Skip to main content

POLITIKA ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI I POLITIKA ZA KOLAČIĆE

FRANKE Holding AG i njene podružnice (pod zajedničkim nazivom „FRANKE“, „Kompanija“, „mi“ ili „nas, naše“) su čvrsto posvećene zaštiti vaše privatnosti. FRANKE cijeni vašu zainteresovanost za naše proizvode i vašu želju da posjetite ovu internet stranu. Vaša privatnost nam je veoma bitna i mi želimo da se lijepo osjećate kada posjećujete našu internet stranu. Podatke o ličnosti, koje prikupljamo tokom posjeta našim internet stranama, obrađujemo u skladu sa zakonskim odredbama. Ovom Politikom za zaštitu privatnosti („Politika za zaštitu privatnosti“), želimo da vas obavijestimo o našim sigurnosnim mjerama.

1. KONTROLOR

Kontrolor, u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR“) ili bilo kog drugog važećeg zakona je odgovarajuće društvo u okviru kompanije Franke čije se ime nalazi na datoj internet strani.

 

 

2. PODACI O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na prepoznato ili prepoznatljivo fizičko lice; prepoznatljivo je svako fizičko lice koje može biti prepoznato, posredno ili neposredno, naročito ukoliko nešto upućuje na njegov/njen identitet, kao što su ime i prezime, JMBG, podaci o mjestu, podaci dostupni na internetu ili jedan ili više faktora koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica. Ovo obuhvata podatke kao što su vaše ime i prezime, vaša adresa i e-pošta, vaš broj telefona ili datum vašeg rođenja. Podaci o ličnosti se mogu nalaziti u bilo kom obliku (npr. papirnom, elektronskom, video, audio). Kompanija FRANKE je posvećena tome da preduzme neophodne mjere kako bismo osigurali da sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, obrađujemo na pošten i zakonit način. Svi naši zaposleni, obrađivači podataka i ostali pružaoci usluga, koji imaju pristup podacima o ličnosti, su dužni da poštuju povjerljivost podataka o ličnosti i odredbe ove Politike za zaštitu privatnosti. Prikupljamo podatke o ličnosti samo kada nam ih pošaljete, prilikom prijave, popunjavanja obrazaca ili preko e-pošte, kao dio narudžbe za proizvode i usluge, u okviru pitanja ili zahtjeva koji se odnose na naručene proizvode i u sličnim situacijama kada odaberete da nam pošaljete vaše podatke.

Baza ovih podataka i njen sadržaj ostaju u kompaniji FRANKE ili ostaju kod obrađivača podataka i na serverima koji djeluju u naše ime i koji su odgovorni nama.

Mi ćemo zadržati kontrolu i odgovornost u vezi korišćenja svih podataka o ličnosti koje nam saopštite. Neke od ovih podataka možemo sačuvati ili obraditi na računarima koji se nalaze u drugim državama, kao što su Sjedinjene Američke Države, čiji se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od zakona države u kojoj živite. U ovakvim situacijama, osiguraćemo da postoje odgovarajuće mjere zaštite koje zahtijevaju da obrađivač podataka u tim državama štiti podatke na način koji je jednak onom načinu zaštite koji se koristi u državi u kojoj vi živite.

3. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI – ZAKONSKI OSNOV

Možete da koristite našu internet stranu bez saopštavanja vaših podataka o ličnosti. Nijeste dužne da dostavite podatke o ličnosti kao uslov da koristite našu internet stranu, osim ukoliko je to potrebno kako bismo vam pružili proizvod ili uslugu ili kako biste vi, na vaš zahtjev, komunicirali sa našom internet stranom. U nastavku ćemo objasniti kako prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše podatke o ličnosti na našoj internet strani:

a)    Podaci koje prikupljamo kada posjećujete našu internet stranu

Kada koristite našu internet stranu, možemo da obrađujemo podatke kako biste mogli da komunicirate sa našom internet stranom ili iz bezbjednosnih razloga, kao što je sprječavanje neovlašćenog pristupa, rješavanje problema ili vršenje provjera. Podaci koje prikupljamo mogu da budu ime vašeg pružaoca internet usluga, internet strana koju ste povezali sa našom internet stranom, datum i vrijeme posjete, internet strane sa kojih ste došli u posjetu našoj internet strani i vaša IP adresa. Ova obrada podataka je potrebna kako bismo vam pružili naše usluge ili je zasnovana na našim legitimnim interesima u smislu upravljanja komunikacijom. Pretpostavljamo da je ovo i vaš interes, jer ova internet strana ne može biti prikazana bez ovakve vrste komunikacije. Možete bilo kada da prigovorite obrađivanju vaših podataka iz ovih razloga i ne morate da date razloge. Međutim, želimo da naglasimo da obrada vaših podataka o ličnosti može biti nastavljena i nakon vašeg prigovora preko ove internet strane, jer nije moguće zaustaviti ovu obradu zbog tehničkih ili opštih razloga koji se odnose na pojedinačne korisnike ove internet strane. Stoga, postoji dobra osnova za obradu podataka koja ima prevagu u odnosu na vaše interese, prava i slobode. Ukoliko želite da spriječite obradu podataka, koja je opisana u tekstu iznad, najlakše je da ne posjećujete našu internet stranu. Ovakvi podaci se brišu nakon što napustite našu internet stranu, osim u slučaju kada dođe do bezbjednosnog incidenta koji zahtijeva duže čuvanje podataka radi istrage.

b)    Podaci za otvaranje korisničkog naloga

Ukoliko želite da otvorite korisnički nalog na našoj internet strani, korisnička baza podataka kompanije FRANKE će sačuvati i obraditi podatke o ličnosti koje nam dostavite (npr. ime i prezime, adresa, e-pošta, broj telefona, zvanje i podaci za pristup). Ovi podaci se obrađuju kako bismo popunili ugovor ili preduzeli predugovorne mjere. U bilo koje vrijeme možete da deaktivirate vaš korisnički nalog i/ili da ne dozvolite dalje čuvanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti, bez davanja razloga, tako što ćete se obratiti na adresu koja je data ispod. U slučaju prigovora, mi ćemo odmah obrisati vaše podatke o ličnosti. U slučaju deaktivacije korisničkog naloga, mi ćemo takođe obrisati vaš korisnički nalog.

c)    Vaša komunikacija preko obrasca za komunikaciju ili e-pošte

Ukoliko nam se obratite (npr. preko obrasca za komunikaciju ili e-pošte), vaši podaci o ličnosti, koje ste nam dostavili preko obrasca za komunikaciju, će biti sačuvani i obrađeni od strane kompanije FRANKE. Na osnovu odgovarajućeg obrasca za komunikaciju možete vidjeti koje podatke prikupljamo preko ovog obrasca. Ovi podaci se čuvaju i koriste isključivo radi davanja odgovora na vaš zahtjev i/ili radi uspostavljanja kontakta i odgovarajućeg tehničkog upravljanja. Obrađivanje ovih podataka se dešava radi sprovođenja ugovora ili predugovornih mjera i zbog naših legitimnih interesa, bez drugih interesa koji odnose prevagu u odnosu na vaš interes, jer je obrađivanje ovih zahtjeva naš zajednički interes.

Nakon što je zahtjev obrađen, prepiska se zadržava onoliko koliko je to propisano zakonskim propisima ili rokovima zastare ili ukoliko je dalje čuvanje podataka potrebno kako bi se potvrdila, koristila ili odbranila zakonita potraživanja.

d)    Podaci za prijavu za dobijanje obavještenja

Ukoliko se prijavite da od nas dobijate obavještenja, kompanija FRANKE će čuvati i obraditi vaše podatke o ličnosti (npr. ime, adresu i e-poštu) radi reklamiranja, oglašavanja ili promovisanja. Ovo obrađivanje podataka je zasnovano na vašoj saglasnosti ili je potrebno radi ispunjavanja ugovornih obaveza. U ovom slučaju, mi ćemo vam redovno slati promotivne informacije o uslugama i proizvodima koji se odnose na proizvode, kao i informacije o uslugama, ponudama i događajima kompanije FRANKE. Možete, bilo kada i bez saopštavanja razloga, da odlučite da ne primate ove informacije, tako što ćete nam se javiti preko adrese koja se nalazi u tekstu ispod ili tako što ćete se odjaviti preko opcije za odjavljivanje koja se nalazi u obavještenjima. Kada se odjavite, vaša e-pošta se odmah briše iz naše baze podataka, osim jednog primjerka e-pošte u našoj bazi odjavljenih korisnika za koji smatramo da imamo legitiman interes da ga sačuvamo tako da možemo da osiguramo da više ne dobijate naša obavještenja.

e)    Saopštavanje podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo saopšti trećim stranama kako bismo sproveli ili primijenili ovu Politiku za zaštitu privatnosti i druge ugovore ili kako bismo zaštitili prava, imovinu i bezbjednost kompanije FRANKE, naših korisnika i drugih lica. Ovo obuhvata razmjenu podataka sa drugim kompanijama i organizacijama radi zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika ili radi obrade plaćanja za ponuđene proizvode koji se mogu kupiti u našoj prodavnici na internet strani. Podatke o ličnosti možemo da dostavimo i državnim organima, kao i regulatornim i sudskim vlastima u skladu sa zakonom ili propisima. Ova vrsta saopštavanja podataka može biti neophodna radi poštovanja zakonskih propisa ili radi obavljanja zadataka koji su u javnom interesu ili može biti zasnovana na našim ili legitimni interesima trećih strana. U ovom posljednjem slučaju, imate pravo da prigovorite ovakvom korišćenju podataka, međutim, mi i dalje možemo da obrađujem ove podatke ukoliko možemo da dokažemo nepobitni zakonski osnov koji nadilazi vaše interese, prava i slobode; ili ukoliko je ova obrada potrebna radi pokretanja i odbrane zakonitih potraživanja.

4. KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

4.1. OPĆENITO

4.2. ANKETE ZA KORISNIKE

Učešće u anketama za korisnike, koje sprovodimo s vremena na vrijeme na našoj internet strani, je dobrovoljno. Koristimo funkcionalne kolačiće kako bismo sproveli ove ankete za korisnike. Tehnički podaci koje bilježimo tokom ankete za korisnike su isti oni podaci koje bilježimo kada korisnici posjećuju našu internet stranu (pogledajte iznad). Odgovori, koje nam pošaljete tokom ankete za korisnike, se ne povezuju sa vašim podacima o ličnosti kao što je vaša IP adresa. 

5. USLUGE ILI SADRŽAJ TREĆIH STRANA KOJI SE NALAZI NA NAŠOJ INTERNET STRANI

Na našoj internet strani se nalaze usluge i/ili sadržaj trećih strana. Kada koristite usluge trećih strana ili kada vam se prikaže sadržaj trećih strana, zbog tehničkih razloga, dolazi do razmjene podataka između vas i odgovarajućeg pružaoca usluga/sadržaja. Kompanija FRANKE ne kontroliše internet strane, niti prakse za zaštitu privatnosti ovih trećih strana, koje upravljaju ovim internet stranama. Prakse za zaštitu privatnosti na internet stranama trećih strana se mogu razlikovati od onih koje imamo u kompaniji FRANKE. Stoga, mi ne možemo da preporučimo, niti da izjavimo bilo šta u vezi ovakvih internet strana. Molimo vas da pogledate njihove politike, prije nego što pošaljete bilo kakve podatke o ličnosti ovim stranama.

Njihovi pružaoci usluga ili sadržaja takođe mogu obrađivati vaše podatke za njihove dodatne svrhe. Onoliko koliko nam je poznato, konfigurisali smo usluge i sadržaj pružalaca, za koje znamo da obrađuju podatke za svoje svrhe, na takav način da je blokirana svaka vrsta komunikacije, osim one koja je potrebna radi predstavljanja njihovih usluga i sadržaja, a ova komunikacija se dešava samo kada aktivno prihvatite da koristite njihove usluge. Međutim, s obzirom da nemamo kontrolu nad prikupljanjem i obrađivanjem podataka od strane trećih lica, nijesmo u situaciji da vam damo pravno obavezujuće informacije koje se odnose na obim i svrhu pomenutog obrađivanja vaših podataka.

a)    Veze ka internet stranama:

Naša internet strana može da sadrži veze ka i od internet strana naših partnerskih mreža, prodavaca, podružnica i ostalih trećih strana. Kada pristupite ovim vezama, automatski ćete napustiti internet stranu kompanije FRANKE. Kompanija FRANKE ne kontroliše internet strane, niti prakse za zaštitu privatnosti ovih trećih strana, koje upravljaju ovim internet stranama. Prakse za zaštitu privatnosti na internet stranama trećih strana se mogu razlikovati od onih koje imamo u kompaniji FRANKE. Stoga, mi ne možemo da preporučimo, niti da izjavimo bilo šta u vezi ovakvih internet strana. Molimo vas da pogledate njihove politike, prije nego što pošaljete bilo kakve podatke o ličnosti ovim stranama.

b)    Programski dodaci za društvene mreže:

Kompanija FRANKE koristi takozvane programske dodatke za društvene mreže (dugmad) kao što su: Fejsbuk, Gugl+, LinkedIn i Tviter. Kada posjetite našu internet stranu ova dugmad su deaktivirana, tj. bez vaše intervencije, ova dugmad neće poslati nikakve podatke odgovarajućim društvenim mrežama. Ukoliko želite da koristite ovu dugmad, morate ih aktivirati tako što ćete kliknuti na njih. Ova dugmad ostaju aktivna sve dok ih ponovo ne deaktivirate ili obrišete vaše kolačiće (molimo vas da pogledate odjeljak Kolačići).

Nakon njihove aktivacije, uspostavlja se neposredna veza sa serverom odgovarajuće društvene mreže. Sadržaj dugmeta se zatim prenosi sa društvene mreže neposredno do vašeg pretraživača i uključuje u internet stranu. Nakon aktivacije dugmeta, društvena mreža može da prikupi podatke, bez obzira na to da li koristite ovo dugme ili ne. Ukoliko ste prijavljeni na društvenu mrežu, ta mreža može, vašem korisničkom nalogu, dodijeliti vašu posjetu našoj internet strani. Nijedna društvena mreža ne može dodijeliti posjetu drugim stranama kompanije FRANKE, sve dok vi ne aktivirate odgovarajuće dugme i na tim stranama.

Ukoliko ste korisnik neke društvene mreže, ali ne želite da kombinujete podatke iz vaše posjete našoj internet strani sa vašim korisničkim podacima, morate se prvo odjaviti sa te društvene mreže, prije nego što aktivirate dugmad.

Ne možemo da utičemo na obim podataka koji društvene mreže prikupljaju preko njihovih dugmadi. Politike za korišćenje podataka, koje se nalaze na društvenim mrežama, pružaju informacije o: svrsi i obimu podataka koje prikupljaju, kako se ovi podaci obrađuju i koriste, vašim pravima i podešavanjima koje možete da koristite kako biste zaštitili vašu privatnost.

Za dodatne informacije u vezi obima i svrhe ovakvog prikupljanja i obrađivanja vaših podataka, molimo vas da pogledate obavještenja u vezi zaštite privatnosti onih pružalaca usluga čije usluge i/ili sadržaj mi postavljamo na našu internet stranu i koji su odgovorni za zaštitu vaših podataka u ovom smislu.

6. TREĆE STRANE KAO OBRAĐIVAČI PODATAKA

Ne prosljeđujemo nikakve podatke o ličnosti trećim stranama, osim ako je to neophodno radi ispunjenja ugovornih obaveza, ako je to dozvoljeno odgovarajućim zakonskim odredbama i ako ste nam dali saglasnost. I pored ovoga, kompanija FRANKE može angažovati druge kompanije ili pojedince („obrađivače podataka“) da obave određene poslove u naše ime. Kada ovo uradimo, možda ćemo obrađivačima podataka morati da obezbijedimo pristup podacima o ličnosti. Naši obrađivači podataka su dužni da poštuju povjerljivost podataka o ličnosti i ne smiju da koriste ove podatke za bilo koje druge svrhe osim za one svrhe koje su propisane od strane kompanije FRANKE. Primjeri radnji koje obavljaju obrađivača podataka obuhvataju naše poslovne saradnike ili podizvođače koji se bave tehničkim i platnim uslugama, isporukom, smanjenjem kreditnog rizika ili zaštitom od prevare, analizom, pružanjem traženih informacija ili obradom unutar grupe. Ovi obrađivači podataka mogu da pristupe samo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za obavljanje odgovarajućih poslova. Konkretno, obrađivači podataka ne smiju da obrađuju ili koriste vaše podatke o ličnosti za neke druge svrhe.

Preduzimamo odgovarajuće mjere, putem ugovora ili na neki drugi način, da na odgovarajući način zaštitimo podatke o ličnosti koje saopštimo našim obrađivačima podataka i da osiguramo da naši obrađivači podataka poštuju zakonske, organizacione i tehničke postupke za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonima za zaštitu podataka o ličnosti. 

 

7. SIGURNOST

Kompanija FRANKE je svjetska organizacija sa pravnim licima, poslovnim procesima, rukovodstvenim strukturama i tehničkim sistemima koji se nalaze u različitim državama. Stoga, naše prakse, koje se odnose na zaštitu privatnosti, su osmišljene tako da zaštite podatke o ličnosti širom svijeta. Politika kompanije FRANKE je da dozvoli pristup podacima o ličnosti samo onim ovlašćenim zaposlenima, zastupnicima, izvođačima, subjektima i obrađivačima podataka za koje kompanija FRANKE utvrdi da imaju legitimno pravo da znaju ili da pristupe ovakvim podacima u cilju izvršavanja svojih odgovornosti. Kompanija FRANKE koristi tehničke i organizacione sigurnosne mjere kako bi zaštitila podatke koje nam dostavite i kojima mi upravljamo, kako bi se oni zaštitili od manipulacije, krađe, uništenja ili nedozvoljenog pristupa od strane trećih lica. U skladu sa tehnološkim napretkom, uvijek unaprjeđujemo naše sigurnosne mjere.

Ukoliko smo vam dali (ili ukoliko ste to vi odabrali) lozinku koja vam omogućava da pristupite određenim djelovima naše internet strane, vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke. Molimo vas da nikome ne saopštavate ovu lozinku.

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Osim ako u tekstu iznad ne postoji konkretan period zadržavanja podataka, važiće sljedeća opšta pravila:

Vaši podaci će biti izbrisani kada više ne budu potrebni za svrhe radi kojih su i prikupljeni ili ukoliko povučete vašu saglasnost ili prigovorite korišćenju podataka koji se koriste na osnovu legitimnog interesa ili ukoliko mi nemamo nedvosmislen pravni osnov. U nekim slučajevima, podatke moramo da zadržimo duži vremenski period, zbog toga što je to propisano zakonom (npr. u skladu sa poreskim i privrednim pravom) ili ukoliko su ovi podaci potrebni za pokretanje, korišćenje ili odbranu zakonitih potraživanja. 

9. VAŠA PRAVA I KONTAKT

U skladu sa evropskom Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti ili sličnim zakonima koji se odnose na vas, možete imati pravo da iskoristite neka ili sva sljedeća prava:

1. da zatražite (i) informaciju da li se vaši podaci o ličnosti čuvaju i (ii) da pristupite primjercima vaših podataka o ličnosti koji se čuvaju, uključujući tu i podatke koji se čuvaju radi obrađivanja, da dobijete kategorizaciju predmetnih podataka o ličnosti i da saznate primaoce podataka, kao i moguće periode zadržavanja ovih podataka;

2. da zatražite ispravku, uklanjanje ili ograničenje korišćenja vaših podataka o ličnosti npr. radi toga (i) što su ti podaci nepotpuni ili netačni, (ii) zbog toga što ti podaci više nijesu potrebni u smislu svrhe zbog koje su prikupljeni ili (iii) zbog toga što je saglasnost na osnovu koje su obrađivani ovi podaci povučena;

3. da, bilo kada, odbijete obrađivanje podataka i, bez uticaja na obrađivanje podataka koje se desilo prije ovakvoga povlačenja, da povučete vašu saglasnost za obrađivanje vaših podataka o ličnosti;

4. da pokrenete pravne postupke u vezi svakog mogućeg kršenja vaših prava koja se odnose na obrađivanje vaših podataka o ličnosti kao i da uložite žalbu pred nadležnim organima za zaštitu podataka;

5. da zahtijevate (i) da primite i ponovo koristite predmetne lične podatke, koje ste nam dostavili, na strukturiran i uobičajeni način koji je u mašinski čitljivom obliku i (ii) da prenesete ove podatke drugom kontroloru bez našeg ometanja; ukoliko je to tehnički moguće, vi imate pravo da zahtijevate da podatke o ličnosti direktno prenesemo drugom kontroloru.

Pravo na prigovor:

Možete da iskoristite vaše pravo na prigovor, shodno zakonskoj osnovi koja se odnosi na vašu konkretnu situaciju, i suprotstavite se obradi vaših podataka o ličnosti. U ovom slučaju, molimo vas da nam saopštite kakva je vaša konkretna situacija. Nakon procjene činjenica koje ste nam dostavili, mi ćemo ili prestati sa obradom vaših podataka o ličnosti ili vam dostaviti naš nedvosmislen zakonski osnov da nastavimo obrađivanje.

 

Zadržavamo pravo da, s vremena na vrijeme, ažuriramo i promijenimo ovu Politiku za zaštitu privatnosti kako bismo u obzir uzeli sve promjene u vezi načina na koji koristimo vaše podatke o ličnosti ili promjene zakonskih odredbi. U slučaju da dođe do ovakvih promjena, na našoj internet strani ćemo objaviti izmijenjenu Politiku za zaštitu privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili prigovore u vezi našeg poštovanja ove Politike za zaštitu privatnosti ili ukoliko želite da iskoristite vaša prava, koja su opisana u tekstu iznad, molimo vas da nam se obratite:

Odgovarajuće društvo kompanije Franke čije je ime objavljeno na internet strani, kliknite ovdje.

N/R: Koordinatoru za zaštitu podataka

 

ili e-poštom na: privacy@franke.com

 

maj, 2018. godine