Podmienky používania - právne vyhlásenie

Spoločnosť Franke poskytuje aktuálnu stránku („stránka“) na účely vzdelávania, poskytovania informácií, komunikácie a zábavy. Prechádzajte našou stránkou podľa vlastných potrieb. Upozorňujeme však, že preberanie materiálu zobrazeného na stránke je dovolené len na nekomerčné osobné účely a za predpokladu, že dodržíte všetky autorské práva a iné pokyny o práve na ochranu obsiahnuté v takýchto materiáloch. Je prísne zakázané bez predchádzajúce písomného súhlasu spoločnosti Franke šíriť, modifikovať, prenášať, znova používať, poskytovať alebo využívať obsah tejto stránky na verejné a komerčné účely vrátane textu, obrázkov, audio a video materiálov.

Váš prístup a používanie stránky podlieha nasledujúcim všeobecným podmienkam („všeobecné podmienky“), ako aj platným právnym predpisom. Otvorením a prezeraním stránky vyjadrujete svoj súhlas, bez akéhokoľvek obmedzenia a povolenia, s týmito všeobecnými podmienkami.

Všeobecné podmienky

1. Obsah tejto stránky je úplne chránený autorskými právami a/alebo ochrannou známkou (ak nie je stanovené alebo označené inak) a bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Franke sa nesmie používať inak, ako je stanovené v týchto všeobecných podmienkach. Okrem toho spoločnosť Franke nezaručuje ani nevyhlasuje, že vaše prezeranie materiálov zobrazených na stránke neporušuje práva tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pridružené k spoločnosti Franke.

2. Spoločnosť Franke vynakladá primerané úsilie s cieľom zverejňovať na stránke presné a aktuálne informácie. Spoločnosť Franke však neposkytujeme žiadne záruky ani vyjadrenia v súvislosti so správnosťou stránky a nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechané časti obsahu zverejneného na stránke.

3. Prezeranie stránky vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Franke ani iné strany podieľajúce sa na navrhovaní, výrobe alebo poskytovaní stránky nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame ani trestné škody spôsobené v dôsledku vášho získania prístupu na stránku alebo v dôsledku jej používania. BEZ OBMEDZENIA PREDTÝM UVEDENÉHO JE VÁM CELÝ OBSAH UVEDENÝ NA STRÁNKE POSKYTOVANÝ „V DANOM STAVE“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PREDPISOV. Spoločnosť Franke takisto odmieta celú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo vírusy, ktoré môžu ovplyvniť vybavenie vášho počítača alebo iný majetok v dôsledku získania prístupu na stránku, jej používania, prezerania alebo preberania materiálov vrátane, okrem iného, dát, textu, obrázkov, video a audio materiálu, a všetky z toho vyplývajúce záväzky.

4. Akýkoľvek prenos komunikácie alebo materiálov na stránku, ktorý vykonáte prostredníctvom e-mailu alebo inou formou, vrátane, avšak nie výlučne, dát, otázok, komentárov, návrhov a podobne, sa nepovažuje za dôverný a nepodlieha ochrane osobných údajov. Celú komunikáciu alebo materiály, ktoré odosielate alebo zverejňujete, môže spoločnosť Franke alebo jej partneri použiť na akékoľvek účely vrátane, avšak nie výlučne, reprodukcie, zverejnenia, prenosu, vydania, vysielania a publikovania. Okrem toho môže spoločnosť Franke použiť všetky nápady, koncepty, know-how alebo postupy obsiahnuté v komunikácii, ktorú odosielate na stránku, na akékoľvek účely vrátane, avšak nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu výrobkov.

5. Všetky ochranné známky, logá a servisné známky (súhrnne „ochranné známky“) zobrazené na stránke sú registrovanými a/alebo neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Franke a/alebo jej pridružených spoločností. Nič zverejnené na tejto stránke sa bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Franke nesmie považovať, implicitne, vyhovením alebo inak, za poskytnutie akejkoľvek licencie alebo práv na používanie ochranných známok zobrazených na stránke. Akékoľvek použitie ochranných známok alebo iného obsahu na tejto stránke, s výnimkou prípadov stanovených v týchto všeobecných podmienkach, je prísne zakázané. Týmto upozorňujeme, že spoločnosť Franke bude v prípade porušenia z vašej strany alebo zo strany tretej strany v plnom právnom rozsahu dôrazne uplatňovať svoje práva duševného vlastníctva a týmto si plne vyhradzuje všetky príslušné práva.

6. Upozorňujeme, že spoločnosť Franke nepreverila všetky stránky prepojené so stránkou, ktorá je predmetom týchto podmienok, a nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek externej stránky alebo iných stránok prepojených so stránkou, ktorá je predmetom týchto podmienok. Prechádzanie na externé stránky a akékoľvek iné stránky je na vaše vlastné riziko.

7. Spoločnosť Franke môže tieto všeobecné podmienky kedykoľvek upraviť a aktualizovať. Upozorňujeme, že takéto úpravy sú pre vás takisto záväzné, a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku a prečítať si aktuálne všeobecné podmienky, ktoré sú pre vás záväzné.