Skip to main content

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIE

FRANKE Holding AG a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „FRANKE“, „Spoločnosť“, „my“, alebo „nás“) sú pevne odhodlané chrániť vaše súkromie. Spoločnosť FRANKE si váži váš záujem o svoje produkty a vašu návštevu tejto webovej stránky. Vaše súkromie je pre nás dôležité a chceme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili príjemne. Osobné údaje, ktoré budú zaznamenané počas návštev našej webovej stránky, spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Formou týchto zásad o ochrane osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) vás chceme informovať o našich bezpečnostných opatreniach.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“), alebo akéhokoľvek platného zákona, je príslušná spoločnosť Franke uvedená v tiráži webovej stránky.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná je každá fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo; najmä v spojení s identifikátorom ako napríklad meno, rodné číslo, údaje o bydlisku, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Týka sa to informácií ako vaše meno a priezvisko, vaša adresa a emailová adresa, vaše telefónne číslo alebo deň narodenia. Osobné údaje môžu byť v ľubovoľnej forme (napr. papierová, elektronická, videozáznam, zvukový záznam). Spoločnosť FRANKE sa zaväzuje, že podnikne nevyhnutné kroky, aby bolo zaručené, že všetky nami spracúvané osobné údaje budú spracúvané korektne a zákonne. Všetci naši zamestnanci, spracovatelia údajov a poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní dodržiavať dôvernosť osobných údajov a konať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje zaznamenávame len v prípade, keď nám ich poskytnete prostredníctvom registrácie, vyplnením formulárov alebo odoslaním emailov, ako súčasť objednávky produktov alebo služieb, dopytov alebo požiadaviek na objednávané produkty a v podobných situáciách, v ktorých ste sa rozhodli poskytnúť nám vaše údaje.

Databáza a jej obsahy zostávajú u spoločnosti FRANKE alebo na serveroch a u spracovateľov údajov, ktorí konajú v našom mene a zodpovedajú sa nám.

Preberáme kontrolu a zodpovednosť za používanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Niektoré z týchto údajov môžu byť uchovávané alebo spracúvané na počítačoch v iných krajinách, ako napríklad Spojené štáty americké, ktorých zákony na ochranu osobných údajov sa môžu líšiť od legislatívy krajiny, v ktorej žijete. V takých prípadoch zabezpečíme, aby boli prijaté primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré spracovateľa údajov v tejto krajine zaviažu k tomu, aby pre údaje udržiaval také bezpečnostné opatrenia, ktoré vyhovujú takým opatreniam krajiny, v ktorej žijete.

3. ZÍSKAVANIE A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRÁVNY ZÁKLAD

Našu webovú stránku môžete používať bez zverejnenia vašich osobných údajov. Nie ste povinní poskytovať svoje osobné údaje ako podmienku používania našej webovej stránky, len v prípade, že to môže byť potrebné kvôli poskytnutiu produktu alebo služby či komunikácii s našou webovou stránkou na vašu žiadosť. Ďalej je vysvetlené akým spôsobom získavame, spracúvame a používame vaše osobné údaje na našej webovej stránke:

a)    Údaje pri návšteve našej webovej stránky

Keď používate našu webovú stránku, údaje môžu byť spracúvané s cieľom umožniť vám komunikáciu s našou webovou stránkou alebo z bezpečnostných dôvodov, ako napríklad zabránenie neoprávnenému prístupu, riešenie problémov alebo testovanie. Údaje, ktoré získavame, môžu zahŕňať názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, na ktorej ste použili odkaz na našu webovú stránku, dátum a čas vašej návštevy, webové stránky, ktoré ste navštívili z našej webovej stránky a vašu IP adresu. Toto spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie našich služieb alebo je založené na našom oprávnenom záujme na zaobchádzaní s údajmi. Predpokladáme, že je to aj vo vašom záujme, keďže webová stránka sa nemôže zobraziť bez týchto údajov. Voči spracúvaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať, s účinnosťou do budúcnosti a bez udania dôvodu. Chceme však zdôrazniť, že spracúvanie vašich osobných údajov môže byť vykonané dokonca aj po vznesení námietky, pretože nie je možné zastaviť spracúvanie potrebné na technické účely pre jednotlivých používateľov webovej stránky alebo vo všeobecnosti. Existujú teda pádne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak si neželáte, aby bolo vykonané vyššie uvedené spracúvanie, nenavštevujte našu webovú stránku. Takéto údaje sa vymažú po ukončení relácie, pokiaľ si bezpečnostný incident nevyžaduje dlhšie uchovávanie kvôli vyšetrovaniu účelov zadokumentovania.

b)    Údaje na zriadenie zákazníckeho účtu

Ak si zriadite zákaznícky účet na našej webovej stránke, osobné údaje, ktoré poskytnete (napr. meno, adresa, emailová adresa, telefón, titul a prístupové údaje) budú uchované a spracúvané v databáze zákazníkov FRANKE. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom splniť zmluvné alebo predzmluvné opatrenia. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek deaktivovať a/alebo namietať voči ďalšiemu uchovávaniu a používaniu vašich osobných údajov na tento účel, bez udania dôvodu a s účinnosťou do budúcnosti, tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese. V prípade námietky okamžite vymažeme vaše osobné údaje. V prípade deaktivovania zákazníckeho účtu tiež vymažeme váš zákaznícky účet.

c)    Kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu

Ak nás skontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu), vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, budú uchované a spracúvané spoločnosťou FRANKE. Ktoré údaje budú spracúvané v prípade kontaktného formulára závisí od príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sú uchovávané a používané výlučne na zodpovedanie vašej požiadavky a/alebo na nadviazanie kontaktu a s tým súvisiacej technickej správy. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje kvôli plneniu zmluvných alebo predzmluvných opatrení alebo je spracúvanie tiež v našom oprávnenom záujme, bez toho, aby v tomto prípade protichodné záujmy prevážili vaše záujmy, keď spracúvanie týchto požiadaviek je v našom spoločnom záujme.

Po vybavení požiadavky budeme korešpondenciu uchovávať len vtedy, ak existujú zákonné lehoty uchovávania alebo premlčacie doby, alebo sa vyžaduje uchovávanie na účely potvrdenia, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

d)    Údaje na prihlásenie k odberu informačného letáka

Ak sa prihlásite k odberu nášho informačného letáka, vaše osobné údaje (napr. meno, adresa a emailová adresa) budú spoločnosťou FRANKE uchované a spracúvané na marketingové, reklamné a propagačné účely. Spracúvanie týchto údajov je založené na vašom súhlase alebo sa uskutočňuje kvôli plneniu zmluvy. V takom prípade vám budeme pravidelne zasielať reklamné informácie o službách a produktoch súvisiacich s produktami, službami a ponukami či eventmi spoločnosti FRANKE. Z odberu takýchto informačných letákov sa môžete kedykoľvek odhlásiť bez udania dôvodu s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo sa odhlásite z odberu prostredníctvom voľby Odhlásiť z odberu uvedenej v informačnom letáku. Po odhlásení z odberu bude vaša emailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu informačných letákov, s výnimkou kópie v našej databáze odhlásení z odberu, o ktorej sa domnievame, že na ňu máme oprávnený záujem, aby sme sa ubezpečili, že už viac nebudete dostávať informačné letáky.

e)    Poskytnutie

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám s cieľom presadiť alebo aplikovať tieto zásady ochrany osobných údajov a iné dohody alebo chrániť práva, majetok, alebo bezpečnosť spoločnosti FRANKE, našich zákazníkov alebo iných osôb. Zahŕňa to výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany proti podvodom a zníženia úverového rizika alebo platobnými bránami, ktoré ponúkajú bankové inštitúcie v našom internetovom obchode, na realizáciu platieb za objednané produkty. Osobné údaje môžeme tiež poskytovať vládnym agentúram, regulačným a zákonným orgánom, ak si to vyžaduje zákon alebo nariadenie. Tento spôsob poskytovania sa môže vyžadovať kvôli dodržaniu zákonnej povinnosti, alebo môže byť nevyhnutný na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo môže byť založený na oprávnenom záujme našej alebo tretej strany. V poslednom uvedenom prípade máte právo namietať voči takému používaniu, avšak, stále môžeme spracúvať vaše údaje, ak vieme preukázať oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi záujmami; alebo v prípade, ak je to potrebné na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

4.1. VŠEOBECNÝ

4.2. PRIESKUMY SPOKOJNOSTI POUŽÍVATEĽOV

Účasť na prieskumoch spokojnosti používateľov, ktoré z času na čas uskutočňujeme na našej webovej stránke, je dobrovoľná. Na realizáciu týchto prieskumov spokojnosti zákazníkov používame funkčné súbory cookie. Technické informácie zaznamenané prieskumom spokojnosti používateľov sú rovnaké informácie, ktoré sa zaznamenajú, keď používatelia navštívia webovú stránku (pozri vyššie). Vaše odpovede poskytnuté počas prieskumu spokojnosti používateľov nebudú prepojené s vašimi osobnými údajmi, ako napríklad vaša IP adresa. 

 

5. SLUŽBY ALEBO OBSAH TRETÍCH STRÁN NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Súčasťou našej webovej stránky sú služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán alebo ak sa zobrazí obsah tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež vaše údaje spracúvať na iné vlastné účely. Veríme, že sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú údaje na vlastné účely, takým spôsobom, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako je prezentácia ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke je blokovaná, alebo ku komunikácii dochádza len vtedy, keď ste aktívne súhlasili s používaním príslušnej služby. Keďže však nemáme žiadnu kontrolu nad údajmi, ktoré získavajú a spracúvajú tretie strany, nedokážeme poskytnúť záväzné informácie o rozsahu a účele takého spracúvania vašich údajov.

a)    Webové odkazy:

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a z webových stránok našich partnerských sietí, predajcov, pridružených spoločností alebo iných tretích strán. Po kliknutí na tieto odkazy automaticky opustíte webovú stránku spoločnosti FRANKE. Spoločnosť FRANKE nekontroluje ani webové stránky, ani zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré spravujú tieto webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov webových stránok tretích strán sa môžu líšiť od zásad spoločnosti FRANKE, takže webové stránky tretích strán nepodporujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov týmto webovým stránkam si prečítajte ich zásady.

b)    Pluginy sociálnych sietí:

Spoločnosť FRANKE používa takzvané sociálne pluginy ('tlačidlá') sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Pri navštívení našej webovej stránky sú tieto tlačidlá štandardne deaktivované, t.z, že pokiaľ na ne nekliknete, neodošlú žiadne údaje do príslušnej sociálnej siete. Skôr než budete môcť tieto tlačidlá používať, kliknutím na ne ich musíte aktivovať. Zostanú aktívne dovtedy, kým ich znova nedeaktivujete alebo nevymažete svoje súbory cookie (pozri 'Súbory cookie').

Po ich aktivovaní sa vytvorí priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsahy tlačidla sú potom odosielané zo sociálnej siete priamo do vášho prehliadača a toto ich zobrazí na webovej stránke. Po aktivovaní tlačidla sociálna sieť dokáže preberať údaje bez ohľadu na to, či tlačidlo používate alebo nie. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, sieť dokáže priradiť vašu návštevu webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných webových stránok spoločnosti FRANKE, pokiaľ a kým na nich tiež neaktivujete príslušné tlačidlo.

Ak ste používateľ sociálnej siete a neželáte si kombinovať údaje získané z vašej návštevy našej webovej stránky s vašimi používateľskými údajmi, pred aktivovaním tlačidiel sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získavaných sociálnymi sieťami prostredníctvom ich tlačidiel. Zásady sociálnych sietí o používaní údajov poskytujú informácie o účele a rozsahu získavaných údajov, ako sú tieto údaje spracúvané a používané, o právach, ktoré máte a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takého získavania a spracúvania vašich údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah začleňujeme a ktorí sú v tejto súvislosti zodpovední za ochranu vašich osobných údajov.

6. SPRACOVATELIA TRETÍCH STRÁN

Neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, povolené príslušnými právnymi predpismi alebo pokiaľ ste nám nedali svoj súhlas. Na základe toho spoločnosť FRANKE môže poveriť iné spoločnosti alebo jednotlivcov („Spracovatelia“) vykonaním konkrétnych úloh vo svojom mene. Pritom môže byť nevyhnutné, aby sme spracovateľom poskytli prístup k osobným údajom. Naši spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a majú zakázané používať informácie na iné účely než sú účely stanovené spoločnosťou FRANKE. Príklady úloh vykonávaných spracovateľmi zahŕňajú obchodných partnerov alebo subdodávateľov v technických, platobných a doručovacích službách, zníženie úverového rizika a ochranu pred podvodmi, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov hľadaných informácií alebo vnútroskupinové spracúvanie. Budú mať prístup len k osobným údajom potrebným na vykonanie príslušnej činnosti. Títo spracovatelia majú najmä zákaz spracúvať alebo používať vaše osobné údaje na iné účely.

Prijímame vhodné opatrenia, zmluvne alebo inak, aby sme zabezpečili primeranú ochranu osobných údajov, ktoré sú sprístupnené našim spracovateľom, a uistili sa, že naši spracovatelia disponujú dostatočnými zákonnými, organizačnými a technickými postupmi na ochranu osobných údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. 

7. BEZPEČNOSŤ

FRANKE je globálna organizácia s medzinárodnými právnymi subjektmi, obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami. Naše zásady ochrany osobných údajov sú preto stanovené tak, aby zaručovali ochranu osobných údajov na celom svete. Zásadou spoločnosti FRANKE je poskytnúť prístup k osobným údajom len takým oprávneným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subjektom a spracovateľom, o ktorých spoločnosť FRANKE rozhodne, že majú oprávnenú potrebu poznať informácie, alebo k nim mať prístup, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Spoločnosť FRANKE používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, pred manipulovaním, stratou, zničením a prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zdokonaľujeme v súlade s technickým pokrokom.

V prípade, že sme vám poskytli (alebo ak ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup ku konkrétnym častiach našej webovej stránky, ste zodpovední za utajenie tohto hesla. Žiadame vás, aby ste toho heslo nikomu nedávali.

8. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Pokiaľ sme vyššie neuviedli konkrétne doby uchovávania údajov, platia tieto všeobecné pravidlá:

Vaše údaje budú vymazané ihneď ako už nebudú potrebné na zamýšľané účely alebo ak odvoláte svoj súhlas, alebo vznesiete námietku voči používaniu na základe oprávneného nároku a my nemáme prevažujúce oprávnené dôvody. V niektorých prípadoch môžu platiť dlhšie doby uchovávania údajov, pretože nám to ukladá zákon (napr. podľa daňového alebo obchodného zákona), alebo sú údaje potrebné na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

9. VAŠE PRÁVA A KONTAKT

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR alebo podobného zákona, ktorý sa na vás vzťahuje, vám môže vzniknúť nárok uplatniť si niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv:

1. požadovať (i) informácie o tom, či sú vaše osobné údaje uchovávané a (ii) prístup k a/alebo kópiám vašich uschovávaných osobných údajov, vrátane účelov spracúvania, príslušných kategórií osobných údajov, a príjemcov údajov, ako aj potenciálnych dôb uchovávania údajov;

2. žiadať opravu, odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov, napr. pretože (i) sú neúplné alebo nepresné, (ii) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo (iii) súhlas, na základe ktorého boli spracúvané, bol odvolaný;

3. odmietnuť poskytnúť a – bez dopadu na činnosti spracúvania údajov, ktoré boli vykonané pred takýmto odvolaním – kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov;

4. podniknúť právne kroky v súvislosti s akýmkoľvek potenciálnym porušením vašich práv ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov;

5. požadovať (i) prijatie a opätovné použitie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a (ii) prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi bez obštrukcií z našej strany; pokiaľ je to technicky realizovateľné, máte právo na prenos osobných údajov od nás priamo k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať:

Môže vám vzniknúť nárok na uplatnenie práva namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči tomu, že vaše osobné údaje budú predmetom spracúvania. V takom prípade nám poskytnite informácie o svojej konkrétnej situácii. Po posúdení faktov, ktoré nám predložíte, buď zastavíme spracúvanie vašich osobných údajov alebo vám predložíme naše prevažujúce oprávnené dôvody na pokračovanie so spracúvaním.

 

Vyhradzujeme si právo na priebežnú aktualizáciu a zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov na zohľadnenie akýchkoľvek zmien spôsobom, akým používame vaše osobné údaje alebo meniace sa právne požiadavky. V prípade akýchkoľvek zmien zverejníme zmenené zásady ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho plnenia týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, kontaktujte nás nasledovne:

Príslušná spoločnosť Franke uvedená v tiráži webovej stránky, kliknite sem.

Do pozornosti: Koordinátor ochrany osobných údajov

 

alebo emailom na: DPC-FGB@franke.com

MÁJ 2018