Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Franke Mutfak Ve Banyo Sistemleri Sanayi Ve Tic. A.Ş.(“Franke”) olarak tüm müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ve çözüm ortaklarımızın, danışmanlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Franke olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?  

Kişisel verileriniz, öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Franke ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifası, Franke tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Franke tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması gibi amaçlarla en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla ayrıca Franke’nin ve Franke ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Franke’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Franke’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini gayesiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek ve sitede oluşan hataları gidermek,  talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz; tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Franke’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi, şirket faaliyetlerinin icrası ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle; doğrudan mağazalarımız, internet sitelerimiz ve/veya mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi aracılığı ile doğrudan bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile iş ve çözüm/iş ortaklarımızla paylaştığınız kişisel verilerinizdir.

6. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilmektedir?

Kişisel verileriniz mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10(on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

7. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.        7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g.       (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi Franke’ye ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru formunu doldurarak talebinizi “Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Tembelova Alanı 3500 Sokak No:3503 Gebze/Kocaeli” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim edebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir veya franke@ht02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bildirilen ve Franke’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başkaca yöntemler belirlemesi halinde bu yöntemler de ayrıca kullanılabilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

FRANKE MUTFAK VE BANYO SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

 

KVK_Başvuru_Formu.pdf
KVK_Başvuru_Formu.pdf PDF (405 KB)