ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

FRANKE Holding AG a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „FRANKE“, „Spoločnosť“, „my“, alebo „nás“) sú pevne odhodlané chrániť vaše súkromie. Spoločnosť FRANKE si váži váš záujem o svoje produkty a vašu návštevu tejto webovej stránky. Vaše súkromie je pre nás dôležité a chceme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili príjemne. Osobné údaje, ktoré budú zaznamenané počas návštev našej webovej stránky, spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Formou týchto zásad o ochrane osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) vás chceme informovať o našich bezpečnostných opatreniach.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“), alebo akéhokoľvek platného zákona, je príslušná spoločnosť Franke uvedená v tiráži webovej stránky.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná je každá fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo; najmä v spojení s identifikátorom ako napríklad meno, rodné číslo, údaje o bydlisku, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Týka sa to informácií ako vaše meno a priezvisko, vaša adresa a emailová adresa, vaše telefónne číslo alebo deň narodenia. Osobné údaje môžu byť v ľubovoľnej forme (napr. papierová, elektronická, videozáznam, zvukový záznam). Spoločnosť FRANKE sa zaväzuje, že podnikne nevyhnutné kroky, aby bolo zaručené, že všetky nami spracúvané osobné údaje budú spracúvané korektne a zákonne. Všetci naši zamestnanci, spracovatelia údajov a poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní dodržiavať dôvernosť osobných údajov a konať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje zaznamenávame len v prípade, keď nám ich poskytnete prostredníctvom registrácie, vyplnením formulárov alebo odoslaním emailov, ako súčasť objednávky produktov alebo služieb, dopytov alebo požiadaviek na objednávané produkty a v podobných situáciách, v ktorých ste sa rozhodli poskytnúť nám vaše údaje.

Databáza a jej obsahy zostávajú u spoločnosti FRANKE alebo na serveroch a u spracovateľov údajov, ktorí konajú v našom mene a zodpovedajú sa nám.

Preberáme kontrolu a zodpovednosť za používanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Niektoré z týchto údajov môžu byť uchovávané alebo spracúvané na počítačoch v iných krajinách, ako napríklad Spojené štáty americké, ktorých zákony na ochranu osobných údajov sa môžu líšiť od legislatívy krajiny, v ktorej žijete. V takých prípadoch zabezpečíme, aby boli prijaté primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré spracovateľa údajov v tejto krajine zaviažu k tomu, aby pre údaje udržiaval také bezpečnostné opatrenia, ktoré vyhovujú takým opatreniam krajiny, v ktorej žijete.

3. ZÍSKAVANIE A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRÁVNY ZÁKLAD

Našu webovú stránku môžete používať bez zverejnenia vašich osobných údajov. Nie ste povinní poskytovať svoje osobné údaje ako podmienku používania našej webovej stránky, len v prípade, že to môže byť potrebné kvôli poskytnutiu produktu alebo služby či komunikácii s našou webovou stránkou na vašu žiadosť. Ďalej je vysvetlené akým spôsobom získavame, spracúvame a používame vaše osobné údaje na našej webovej stránke:

a)    Údaje pri návšteve našej webovej stránky

Keď používate našu webovú stránku, údaje môžu byť spracúvané s cieľom umožniť vám komunikáciu s našou webovou stránkou alebo z bezpečnostných dôvodov, ako napríklad zabránenie neoprávnenému prístupu, riešenie problémov alebo testovanie. Údaje, ktoré získavame, môžu zahŕňať názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, na ktorej ste použili odkaz na našu webovú stránku, dátum a čas vašej návštevy, webové stránky, ktoré ste navštívili z našej webovej stránky a vašu IP adresu. Toto spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie našich služieb alebo je založené na našom oprávnenom záujme na zaobchádzaní s údajmi. Predpokladáme, že je to aj vo vašom záujme, keďže webová stránka sa nemôže zobraziť bez týchto údajov. Voči spracúvaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať, s účinnosťou do budúcnosti a bez udania dôvodu. Chceme však zdôrazniť, že spracúvanie vašich osobných údajov môže byť vykonané dokonca aj po vznesení námietky, pretože nie je možné zastaviť spracúvanie potrebné na technické účely pre jednotlivých používateľov webovej stránky alebo vo všeobecnosti. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak si neželáte, aby bolo vykonané vyššie uvedené spracúvanie, nenavštevujte našu webovú stránku. Takéto údaje sa vymažú po ukončení relácie, pokiaľ si bezpečnostný incident nevyžaduje dlhšie uchovávanie kvôli vyšetrovaniu účelov zadokumentovania.

b)    Údaje na zriadenie zákazníckeho účtu

Ak si zriadite zákaznícky účet na našej webovej stránke, osobné údaje, ktoré poskytnete (napr. meno, adresa, emailová adresa, telefón, titul a prístupové údaje) budú uchované a spracúvané v databáze zákazníkov FRANKE. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom splniť zmluvné alebo predzmluvné opatrenia. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek deaktivovať a/alebo namietať voči ďalšiemu uchovávaniu a používaniu vašich osobných údajov na tento účel, bez udania dôvodu a s účinnosťou do budúcnosti, tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese. V prípade námietky okamžite vymažeme vaše osobné údaje. V prípade deaktivovania zákazníckeho účtu tiež vymažeme váš zákaznícky účet.

c)    Kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu

Ak nás skontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu), vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, budú uchované a spracúvané spoločnosťou FRANKE. Ktoré údaje budú spracúvané v prípade kontaktného formulára závisí od príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sú uchovávané a používané výlučne na zodpovedanie vašej požiadavky a/alebo na nadviazanie kontaktu a s tým súvisiacej technickej správy. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje kvôli plneniu zmluvných alebo predzmluvných opatrení alebo je spracúvanie tiež v našom oprávnenom záujme, bez toho, aby v tomto prípade protichodné záujmy prevážili vaše záujmy, keď spracúvanie týchto požiadaviek je v našom spoločnom záujme.

Po vybavení požiadavky budeme korešpondenciu uchovávať len vtedy, ak existujú zákonné lehoty uchovávania alebo premlčacie doby, alebo sa vyžaduje uchovávanie na účely potvrdenia, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

d)    Údaje na prihlásenie k odberu informačného letáka

Ak sa prihlásite k odberu nášho informačného letáka, vaše osobné údaje (napr. meno, adresa a emailová adresa) budú spoločnosťou FRANKE uchované a spracúvané na marketingové, reklamné a propagačné účely. Spracúvanie týchto údajov je založené na vašom súhlase alebo sa uskutočňuje kvôli plneniu zmluvy. V takom prípade vám budeme pravidelne zasielať reklamné informácie o službách a produktoch súvisiacich s produktami, službami a ponukami či eventmi spoločnosti FRANKE. Z odberu takýchto informačných letákov sa môžete kedykoľvek odhlásiť bez udania dôvodu s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo sa odhlásite z odberu prostredníctvom voľby Odhlásiť z odberu uvedenej v informačnom letáku. Po odhlásení z odberu bude vaša emailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu informačných letákov, s výnimkou kópie v našej databáze odhlásení z odberu, o ktorej sa domnievame, že na ňu máme oprávnený záujem, aby sme sa ubezpečili, že už viac nebudete dostávať informačné letáky.

e)    Poskytnutie

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám s cieľom presadiť alebo aplikovať tieto zásady ochrany osobných údajov a iné dohody alebo chrániť práva, majetok, alebo bezpečnosť spoločnosti FRANKE, našich zákazníkov alebo iných osôb. Zahŕňa to výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany proti podvodom a zníženia úverového rizika alebo platobnými bránami, ktoré ponúkajú bankové inštitúcie v našom internetovom obchode, na realizáciu platieb za objednané produkty. Osobné údaje môžeme tiež poskytovať vládnym agentúram, regulačným a zákonným orgánom, ak si to vyžaduje zákon alebo nariadenie. Tento spôsob poskytovania sa môže vyžadovať kvôli dodržaniu zákonnej povinnosti, alebo môže byť nevyhnutný na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo môže byť založený na oprávnenom záujme našej alebo tretej strany. V poslednom uvedenom prípade máte právo namietať voči takému používaniu, avšak, stále môžeme spracúvať vaše údaje, ak vieme preukázať oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi záujmami; alebo v prípade, ak je to potrebné na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Táto webová stránka používa takzvané „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na váš pevný disk. Obsahujú konkrétne informácie (napr. váš preferovaný jazyk alebo nastavenia stránky), ktoré nám môže váš prehliadač spätne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve našej webovej stránky (závisí od životnosti súborov cookie). Nie je nutné akceptovať súbory cookie, ak chcete používať webovú stránku. Avšak, na webovej stránke môžu byť určité oblasti a funkcie, ktoré nebudete môcť používať. Súbory cookie používame buď vtedy, ak sú nevyhnutné na poskytovanie služieb našej webovej stránky alebo ak ste súhlasili s používaním súborov cookie vyjadrením súhlasu na banneri s informáciami o súboroch cookie. Ak si neželáte vyjadriť súhlas s používaním súborov cookie na tejto stránke, potom buď zmeňte nastavenia svojho prehliadača (vysvetlenie nájdete nižšie) alebo prestaňte používať webovú stránku.

Používame dve kategórie súborov cookie: (i) Súbory cookie potrebné na technické účely, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť našej webovej stránky (takzvané dočasné „relačné“ súbory cookie), a (ii) voliteľné súbory cookie (takzvané voliteľné súbory cookie):

Relačné súbory cookie:

Súbor cookie

Popis

Životnosť

franke_language

Súbor cookie obsahuje preferovaný jazyk zvolený používateľom

12 mesiacov

franke_cookie_settings_1.0

Toto sú striktne nutné súbory cookie, ktoré aktivujú služby, o ktoré ste požiadali.
Tieto súbory cookie sa používajú na zapamätanie si vašich nastavení o tom, s ktorými súbormi cookie súhlasíte a ktoré si neželáte nastaviť.

12 mesiacov

JSESSIONID

Relačný súbor cookie Franke; používa sa na identifikáciu relácie.

Relácia

login-token

Relačný súbor cookie Franke, ktorý obsahuje informáciu o identifikátore z jednorazového prihlásenia

Relácia

.AspNet.ApplicationCookie

Autentifikačný súbor cookie. Tento obsahuje identifikátor, ktorý umožňuje aplikácii overiť, že aktuálny používateľ je platný a autentifikovaný používateľ. 

Relácia

saml_request_path

Obsahuje presmerovanie na miesto určenia v prípade úspešnej autentifikácie

Relácia

Voliteľné súbory cookie:

Nepoužívame výkonnostné súbory cookie ani iné voliteľné súbory cookie. Niekedy však používame na analytické účely softvér poskytovateľov tretích strán, ktorý si vyžaduje používanie ich (tretej strany) súborov cookie. Túto technológiu používame na meranie odozvy návštevníkov na naše stránky a efektivitu našich reklamných kampaní (vrátane toho, koľkokrát je stránka otvorená a aké informácie boli vyhľadávané), ako aj na hodnotenie vášho používania tejto webovej stránky. Externí partneri alebo poskytovatelia webových analytických služieb môžu na základe vášho súhlasu získavať údaje o vašej návšteve našich alebo iných stránok vďaka týmto internetovým tagom/súborom cookie, môžu pre nás vypracúvať správy o aktivite webovej stránky a môžu poskytovať ďalšie služby týkajúce sa používania webovej stránky a internetu. Nižšie nájdete informácie o týchto súboroch cookie a o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas/vyjadriť nesúhlas s používaním týchto súborov cookie.

4.1. POUŽÍVANIE SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (pozri vyššie), ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie získané spoločnosťou Google v súvislosti s používaním našej webovej stránky (napr. referujúca webová stránka, ktoré naše webové stránky ste navštívili, typ vášho prehliadača, vaše jazykové preferencie, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uchované na dobu 50 mesiacov a analyzované. Konkrétne výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej forme. V rámci tohto procesu nebudú údaje o používaní priradené k vašej úplnej IP adrese. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP, ktorú ponúka spoločnosť Google, takže posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej IP adresy sa vymaže. Okrem toho spoločnosť Google vlastní certifikát EU-US Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov) a Swiss-US Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA), ktorý zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov s ohľadom na spracúvanie údajov spoločnosťou Google v USA. 

Službu Google Analytics používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Veríme, že je aj vo vašom záujme dostávať zaujímavé a jedinečné reklamy. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Nižšie uvádzame spôsob ako môžete odvolať svoj súhlas so službou Google Analytics:

Svoj súhlas s používanom webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď stiahnutím a nainštalovaním Google Zásuvný modul (plugin) prehliadača, pričom bude nastavený súbor cookie vyjadrenia nesúhlasu, alebo zvolením príslušného nastavenia vo vašom prehliadači. Obidve možnosti zabránia používaniu webovej analýzy len ak používate prehliadač, na ktorom je nainštalovaný zásuvný modul (plugin) a ak nevymažete súbor cookie vyjadrenia nesúhlasu (opt-out).

Viac informácií nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2. DOUBLECLICK OD GOOGLE

S cieľom poskytovať reklamu pre špecifické cieľové skupiny používame reklamnú sieť platformy DoubleClick spoločnosti Google, ktorá získava a vyhodnocuje informácie o návštevách našich webových stránok a iných webových stránok, ktoré tvoria súčasť reklamnej siete vďaka svojim súborom cookie. V tejto súvislosti nebudú získavané alebo používané žiadne vaše osobné údaje, ako napríklad vaše meno, adresa alebo emailová adresa. Súbory cookie používané platformou DoubleClick obsahujú len názov domény, ktorou bol súbor cookie nastavený (ad.doubleclick.net), prednastavenú dobu životnosti súboru cookie a hodnotu predstavujúcu konkrétne cieľové skupiny. Ak si neželáte, aby DoubleClick spoločnosti Google nastavovala akékoľvek súbory cookie, alebo ak si želáte upraviť svoje reklamné preferencie, navštívte stránku: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

DoubleClick používame na základe vášho súhlasu prostredníctvom nášho bannera s informáciami o súboroch cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com vo svojom prehliadači, alebo navštívením stránky www.about-ads.info/choices a deaktivovaním príslušných reklám. DoubleClick môžete okrem toho deaktivovať na https://www.google.com/settings/ads/plugin

4.3. GOOGLE ADWORDS

Používame Google AdWords s cieľom prezentovať naše reklamy na webových stránkach tretích strán. Túto službu používame, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Tieto reklamy sú doručované cez takzvané „Adservery“. Adserver súbory cookie používame na meranie prekrývania reklamy a počtu kliknutí. Ak sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamu spoločnosti Google, Google uloží do vášho prehliadača súbor cookie. Tento súbor cookie bude uložený 30 dní a neslúži na vašu identifikáciu. Používaním Google Adwords spoločnosť FRANKE nezískava ani neuchováva osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame len štatistické vyhodnotenia s informáciami o tom, ktorá reklama je najefektívnejšia. Ak máte účet na Googli, je možné,. že Google priradí vašu návštevu na našej webovej stránke k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste zaregistrovaní na Googli, Google dokáže sledovať vašu IP adresu a uchovávať vaše údaje na svojom serveri.

Google AdWords používame len na základe vášho súhlasu poskytnutého vyjadrením súhlasu s naším bannerom s informáciami o súboroch cookie.

Svoj súhlas s používaním Google AdWords môžete kedykoľvek odvolať buď zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com v nastaveniach svojho prehliadača, alebo navštívením stránky www.about-ads.info/choices a deaktivovaním príslušných reklám. Google AdWords môžete okrem toho deaktivovať na stránke https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.4. DYNAMICKÝ REMARKETING GOOGLE

Okrem toho používame funkciu dynamického remarketingu spoločnosti Google. Táto funkcia nám umožňuje zacieliť na vás personalizované reklamy na základe vašich záujmov, ak navštívite iné webové stránky, ktoré patria do Obsahovej siete Google (Google Display Network).  Google používa súbory cookie na účely analýzy používania našej webovej stránky, ktorá je základom cielenej reklamy.  Na tento účel Google uloží malý súbor so sériovými číslami vo vašom prehliadači, keď navštívite našu webovú stránku. To umožňuje spoločnosti Google získavať anonymizované informácie o vašom používaní webovej stránky. Google neuchováva žiadne vaše osobné údaje.  V prípade, že neskôr navštívite webovú stránku, ktorá patrí do Obsahovej siete Google, zobrazia sa vám reklamy s vysokou pravdepodobnosťou zobrazenia informácií alebo produktov, ktoré ste si vybrali predtým. Používanie súborov cookie spoločnosti Google môžete trvalo deaktivovať kliknutím na tento odkaz a stiahnutím a inštaláciou dostupného pluginu: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Súbory cookie spoločnosti Google môžete prípadne deaktivovať navštívením deaktivačnej stránky Network Advertising Initiative a implementovaním ponúkanej možnosti vyjadrenia nesúhlasu http://www.networkadvertising.org/choices/. Ďalšie informácie o remarketingu spoločnosti Google, ako aj o informáciách o ochrane osobných údajov Google nájdete na http://www.google.com/privacy/ads/.”

Dynamický remarketing spoločnosti Google používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý poskytnete vyjadrením súhlasu s naším bannerom s informáciami o súboroch cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači alebo zablokovaním súborov cookie z domény www.googleadservices.com v nastaveniach vášho prehliadača.

4.5. VLASTNÉ PUBLIKÁ NA FACEBOOKU

Táto stránka okrem toho používa funkciu „Vlastné publiká“ spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“). Táto funkcia nám umožňuje zacieliť na vás personalizované reklamy na základe vašich záujmov, takzvané Facebook reklamy, ak navštívite stránku Facebook.com alebo iné webové stránky, ktoré patria do siete Facebook.  Facebook uloží malý súbor so sériovými číslami do vášho prehliadača, keď navštívite našu webovú stránku. To umožňuje spoločnosti Facebook získavať anonymizované informácie o vašom používaní webovej stránky. V prípade, že neskôr navštívite inú webovú stránku, ktorá patrí do siete Facebook, zobrazia sa vám reklamy s vysokou pravdepodobnosťou zobrazenia informácií alebo produktov, ktoré ste si vybrali predtým. Ak ste zaregistrovaní na Facebooku, je možné že Facebook vie priradiť vašu návštevu na našej webovej stránke k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku, Facebook dokáže sledovať vašu IP adresu a uchovávať vaše údaje na svojom serveri.

Používanie vlastných publík môžete deaktivovať navštívením nasledujúcej deaktivačnej stránky http://www.youronlinechoices.eu/. Ďalšie informácie o vlastných publikách na Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Funkciu Vlastné publiká na Facebooku používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu prijatím nášho bannera s informáciami o súboroch cookie alebo nášho oprávneného záujmu, aby sme vám poskytli personalizovaný zážitok z používania webovej stránky. Veríme, že je aj vo vašom záujme dostávať zaujímavé a jedinečné reklamy. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Voči tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6. FACEBOOK CONNECT

Na našu webovú stránku sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacej služby Facebook Connect. Táto služba overí vašu identitu a ponúkne vám možnosť zdieľať s nami konkrétne osobné údaje, ako napríklad vaše meno a emailovú adresu na predvyplnenie nášho prihlasovacieho formulára. Služby ako Facebook Connect ponúkajú možnosť uverejňovať informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke na vašej profilovej stránke, ktoré môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v rámci siete.

Facebook Connect používame na základe vášho súhlasu poskytnutého spoločnosti Facebook a nášho oprávneného záujmu na zjednodušení používania našej webovej stránky. Veríme, že jednoduché používanie našej webovej stránky je aj vo vašom záujme. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Voči tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať.

4.7. PRIESKUMY SPOKOJNOSTI POUŽÍVATEĽOV

Účasť na prieskumoch spokojnosti používateľov, ktoré z času na čas uskutočňujeme na našej webovej stránke, je dobrovoľná. Na realizáciu týchto prieskumov spokojnosti zákazníkov používame funkčné súbory cookie. Technické informácie zaznamenané prieskumom spokojnosti používateľov sú rovnaké informácie, ktoré sa zaznamenajú, keď používatelia navštívia webovú stránku (pozri vyššie). Vaše odpovede poskytnuté počas prieskumu spokojnosti používateľov nebudú prepojené s vašimi osobnými údajmi, ako napríklad vaša IP adresa. 

5. SLUŽBY ALEBO OBSAH TRETÍCH STRÁN NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Súčasťou našej webovej stránky sú služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán alebo ak sa zobrazí obsah tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež vaše údaje spracúvať na iné vlastné účely. Veríme, že sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú údaje na vlastné účely, takým spôsobom, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako je prezentácia ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke je blokovaná, alebo ku komunikácii dochádza len vtedy, keď ste aktívne súhlasili s používaním príslušnej služby. Keďže však nemáme žiadnu kontrolu nad údajmi, ktoré získavajú a spracúvajú tretie strany, nedokážeme poskytnúť záväzné informácie o rozsahu a účele takého spracúvania vašich údajov.

a)    Webové odkazy:

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a z webových stránok našich partnerských sietí, predajcov, pridružených spoločností alebo iných tretích strán. Po kliknutí na tieto odkazy automaticky opustíte webovú stránku spoločnosti FRANKE. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady.

b)    Pluginy sociálnych sietí:

Spoločnosť FRANKE používa takzvané sociálne pluginy ('tlačidlá') sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Pri navštívení našej webovej stránky sú tieto tlačidlá štandardne deaktivované, t.z, že pokiaľ na ne nekliknete, neodošlú žiadne údaje do príslušnej sociálnej siete. Skôr než budete môcť tieto tlačidlá používať, kliknutím na ne ich musíte aktivovať. Zostanú aktívne dovtedy, kým ich znova nedeaktivujete alebo nevymažete svoje súbory cookie (pozri 'Súbory cookie').

Po ich aktivovaní sa vytvorí priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsahy tlačidla sú potom odosielané zo sociálnej siete priamo do vášho prehliadača a toto ich zobrazí na webovej stránke. Po aktivovaní tlačidla sociálna sieť dokáže preberať údaje bez ohľadu na to, či tlačidlo používate alebo nie. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, sieť dokáže priradiť vašu návštevu webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných webových stránok spoločnosti FRANKE, pokiaľ a kým na nich tiež neaktivujete príslušné tlačidlo.

Ak ste používateľ sociálnej siete a neželáte si kombinovať údaje získané z vašej návštevy našej webovej stránky s vašimi používateľskými údajmi, pred aktivovaním tlačidiel sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získavaných sociálnymi sieťami prostredníctvom ich tlačidiel. Zásady sociálnych sietí o používaní údajov poskytujú informácie o účele a rozsahu získavaných údajov, ako sú tieto údaje spracúvané a používané, o právach, ktoré máte a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takého získavania a spracúvania vašich údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah začleňujeme a ktorí sú v tejto súvislosti zodpovední za ochranu vašich osobných údajov.

6. SPRACOVATELIA TRETÍCH STRÁN

Neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, povolené príslušnými právnymi predpismi alebo pokiaľ ste nám nedali svoj súhlas. Na základe toho spoločnosť FRANKE môže poveriť iné spoločnosti alebo jednotlivcov („Spracovatelia“) vykonaním konkrétnych úloh vo svojom mene. Pritom môže byť nevyhnutné, aby sme spracovateľom poskytli prístup k osobným údajom. Naši spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a majú zakázané používať informácie na iné účely než sú účely stanovené spoločnosťou FRANKE. Príklady úloh vykonávaných spracovateľmi zahŕňajú obchodných partnerov alebo subdodávateľov v technických, platobných a doručovacích službách, zníženie úverového rizika a ochranu pred podvodmi, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov hľadaných informácií alebo vnútroskupinové spracúvanie. Budú mať prístup len k osobným údajom potrebným na vykonanie príslušnej činnosti. Títo spracovatelia majú najmä zákaz spracúvať alebo používať vaše osobné údaje na iné účely.

Prijímame vhodné opatrenia, zmluvne alebo inak, aby sme zabezpečili primeranú ochranu osobných údajov, ktoré sú sprístupnené našim spracovateľom, a uistili sa, že naši spracovatelia disponujú dostatočnými zákonnými, organizačnými a technickými postupmi na ochranu osobných údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. 

7. BEZPEČNOSŤ

FRANKE je globálna organizácia s medzinárodnými právnymi subjektmi, obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami. Naše zásady ochrany osobných údajov sú preto stanovené tak, aby zaručovali ochranu osobných údajov na celom svete. Zásadou spoločnosti FRANKE je poskytnúť prístup k osobným údajom len takým oprávneným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subjektom a spracovateľom, o ktorých spoločnosť FRANKE rozhodne, že majú oprávnenú potrebu poznať informácie, alebo k nim mať prístup, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Spoločnosť FRANKE používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, pred manipulovaním, stratou, zničením a prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zdokonaľujeme v súlade s technickým pokrokom.

V prípade, že sme vám poskytli (alebo ak ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup ku konkrétnym častiach našej webovej stránky, ste zodpovední za utajenie tohto hesla. Žiadame vás, aby ste toho heslo nikomu nedávali.

8. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Pokiaľ sme vyššie neuviedli konkrétne doby uchovávania údajov, platia tieto všeobecné pravidlá:

Vaše údaje budú vymazané ihneď ako už nebudú potrebné na zamýšľané účely alebo ak odvoláte svoj súhlas, alebo vznesiete námietku voči používaniu na základe oprávneného nároku a my nemáme prevažujúce oprávnené dôvody. V niektorých prípadoch môžu platiť dlhšie doby uchovávania údajov, pretože nám to ukladá zákon (napr. podľa daňového alebo obchodného zákona), alebo sú údaje potrebné na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

9. VAŠE PRÁVA A KONTAKT

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR alebo podobného zákona, ktorý sa na vás vzťahuje, vám môže vzniknúť nárok uplatniť si niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv:

1. požadovať (i) informácie o tom, či sú vaše osobné údaje uchovávané a (ii) prístup k a/alebo kópiám vašich uschovávaných osobných údajov, vrátane účelov spracúvania, príslušných kategórií osobných údajov, a príjemcov údajov, ako aj potenciálnych dôb uchovávania údajov;

2. žiadať opravu, odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov, napr. pretože (i) sú neúplné alebo nepresné, (ii) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo (iii) súhlas, na základe ktorého boli spracúvané, bol odvolaný;

3. odmietnuť poskytnúť a – bez dopadu na činnosti spracúvania údajov, ktoré boli vykonané pred takýmto odvolaním – kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov;

4. podniknúť právne kroky v súvislosti s akýmkoľvek potenciálnym porušením vašich práv ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov;

5. požadovať (i) prijatie a opätovné použitie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a (ii) prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi bez obštrukcií z našej strany; pokiaľ je to technicky realizovateľné, máte právo na prenos osobných údajov od nás priamo k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať:

Môže vám vzniknúť nárok na uplatnenie práva namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči tomu, že vaše osobné údaje budú predmetom spracúvania. V takom prípade nám poskytnite informácie o svojej konkrétnej situácii. Po posúdení faktov, ktoré nám predložíte, buď zastavíme spracúvanie vašich osobných údajov alebo vám predložíme naše prevažujúce oprávnené dôvody na pokračovanie so spracúvaním.

 

Vyhradzujeme si právo na priebežnú aktualizáciu a zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov na zohľadnenie akýchkoľvek zmien spôsobom, akým používame vaše osobné údaje alebo meniace sa právne požiadavky. V prípade akýchkoľvek zmien zverejníme zmenené zásady ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho plnenia týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, kontaktujte nás nasledovne:

Príslušná spoločnosť Franke uvedená v tiráži webovej stránky, kliknite sem.

Do pozornosti: Koordinátor ochrany osobných údajov

 

alebo emailom na: placeholder_imprint_email

 

MÁJ 2018