIVER OSS OG UTELUKKER EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER, INKLUDERT EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG SALGBARHET I DET VIDESTE OMFANG SOM LOVEN TILLATER.

(b) VI GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, (I) ANGÅENDE AKTUALITETEN, NØYAKTIGHETEN, KVALITETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER EKSISTENSEN TIL INNHOLDET, INFORMASJONEN OG PRODUKTDETALJENE SOM PUBLISERES PÅ DENNE SIDEN; (II) VEDRØRENDE SIDENS TEKNISKE TILGJENGELIGHET, EGNETHET ELLER FEIL, OG/ELLER (III) AT DIN BRUK AV INNHOLD OG INFORMASJON SOM PUBLISERES PÅ NETTSIDEN IKKE KRENKER TREDJEPARTENS RETTIGHETER. 

(c) I FULLESTE GRAD AV DET SOM ER LOVBESTEMT, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV ET DISTRIBUERT TJENESTENEKTANGREP, LØSEPENGEVIRUS, VIRUS ELLER ANNET TEKNOLOGISK SKADELIG MATERIALE SOM KAN INFISERE UTSTYRET DITT, DATAPROGRAMMER, DATA ELLER ANNET PROPRIETÆRT MATERIALE PÅ GRUNNLAG AV DIN BRUK AV SIDEN ELLER TJENESTER ELLER ELEMENTER SOM ER ANSKAFFET GJENNOM SIDEN ELLER DIN NEDLASTING AV INNHOLD SOM ER LAGT UT DER ELLER PÅ SIDER DEN HAR KOBLING TIL.

(d) UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER VI ANSVARLIG FOR SKADER GRUNNET ELLER I FORBINDELSE MED BESØK ELLER BRUK AV SIDEN, HERUNDER: (A) FØLGESKADER, TILFELDIGE, INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, SPESIELLE, FORBEDREDE ELLER STRAFFENDE SKADER; (B) ØKTE KOSTNADER, REDUKSJON I VERDI ELLER TAPTE FORRETNINGER, PRODUKSJON, INNTEKTER ELLER FORTJENESTER; (C) TAP AV GOODWILL ELLER OMDØMME; (D) BRUK, UTILGJENGELIGHET FOR BRUK, TAP, AVBRUDD, FORSINKELSE ELLER GJENOPPRETTING AV DATA, ELLER BRUDD PÅ DATA- ELLER SYSTEMSIKKERHET; ELLER (E) KOSTNADER FOR ERSTATNING AV VARER ELLER TJENESTER, I HVERT TILFELLE UAVHENGIG AV OM VI BLE RÅDFØRT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER ELLER OM SLIKE TAP ELLER SKADER ELLERS KUNNE FORUTSEES.

(e) DET OVENNEVNTE PÅVIRKER IKKE ANSVAR SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV.

 

10. GJELDENDE LOV OG STED

Alle forhold knyttet til siden, innholdet eller disse juridiske merknadene, og enhver tvist eller krav som oppstår derfra eller er tilknyttet dette (i hvert tilfelle, inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med lovene som er gjeldende på det registrerte forretningsstedet til Franke (se avsnittet Kontaktinformasjon nedenfor) uten å gi effekt til noe valg eller bryte med lovbestemmelser eller regler.

De ordinære sivile domstolene ved det juridiske stedet til Franke-enheten vist i seksjonen Kontaktinformasjon nedenfor skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår i forbindelse med disse juridiske merknadene, og stedet for utførelsen av disse juridiske merknadene har du godkjent til å være det juridiske stedet til Franke-enheten vist i avsnittet Kontaktinformasjon nedenfor.

 

11. KONSEKVENSER VED BRUDD

Hvis vi blir oppmerksomme på at du har brutt disse juridiske merknadene for nettsiden, kan vi umiddelbart iverksette korrigerende tiltak, herunder å hindre deg i å bruke siden og tjenestene som tilbys og fjerne all informasjon, data og innhold som er lagt ut på sidene av deg, når som helst og uten varsel. Hvis vi har lidd skade av bruddet ditt, kan vi, etter eget skjønn, søke erstatning fra deg.

 

12. JURIDISKE MERKNADER KAN ENDRES

Vi kan endre disse juridiske merknadene fra tid til annen etter eget skjønn. Eventuelle endringer i disse juridiske merknadene trer i kraft fra datoen «Sist oppdatert» som det vises til øverst i disse juridiske merknadene. Din fortsatte bruk av siden utgjør din bindende aksept av disse juridiske merknadene, inkludert eventuelle endringer eller modifikasjoner som vi kan gjøre. Hvis du finner noe i disse vilkårene eller fremtidige endringer av disse vilkårene som du ikke kan akseptere, må du ikke bruke eller gå til siden.

 

13. KONTAKTINFORMASJON

Alle tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte og annen kommunikasjon knyttet til siden bør rettes til det respektive Franke-selskapet som er publisert i forlaget til nettsiden, klikk her, eller kontakt oss gjennom et av kontaktskjemaene på siden.  

 

Sist oppdatert: 1. september 2022