Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Franke KS försäljnings- och leveransvillkor

1. Offert och orderbekräftelse

Säljarens offert är giltigt i 14 dagar, om inte annan period angivits. En offert kan också upphöra om en vara är slutsåld eller om leveransvillkoret ändras från ev. underleverantör.

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i ordern till leveranstillfället, men säljaren förbinder sig i dessa fall åtminstone att varan uppfyller motsvarande funktionalitet och prestanda.

Kunden kan endast åberopa de enskilda angivna avtalsvillkoren. Information som säljaren har gjort muntligen, på Internet, i broschyrer eller liknande är irrelevant för bedömningen av leveransen. En beställning är endast bindande när den har godkänts av Säljaren med en orderbekräftelse via e- post, fax eller brev.

2. Prissättning plats för leverans, leveranstider och leveranspriser

Om inte annat överenskommits skriftligen, gäller priser per beställt datum.

3. Plats för leverans, leveranstider och leveranspriser

Leveransvillkoret är, om inte annat avtalats, till fabrik.  Gods på pall och bänkskivor levereras till trottoaren, medan styckegods och paket levereras till ytterdörren.

Det läggs på en expeditionsavgift på kr 150, -. SEK om leveransen önskas till en privat adress.

Leveranstiderna anges med förbehåll för eventuell mellanförsäljning. Om en underleverantör fördröjer avsevärt ska kunden omedelbart underrättas med information om förväntad ny leveranstid.

Vid betydande försening, har kunden rätt att häva köpet.

Säljaren är inte ansvarig för förlust, antingen direkt eller indirekt - som blir på grund av den försenade eller uteblivna leveransen.

4. Frakt, försäkring, etc ..

Det som anges i anbudspriserna är fritt lager och exklusiva fraktkostnader, frakt, försäkring, förpackning, installation, skatter och statliga avgifter, om inte annat avtalats. Förändringar i valutakurser, tullar, försäkring, frakt och inköpskostnader innebär att säljaren kan justera priserna.

Säljaren kan inte garantera att transportören har möjlighet att ringa upp kunden innan leverans.

Det åligger kunden om kunden accepterar att varorna måste lossas utan undertecknat fraktsedel. Detta kommer att kräva att kunden tidigare har fyllt i och skickat en acceptans.

VID LEVERANS: Kontrollera produkten noga för skador och notera dem på fraktsedeln. Observera att produkten och dess förpackning måste kontrolleras för synliga och dolda skador.

Vid produktskador måste Franke informeras om skadans art och omfattning inom 4 arbetsdagar efter mottagandet. Om produkten är skadad måste den förbli i originalförpackningen på leveransadressen och får inte monteras eller tas i bruk.

Vid reklamation / retur måste varorna märkas enligt instruktioner från Franke.

Vid underlåtenhet att följa ovanstående, så upphävs rätten till skadestånd automatiskt.

5. Returrätt vid felbeställning

Kunden har rätt att returnera felbeställda varor som mottagits mot att säljaren skall återbetala inköpspriset minus 35% i returavdrag . Kundanpassade produkter är inte en del av säljarens normala sortiment och omfattas inte av rätten till retur.

6. Betalning

Säljarens betalningsvillkor är normalt 30 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats.

Om Kunden inte betalar i tid, har säljaren rätt att ta ut ränta från förfallodagen som motsvarar 1,5% per månad och ta betalt för alla fakturerade och levererade produkter oavsett tidigare avtalade kreditvillkor.

Underlåtenhet att betala den fastställda skulden efter förfallodagen kommer också att kunna orsaka att ärendet överlämnas till inkasso, som  i sin tur kan upparbeta indrivningskostnader utöver vad som anges i totalskulden.

7. Reservation

Säljaren behåller äganderätten till såld vara tills hela köpesumman betalats.

Tills äganderätten har övergått till kunden, måste produkterna vara försäkrade av kunden och lagras separat. Kunden får inte utan säljarens medgivande att flytta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt disponera sålda varor tills innehavet har övergått till kunden. Kunden får inte göra ändringar på de levererade varorna.

8. Skador

Säljaren förbinder sig under en period av 24 månader i följd,  efter att leverans skett utan onödigt dröjsmål, att göra byte eller reparation av varan, när det finns brister i leveransen till följd av konstruktion, material eller tillverkning.

Detta ansvar gäller inte de fall där varan inte har installerats och/eller använts utifrån Säljaren regler, felaktig eller vid olämplig användning, ändringar eller tekniska ändringar som gjorts utan säljarens skriftliga medgivande eller exceptionella klimat effekter.

Kostnader för montering och demontering omfattas inte. Om Kunden vill klaga på eventuella defekter, ska ett skriftligt klagomål göras utan onödigt dröjsmål efter det att felet är uppkommit, men senast 4 arbetsdagar efter leverans.

Efter säljaren har mottagit klagomål om brister som anses omfattas av denna bestämmelse, ska säljaren så snart som möjligt hitta en lösning. Kunden kommer att inom en vecka efter Säljarens mottagande av klagomålet få en bekräftelse och detaljer om när felet är avhjälpt.

Kunden kan även utföra korrigerande åtgärder på plats. Säljarens skyldighet till åtgärd enligt denna bestämmelse uppfylls genom att skicka in en ny eller reparerad del.

Om säljaren skickar delar eller om delar returneras i syfte att ersätta eller reparera, ska kunden, om inte annat avtalats, bära kostnaden och risken för transport.

Defekta delar som byts ut i enlighet med ovanstående skall göras till säljarens förfogande.

Säljaren ska åtgärda brister i delar av de varor som har ersatts eller reparerats, samma villkor och under samma förutsättningar som för den ursprungliga leveransen. Säljarens skyldighet att åtgärda fel gäller inte för någon del av leveransen efter 24 månader efter leverans till kunden.

9. Ansvarsbegränsning

Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats av fel eller försummelse av Säljarens leverantörer eller på annat sätt på grund av leverantörsrelationer. I den utsträckning som säljaren har ett legitimt anspråk mot en leverantör som bär Säljaren krav på kunden, är kunden skyldig att föra sin talan direkt mot leverantören.

Säljaren kan inte krävas en total ersättning som överstiger Kundens totala betalning för objektet.

Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust, följdskada, avbrott i verksamheten, förlust av data och kostnaderna för dess restaurering och utebliven vinst, på grund av enkel eller grov oaktsamhet. I den mån Säljaren ådrar sig ansvar gentemot tredje part, är Kunden skyldig att ersätta säljaren i den mån sådant ansvar överskrider ovan fastställda gränser.

10. Klagomål / inkurans

Kunden har vid mottagandet av varor en undersökningsskyldighet och måste reklamera inom 4 arbetsdagar om brister upptäcks, annars förlorar kunden sina rättigheter. Är det ett dolt fel måste reklamation ske inom två år.

11. Ansvarsfrihet - force majeure

Följande omständigheter skall undantas, om de inträffar efter att avtalet ingåtts men förhindrar dess uppfyllelse:

Arbetskonflikter, strejk, lockout och varje annan omständighet som är utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, oförutsedda militära inkallelser, sabotage, beslagtagning, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, saknad av transportmedel, allmän varubrist, begränsningar på bränsle, epidemier och defekta leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser som orsakats av någon av de punkter som nämns i denna klausul.

Den part som vill åberopa någon av de nämnda omständigheterna måste utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om uppkomsten och uppsägning.

Båda parter har rätt, genom skriftligt meddelande till den andra, säga upp avtalet om prestationsnivån inom rimlig tid blir omöjlig att uppfylla på grund av någon av ovanstående omständigheter.

12. Tvistlösning

I en tvist kan parterna göra upp i godo

Om ingen överenskommelse kan nås, tillämpas svensk lag.