Skip to main content

Podmínky používání

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky www.franke.com (dále jen „stránky“) společnosti Franke zveřejněné v tiráži těchto stránek (dále jen „Franke“, „my“, „nás“ a „naše“). Používáním Stránek nebo přístupem na ně vyjadřujete svůj souhlas s tímto Zákonným oznámením, jakož i s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto Stránkách a které jsou do nich začleněny formou odkazu.

1. PODMÍNKY

Toto Zákonné oznámení se vztahuje na váš přístup ke Stránkám a jejich používání. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO PŘÍSTUPEM NA NĚ PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT TÍMTO ZÁKONNÝM OZNÁMENÍM A VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A PŘEDPISY, VČETNĚ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ. POKUD S TÍMTO ZÁKONNÝM OZNÁMENÍM NESOUHLASÍTE, NESMÍTE STRÁNKY POUŽÍVAT ANI NA NĚ PŘISTUPOVAT.

 

2. VLASTNICTVÍ STRÁNEK A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky, jakož i jejich obsah, vlastnosti, funkce (mimo jiné včetně všech informací, softwaru, textu, zobrazení, obrázků, videa a zvuku a jejich designu, výběru a uspořádání) a veškeré informace, produkty a služby, které vám nabízíme v souvislosti se Stránkami (souhrnně „Obsah“), jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a jinými vlastnickými právy (mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví) podle mezinárodních úmluv a platných místních zákonů, včetně zákonů USA a dalších zákonů. Stránky a obsah jsou naším majetkem a/nebo majetkem příslušných poskytovatelů licencí třetích stran a veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Stránkách a obsahu zůstávají nám nebo těmto poskytovatelům licencí třetích stran. Naše loga, záhlaví stránek, vlastní grafika a další ikony jsou naše ochranné známky, ochranné známky, registrované ochranné známky. Všechny ostatní produkty, názvy a loga společností uvedené na Stránkách nebo v Obsahu jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Toto Zákonné oznámení vám umožňuje používat Stránky výhradně pro osobní a jiné nekomerční účely. Nezískáváte vlastnická práva ke Stránkám ani k žádnému Obsahu. Toto Zákonné oznámení vám neposkytuje žádné právo, nárok, zájem, licenci (výslovnou ani implicitní) na jakýkoli patent, ochrannou známku, značku služeb, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví společnosti nebo příslušných vlastníků duševního vlastnictví.

 

3. ZPĚTNÁ VAZBA / UŽIVATELSKÝ OBSAH

Pokud nám poskytnete připomínky, hlášení o chybách, zpětnou vazbu nebo úpravy, které nám navrhnete ohledně Stránek nebo Obsahu (souhrnně „Zpětná vazba“), budeme mít právo použít takovou Zpětnou vazbu podle našeho uvážení, mimo jiné včetně začlenění takové Zpětné vazby do Stránek a práva postoupit, licencovat nebo jinak použít takovou Zpětnou vazbu. Odesláním, nahráním nebo přenosem jakýchkoli článků, odpovědí na průzkumy nebo ankety, výukových programů, příspěvků, informací, otázek, návrhů, podání nebo jiných materiálů („uživatelský obsah“) na Stránky prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo máte veškerá práva potřebná k odeslání, nahrání nebo přenosu takového uživatelského obsahu a udělujete nám neomezenou licenci k jeho použití pro zamýšlený účel.

 

4. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Naše Stránky můžete používat pouze k zákonným účelům. Naše stránky nesmíte používat: 

  • in any way that breaches any applicable law or regulation; or
  • in any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect; or
  • to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam); or
  • to knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect or otherwise jeopardize the operation of any computer software or hardware or the Site.

Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke Stránkám, serveru, na kterém jsou naše Stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené ke Stránkám.

Souhlasíte také s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat ani dále prodávat žádnou část našich stránek v rozporu s ustanoveními tohoto Zákonného oznámení. To zahrnuje zákaz reprodukce, redistribuce, opětovného publikování, duplikování, kopírování, zobrazování, prodeje, pronájmu, sublicencování, obchodování nebo dalšího prodeje jakéhokoli obsahu nebo jiného aspektu Stránek za jakýmkoli komerčním účelem (s výjimkou obsahu, který je výslovně a výslovně k dispozici pro redistribuci) bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Není dovoleno odstranit jakoukoli ochrannou známku nebo upozornění na autorská práva na našich stránkách nebo na fotografiích či obrázcích zobrazených na našich stránkách.

Nesete výhradní odpovědnost (a my neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně) za jakékoli porušení vašich povinností podle tohoto Zákonného oznámení a za důsledky (včetně jakékoli ztráty nebo škody, která vám může vzniknout) takového porušení.

 

5. INFORMACE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH STRÁNEK

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Stránek, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto Stránkách. Používáním stránek souhlasíte se všemi kroky, které podnikneme v souvislosti s vašimi informacemi v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách.

 

6. DOSTUPNOST; REVIZE; SPOLÉHÁNÍ SE NA ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE

Informace prezentované na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně Obsahu, jsou k dispozici pouze pro obecné informační účely. Vyhrazujeme si právo Stránky kdykoli upravit nebo ukončit jejich provoz, a to bez předchozího upozornění. Nezaručujeme nepřetržitý, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup ke Stránkám. Provoz Stránek může být narušen nebo nepříznivě ovlivněn mnoha faktory nebo okolnostmi mimo naši kontrolu nebo zásahem vyšší moci.

Vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na Stránkách a obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Nezavazujeme se však, že budeme Stránky nebo Obsah aktualizovat. Obsah a stránky mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby.

Nezaručujeme přesnost, úplnost ani užitečnost Stránek nebo Obsahu. Podrobnosti o produktech, popisy nebo specifikace zobrazené na těchto stránkách jsou nezávazné a slouží pouze jako reference. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je výhradně na vaše vlastní riziko. Zříkáme se veškeré odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na tyto materiály vámi nebo jakýmkoli jiným návštěvníkem Stránek.

Pokud máte dotazy týkající se informací uvedených na Stránkách, kontaktujte nás pomocí informací uvedených v části „Kontaktní informace“ na konci tohoto Zákonného oznámení.

 

7. ODKAZOVÁNÍ NA STRÁNKY 

Na domovskou stránku webu můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je korektní a legální; nesmíte však odkaz vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany bez našeho výslovného písemného souhlasu. 

 

8. ODKAZY ZE STRÁNKY; TŘETÍ STRANY

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Vaše používání těchto stránek se řídí podmínkami používání, které jsou na těchto stránkách zveřejněny. Nezkontrolovali jsme všechny stránky, na které je odkazováno, a nejsme zodpovědní za jejich změny nebo obsah. Naše zařazení jakéhokoli obsahu neznamená podporu tohoto materiálu nebo odkazované stránky nebo společností, které vlastní nebo provozují tento materiál nebo odkazované stránky.

Tyto stránky mohou rovněž obsahovat obsah poskytovaný třetími stranami. Veškerá prohlášení a/nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a veškerý jiný, než námi poskytnutý obsah jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu, který tyto materiály poskytuje. Tyto materiály nemusí nutně odrážet náš názor. Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani třetím stranám za obsah nebo správnost materiálů poskytnutých třetími stranami.

 

9. ŽÁDNÉ ZÁRUKY / ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST

(a) STRÁNKY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, A TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ, BEZ ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. ODMÍTÁME A VYLUČUJEME JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

(B) ZEJMÉNA NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, (I) POKUD JDE O VČASNOST, PŘESNOST, KVALITU, ÚPLNOST NEBO EXISTENCI OBSAHU, INFORMACÍ A ÚDAJŮ O PRODUKTECH ZVEŘEJNĚNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH; (II) POKUD JDE O TECHNICKOU PŘÍSTUPNOST, VHODNOST NEBO BEZCHYBNOST TĚCHTO STRÁNEK A/NEBO (III) ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU A INFORMACÍ ZVEŘEJNĚNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEPORUŠÍ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. 

(c) V NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU ÚTOKEM DENIAL-OF-SERVICE, RANSOMWARE, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÝ VLASTNICKÝ MATERIÁL V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO V DŮSLEDKU VAŠEHO STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO NA STRÁNKÁCH, NA KTERÉ JSOU TYTO STRÁNKY ODKAZOVÁNY.

(d) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍSTUPEM NA STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S JEJICH POUŽITÍM, VČETNĚ: (A) NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ, ZVÝŠENÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY; (B) ZVÝŠENÉ NÁKLADY, SNÍŽENÍ HODNOTY NEBO ZTRÁTU OBCHODU, VÝROBY, PŘÍJMŮ NEBO ZISKU; (C) ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO POVĚSTI; (D) POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO OBNOVU JAKÝCHKOLI DAT NEBO NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI DAT NEBO SYSTÉMU; NEBO (E) NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD NEBO ZDA TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY BYLY JINAK PŘEDVÍDATELNÉ.

(e) TOTO SE NETÝKÁ ŽÁDNÉ ODPOVĚDNOSTI, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PŘÍSNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Veškeré záležitosti týkající se Stránek, Obsahu nebo tohoto Zákonného oznámení a veškeré spory nebo nároky z něj vyplývající nebo s ním související (v každém případě včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu se zákony platnými v místě sídla společnosti Franke (viz část Kontaktní údaje níže) bez ohledu na jakákoli ustanovení nebo kolizní normy.

Pro všechny spory vzniklé v souvislosti s tímto Zákonným oznámením jsou výlučně příslušné obecné civilní soudy v místě sídla subjektu Franke uvedeného v části Kontaktní údaje níže a místem plnění tohoto Zákonného oznámení je podle vašeho souhlasu sídlo subjektu Franke uvedeného v části Kontaktní údaje níže.

 

11. DŮSLEDKY PORUŠENÍ

Pokud zjistíme, že jste porušili toto Zákonné oznámení webových stránek, můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění okamžitě přijmout nápravná opatření, včetně toho, že vám zabráníme v používání stránek a nabízených služeb a odstraníme veškeré informace, data a obsah, které jste na stránky umístili. Pokud nám vaším porušením vznikla škoda, můžeme po vás dle vlastního uvážení požadovat náhradu škody.

 

12. ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ SE MŮŽE ZMĚNIT

Toto Zákonné oznámení můžeme čas od času upravit podle vlastního uvážení. Veškeré změny tohoto Zákonného oznámení jsou platné od data „Poslední aktualizace“ uvedeného v horní části tohoto Zákonného oznámení. Vaše další používání Stránek představuje závazný souhlas s tímto Zákonným oznámením, včetně jakýchkoli změn nebo úprav, které můžeme provést. Pokud je pro vás jakákoli část tohoto Zákonného oznámení nebo jeho budoucí změny nepřijatelné, nesmíte Stránky používat ani na ně přistupovat.

 

13. KONTAKTNÍ INFORMACE

Veškerou zpětnou vazbu, komentáře, žádosti o technickou podporu a další sdělení týkající se těchto webových stránek směřujte na příslušnou společnost Franke zveřejněnou v tiráži webových stránek, klikněte zde, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím jakéhokoli kontaktního formuláře na našich webových stránkách.  

 

Poslední aktualizace: 1. září 2022