Záruka Franke

Produkty Franke vydržia. Od nášho záväzku používať iba tie najkvalitnejšie materiály až po naše moderné výrobné postupy máme v každý výrobok v našich radoch stopercentnú dôveru. Takýmto spôsobom tvoríme báječné veci.

Na produkty Franke sa vzťahuje podľa § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka dvojročná záručná doba.


UPOZORNENIE NA RIZIKOVÚ SÉRIU DRVIČOV ODPADU FRANKE

Vážení zákazníci,

firma FRANKE zistila výrobnú vadu (lámanie kladiviek) u určitej výrobnej šarže drvičov odpadov, ktoré boli dodané aj na slovenský trh.

Ide o nižšie uvedené modely drvičov, ktoré boli vyrobené od 1. marca 2015 do 30. septembra 2015.

TP-50 134.0287.920

TP-75 134.0287.932

TP-125 134.0287.933

Vzhľadom k potenciálnemu riziku nebezpečenstvo úrazu sa firma FRANKE rozhodla zastaviť predaj tejto výrobnej šarže a už predané kusy nahradiť novými bezpečnými výrobkami.

Akýkoľvek iný drvič odpadu rovnakého typu vyrobený pred 1. marcom 2015 alebo po 30. septembri 2015, ako aj všetky drviče odpadu z rôznych iných sérií, sú bezpečné, a preto nie je potrebné ich meniť.

 

Ak vlastníte niektorý z vyššie uvedených drvičov odpadov vo vašej domácnosti alebo ak si nie ste istí, prosíme, nepoužívajte tento drvič a ohľadom výmeny drviče či akýchkoľvek otázok, kontaktujte pána Michala Kuběnku, tel. 777 704 693, email: michal.kubenka@franke. com.

Ďakujeme za pochopenie, Franke s.r.o.

ŠTÍTOK DRVIČE ODPADU

Dátum výroby nájdete na štítku (pozri červeno označený údaj). Jedná sa o výrobné série: "Mar15" do "Sep15" (vrátane).

Reklamácie a servis

Aj napriek tomu, že v naše produkty veríme a ručíme za ne, sú reklamácie a následný pozáručný servis produktov realitou. Pre uľahčenie komunikácie sme zriadili servisné portál, kde sa reklamácie a servisné opravy evidujú a vybavujú v čo najkratšej možnej dobe.

Reklamačný poriadok

Týmto reklamačným poriadkom je stanovený postup pri ziskní závad tovarov, ktor dodáva spoločnosť Franke, s.r.o. (ďalej dodávateľ) svojim zmluvným obchodným partnerom (ďalej kupujúci, predávajúci).

 • Podľa tohoto reklamačnéhoporiadku možno postupovať v prípadoch, kedy tovar ešte nebol kupujúcim predaný konečnému užívateľovi. Po predaji tovaru reklamuje prípadné závady konečný spotrebiteľ u svojeho dodávateĺa a platia podmienky uvedené v záručnom liste.
 • Pri prevzatí (dodaní) výrobku kupujúci skontroluje stav obalu výrobku s cieľom predísť komplikáciám pri zistení jeho poškodenia prepravou tesne pred inštaláciou alebo predajom. Pri poškodení obalu alebo podozrení na nešetrné zaobchádzanie pri preprave má kupujúcí právo postupovať takto:

  – otvorením obalu a zbežnou kontrolou sa presvedčí, či tovar nie je evidentne poškodený. Pokiaľ je tovar poškodený, odmietne ho prevziať a vykoná o tom zápis do prepravného listu. Vzniknuté náklady nesie v plnej výške dodávateľ, ktorého povinnosťou je bezodkladne dodať iný výrobok,
  – odmietne prevziať tovar, ktorého obal je natoľko poškodený, že je opodstatnené podozrenie na poškodenie tovaru, a vykoná o tomto stručný zápis do prepravného listu, dodávateľ bezodkladne dodá iný výrobok.

 

 • Pred montážou alebo pred predaním konečnému užívateľovi je základnou povinnosťou kupujúceho, alebo ním poverenej montážnej firmy, tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať jeho vzorovú bezchybnosť, kompletnosť, a pokiaľ to charakter výrobku povoľuje, overiť aj jeho funkčnosť.
 • Reklamácie na mechanické poškodenie výrobkov a kompletnosť príslušenstva je do 3 pracovných dní od dátumu predaja.
 • Pokiaľ je pri kontrole po vybalení výrobku zistená akákoľvek viditeľná vada, kupujúci nesmie výrobok predať alebo inštalovať, vráti ho do pôvodného obalu a je povinný bezodkladne kontaktovať dodávateľa (v pondelok – štvrtok od 8:00 do 16:30, v piatok od 8:00 do 12:00) na telefónnom čísle +420 281 090 445 nebo +420 281 090 425, poprípade faxom +420 281 862 027. Ak je dodržaný tento postup, preberá dodávateľ bez preverovania zodpovednosti za zistenú vadu vrátane nákladov navyše, ktoré týmto môžu kupujúcemu vzniknúť, a bude postupovať takto:

  – kupujúcemu bude bezodkladne poslaný nepoškozený výrobok a bude naň vystavená faktúra ako na bežnú dodávku tovaru,
  – poškodený výrobok dodávateľ vyzdvihne v sídle firmy kupujúceho a na vlastné náklady prepraví späť do svojho reklamačného oddelenia, kde bude výrobok prezretý
  – podmienkou pre plnú kompenzáciu je vrátenie výrobku v kompletnom stave, v pôvodnom kompletnom obale, kde bude uložený tak, aby bolo zabránené jeho poškodeniu dopravou. Výrobok nesmie niesť známky inštalácie alebo jej začatia,
  – pokiaľ boli splnené podmienky uvedené v predchádzajúcom bode, vystaví dodávateľ na vrátený tovar dobropis v plnej výške.

 

 • Ak je reklamovaná viditeľná vada vzniknutá mechanickým poškodením až po predaní výrobku zákazníkovi, v priebehu montáže alebo po jej dokončení (na výrobku je vidno, že bol inštalovaný, výrobok už nemá pôvodný obal a pod.), bude toto poškodenie posudzované ako poškodenie zpôsobené pri montáži prípadne poškodenie konečným spotrebiteľom, za ktoré dodávateľ nemôže niesť zodpovednosť.
 • V prípade funkčných závad, ktoré sa prejavia až po inštalácii výrobku, bude reklamácia riešená poslaním reklamačného technika dodávateľa, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie a jej riešenie, len na základe vystavenia reklamačného protokolu odberateľom alebo koncovým zákazníkom.
 • Reklamačný protokol musí obsahovať adresu dodávateľa, koncového zákazníka vrátane telefonických kontaktov, typ výrobku, dátum predaja alebo montáže, popis závady. Reklamačný protokol musí byť podaný písomnou alebo elektronickou formou a to buď vyplnením protokolu na www.franke.cz, alebo faxom, poprípade doporučeným dopisom.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené živelnou udalosťou, nesprávnou údržbou, používáním výrobku k účelu, na ktorý nie je určený, vplyvom vonkajšieho prostredia (napr. nekvalitnou vodou) alebo nedodržaním  montážnych postupov.