Skip to main content

Juridiskais paziņojums

Paldies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.franke.com (“Vietne”), kas pieder tās kontaktinformācijas lapā norādītajam uzņēmumam Franke (turpmāk “Franke”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”)! Lietojot šo Vietni vai piekļūstot tai, jūs apliecināt savu piekrišanu šim Juridiskajam paziņojumam, kā arī mūsu Tīmekļa vietnes privātuma politikai, kas ir pieejama šajā Vietnē un tajā iekļauta ar atsauci.

1. NOTEIKUMI

Šis Juridiskais paziņojums attiecas uz to, kā piekļūstat Vietnei un to lietojat. LIETOJOT ŠO VIETNI VAI PIEKĻŪSTOT TAI, JŪS PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠO JURIDISKO PAZIŅOJUMU UN VISUS PIEMĒROJAMOS NORMATĪVOS AKTUS, TOSTARP VISUS PIEMĒROJAMOS VIETĒJOS TIESĪBU AKTUS. JA NEPIEKRĪTAT ŠIM JURIDISKAJAM PAZIŅOJUMAM, JŪS NEDRĪKSTAT NE LIETOT ŠO VIETNI, NE PIEKĻŪT TAI.

 

2. VIETNES ĪPAŠUMTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Šī Vietne, kā arī tās saturs, līdzekļi, funkcionalitāte (tostarp (bet ne tikai) visa informācija, programmatūra, teksts, attēlojumi, attēli, video un audio, kā arī noformējums, atlase un izkārtojums) un visa informācija, produkti un pakalpojumi, ko mēs jums piedāvājam saistībā ar Vietni (kopā — “Saturs”), ir aizsargāti ar piemērojamajām autortiesībām, preču zīmēm un citām īpašuma (tostarp (bet ne tikai) intelektuālā īpašuma) tiesībām saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem, tostarp ASV un citiem tiesību aktiem. Vietne un Saturs ir mūsu un/vai attiecīgo trešo pušu licences devēju īpašums, un visas tiesības, īpašumtiesības un līdzdalības procentus attiecībā uz Vietni un Saturu paturam mēs vai šādi trešo pušu licences devēji. Mūsu logotipi, lapu galvenes, pielāgotās grafikas un citas ikonas ir mūsu pakalpojumu zīmes, preču zīmes, reģistrētas pakalpojumu zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visi pārējie produkti, nosaukumi un uzņēmumu logotipi, kas minēti Vietnē vai Saturā, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Šis Juridiskais paziņojums jums atļauj lietot Vietni tikai personiskām un citām nekomerciālām vajadzībām. Jūs neiegūstat nekādas īpašumtiesības uz Vietni vai jebkādu Saturu. Šis Juridiskais paziņojums jums nepiešķir nekādas tiesības, īpašumtiesības, līdzdalības procentus, licenci (tiešu vai netiešu) attiecībā uz jebkādu patentu, preču zīmi, pakalpojumu zīmi, autortiesībām, komercnoslēpumu vai citām Uzņēmuma vai attiecīgo intelektuālo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesībām.

 

3. ATSAUKSMES / LIETOTĀJA SATURS

Ja jūs mums iesniedzat komentārus, kļūdu ziņojumus, atsauksmes vai jūsu ierosinātas izmaiņas attiecībā uz Vietni vai tās Saturu (kopā — “Atsauksmes”), mums ir tiesības šīs Atsauksmes izmantot pēc saviem ieskatiem, tostarp (bet ne tikai) iekļaut šādas Atsauksmes Vietnē un tiesības piešķirt, licencēt vai kā citādi izmantot šādas Atsauksmes. Vietnē iesniedzot, augšupielādējot vai pārsūtot jebkādus rakstus, atbildes uz aptaujām vai balsošanas jautājumiem, mācību plānus, ziņas, informāciju, jautājumus, ieteikumus, iesniegumus vai citus materiālus (“Lietotāja saturs”), jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder vai ir visas vajadzīgās tiesības, lai iesniegtu, augšupielādētu vai pārsūtītu šādu Lietotāja saturu, un piešķirat mums neierobežotu licenci to izmantot paredzētajam mērķim.

 

4. VIETNES LIETOŠANA

Jūs drīkstat lietot mūsu Vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat lietot mūsu Vietni: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnei, serverim, kurā mūsu Vietne tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datu bāzei, kam ir izveidots savienojums ar Vietni.

Jūs arī piekrītat nepavairot, nedublēt, nekopēt un nepārdot tālāk nevienu mūsu Vietnes daļu, tādējādi pārkāpjot šo Juridisko paziņojumu. Tas ietver apņemšanos bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepavairot, neizplatīt tālāk, nepārpublicēt, nedublēt, nekopēt, nedemonstrēt, nepārdot, neiznomāt, neizdot apakšlicenci, neiemainīt un nepārdot tālāk Saturu vai citu Vietnes aspektu nekādiem komerciāliem mērķiem (izņemot Saturu, kas ir īpaši un nepārprotami paredzēts tālākai izplatīšanai).

Jūs nedrīkstat noņemt nevienu preču zīmi vai autortiesību atrunu no mūsu Vietnes vai mūsu Vietnē publicētajiem attēliem vai fotogrāfijām.

Jūs uzņematies visu atbildību (un mēs neesam atbildīgi ne attiecībā pret jums, ne arī pret jebkuru trešo personu) par šajā Juridiskajā paziņojumā jums paredzēto pienākumu nepildīšanu un šādas nepildīšanas sekām (tostarp jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums var rasties).

 

5. INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU VEIKTAJIEM VIETNES APMEKLĒJUMIEM

Personas datiem, ko vācam, izmantojot Vietni, tiek piemērota mūsu Tīmekļa vietnes privātuma politika, kas ir pieejama šajā Vietnē. Lietojot Vietni, jūs piekrītat visām darbībām, ko veicam attiecībā uz jūsu informāciju, ievērojot Tīmekļa vietnes privātuma politiku.

 

6. PIEEJAMĪBA, PĀRSKATĪŠANA, PAĻAUŠANĀS UZ PUBLICĒTO INFORMĀCIJU

Vietnē vai ar tās starpniecību sniegtā informācija, tostarp Saturs, ir pieejama tikai vispārējiem informatīviem mērķiem. Mēs paturam tiesības pārveidot Vietni vai pārtraukt tās darbību jebkurā laikā ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā. Mēs negarantējam pastāvīgu, nepārtrauktu vai drošu piekļuvi Vietnei. Vietnes darbību var kavēt vai nelabvēlīgi ietekmēt daudzi faktori vai apstākļi, kas ir ārpus mūsu kontroles, vai arī nepārvarama vara.

Mēs iespēju robežās atjauninām Vietnē sniegto informāciju, un izmaiņas Saturā tiek veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr mēs neuzņemamies nekādas saistības attiecībā uz Vietnes vai Satura atjaunināšanu. Saturā un Vietnē var būt tehniskas, tipogrāfiskas vai fotogrāfiskas kļūdas.

Mēs negarantējam Vietnes vai Satura pareizību, pilnīgumu vai lietderību. Vietnē publicētā informācija par produktiem, apraksti un specifikācijas nav saistošas un ir paredzētas tikai informatīviem mērķiem. Paļaujoties uz šādu informāciju, jūs uzņematies visu ar to saistīto risku. Mēs noraidām jebkādu atbildību un pienākumus, kas izriet no jūsu vai jebkura cita Vietnes apmeklētāja paļaušanās uz šādiem materiāliem.

Ja jums ir jautājumi par Vietnē publicēto informāciju, sazinieties ar mums, izmantojot Juridiskā paziņojuma beigās pievienotajā sadaļā “Kontaktinformācija” sniegto informāciju.

 

7. SAITES IZVEIDE UZ VIETNI 

Jūs varat izveidot saiti uz Vietnes sākumlapu, ja vien to darāt godīgi un likumīgi, bet bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevarat saiti izveidot tā, ka tas nozīmētu jebkāda veida saistību, atļauju vai apstiprinājumu no mūsu puses. 

 

8. SAITES NO VIETNES; TREŠĀS PERSONAS

Šajā Vietnē var būt norādītas saites uz citām interneta vietnēm. Ja izmantojat minētās vietnes, jums jāievēro lietošanas noteikumi (ja tādi ir), kas publicēti katrā no šīm vietnēm. Mēs neesam pārbaudījuši visas vietnes, kas ir saistītas ar Vietni, un neuzņemamies atbildību ne par kādām izmaiņām vai saturu tajās. Vietnē iekļaujot jebkādu saturu, mēs neapstiprinām minēto materiālu vai saistīto vietni, vai uzņēmumus, kuriem pieder vai kuri pārvalda šo materiālu vai saistītās vietnes.

Šajā Vietnē var būt iekļauts arī saturs, ko sniegušas trešās personas. Visi apgalvojumi un/vai viedokļi, kas pausti šajos materiālos, un viss saturs, izņemot mūsu nodrošināto saturu, ir tikai tās fiziskās vai juridiskās personas viedoklis un atbildība, kas sniedz šos materiālus. Šie materiāli ne vienmēr atspoguļo mūsu viedokli. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkuras trešās personas sniegto materiālu saturu vai pareizību.

 

9. GARANTIJU / ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA

a) VIETNE UN TĀS SATURS TIEK NODROŠINĀTS “TĀDI, KĀDI IR” UN “PĒC PIEEJAMĪBAS” BEZ NEKĀDU VEIDU GARANTIJĀM VAI APLIECINĀJUMIEM. MĒS NORAIDĀM JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS UN IZSLĒDZAM TOS, TOSTARP ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, CIKTĀL TAS ATĻAUTS TIESĪBU AKTOS.

b) JO ĪPAŠI MĒS NE TIEŠI, NE NETIEŠI NEGARANTĒJAM UN NEAPLIECINĀM I) VIETNĒ PUBLICĒTĀ SATURA, INFORMĀCIJAS UN PRODUKTU INFORMĀCIJAS SAVLAICĪGUMU, PAREIZĪBU, KVALITĀTI, PILNĪGUMU VAI ESAMĪBU; II) VIETNES TEHNISKO PIEEJAMĪBU, ATBILSTĪBU VAI NEVAINOJAMĪBU UN/VAI III) TO, KA JŪS IZMANTOSIT VIETNĒ PUBLICĒTO SATURU UN INFORMĀCIJU, NEPĀRKĀPJOT TREŠO PERSONU TIESĪBAS. 

c) CIKTĀL TAS ATĻAUTS TIESĪBU AKTOS, MĒS NEESAM ATBILDĪGI NE PAR KĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KO RADĪJIS IZPLATĪTS PAKALPOJUMA ATTEIKUMA UZBRUKUMS, IZSPIEDĒJVĪRUSS, VĪRUSI VAI CITS TEHNOLOĢISKI KAITĪGS MATERIĀLS, KAS VAR INFICĒT JŪSU DATORTEHNIKU, DATORA PROGRAMMAS, DATUS VAI CITU JŪSU ĪPAŠUMĀ ESOŠU MATERIĀLU, KAD LIETOJAT VIETNI VAI IZMANTOJAT JEBKĀDUS PAKALPOJUMUS VAI VIENUMUS, KAS IEGŪTI VIETNĒ, VAI LEJUPIELĀDĒJAT JEBKĀDU ŠAJĀ VIETNĒ VAI JEBKURĀ CITĀ AR TO SAISTĪTĀ VIETNĒ PUBLICĒTO SATURU.

d) MĒS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEESAM ATBILDĪGI NE PAR KĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, PIEKĻŪSTOT VIETNEI VAI TO LIETOJOT, VAI SAISTĪBĀ AR ŠĀDU PIEKĻUVI VAI LIETOŠANU, TOSTARP PAR: A) IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, BRĪDINOŠA RAKSTURA, ĪPAŠIEM, PALIELINĀTIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM; B) IZMAKSU PIEAUGUMU, VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMU VAI BIZNESA, RAŽOŠANAS, IEŅĒMUMU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMU; C) NEMATERIĀLO VĒRTĪBU VAI REPUTĀCIJAS ZAUDĒŠANU; D) JEBKĀDU DATU LIETOŠANU, LIETOŠANAS NESPĒJU, ZAUDĒŠANU, PĀRTRAUKUMU, AIZKAVI VAI ATGŪŠANU VAI DATU VAI SISTĒMAS DROŠĪBAS PĀRKĀPŠANU; VAI E) PREČU VAI PAKALPOJUMU AIZSTĀŠANAS IZMAKSĀM, KATRĀ GADĪJUMĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI MĒS TIKĀM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU VAI KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU VAI ŠĀDI ZAUDĒJUMI VAI KAITĒJUMS BIJA CITĀDI PAREDZAMI.

e) IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ NEKĀDU ATBILDĪBU, KO NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM.

 

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN VIETA

Visi jautājumi saistībā ar Vietni, Saturu vai šo Juridisko paziņojumu un jebkuras domstarpības vai prasības, kas no tā izriet vai ir ar to saistītas (jebkurā gadījumā ietverot ar līgumu nesaistītas domstarpības un prasības), tiek reglamentēti un skaidroti saskaņā ar Franke reģistrētajā uzņēmējdarbības vietā (sk. tālāk sadaļu “Kontaktinformācija”) piemērojamajiem tiesību aktiem.

Civilās tiesvedības tiesām uzņēmuma Franke juridiskajā adresē, kas norādīta tālāk sadaļā “Kontaktinformācija”, ir ekskluzīva kompetence visās domstarpībās saistībā ar šo Juridisko paziņojumu, un jūs piekrītat, ka šī Juridiskā paziņojuma izpildes vieta ir uzņēmuma Franke juridiskā adrese, kas norādīta tālāk sadaļā “Kontaktinformācija”.

 

11. PĀRKĀPŠANAS SEKAS

Ja mūsu rīcībā nonāk informācija par jūsu veiktiem šī tīmekļa vietnes Juridiskā paziņojuma pārkāpumiem, mēs varam jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt tūlītējus korektīvus pasākumus, tostarp liedzot jums lietot Vietni un piedāvātos pakalpojumus un noņemot jebkādu Vietnē jūsu publicētu informāciju, datus un saturu. Ja jūsu pārkāpuma dēļ esam cietuši zaudējumus, mēs varam pēc saviem ieskatiem no jums pieprasīt atlīdzību.

 

12. IESPĒJAMĀS JURIDISKĀ PAZIŅOJUMA IZMAIŅAS

Mēs varam pēc saviem ieskatiem laiku pa laikam veikt šī Juridiskā paziņojuma izmaiņas. Jebkādas šī Juridiskā paziņojuma izmaiņas stāsies spēkā pēdējās atjaunināšanas datumā, kas norādīts virs šī Juridiskā paziņojuma. Turpinot lietot šo Vietni, jūs piekrītat šim Juridiskajam paziņojumam, tostarp jebkādām izmaiņām vai modifikācijām, ko varam veikt. Ja jebkurai šī Juridiskā paziņojuma daļai vai jebkurām turpmākām šī Juridiskā paziņojuma izmaiņām nevarat piekrist, jūs nedrīkstat ne lietot šo Vietni, ne piekļūt tai.

 

13. KONTAKTINFORMĀCIJA

Visas atsauksmes, komentāri, tehniskā atbalsta pieprasījumi un citi paziņojumi saistībā ar šo Vietni ir jāsūta attiecīgajam uzņēmumam Franke, kas norādīts tīmekļa vietnes kontaktinformācijas lapā (noklikšķiniet šeit). Varat arī sazināties ar mums, izmantojot jebkuru mūsu Vietnē pieejamo saziņas veidlapu.  

 

Pēdējās atjaunināšanas datums: 2022. gada 1. septembris