Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Společnost FRANKE Holding AG a její přidružené společnosti (společně označované jako „FRANKE“, „společnost“, „my“, nebo „nám“) se zavazují chránit vaše osobní údaje. Společnost FRANKE oceňuje váš zájem o naše produkty a vaši návštěvu na těchto webových stránkách či využívání našich webových služeb. Vaše soukromí je pro nás důležité a rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně. Osobní údaje shromážděné při návštěvách našich webových stránek jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy. V těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) bychom vás rádi informovali o osobních údajích a souborech cookie, které shromažďujeme, o účelu, bezpečnostních opatřeních a o tom, jak můžete uplatnit svá práva. Pokud chcete získat více informací nebo vše otevřít, klepněte na záhlaví příslušné sekce níže:

Správcem podle příslušných pravidel a předpisů o ochraně osobních údajů je příslušná společnost Franke uvedená v tiráži webových stránek. Správce může předat vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb třetích stran („zpracovatelé údajů“) za účelem servisu, zpracování, ukládání nebo pro jiné účely, které usnadňují naše obchodní operace. Smluvními nebo jinými vhodnými prostředky vyžadujeme od zpracovatelů údajů, kteří jednají naším jménem, aby zachovávali úroveň ochrany soukromí srovnatelnou s našimi vlastními postupy a požadovanou platnými zákony.

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná je každá fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména ve spojení s identifikátorem, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jedna či více zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako jsou vaše jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Osobní údaje mohou být v jakékoli formě (např. na papíře, v elektronické podobě, video, zvuk). Společnost FRANKE se zavázala, že podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zajistila, že veškeré osobní údaje budou zpracovávány čestně a podle zákona. Všichni naši zaměstnanci, zpracovatelé údajů a poskytovatelé služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost osobních údajů a dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je odešlete, a to prostřednictvím registrace, vyplnění formulářů nebo e-mailů v rámci objednávky produktů nebo služeb, dotazů nebo požadavků na objednané produkty a podobných situací, ve kterých jste se rozhodli nám informace poskytnout.
Databáze a její obsah zůstávají ve společnosti FRANKE nebo u zpracovatele údajů a na serverech, které jsou provozovány naším jménem a nesou vůči nám zodpovědnost.
Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití veškerých osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto údajů mohou být uloženy nebo zpracovávány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od jurisdikce, v níž žijete. V takových případech zajistíme, aby byly zavedeny vhodné ochranné prostředky, které vyžadují, aby zpracovatel údajů v dané zemi chránil údaje ve stejném rozsahu jako v zemi, kde žijete.

Osobní údaje nejste povinni poskytnout jako podmínku použití našich webových stránek, s výjimkou případů, kdy je vám potřeba dodat určitý produkt nebo službu nebo na vaši žádost komunikovat s našimi webovými stránkami. Můžete se rozhodnout poskytnout nám další informace, které nám pomohou zlepšit naše služby. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány po celém světě.

V následující části je vysvětleno, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje na našich webových stránkách:

Údaje při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek mohou být zpracovávány údaje, aby bylo možné komunikovat s našimi webovými stránkami nebo jsou zpracovávány z bezpečnostních důvodů, např. kvůli prevenci nesprávného přístupu, potížím či při testování. Námi shromažďované údaje mohou obsahovat název vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, které jste použili ke kliknutí na odkaz na naše webové stránky, datum a čas vaší návštěvy, webové stránky, které jste navštívili z našich webových stránek a vaši adresu IP. Toto zpracování je nezbytné pro poskytování našich služeb nebo je založeno na našem oprávněném zájmu v rámci zpracování komunikace. Předpokládáme, že je to také ve vašem zájmu, protože webové stránky nelze bez takové komunikace zobrazit. Za tímto účelem můžete kdykoliv vznést námitku s budoucím účinkem, aniž by bylo nutné uvést důvod. Chtěli bychom však upozornit na to, že vaše osobní údaje mohu být zpracovávány i poté, co byla na webové stránce vznesena námitka, protože není možné zastavit zpracování nezbytné z technických důvodů pro jednotlivé uživatele webové stránky nebo obecně. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Chcete-li zabránit výše popsanému zpracování, jednoduše se zdržte návštěvy našeho webu. Takové údaje budou odstraněny po relaci nebo době uvedené v části „Používání souborů cookie“, pokud bezpečnostní incident nevyžaduje jejich delší uložení pro účely prozkoumání dokumentace.

Údaje pro zřízení zákaznického účtu

Pokud si na našem webu zřídíte zákaznický účet, poskytnuté osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, titul a přístupové údaje) budou uloženy a zpracovány v databázi zákazníků společnosti FRANKE. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo poskytování služeb. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy deaktivovat a/nebo vznést námitku s budoucím účinkem proti dalšímu ukládání a používání svých osobních údajů za tímto účelem, a to bez uvedení důvodů. V případě námitky vaše osobní údaje okamžitě odstraníme. V případě deaktivace zákaznického účtu odstraníme také příslušný zákaznický účet.

Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), vaše osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budou uloženy a zpracovány společností FRANKE.  Tyto údaje jsou uchovávány a používány výlučně k zodpovězení vaší žádosti a/nebo k navázání kontaktu a přidružené technické správě. Zpracování těchto údajů probíhá za účelem plnění smlouvy či předsmluvních opatření nebo je zpracování také v našem oprávněném zájmu, aniž by v tomto ohledu protichůdné zájmy převážily nad vašimi zájmy, protože zpracování těchto žádostí je v našem společném zájmu. V rámci našeho oprávněného zájmu můžeme také používat služby třetích stran k ověření oprávněných uživatelů, abychom se vyhnuli spamu prostřednictvím našich webových kontaktních formulářů (viz část „Používání souborů cookie“ – „Google reCAPTCHA“).

Po dokončení zpracování uchováme korespondenci pouze tehdy, pokud existují zákonné archivační nebo promlčecí lhůty, nebo je nutné další uložení za účelem uplatnění, výkonu či ochrany právních nároků.

Registrační údaje při registraci elektronického zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k našemu elektronickému zpravodaji, vaše osobní údaje (např. jméno, adresa a e-mailová adresa) budou uchovávány a zpracovávány společností FRANKE za účelem marketingu, reklamy nebo propagace. Zpracování těchto údajů je založeno na vašem souhlasu nebo se uskutečňuje za účelem plnění smlouvy. V tomto případě vám budeme pravidelně zasílat propagační informace o službách a produktech spojených s produkty, službami, nabídkami nebo událostmi společnosti FRANKE. Odběr takových elektronických zpravodajů můžete kdykoliv odhlásit bez uvedení důvodu s účinkem do budoucna, a to kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy nebo zrušením registrace prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru, který je uveden v elektronickém zpravodaji. Jakmile se odhlásíte, vaše e-mailová adresa bude okamžitě odstraněna z našeho distribučního seznamu elektronických zpravodajů, s výjimkou kopie v naší databázi pro zrušení odběru, v jejímž případě máme oprávněný zájem ji zachovat, abychom zajistili, že vám již nebudou zasílány elektronické zpravodaje.

Uživatelské průzkumy

Účast na uživatelských průzkumech prováděných na našich webových stránkách je dobrovolná. K provádění uživatelských průzkumů používáme funkční soubory cookie. Technické údaje zaznamenané v rámci uživatelského průzkumu jsou stejné jako informace, které se zaznamenávají při návštěvě webových stránek (viz výše). Vaše odpovědi odeslané během uživatelského průzkumu nebudou propojeny s vašimi osobními údaji, jako je např. vaše adresa IP.

Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetím stranám za účelem vynucení nebo uplatnění těchto zásad ochrany osobních údajů a dalších smluv nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu údajů s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika nebo výměny údajů s platební bránou poskytovanou bankovními institucemi v našem obchodě on-line za účelem zpracování plateb za objednané produkty. Také můžeme poskytovat osobní údaje vládním agenturám a regulačním a soudním orgánům, jak je vyžadováno zákonem nebo nařízením. Tento druh zveřejnění údajů může být vyžadován pro splnění zákonných povinností nebo mohou být údaje nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo může být zveřejnění založeno na našem oprávněném zájmu nebo zájmech třetích stran. V posledně uvedeném případě máte právo vznést námitky proti takovému použití, avšak i nadále můžeme údaje zpracovávat, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody; nebo v případě, že je to nezbytné pro zajištění, uplatňování nebo ochranu právních nároků.

Vyloučení prodeje vašich osobních údajů

Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v jiných prohlášeních o ochraně osobních údajů platných za určitých okolností stanoveno jinak, neprodáváme, neobchodujeme, neudělujeme licence ani nepronajímáme vaše osobní údaje třetím stranám mimo společnost Franke.

Informace od dětí

Další naší prioritou je ochrana dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby sledovali, dohlíželi a řídili jejich online činnost.

Skupina Franke vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí. Pokud se domníváte, že vaše dítě takové informace poskytlo na našich webových stránkách, doporučujeme vám, abyste nás neprodleně kontaktovali a my se vynasnažíme tyto informace ze svých záznamů neprodleně odstranit.

Vaše volba ohledně souborů cookie nebo podobných technologií

Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání funkčních souborů cookie. Pokud si nepřejete dostávat nepovinné soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé typy souborů cookie nebo aby vás upozornil, když jsou soubory cookie odesílány webovými technologiemi. Tato nastavení mohou mít vliv na to, že nebudete moci využívat všechny funkce stránek. Úprava nastavení souborů cookie navíc nemusí zcela odstranit všechny již vytvořené soubory cookie. Chcete-li je odstranit, otevřete nastavení webového prohlížeče poté, co jste změnili nastavení souborů cookie.

Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče tak, aby blokoval nebo filtroval soubory cookie, najdete na adrese https://www.aboutcookies.org/ nebo podle pokynů poskytovatelů technologií:

 

POUŽÍVÁNÍ ADOBE ANALYTICS

Naše webové stránky používají Adobe Analytics, webovou analytickou službu společnosti Adobe Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA. ("Adobe"). Služba Adobe Analytics používá soubory cookie (viz výše), které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu využití webu. Informace shromážděné společností Adobe v souvislosti s používáním našich webových stránek (např. odkazující webové stránky, vámi navštívené webové stránky, typ prohlížeče, nastavení jazyka, operační systém, rozlišení obrazovky) budou předány do serveru společnosti Adobe ve Spojených státech, kde budou uchovávány a analyzovány pro dobu uložení v délce padesáti měsíců; příslušné výsledky nám potom budou poskytnuty v anonymizované formě. V tomto procesu nebudou vaše údaje o použití propojeny s vaší úplnou adresou IP. Na našem webu jsme aktivovali funkci anonymizace adresy IP, kterou poskytuje společnost Adobe, takže bude odstraněno poslední 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší adresy IP. Pokud se chcete odhlásit z používání svých údajů službou Adobe Analytics, můžete použít nástroj společnosti Adobe pro odhlášení, který je k dispozici na této adrese: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

POUŽITÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytiku společnosti Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie (viz výše), které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu využití webu. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním našich webových stránek (např. odkazující webové stránky, vámi navštívené webové stránky, typ prohlížeče, nastavení jazyka, operační systém, rozlišení obrazovky) budou předány do serveru společnosti Google ve Spojených státech, kde budou uchovávány a analyzovány pro dobu uložení v délce padesáti měsíců; příslušné výsledky nám potom budou poskytnuty v anonymizované formě. V tomto procesu nebudou vaše údaje o použití propojeny s vaší úplnou adresou IP. Na našem webu jsme aktivovali funkci anonymizace adresy IP, kterou poskytuje společnost Google, takže bude odstraněno poslední 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší adresy IP.
Používáme službu Google Analytics pouze na základě vašeho předchozího souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu poskytnout vám osobní zkušenost s webovými stránkami. Věříme, že je také ve vašem zájmu obdržet zajímavé a jedinečné reklamy. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Níže uvádíme popis, jak zrušit váš souhlas se službou Google Analytics:
Svůj souhlas s použitím webové analytiky můžete kdykoliv zrušit pomocí doplňku prohlížeče pro odhlášení Google Analytics , pomocí něhož bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, nebo volbou příslušného nastavení v prohlížeči. Obě možnosti zabrání použití webové analytiky pouze v případě, že použijete prohlížeč, do nějž jste modul plugin nainstalovali, a pokud nevymažete soubor cookie pro odhlášení.
Pro více informací navštivte stránku se zásadami předávání osobních údajů Google.

 

DOUBLECLICK (ADS) SPOLEČNOSTI GOOGLE

Za účelem poskytování inzerce specifické pro cílovou skupinu využíváme reklamní síť DoubleClick by Google, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek, které tvoří součást reklamní sítě prostřednictvím souborů cookie. V této souvislosti nebudou shromažďovány ani použity žádné osobní údaje o vás, například vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa. Soubory cookie používané službou DoubleClick obsahují pouze název domény, pomocí níž byl soubor cookie nastaven (ad.doubleclick.net), výchozí čas vypršení platnosti souboru cookie a hodnotu pro určité cílové skupiny. Pokud nechcete, aby služba DoubleClick by Google nastavovala soubory cookies nebo chcete upravit vaše předvolby inzerce, přejděte na adresu: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Používáme službu DoubleClick/Google Ads na základě vašeho souhlasu prostřednictvím našeho oznámení o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoli odvolat výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče nebo návštěvou stránkyhttps://www.youronlinechoices.com a deaktivací příslušných reklam. Dále můžete službu DoubleClick deaktivovat na https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

SLUŽBA GOOGLE ADWORDS

Službu Google AdWords používáme k prezentaci naší reklamy na webových stránkách třetích stran. Tuto službu používáme k tomu, abychom vám poskytli přizpůsobený webový zážitek. Reklamy jsou doručovány prostřednictvím tzv. serverů „Ad Servers“. Pro měření postupně blednoucích reklam a kliknutí používáme soubory cookie Ad Server. Pokud na naše webové stránky přejdete prostřednictvím reklamy společnosti Google, společnost Google uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče. Tento soubor cookie bude uložen po dobu 30 dní a není určen k identifikaci vaší osoby. Společnost FRANKE neshromažďuje ani neukládá osobní údaje pomocí služby Google AdWords. Získáváme pouze statistická vyhodnocení společnosti Google, díky nimž jsme informováni o tom, která reklama je nejúčinnější. Máte-li účet u společnosti Google, je možné, že společnost Google může přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Google, společnost Google je schopna sledovat vaši adresu IP a ukládat data na svém serveru.
Službu Google AdWords používáme pouze na základě vašeho souhlasu přijetím našeho oznámení o souborech cookie.
Souhlas s používáním služby Google AdWords můžete kdykoli zrušit výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče nebo návštěvou webuhttps://www.youronlinechoices.com/ a deaktivací příslušných reklam. Dále můžete službu Google AdWords deaktivovat na adrese https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

DYNAMICKÝ REMARKETING SPOLEČNOSTI GOOGLE

Kromě toho používáme funkci dynamického remarketingu společnosti Google. Díky této funkci vám můžeme cíleně zasílat přizpůsobené reklamy podle vašich zájmů, pokud navštěvujete jiné weby, které patří do reklamní sítě společnosti Google. Společnost Google používá soubory cookie k analýze vašeho využívání našich webových stránek, což je základem pro cílenou reklamu. Za tímto účelem společnost Google ukládá při návštěvě našeho webu malý soubor se sériovými čísly do vašeho prohlížeče. Společnost Google tak může shromažďovat anonymní informace o vašem používání webových stránek. Společnost Google neukládá žádné osobní údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat. V případě, že později navštívíte jiné webové stránky, které patří do reklamní sítě společnosti Google, zobrazí se reklamy, u nichž je vysoká pravděpodobnost že obsahují informace nebo produkty, které jste si dříve zvolili. Používání souborů cookie od společnosti Google můžete trvalé deaktivovat návštěvou níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zde dostupného modulu pluginhttps://www.google.com/settings/ads/plugin. Případně můžete deaktivovat soubory cookie společnosti Google návštěvou deaktivační stránky organizace Network Advertising Initiative a aktivováním nabízené možnosti zrušení http://www.networkadvertising.org/choices/. Další informace o remarketingu společnosti Google a také informace o ochraně osobních údajů společnosti Gogole naleznete zde http://www.google.com/privacy/ads/.
Službu dynamického remarketingu společnosti Google používáme pouze na základě vašeho předchozího souhlasu přijetím našeho oznámení o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoliv zrušit výběrem příslušného nastavení v prohlížeči nebo zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče.

 

GOOGLE reCAPTCHA

K ověření oprávněnosti uživatelů před odesláním údajů nám používáme reCAPTCHA společnosti Google. Rádi bychom vás informovali, že používání reCAPTCHA podléhá zásadám ochrany osobních údajů podmínkám poskytování služeb Google. Google reCAPTCHA funguje tak, že shromažďuje informace o hardwaru a softwaru, například údaje o zařízení a aplikaci, a odesílá je společnosti Google k analýze. Informace shromážděné v souvislosti s používáním reCAPTCHA budou použity ke zlepšení reCAPTCHA a pro obecné bezpečnostní účely. Společnost Google je nepoužívá k personalizované reklamě. Další informace o Google reCAPTCHA najdete na adrese   https://www.google.com/recaptcha/.

Z bezpečnostních důvodů používáme Google reCAPTCHA na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto soubory cookie můžete kdykoli vymazat nebo zablokovat Google reCAPTCHA výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče nebo vymazáním/blokováním souborů cookie z domény www.google.com > recaptcha a www.gstatic.com > recaptcha v nastavení prohlížeče. Tím se však omezí použitelnost webového formuláře a budete nás muset kontaktovat jinými kanály.

 

SLUŽBA FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Dále tyto webové stránky využívají funkci „Custom Audiences“ společnosti Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“ nebo jeho mateřská společnost „Meta“). Tato funkce nám umožňuje zaměřit se na přizpůsobené, zájmově orientované reklamy, tzv. Facebook Ads, pokud navštívíte web Facebook.com nebo jiné webové stránky, které patří do sítě společnosti Meta. Za tímto účelem společnost Facebook ukládá při návštěvě našeho webu malý soubor se sériovými čísly do vašeho prohlížeče. Společnost Meta tak může shromažďovat anonymní informace o vašem používání webových stránek. V případě, že později navštívíte jiné webové stránky, které patří do reklamní sítě společnosti Meta, zobrazí se reklamy, u nichž je vysoká pravděpodobnost že obsahují informace nebo produkty, které jste si dříve zvolili. Pokud jste zaregistrováni u společnosti Facebook, je možné, že společnost Meta může přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Facebook, společnost Meta je schopna sledovat vaši adresu IP a ukládat data na svém serveru.
Používání funkce Custom Audiences můžete deaktivovat návštěvou na následujícím deaktivačním webu http://www.youronlinechoices.eu/. Další informace o funkci Custom Audiences společnosti Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Používáme službu Facebook Custom Audiences pouze na základě vašeho předchozího souhlasu při přijetí našeho oznámení o souborech cookie nebo v rámci našeho oprávněného zájmu poskytnout vám přizpůsobený zážitek s webovými stránkami. Věříme, že je také ve vašem zájmu obdržet zajímavé a jedinečné reklamy. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vůči tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku tím, že nás kontaktujete.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

SLUŽBA FACEBOOK CONNECT

K našemu webu se můžete přihlásit pomocí přihlašovací služby Facebook Connect. Tato služba ověří vaši totožnost a poskytne vám možnost sdílet s námi některé osobně identifikovatelné údaje, například vaše jméno a e-mailovou adresu, pomocí nichž předem vyplníme formulář pro přihlášení. Pomocí služeb, jako je např. Facebook Connect, můžete zveřejnit informace o svých aktivitách na naší webové stránce na stránce vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.
Službu Facebook Connect používáme na základě vašeho souhlasu se společností Facebook/Meta a našeho oprávněného zájmu o zjednodušení používání našich webových stránek. Věříme, že snadné používání našich webových stránek je také ve vašem zájmu. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vůči tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku tím, že nás kontaktujete.

 

MICROSOFT CLARITY

Spolupracujeme se společnostmi Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, abychom zachytili, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi komunikujete, a to prostřednictvím behaviorálních metrik, heatmap a přehrávání relací, abychom mohli zlepšovat a prodávat naše produkty/služby. Údaje o používání webových stránek jsou získávány pomocí souborů cookie první a třetí strany a dalších sledovacích technologií za účelem zjištění oblíbenosti produktů/služeb a online aktivit. Kromě toho tyto informace používáme pro optimalizaci stránek, podvody/bezpečnostní účely a reklamu. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše údaje, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

 

Na našich webových stránkách zahrnujeme služby a/nebo obsah třetích stran. Při používání takových služeb třetích stran nebo když se zobrazuje obsah třetích stran se z technických důvodů mezi vámi a příslušným poskytovatelem odesílají komunikační údaje. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady.
Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může vaše údaje zpracovávat i pro další vlastní účely. Podle našich nejlepších znalostí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o nichž je známo, že zpracovávají údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je zablokována jakákoli komunikace pro jiné účely, než je prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich webových stránkách, nebo ke komunikaci dochází pouze v případě, že se aktivně rozhodnete příslušnou službu použít. Jelikož však nemáme kontrolu nad údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nemůžeme poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, prodejců, přidružených společností nebo jiných třetích stran. Při přístupu k těmto odkazům dojde k automatickému opuštění stránek společnosti FRANKE. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné propojené webové stránky, které nejsou součástí skupiny Franke.

Používání pluginů sociálních sítí

Společnost FRANKE používá tzv. pluginy sociálních sítí („tlačítka“), jako jsou např. Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Wechat a Twitter. Když navštívíte naše webové stránky, jsou tato tlačítka ve výchozím nastavení deaktivována, tj. bez vašeho zásahu nebudou odesílat žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím je nutné tato tlačítka aktivovat kliknutím na ně. Následně zůstávají tlačítka aktivní, dokud je opět nedeaktivujete nebo neodstraníte soubory cookie (viz „soubory cookies“).
Po jejich aktivaci dojde k vytvoření přímého odkazu na server příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenesen ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče a začleněn do tohoto webu. Po aktivaci tlačítka může sociální síť načítat data nezávisle na tom, zda s tlačítkem komunikujete, či nikoliv. Pokud jste přihlášeni k určité sociální síti, může síť přiřadit vaši návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Sociální síť nemůže přiřadit návštěvu jiných webových stránek společnosti FRANKE, pokud a dokud neaktivujete také příslušné tlačítko.
Jste-li uživatelem sociální sítě a nechcete, aby taková síť zkombinovala data získaná z návštěvy na naší webové stránce s vašimi uživatelskými údaji, je nutné se od příslušné sociální sítě před aktivací tlačítek odhlásit.
Nemáme žádný vliv na rozsah dat, která shromažďují sociální sítě prostřednictvím příslušných tlačítek. V zásadách používání údajů v sociálních sítích jsou uvedeny informace o účelu a rozsahu údajů, které jsou shromažďovány, o tom, jak jsou tato data zpracovávána a používána, a o dostupných právech a nastaveních, která můžete použít k ochraně svého soukromí.
Další informace týkající se rozsahu a účelu shromažďování a zpracování údajů naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah zahrnujeme a kteří v této souvislosti nesou odpovědnost za ochranu vašich údajů.

Nepředáváme žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro poskytování našich webových služeb, plnění smlouvy, povoleno příslušnými právními předpisy nebo pokud jste nám neudělili svůj souhlas. Na základě tohoto může společnost FRANKE uzavřít smlouvu s dalšími společnostmi nebo jednotlivci („Zpracovatelé“ nebo „Poskytovatelé služeb“), kteří budou vykonávat určité povinnosti naším jménem. V takovém případě může být nezbytné poskytnout zpracovatelům přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů a jsou omezeni tím, že údaje nemohou používat pro jakékoliv jiné účely než účely definované společností FRANKE. Příklady povinností vykonávaných zpracovateli zahrnují obchodní partnery nebo subdodavatele v technických, platebních a doručovacích službách, v oblasti snižování úvěrového rizika nebo ochrany proti podvodům, poskytovatele analytických služeb, poskytovatele vyhledávání nebo zpracování uvnitř skupiny. Budou mít přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon příslušné činnosti. Zejména je těmto zpracovatelům zakázáno zpracovávat nebo používat vaše osobní údaje k jiným účelům.
Přijali jsme vhodná opatření, ať už smluvní či jiná, abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které jsou poskytovány našim zpracovatelům, a abychom zajistili, že naši zpracovatelé budou mít k dispozici dostatečné právní, organizační a technické postupy k ochraně osobních údajů v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

Společnost FRANKE je globální organizace s právními subjekty, obchodními procesy, řídícími strukturami a technickými systémy, které překračují hranice. Proto jsou naše postupy ochrany osobních údajů navrženy tak, aby poskytovaly ochranu osobních údajů po celém světě. Je zásadou společnosti FRANKE poskytnout přístup k osobním údajům pouze těm oprávněným zaměstnancům, zprostředkovatelům, dodavatelům, subjektům a zpracovatelům, u nichž společnost FRANKE stanoví, že mají legitimní potřebu znát nebo mít přístup k údajům, aby tak mohli plnit své povinnosti. Společnost FRANKE používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi poskytnutých údajů, které jsou následně zpracovávány v naší společnosti, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.
Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si je vybrali) určité heslo, pomocí něhož získáte přístup k určitým částem našich webových stránek, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste takové heslo s nikým nesdíleli.

Pokud nestanovíme konkrétní doby uchovávání výše, platí tato obecná pravidla:
Vaše údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřeba k zamýšlenému účelu, nebo pokud zrušíte svůj souhlas nebo vyjádříte námitku proti použití, která se bude zakládat na oprávněném zájmu, a my nebudeme mít žádné nadřazené oprávněné důvody. V některých případech mohou platit delší lhůty uchovávání, protože je to vyžadováno zákonem (např. v daňovém a obchodním právu), nebo jsou takové údaje požadovány kvůli vzniku, výkonu či obraně právních nároků.

Podle zákona o ochraně osobních údajů, který se na vás vztahuje, můžete být oprávněni uplatnit některá nebo všechna následující práva prostřednictvím kontaktu uvedeného v části Kontakt:
1. Přístupová práva: vyžadovat (i) informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje uchovávány, a (ii) vyžádat si přístup k vašim osobním údajům a/nebo jejich duplikátům, včetně informací o účelu zpracování, kategorii příslušných osobních údajů a příjemců údajů, jakož i potenciální doby uchovávání. U některých druhů údajů můžete mít také právo na přenositelnost údajů;
2. Přesnost osobních údajů: požádat o opravu, odstranění nebo omezení vašich osobních údajů, např. protože jsou (i) neúplné nebo nepřesné, (ii) již nejsou potřebné pro účely, kvůli nimž byly shromážděny, nebo aby (iii) byl zrušen souhlas, na základě něhož bylo zpracování vykonáváno;
3. Omezení zpracování: odmítnout poskytnutí a – bez dopadu na činnosti zpracování údajů, které proběhly před takovým zrušením – kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů;
4. Právo na podání stížnosti: podniknout právní kroky týkající se možného porušení vašich práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů a také podat stížnosti před příslušným orgánem pro ochranu údajů;

Právo na námitku:
Můžete mít nárok uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V takovém případě nám prosím poskytněte informace o takové konkrétní situaci. Po posouzení předložených skutečností přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje nebo vám předložíme naše přesvědčivé oprávněné důvody pro průběžné zpracovávání.

Pokud podáte žádost, musíme nejprve ověřit vaši totožnost, posoudit vaši žádost a odpovědět vám ve lhůtách stanovených platnými zákony. Žádosti, které přesahují příslušný rámec nebo představují zneužití příslušného práva, můžeme odmítnout nebo můžeme takovou žádost omezit, pokud máme převažující zájem nebo právní povinnost pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat a měnit tyto zásady ochrany osobních údajů podle toho, jak se změní způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, nebo podle toho, jak se mění zákonné požadavky. V případě takových změn zveřejníme přizpůsobené zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně našeho dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva uvedená výše, kontaktujte nás takto:
Příslušná společnost Franke uvedená v tiráži webových stránek, klepněte sem.
Koordinátor ochrany osobních údajů
nebo e-mailem na: privacy@franke.com

 

Březen 2023