Skip to main content

Privaatsuse ja küpsiste kasutamise põhimõtted

FRANKE Holding AG ja selle tütarettevõtted (siinkohal nimetatud kui "FRANKE", "Ettevõte" või "meie") on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. FRANKE hindab teie huvi meie toodete vastu ning teie külastust sellele veebisaidile või meie veebiteenuste kasutamist. Teie privaatsus on meile oluline ning me tahame, et tunneksite end meie veebisaidi külastades mugavalt. Meie veebisaitide külastamisel kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt seaduslikele sätetele. Käesoleva privaatsuse ja küpsiste kasutamise põhimõtetega ("Privaatsuspoliitika") soovime teavitada teid meie poolt kogutavatest isikuandmetest ja küpsistest, nende eesmärgist, turvameeetmetest ja sellest, kuidas te oma õigusi kasutada saate. Kui soovite saada rohkem teavet, klõpsake palun allpool vastava jaotise pealkirjale või laiendage kõiki:

Andmekaitse eeskirjade ja -määruste kohaselt on vastutav töötleja vastav Franke ettevõte, mis on avaldatud veebisaidi jäljendis. Vastutav töötleja võib edastada teie isikuandmeid meie sidusettevõtetele või kolmandatest osapoolest teenusepakkujatele (“andmetöötlejad“) teenindamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või muudel eesmärkidel, mis meie äritegevust hõlbustavad. Kasutame lepingulisi või muid asjakohaseid meetmeid, et nõuda meie nimel tegutsevatelt andmetöötlejatelt meie enda tavadega võrreldavat ja kohaldatavate seadustega nõutavat eraelu puutumatuse kaitse taset.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on keegi, keda saab otse või kaudselt tuvastada teatud identifikaatori abil, nt nimi, identifikatsiooninumber, asukohaandmed, online-identifikaator või üks kuni mitu eriomadust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurset või sotsiaalset identiteeti. Nende andmete hulka kuuluvad teie ees- ja perekonnanimi, teie aadress ning meiliaadress, telefoninumber või sünnipäev. Isikuandmed võivad esineda mis tahes kujul (nt paberil, elektrooniliselt, videos või helis). FRANKE on pühendunud ning astub vajalikke samme veendumaks, et meie töödeldud isikuandmeid töödeldaks õiglaselt ja seaduslikult. Kõik meie töötajad, andmetöötlejad ja kolmandate osapoolte teenusepakkujad, kellel on ligipääs isikuandmetele, on kohustatud austama isikuandmete konfidentsiaalsust ning järgima seda Privaatsuspoliitikat. Me kogume isikuandmeid vaid siis, kui saadate need meile registreerimisel, ankeetide või e-kirjade täitmisel, toodete tellimise päringute või taotluste kaudu ning sarnastes olukordades, kui olete otsustanud meiega andmeid jagada.
Andmebaas ning selle sisu jäävad FRANKE‘isse, andmetöötlejatele või meie nimel töötavatele serveritele ning need on meie vastutuse all.
Me säilitame kontrolli ja vastutuse isikuandmete eest, mida meiega jaganud olete. Võime mõndasid andmeid hoiustada või töödelda arvutites, mis asuvad teistes jurisdiktsioonides, mille andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest. Sellisel juhul tagame sobiva kaitse kasutamise, et selle riigi andmetöötleja kaitseks andmeid viisil, mis oleks võrdne teie elukohariigis kehtiva kaitsega.

Te ei pea meie veebisaidi kasutamiseks oma isikuandmeid jagama, välja arvatud juhtudel, kus isikuandmed on vajalikud toodete või teenuste pakkumiseks või teie soovil veebisaidiga suhtlemisel. Võite soovi korral anda meile lisateavet, mis aitab meil teenuseid parandada. Teie isikuandmeid võidakse töödelda kogu maailmas.

Järgnev selgitab, kuidas me enda veebisaidil teie isikuandmeid kogume, töötleme ja kasutame:

Meie veebisaidi külastamise andmed

Kui kasutate meie veebisaiti, kogume andmeid, et saaksite meie veebisaidiga suhelda või et saaksime tagada turvalisuse, nt vale ligipääsu ennetamiseks, tõrkeotsinguks või testimiseks. Meie kogutud andmed võivad sisaldada teie võrguteenuse pakkuja nime, veebisaiti, mille kaudu tulite meie lehele, teie külastuse kuupäeva ja aega, veebisaite, millele liigute meie lehelt, ning teie IP-aadressi. See töötlus on vajalik meie teenuste pakkumisel või põhineb suhtlemise käitlemise õigustatud huvil. Oletame, et selles on ka teie huvid, sest veebisaiti ei saa ilma selle suhtluseta kuvada. Võite enda andmete töötlusele igal ajal ilma väljatoodud põhjuseta vastu vaielda ning sellel ei ole kaugeleulatuvaid tagajärgi. Sellegipoolest soovime märkida, et teie isikuandmete töötlemine võib jätkuda ka pärast veebisaidile vastuväite esitamist, sest füüsiliste isikute või veebisaidi üldist vajaminevat töötlust ei ole võimalik tehnilistel põhjustel lõpetada. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Kui soovite ülaltoodu töötlemist ennetada, võite lihtsalt meie veebisaidi kasutamisest hoiduda. Need andmed kustutatakse pärast seanssi või punktis "Küpsiste kasutamine" kirjeldatud aegadel, välja arvatud juhul, kui turvalisusega seotud juhtum nõuab pikemat hoiustamisaega, mil juhtumit saab uurida ja dokumenteerida.

Kliendikonto üles seadmiseks vajalikud andmed

Kui seate meie veebisaidil üles kliendikonto, säilitatakse ja töödeldakse teie sisestatud isikuandmeid (nt nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber, ametikoht ja ligipääsuandmed) FRANKE‘i kliendiandmebaasis. Neid andmeid töödeldakse lepingu või teenuse osutamiseks. Võite igal ajal oma kliendikonto ilma tagajärgedeta ja põhjendusteta desaktiveerida ja/või enda isikuandmete edaspidisele hoiustamisele ja kasutamisele vastuväite esitada, võttes ühendust alltoodud aadressil. Vastuväite toomise korral kustutame teie isikuandmed kohe. Kliendikonto desaktiveerimise puhul kustutame ka teie kliendikonto.

Võtke ühendust kontaktankeedi või meili teel

Kui te meiega ühendust võtate (nt kontaktankeedi või meili teel), hoiustab ja töötleb teie ankeeti sisestatud andmeid FRANKE.  Need andmed hoiustatakse ning neid kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks ja/või kontakti loomiseks seotud tehnilisele administratsioonile. Neid andmeid töödeldakse lepingu täitmiseks või lepingueelsete tingimuste täitmiseks. Töötlemine põhineb samuti õigustatud huvidel, konfliktsed huvid ei kaalu üle teie huvisid, sest nende taotluste töötlemine toimub vastastikustel huvidel. Võime samuti kasutada kolmanda osapoole teenuseid, et kontrollida kasutajate õiguspärasust, rämpsposti vältimiseks meie veebi kontaktvormi kaudu, mis on meie õigustatud huvi (vaadake jaotist "Küpsiste kasutamine" - "Google reCAPTCHA").

Pärast taotluse töötlemise lõpetamist hoiame kirjavahetust vaid seaduses määratud aja jooksul või kui vajame õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks ja kaitsmiseks lisaruumi.

Uudiskirja saamise registreerimisandmed

Meie uudiskirjale registreerimisel hoiustab ja töötleb FRANKE teie isikuandmeid (nt nime, aadressi ja meiliaadressi) turustamise, reklaamimise ja soodustuste eesmärkidel. Nende andmete töötlemine põhineb teie heakskiidul või toimub lepingu täitmise eesmärgil. Sel juhul saadame teile regulaarset reklaaminfot FRANKE‘iga seotud toodete, teenuste, pakkumiste või sündmuste kohta. Võite taolistest uudiskirjadest igal ajal keelduda, ilma et peaksite selleks põhjuseid tooma. Selleks võtke ühendust alltoodud kontaktaadressiga või tühistage tellimus uudiskirjas oleva lingi kaudu. Kui olete tellimuse tühistanud, kustutatakse teie meiliaadress meie uudiskirja loendist kohe, erandina jääb teie andmete koopia meie uudiskirjast loobunute nimekirja, et veenduda, et teile ei saadetaks enam uudiskirja.

Kasutajate küsitlused

Aeg-ajalt meie veebisaidil läbi viidavate kasutajate küsitlustes osalemine on vabatahtlik. Kasutame kasutajate küsitluste läbiviimiseks funktsionaalseid küpsiseid. Kasutajate küsitluse salvestatud tehnilised andmed on samad, mis salvestatakse kasutajate veebisaidi külastamisel (vt ülalt). Kasutajate küsitlustes saadetud vastuseid ei seota teie isikuandmetega, nt teie IP-aadressiga.

Kolmandatele isikutele avalikustamine

Võime teie isikuandmed avalikustada kolmandatele osapooltele, et seda Privaatsuspoliitikat ning muid lepinguid rakendada/kohaldada või et kaitsta FRANKE‘i, meie klientide või teiste õiguseid, vara või ohutust. See tähendab andmete vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusekaitse suurendamiseks ja krediidiriski vähendamiseks või meie online-poes maksevärava loomist, et pank saaks teie tellitud toodete makseid töödelda. Võime pakkuda isikuandmeid ka riigiametitele, reguleerivatele ja õiguslikele asutustele vastavalt seaduses või regulatsioonis määratule. Seda tüüpi avalikustamine võib olla vajalik vastamaks õiguslikule kohustusele, avaliku huvi või kolmanda osapoole õigustatud huvi tõttu. Viimasel juhul on teil õigus sellise kasutuse vastu vastuväide esitada, kuigi me võime sellegipoolest andmeid töödelda, kui suudame tuua mõjuvaid põhjuseid, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused; või kui seda on vaja asutusele õiguslike nõuete kaitseülesannete täitmiseks.

Teie isikuandmete müük ei ole lubatud

Välja arvatud, kui käesolevas privaatsuspoliitikas või muudes konkreetsetes olukordades kohaldatavates andmekaitseavaldustes on sätestatud teisiti, ei müü, kauple, litsentseeri ega rendi me teie isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Franket.

Teave laste kohta

Meie üheks prioriteediks on ka laste kaitse lisamine interneti kasutamisel. Me julgustame lapsevanemaid ja eestkostjaid jälgima, osalema ja/või kontrollima ja suunama nende tegevust internetis.

Franke Group ei kogu teadlikult lastelt mingeid isikuandmeid. Kui te arvate, et teie laps on sellist teavet meie veebisaidil esitanud, soovitame teil viivitamatult meiega ühendust võtta ja teeme kõik endast oleneva, et selline teave meie andmebaasist viivitamatult eemaldada.

Teie valikud küpsiste või sarnaste tehnoloogiate kohta

Enamik veebilehitsejaid on seadistatud vaikimisi aktsepteerima funktsionaalseid küpsiseid. Kui te ei soovi valikulisi küpsiseid kasutada, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist või mõnest küpsisetüübist või hoiatab teid, kui veebisaidi tehnoloogiad küpsiseid kasutavad. Need seaded võivad mõjutada veebisaitide täieliku funktsionaalsuse kasutamist. Lisaks ei pruugi küpsiste seadete muutmine täielikult kõiki juba loodud küpsiseid kustutada. Nende kustutamiseks külastage oma veebilehitseja seadeid pärast küpsiste seadete muutmist.

Lisateavet oma veebilehitseja seadete muutmise kohta küpsiste blokeerimiseks või filtreerimiseks leiate veebisaidilt https://www.aboutcookies.org/ või järgige tehnoloogia pakkujate juhiseid:

 

ADOBE ANALYTICSI KASUTAMINE

Meie veebisait kasutab Adobe Analyticsi, Adobe Inc. veebianalüüsi teenust, 345 Park Avenue San Jose, CA. "). Adobe Analytics kasutab Küpsiseid (vt ülalt), mis säilitatakse teie arvutis ning mis lubavad veebisaidi kasutust analüüsida. Adobe‘i poolt kogutud andmed, mis on saadud teie veebisaidi kasutamise käigus (nt meieni juhatav veebisait, milliseid meie veebisaite te külastate, teie brauseri tüüp, teie keele sätted, operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon), saadetakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Adobe‘i serverisse, kus andmeid hoiustatakse ja analüüsitakse viiskümmend kuud; vastavad tulemused tehakse meile anonüümselt kättesaadavaks. Selle käigus ei ühendata teie kasutusandmeid teie täieliku IP-aadressiga. Oleme enda kodulehel aktiveerinud Adobe‘i pakutava IP-aadressi anonüümseks tegeva funktsiooni, nii et teie IP-aadressi viimased 8 bitti (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6) kustutatakse. Kui soovite loobuda oma andmete kasutamisest Adobe Analyticsi poolt, saate kasutada Adobe‘i loobumise tööriista, mis on saadaval siin: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

GOOGLE ANALYTICSI KASUTAMINE

Meie veebisait kasutab veebianalüüsiteenust Google Analytics, mis kuulub ettevõttele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid ("Google"). Google Analytics kasutab Küpsiseid (vt ülalt), mis säilitatakse teie arvutis ning mis lubavad veebisaidi kasutust analüüsida. Google‘i poolt kogutud andmed, mis on saadud teie veebisaidi kasutamise käigus (nt meieni juhatav veebisait, milliseid meie veebisaite te külastate, teie brauseri tüüp, teie keele sätted, operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon), saadetakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google‘i serverisse, kus andmeid hoiustatakse ja analüüsitakse viiskümmend kuud; vastavad tulemused tehakse meile anonüümselt kättesaadavaks. Selle käigus ei ühendata teie kasutusandmeid teie täieliku IP-aadressiga. Oleme enda kodulehel aktiveerinud Google’i pakutava IP-aadressi anonüümseks tegeva funktsiooni, nii et teie IP-aadressi viimased 8 bitti (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6) kustutatakse.
Kasutame Google Analyticsit ainult teie eelneva nõusoleku ja meie õigustatud huvi alusel, et tuua teieni isikupärastatud kogemusi pakkuvat veebisaiti. Usume, et huvitavate ja ainulaadsete reklaamide saamine toimub ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Allpool kirjeldame, kuidas saate Google Analyticsile antud nõusoleku tagasi võtta:
Võite veebianalüüsi sooritamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks Google Analytics Opt-out Browser Add-on, mille abil seadistatakse loobumise küpsis või valitake sobiv säte teie brauseri tarkvarast. Mõlemad variandid ennetavad veebianalüüsi kasutamist vaid siis, kui kasutate seda brauserit, millele lisasite plugina, ja kui te loobumise Küpsist ei kustuta.
Lisateavet leiate Google‘i privaatsuspoliitika saidilt.

 

DOUBLECLICK (ADS) BY GOOGLE

Sihtgrupile spetsiifiliste reklaamide tagamiseks kasutame reklaamivõrgustikku nimega DoubleClick by Google, mis kogub ja hindab meie veebisaidi külastuste ja teiste veebisaitide külastuste andmeid ning moodustab küpsiste abil reklaamivõrgustiku. Selles kontekstis ei koguta ega kasutata teie isikuandmeid, sh nime, aadressi ega meiliaadressi. DoubleClicki kasutatud küpsised sisaldavad ainult selle domeeni nime, millelt küpsis seadistati (ad.doubleclick.net), küpsise vaikimisi aegumisaega ja väärtust, mis kehtib teatud sihtgruppide kohta. Kui te ei soovi, et DoubleClick by Google seadistaks küpsiseid või te soovite oma reklaamieelistusi muuta, külastage palun järgnevat veebisaiti: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Kasutame DoubleClicki/ Google Ads meie küpsisebänneril oleva nõusolekuankeedi alusel. Võite igal ajal nõusolekust keelduda, valides selleks enda brauseri tarkvarast vastavad sätted, blokeerides enda brauseri sätetest küpsised domeenilt www.googleadservices.com või külastades veebisaiti https://www.youronlinechoices.com ja desaktiveerides vastavad reklaamid. Peale selle võite DoubleClicki desaktiveerita siit:https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE ADWORDS

Kasutame Google AdWordsi, et näidata oma reklaame kolmandate osapoolte veebisaitidel. Kasutame seda teenust, et pakkuda teile isikupärastatud veebisaidi kogemust. Reklaamid tuuakse teieni niinimetatud reklaamiserverite „Ad Servers“ kaudu. Kasutame reklaamiserverite küpsiseid, et mõõta reklaamide populaarsust ja klikke. Kui te jõudsite meie veebisaidini Google’i reklaami kaudu, seadistab Google teie brauserisse küpsise. Seda küpsist säilitakse 30 päeva ja see ei ole mõeldud teie tuvastamiseks. FRANKE ei kogu ega hoiusta Google AdWordsi abil isikuandmeid. Saame Google’ilt vaid statistilisi hinnanguid, mis annavad meile teada, millised reklaamid on kõige efektiivsemad. Kui teil on Google’i konto, on võimalik, et Google võib külastuse meie veebisaidile teie kontole määrata. Isegi kui te pole Google’isse registreerinud, saab Google teie IP-aadressi järgida ja teie andmeid enda serveris hoiustada.
Kasutame Google AdWordsi teie nõusolekul, mille annate meie küpsisebänneriga nõustudes.
Võite igal ajal nõusolekust keelduda, valides selleks enda brauseri tarkvarast vastavad sätted, blokeerides enda brauseri sätetest küpsised domeenilt www.googleadservices.com või külastades veebisaitihttps://www.youronlinechoices.com/ ja desaktiveerides vastavad reklaamid. Samuti võite Google AdWordsi desaktiveerida brauseripluginaga, mis on saadaval siin: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

GOOGLE’I DÜNAAMILINE TAASTURUNDAMINE

Lisaks kasutame Google’i dünaamilise taasturundamise funktsiooni. See funktsioon võimaldab meil saata teile isikupärastatud ja huvil põhinevaid reklaame, kui külastate teisi Google Display võrgustikule kuuluvaid veebisaite. Google kasutab küpsiseid meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks, mis on sihilike reklaamide aluseks. Selleks hoiustab Google teie brauseris väikest seerianumbritega faili, kui te meie veebisaiti külastate. See võimaldab Google’il koguda anonüümseid andmeid teie veebisaidi kasutamise kohta. Google ei hoiusta teid isiklikult tuvastatavaid andmeid. Kui külastate hiljem teist Google Display võrgustikku kuuluvat veebisaiti, näete seal reklaame, mis on suure tõenäosusega seotud toodete või andmetega, mida olite enne valinud. Võite Google’i küpsiste kasutamise jäädavalt desaktiveerida, järgides seda linki ning laadides alla ja paigaldades järgneva plugina:https://www.google.com/settings/ads/plugin. Teisel juhul võite Google’i küpsised desaktiveerida, külastades Võrgureklaamide Initsiatiivi veebisaiti ning rakendades loobumist seal:http://www.networkadvertising.org/choices/. Lisateavet Google’i taasturundamise ja Google’i privaatsuspoliitika kohta leiate siit: http://www.google.com/privacy/ads/."
Kasutame Google’i dünaamilist taasturundamist vaid teie nõusolekul, mille annate meie küpsisebänneriga nõustudes. Võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, valides selleks oma brauseri tarkvarast sobivad sätted või blokeerides enda brauseri sätetes www.googleadservices.com domeeni küpsised.

 

GOOGLE reCAPTCHA

Kasutame Google'i reCAPTCHA-d, et kontrollida kasutajate õiguspärasust enne meile andmete esitamist. Soovime teid teavitada, et reCAPTCHA kasutamine allub Google'i privaatsuspoliitikale ja kasutustingimustele. Google reCAPTCHA töötab, kogudes riist- ja tarkvarateavet, näiteks seadme ja rakenduse andmeid, ning saates need andmed Google‘ile analüüsimiseks. ReCAPTCHA kasutamisega seoses kogutud teavet kasutatakse reCAPTCHA täiustamiseks ja üldistel turvalisuse eesmärkidel. Google ei kasuta seda isikupärastatud reklaamiks. Lisateavet Google reCAPTCHA kohta leiate siit: https://www.google.com/recaptcha/.

Kasutame Google reCAPTCHA-d turvalisuse eesmärgil meie õigustatud huvi alusel. Võite need küpsised igal ajal kustutada või blokeerida Google reCAPTCHA, valides veebilehitseja tarkvaras vastava seadistuse või kustutades/blokeerides küpsised doomenist www.google.com > recaptcha ja www.gstatic.com > recaptcha oma veebilehitseja seadetes. See piirab aga veebivormi kasutatavust ja peate meiega ühendust võtma teiste kanalite kaudu.

 

FACEBOOKI KOHALDATUD PUBLIKUD

Lisaks kasutab see veebisait Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 ("Facebook" või selle emafirma "Meta") "Kohaldatud publikud" funktsionaalsust. See funktsioon võimaldab meil teile saata isikupärastatud ja huvil põhinevaid reklaame (nn Facebooki reklaamid), kui külastate veebisaiti Facebook.com või teisi Meta võrgustikule kuuluvaid veebisaite. Facebook hoiustab teie brauseris väikest seerianumbritega faili, kui te meie veebisaiti külastate. See võimaldab Metal koguda anonüümseid andmeid teie veebisaidi kasutamise kohta. Kui külastate hiljem teist Meta võrgustikku kuuluvat veebisaiti, näete seal reklaame, mis on suure tõenäosusega seotud toodete või andmetega, mida olite enne valinud. Kui te olete Facebooki registreerinud, on võimalik, et Meta võib külastuse meie veebisaidile teie kontole määrata. Isegi kui te pole Facebooki registreerinud, saab Meta teie IP-aadressi järgida ja teie andmeid enda serveris hoiustada.
Võite kohaldatud publikud desaktiveerida, külastades järgnevat desaktiveerimise saiti:http://www.youronlinechoices.eu/. Lisateavet Facebooki kohaldatud publiku kohta leiate siit: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Kasutame Facebooki kohaldatud publikut ainult teie eelneval nõusolekul, mille annate, kui nõustute meie küpsisebänneriga ning meie õigustatud huvi alusel, et tuua teieni isikupärastatud kogemusi pakkuvat veebisaiti. Usume, et huvitavate ja ainulaadsete reklaamide saamine toimub ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Võite sellele töötlemisele igal ajal vastu vaielda, võttes meiega ühendust.
Facebooki privaatsuspoliitika leiate aadressil https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

FACEBOOK CONNECT

Võite meie veebisaidile sisse logida, kasutades selleks sisselogimise teenust Facebook Connect. See teenus kinnitab teie identiteedi ja pakub teile võimalust meiega teatud isiklikult tuvastatavaid andmeid jagada, sh teie nimi ja meiliaadress, millega saate registreerimisankeedi automaatselt täita. Facebook Connectiga sarnased teenused annavad teile võimaluse meie veebisaidil sooritatud tegevuste kohta enda profiilile andmeid postitada ja neid enda sõprade võrgustikuga jagada.
Kasutame Facebook Connecti teie Facebookile/Metale antud nõusolekul ja meie õigustatud huvi alusel, eesmärgiks lihtsustada meie veebisaidi kasutamist. Usume, et meie veebisaidi hõlbus kasutamine on ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Võite sellele töötlemisele igal ajal vastu vaielda, võttes meiega ühendust.

 

MICROSOFT CLARITY

Teeme koostööd Microsoft Clarity ja Microsoft Advertisinguga, et kindlaks teha, kuidas te kasutate ja suhtlete meie veebisaidiga, kasutades käitumismõõdikuid, soojuskaarte ja seansside taasesitamist, et täiustada ja turustada meie tooteid/teenuseid. Veebisaidi kasutamise andmeid kogutakse esimese ja kolmanda osapoole küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate abil, et määrata kindlaks toodete/teenuste populaarsus ja veebiaktiivsust. Lisaks kasutame seda teavet saidi optimeerimiseks, pettuse/turvalisuse eesmärkidel ja reklaamimiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft kogub ja kasutab teie andmeid, leiate Microsofti privaatsusavaldusest.

 

Meie veebisaidil on kolmandate osapoolte teenused ja/või sisu. Kui kasutate taolisi kolmandate osapoolte teenuseid või kui kuvatakse kolmandate osapoolte sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava teenusepakkuja vahel suhtlusandmeid. FRANKE ei kontrolli kolmandate osapoolte hallatavate veebisaitide lehti ega privaatsuspoliitikat. Kolmandate osapoolte veebisaitide haldajate privaatsuspoliitika võib erineda FRANKE‘i omast, mistõttu ei saa me kolmandaid osapooli esindada ega kinnitada. Enne oma isikuandmete sisestamist nendele veebisaitidele kontrollige palun nende privaatsuspoliitikat.
Teenuste või sisu vastav pakkuja võib enda eesmärkidel teie andmeid töödelda. Oleme enda parima teadmise kohaselt seadistanud teie andmete enda eesmärkidel töötlevate pakkujate teenused ja sisu viisil, mil igasugune suhtlus peale nende teenuste või sisu esitlemise meie veebisaidil on blokeeritud või suhtlus toimub vaid siis, kui olete aktiivselt nõustunud vastava teenuse kasutamisega. Sellegipoolest ei ole meil võimu kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud andmete üle ning me ei saa teie andmete töötlemisega seotud ulatust ja eesmärki puudutavaid andmeid jagada.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke meie partnervõrgustike, edasimüüjate, tütarettevõtete ja kolmandate osapoolte veebisaitidele. Nende linkide avamisel lahkute te automaatselt FRANKE‘i veebisaidilt. FRANKE ei kontrolli kolmandate osapoolte hallatavate veebisaitide lehti ega privaatsuspoliitikat. Kolmandate osapoolte veebisaitide haldajate privaatsuspoliitika võib erineda FRANKE‘i omast, mistõttu ei saa me kolmandaid osapooli esindada ega kinnitada. Enne oma isikuandmete sisestamist nendele veebisaitidele kontrollige palun nende privaatsuspoliitikat. Käesolev privaatsuspoliitika ei ole mõeldud kohaldamiseks ühelegi lingitud Franke Groupi välisele veebisaidile.

Sotsiaalsete pluginate kasutamine

FRANKE kasutab sotsiaalvõrgustike nn sotsiaal-pluginaid („nupud“), mh Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat ja Twitter. Meie veebisaidi külastamisel desaktiveeritakse need nupud vaikimisi – need ei saada ilma teie sekkumiseta vastavatesse sotsiaalvõrgustikesse andmeid. Enne nende nuppude kasutamist peate need nuppudele klõpsates aktiveerima. Need jäävad seejärel aktiveerituks, kuni te need uuesti desaktiveerite või oma küpsised kustutate (vt „küpsised“).
Pärast nende aktiveerimist seatakse sisse otselink vastava sotsiaalvõrgustiku serveriga. Nupu sisu saadetakse seejärel sotsiaalvõrgustikust otse teie brauserisse ja sisestatakse selle poolt veebisaidile. Pärast nupu aktiveerimist saab sotsiaalvõrgustik andmeid vastu võtta sõltumata sellest, kas te nuppu kasutate või mitte. Kui te olete sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, võib võrgustik määrata teie veebisaidi külastuse teie kasutajakontole. Sotsiaalvõrgustik ei saa määrata külastusi teistele FRANKE veebisaitidele, kui te just ei aktiveeri ka sealseid vastavaid nuppe.
Kui te olete sotsiaalvõrgustiku kasutaja ja te ei soovi ühendada meie veebisaidi külastusest saadud andmeid enda kasutaja andmetega, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalvõrgustikust välja logima.
Meil puudub mõju nende andmete ulatuse suhtes, mida sotsiaalvõrgustikud nuppude abil koguvad. Sotsiaalvõrgustike andmekasutuse poliitika pakub infot nende kogutud andmete eesmärgi ja ulatuse kohta, sh kuidas neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse ning teile saadaolevad õigused ja sätted, mida saate oma privaatsuse kaitsemiseks rakendada.
Lisateabe saamiseks enda andmete kogumise ja töötlemise ulatuse ning eesmärgi kohta konsulteerige palun nende pakkujate privaatsuspoliitikaga, kelle teenuseid ja/või sisu me kaasame ja kes vastutavad selles kontekstis teie andmete eest.

Me ei anna isikuandmeid edasi kolmandatele osapooltele, kui see pole just vajalik meie veebiteenuste osutamiseks, lepingu täitmiseks, lubatud vastavate õigussätetega või kui te olete andnud oma nõusoleku. FRANKE võib teha lepinguid teiste ettevõtete või indiviididega ("Töötlejad" või “Teenusepakkujad”) , et nad meie nimel teatud kohuseid täidaks. Sellepärast võib olla vajalik isikuandmete ligipääsu lubamine töötlejatele. Meie töötlejad peavad säilitama isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nad ei tohi andmeid kasutada mingil muul viisil peale FRANKE‘i määratletud otstarvete. Töötlejate sooritatud ülesannete hulgas on näiteks äripartnerid või alltöövõtjad tehnilistes, makse- ja kohaletoimetamisteenustes, krediidiriski vähendamine ja pettusekaitse, analüütikapakkujad, otsinguinfo pakkujad või grupisisene töötlemine. Neil on ligipääs vaid nendele isikuandmetele, mis on vajalik vastava tegevuse täideviimiseks. Nendel töötlejatel on rangelt keelatud teie isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel.
Kasutame sobivaid meetmeid (lepinguliselt või muudmoodi), et pakkuda piisavat kaitset teie isikuandmetele, mida meie töötlejad näevad ning tagame, et meie töötlejad kasutaksid vastavaid õiguslikke, organisatoorseid ja tehnilisi protseduure, et teie isikuandmeid vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele kaitsta.

FRANKE on ülemaailmne organisatsioon, millega seotud juriidilised isikud, äriprotseduurid, haldusstruktuurid ja tehnilised süsteemid ületavad piire. Seetõttu on meie privaatsuspoliitika loodud, pakkumaks isikuandmete kaitset üle terve maailma. FRANKE poliitika hõlmab ligipääsu andmist isikuandmetele vaid volitatud töötajatele, agentidele, töövõtjatele, üksustele ja töötlejatele, kelle puhul FRANKE on kindlaks teinud, et neil on õiguslik alus ja tööülesannete täitmiseks tarvis andmeid teada või neile ligipääs saada. FRANKE kasutab tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et teie sisestatud andmeid kaitsta. Me kaitseme neid andmeid muutmise, kaotuse, hävimise ja kolmandate osapoolte ligipääsu eest. Meie turvameetmeid parandatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogiliste arengutega.
Kui oleme teile andnud (või olete ise valinud) parooli, mis annab ligipääsu veebisaidi teatud osadele, olete te vastutavad selle salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Palume, et te ei jagaks oma parooli kellegagi.

Kui me ei ole ülal välja toonud spetsiifilisi säilitusperioode, kehtivad need üldreeglid:
Teie andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vastava eesmärgi jaoks vajalikud, te olete oma nõusoleku tagasi võtnud või olete õigusliku huviga seoses sellele vastuväite esitanud ning meil ei ole õiguslikke seaduslikke väiteid. Mõnel juhul võivad kehtida pikemad säilitusajad, kui seda nõuab seadus (nt maksu- või äriseadus) või kui andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks või kaitseks.

Vastavalt teie suhtes kohaldatavale andmekaitseseadusele võib teil olla õigus kasutada mõningaid või kõiki järgmiseid õiguseid, kasutades jaotises „Kontakt“ sätestatud kontakti:
1. Juurdepääsuõigused: nõuda ('i) andmeid selle kohta, kas teie isikuandmeid hoiustatakse ja (ii) ligipääsu teie säilitatud andmetele ja/või koopiatele, sh töötlemise eesmärgid, vastavate isikuandmete kategooriad, andmete vastuvõtjad ja potentsiaalsed säilitusperioodid. Teatud liiki andmete puhul võib teil olla õigus ka andmete ülekantavusele;
2. Andmete õigsus: nõuda enda isikuandmete parandamist, eemaldamist või piiramist, näiteks põhjustel, et ('i) see on ebatäielik või ebatäpne, (ii) seda ei ole enam vaja põhjusel, mil see koguti, või (iii) töötlemise aluseks olnud nõusolek on tagasi võetud;
3. Töötlemise piirangud: keelduda oma isikuandmeid jagamast (mõjutamata andmetöötluse tegevusi, mis on enne nõusoleku tagasivõtmist sooritatud) ja igal ajal võtta tagasi nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks;
4. Kaebuse esitamise õigus: võtta kasutusele õiguslikke meetmeid teie Isikuandmete ja õiguste potentsiaalsel rikkumisel ning esitada kaebusi vastavale kompetentsele andmekaitseasutusele;

Õigus vastuväitele:
Teil võib enda spetsiifilise olukorraga seotult olla õigus vastuväitele, et teie isikuandmeid ei töödeldaks. Sel juhul selgitage meile palun enda olukorda. Pärast teie toodud faktide hindamist me kas lõpetame teie isikuandmete töötlemise või nimetame enda mõjusad õiguslikud alused töötlemise jätkamiseks.

Kui te esitate taotluse, peame kõigepealt teie isiku tuvastama, teie taotlust hindama ja vastama teile kohaldatavates seadustes sätestatud aja jooksul. Me võime lükata tagasi taotlused, mis on ülemäärased või kujutavad endast asjakohase õiguse väärkasutust, või piirata sellist taotlust, kui meil on kaalukas huvi või õiguslik kohustus jätkata teie isikuandmete töötlemist.

Jätame endale õiguse seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada ja muuta, et kajastada muutusi viisil, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või et muutuvatele õiguslikele nõuetele vastata. Selliste muudatuste puhul postitame oma muudetud Privaatsuspoliitika enda kodulehele.

Kui teil tekkis küsimusi meie vastavuse kohta selle Privaatsuspoliitikaga või kui soovite ülaltoodud õiguseid kasutada, võtke meiega palun järgnevalt ühendust:
Vastav Franke‘i ettevõte, mis on veebisaidil avaldatud, klõpsake siia.
Tähelepanu: Andmekaitse koordinaator
või meili teel: privacy@franke.com

 

märts 2023