Skip to main content

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

FRANKE Holding AG och dess närstående företag (tillsammans kallade ”FRANKE”, ”företaget”, ”vi” eller ”oss”) är fast beslutna att skydda din integritet. FRANKE uppskattar ditt intresse för våra produkter och dina besök på vår webbplats. Vi tar din integritet på största allvar och vi vill att du känner dig trygg på vår webbplats. Vi behandlar de personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats enligt lag. I den här policyn (”integritetspolicyn”) vill vi informera dig om vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) eller annan tillämplig lag är respektive Franke-företag enligt webbplatsens impressum.

2. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Det omfattar information som ditt förnamn och efternamn, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer eller din födelsedag. Personuppgifter kan förekomma i alla format (t.ex. papper. elektroniskt, video, ljudinspelning). FRANKE är fast beslutna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla personuppgifter som vi bearbetar bearbetas på ett rättvist och lagligt sätt. Alla medarbetare, personuppgiftsbiträden och externa tjänsteleverantörer (tredje part) som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att respektera deras konfidentialitet och följa den här integritetspolicyn. Vi samlar endast in personuppgifter när du skickar in dem till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller mejlar oss, när du beställer produkter eller tjänster, i samband med frågor eller förfrågningar om produkter du har beställt eller likande situationer när du har valt att ge oss informationen.

Databasen och dess innehåll förblir hos FRANKE eller hos personuppgiftsbiträdena och på webbhotell som vi har anlitat och som ansvarar inför oss.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för hur personuppgifter som du lämnar ut till oss behandlas. En del av dessa uppgifter kan komma att lagras eller behandlas på datorer i andra jurisdiktioner, såsom USA, vars dataskyddslagar kan skilja sig från den jurisdiktion där du bor. I sådana fall ser vi till att det finns lämpliga skyddsmekanismer på plats för att kräva att personuppgiftsbiträdena i sådana länder tillhandahåller ett skydd av dina personuppgifter som motsvarar skyddet i det land där du bor.

3. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – RÄTTSLIG GRUND

Du kan använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. Du måste inte lämna personuppgifter för att använda vår webbplats, utom i de fall då det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst eller för kommunikation på webbplatsen på din begäran. Nedanstående förklarar hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter på vår webbplats:

a) Uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats kan vi behandla uppgifter för att du ska kunna kommunicera med vår webbplats eller av säkerhetsskäl, till exempel för att förhindra obehörig åtkomst, felsökning eller testning. Uppgifterna vi samlar in kan vara namnet på din internetoperatör, en webbplats du använde för att komma till vår webbplats, datum och tid för ditt besök, vilka webbplatser du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Behandlingen kan vara nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna eller grundas på vårt berättigade intresse att hantera kommunikationen. Vi tar för givet att detta även ligger i ditt intresse eftersom webbplatsen inte kan visas utan denna kommunikation. Du kan när som helst göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte i framtiden utan att ge skäl till det. Men vi vill påpeka att vi kan komma att fortsätta att behandla dina uppgifter även i framtiden även efter att du har inkommit med en invändning eftersom det inte är möjligt att stoppa behandling som krävs av tekniska skäl för enskilda användare av webbplatsen eller i allmänhet. Det finns alltså tvingande skäl till att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Besök inte vår webbplats om du vill undvika att behandlar dina uppgifter enligt ovan. Dessa uppgifter raderas när du lämnar webbplatsen, om inte en incident kräver att de lagras för utredning av dokumenteringsskäl.

b) Uppgifter för att skapa kundkonton

Om du skapar ett kundkonto på vår webbplats kommer de personuppgifter som du tillhandahåller (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon, titel och åtkomstuppgifter) att lagras och behandlar i FRANKES kunddatabas. De här uppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal. Du kan när som helst deaktivera ditt kundkonto och/eller invända mot att vi fortsätter lagra och använda dina personuppgifter i detta syfte i framtiden utan att ge skäl till det genom att kontakta oss på kontaktadressen nedan. Om du kommer med en invändning raderar vi omedelbart dina personuppgifter. Om du deaktiverar kundkontot kommer vi även att radera ditt kundkonto.

c) Kontakt via kontaktformulär eller e-post

Om du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post) kommer FRANKE att lagra och behandla de personuppgifter du ger oss i kontaktformuläret. Du kan se i kontaktformuläret vilka uppgifter vi samlar in från det. Dessa uppgifter lagras och används endast för att besvara din begäran och/eller upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Vi behandlar uppgifterna för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal eller om det ligger i vårt berättigade intresse utan att detta intresse ligger i konflikt med dina intressen i detta avseende, eftersom behandlingen av din begäran är ett gemensamt intresse.

När vi har behandlat din begäran sparar endast vi korrespondensen enligt lagstadgade arkiveringsperioder eller preskriberingstider eller ytterligare lagring krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

d) Registreringsuppgifter för nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer FRANKE att spara och behandla dina personuppgifter (t.ex. namn, adress och e-postadress) för marknadsföring, annonsering eller PR. Vi behandlar dessa uppgifter med ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet. I detta fall kommer vi att regelbundet skicka dig information i marknadsföringssyfte om tjänster och produkter i samband med FRANKES produkter, tjänster eller evenemang. Du kan när som helst välja bort nyhetsbrevet i framtiden utan att ge skäl till det genom att kontakta kontaktadressen nedan eller genom att avsluta prenumerationen via detta alternativ i nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen raderas din e-postadress omedelbart från distributionslistan för vårt nyhetsbrev, med undantag för en kopia i vår opt-out-databas som vi har ett berättigat intresse att behålla så att vi kan se till att du inte längre får nyhetsbrevet.

e) Utlämnande

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att verkställa eller tillämpa den här integritetspolicyn och andra avtal eller skydda FRANKES, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Det omfattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken eller med en elektronisk betalningslösning som erbjuds av en bank i vår onlinebutik för att behandla betalningen av beställda produkter. Vi kan även tillhandahålla personuppgifter till myndigheter, tillsynsorgan och rättsligt organ enligt lag eller bestämmelse. Denna typ av uppgiftsutlämnande kan krävas för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller grundas på vårt eller en tredje parts berättigande intresse. I det senare fallet har du rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter, men vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vi har tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om detta krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

4. ANVÄNDNING AV COOKIES

4.1. ALLMÄN

4.2. ANVÄNDARUNDERSÖKNINGAR

Det är frivilligt att delta i de användarundersökningar som vi ibland genomför på vår webbplats. Vi använder funktionscookies för att genomföra användarundersökningarna. Användarundersökningarna registrerar samma tekniska uppgifter som ett vanligt besök på webbplatsen (se ovan). Dina svar kopplas inte till personuppgifter såsom IP-adress. 

5. TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi har tjänster och/eller innehåll från tredje parter på vår webbplats. När du ser tjänster eller innehåll från tredje part överför vi av tekniska skäl kommunikationsuppgifter mellan dig och den tredje parten. FRANKE har inte kontroll över den tredje partens webbplatser eller rutiner för integritetsskydd. Den tredje partens rutiner för integritetsskydd kan skilja sig från FRANKES, så vi kan inte stödja eller göra utfästelser om webbplatser som tillhör tredje parter. Kontrollera deras policyer innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser.

Den som tillhandahåller tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina uppgifter av andra anledningar. Så vitt vi vet har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från tredje part som vi vet behandlar uppgifter i egna syften så att vi antingen blockerar kommunikation i andra syften än att visa tjänster eller innehåll på vår webbplats eller att kommunikationen endast sker om du aktivt har valt att använda den aktuella tjänsten. Eftersom vi inte har kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter, så kan vi inte tillhandahålla bindande information om omfattningen av och syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

a) Länkar till webbplatser:

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör våra partnernätverk, återförsäljare, dotterbolag eller andra tredje parter. Du lämnar automatiskt FRANKES webbplats när du klickar på dem. FRANKE har inte kontroll över den tredje partens webbplatser eller rutiner för integritetsskydd. Den tredje partens rutiner för integritetsskydd kan skilja sig från FRANKES, så vi kan inte stödja eller göra utfästelser om webbplatser som tillhör tredje parter. Kontrollera deras policyer innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser.

b) Sociala plugin-program:

FRANKE använder så kallade sociala plugin-program (’”knappar”) från sociala nätverk såsom Facebook, Google+, LinkedIn och Twitter. Dessa knappar är inaktiverade som standard, vilket innebär att de inte skickar uppgifter till det aktuella sociala nätverket om du inte själv väljer att göra det. Du måste aktivera knapparna genom att klicka på dem innan du kan använda dem. Knapparna är sedan aktiva tills du inaktiverar dem igen eller raderar dina cookies (se avsnittet om cookies).

När du har aktiverat knapparna skapas en direktlänk till det sociala nätverkets server. Knappens innehåll skickas från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och infogas därmed på webbplatsen. När du har aktiverat knappen kan det sociala nätverket hämta uppgifter oberoende av om du gör något med knappen eller inte. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan nätverket koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte koppla ett besök till en annan webbplats som tillhör FRANKE om du inte aktiverar den aktuella knappen på den sidan också.

Om du använder ett socialt nätverk och inte vill kombinera uppgifter som samlats in från ditt besök på webbplatsen med dina användaruppgifter måste du logga ut från det sociala nätverket innan du aktiverar knapparna.

Vi kan inte påverka omfattningen av de uppgifter som de sociala nätverken samlar in via sina knappar. De sociala nätverkens policyer för uppgiftsanvändning innehåller information om syftet med och omfattningen av de uppgifter de samlar in, hur dessa uppgifter bearbetas och används, vilka rättigheter du har och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet.

Du hittar mer information om omfattningen av och syftet med denna insamling och behandling av personuppgifter i integritetsmeddelandena från respektive företag vars tjänster och/eller innehåll vi har med och som ansvarar för att skydda dina personuppgifter i detta sammanhang.

6. EXTERNA PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN (TREDJE PART)

Vi överlämnar inte personuppgifter till tredje parter om detta inte krävs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser eller om du har gett ditt samtycke. FRANKE kan dock ha avtal med andra företag eller fysiska personer (”Personuppgiftsbiträden”) om att utföra vissa uppgifter för vår räkning. När vi gör det kan det vara nödvändig att ge personuppgiftsbiträdena tillgång till personuppgifter. Våra personuppgiftsbiträden är skyldiga att respektera personuppgifternas konfidentialitet och får inte använda denna information i något annat syfte än det som definieras av FRANKE. Exempel på uppgifter som utförs av personuppgiftsbiträden omfattar affärspartners eller underleverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster, betalningstjänster och leveransjänster, bedrägeriskydd eller reducering av kreditrisker, analystjänster, sökinformationstjänster eller behandling inom gruppen. De har endast tillgång till de personuppgifter som behövs för att utföra den aktuella aktiviteten. Särskilt gäller att det är förbjudet för dessa personuppgiftsbiträden att behandla eller använda dina personuppgifter för andra syften.

Vi vidtar lämpliga åtgärder, genom avtal eller på andra sätt, för att tillhandahålla ett adekvat skydd av de personuppgifter som vi lämnar till våra personuppgiftsbiträden och för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden har adekvata juridiska, organisatoriska och tekniska rutiner för att skydda personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

7. SÄKERHET

FRANKE är en global organisation med gränsöverskridande juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system. Därför är våra rutiner för integritetsskydd utformade för att skydda personuppgifter över hela världen. FRANKE har som policy att endast ge åtkomst till personuppgifter till auktoriserade medarbetare, agenter, underleverantörer, enheter och personuppgiftsbiträden som FRANKE har fastställt har ett berättigat behov av att känna till eller ha tillgång till informationen för att kunna utföra sitt arbete. FRANKE vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter som du har lämnat och som vi har hand om mot ändring, förlust, förstörelse och åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i takt med teknikens utveckling.

Om vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av webbplatsen ansvarar du för att hålla lösenordet hemligt. Vi ber dig att inte dela det med någon.

8. LAGRING AV UPPGIFTER

Om vi inte har angett specifika lagringsperioder ovan gäller dessa allmänna regler:

Dina uppgifter raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det avsedda syftet eller om du tar tillbaka ditt samtycke eller invänder mot användningen utifrån berättigat intresse och vi inte har tyngre vägande berättigade skäl. I vissa fall kan längre lagringsperioder gälla eftersom de krävs enligt lag (t.ex. enligt skattelagar och handelslagar) eller om uppgifterna behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

9. DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKT

Enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen eller likande lagstiftning som du omfattas av kan du ha rätt att utöva en del av eller alla nedanstående rättigheter:

1. Begära (i) information om vi lagrar dina personuppgifter och (ii) få tillgång till de personuppgifter och/eller kopior av de personuppgifter vi lagrar om dig, inklusive syften med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och vilka som tar emot uppgifterna samt potentiella lagringsperioder.

2. Begära rättelse, borttagning eller begränsning av dina personuppgifter, till exempel eftersom (i) de är ofullständiga eller felaktiga, (ii) de inte längre behövs för det syfte de samlades in för eller (iii) du har tagit tillbaka samtycket som behandlingen grundas på.

3. När som helst vägra att tillhandahålla och – utan påverkan på uppgiftsbehandling som skett innan du tog tillbaka ditt samtycke – ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

4. Vidta rättsliga åtgärder om eventuella incidenter som rör dina rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter samt för att inge klagomål om eventuella personuppgiftsincidenter hos behörig myndighet.

5. Begära (i) att få och använda personuppgifter som rör dig och som du har gett till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och (ii) att översända dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi förhindrar detta. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få dina personuppgifter översända direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända:

Du kan ha rätt att utöva din rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av skäl som gäller din specifika situation. I sådana fall behöver vi information om din specifika situation. När vi har bedömt alla fakta vi har fått från dig kommer vi antingen att sluta behandla dina personuppgifter eller ge dig våra tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra den här integritetspolicyn så att den återspeglar eventuella ändringar i hur vi använder dina personuppgifter eller lagändringar. Vi kommer i så fall att publicera den ändrade integritetspolicyn på vår webbplats.

Om du har frågor eller klagomål rörande hur vi följer den här integritetspolicyn eller om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, ber vi dig att kontakta oss:

Via det Franke-företag som anges på webbplatsens impressum, klicka här.

Attn: Data Protection Coordinator

eller via e-post till: DPC-FSU@franke.com

Maj 2018