Sprawy prawne

Firma Franke stworzyła niniejszą witrynę internetową („witryna”) z myślą o zapewnieniu Państwu źródła wiedzy, informacji, możliwości komunikacji i rozrywki. Mogą Państwo przeglądać naszą witrynę według własnego uznania i potrzeb. Jednakże pobieranie zamieszczonych na niej materiałów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy będą one przeznaczone do niekomercyjnego użytku własnego, przy zachowaniu wszystkich praw autorskich oraz innych postanowień dotyczących prawa własności zawartych w takich materiałach. Obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji, modyfikacji, transmisji, wtórnego wykorzystania, streszczania i przekazywania, oraz wykorzystywania treści witryny, w tym tekstów, obrazów, materiałów audio i video, do celów publicznych bądź komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Franke.

Dostęp do witryny i korzystanie z niej możliwe jest przy spełnieniu poniższych warunków („Warunki”) oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Odwiedzając i przeglądając witrynę, zobowiązują się Państwo bezwzględnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń do przestrzegania niniejszych Warunków.

Warunki

1. Treść witryny podlega w całości ochronie prawami autorskimi i/lub prawami do znaku towarowego (chyba że podano lub zaznaczono inaczej) i nie może być wykorzystywana w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody firmy Franke w formie pisemnej. Ponadto, Franke nie gwarantuje ani nie zapewnia, że przeglądanie przez Państwa materiałów zamieszczonych na witrynie nie naruszy żadnych praw osób trzecich, niebędących własnością ani podmiotami stowarzyszonymi firmy Franke.

2. Firma Franke dołoży wszelkich zasadnych starań, aby informacje udostępniane na witrynie były dokładne i aktualne. Jednakże, firma Franke nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności treści zawartych na witrynie, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów bądź luk w materiałach zamieszczonych na witrynie.

3. Przeglądają Państwo naszą witrynę na własną odpowiedzialność. Ani firma Franke ani żaden inny podmiot zaangażowany w proces tworzenia, produkcji lub dostarczenia witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub następcze bądź straty moralne powstałe wskutek odwiedzenia bądź użytkowania przez Państwa naszej witryny. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, WSZELKIE TREŚCI ZAMIESZCZONE NA WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWU W AKTUALNEJ POSTACI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM RÓWNIEŻ M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA. Franke nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód bądź wirusów, jakie mogą pojawić się na Państwa sprzęcie komputerowym lub innych składnikach majątku w związku z odwiedzeniem, użytkowaniem lub przeglądaniem witryny bądź pobieraniem jakichkolwiek materiałów, w tym m.in. danych, tekstów, obrazów, materiałów video lub audio ze witryny.

4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane na witrynę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym m.in. dane, pytania, komentarze, sugestie itp., będą traktowane jak informacje jawne i niezastrzeżone. Wszelkie treści przekazane lub przesłane przez Państwa mogą zostać wykorzystane przez firmę Franke lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, tj. mogą być przedmiotem m.in. powielenia, ujawnienia, transmisji, publikacji, emisji i przesyłu. Ponadto, firma Franke może wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how bądź techniki zawarte w jakichkolwiek wiadomościach przesłanych przez Państwa na witrynę w dowolnym celu, w tym m.in. dla potrzeb opracowania, wytworzenia oraz marketingu produktów przy użyciu takich informacji.

5. Wszelkie znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) umieszczone na witrynie, stanowią zarejestrowane i/lub niezarejestrowane Znaki towarowe firmy Franke i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Żadna z informacji zamieszczonych na niniejszej witrynie nie będzie interpretowana jako udzielenie, przez domniemanie, wskutek przeszkody prawnej bądź w inny sposób, licencji bądź prawa do użytkowania któregokolwiek ze Znaków towarowych umieszczonych na witrynie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Franke. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Znaków towarowych ani jakichkolwiek innych treści zawartych na witrynie, z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszych Warunkach. Niniejszym informujemy, że w razie naruszenia przedmiotowych postanowień przez Państwa lub jakąkolwiek osobę trzecią, firma Franke podejmie zdecydowane kroki w celu obrony swoich praw własności intelektualnej w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zastrzegając sobie jednocześnie niniejszym wszelkie odnośne prawa.

6. Zaznaczamy również, że firma Franke nie zweryfikowała wszystkich stron połączonych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w odnośnikach bądź na innych stronach połączonych z witryną. Łącząc się z jakąkolwiek inną zewnętrzną witryną internetową poprzez odnośnik bądź z innymi witrynami, ponoszą Państwo odpowiedzialność we własnym zakresie.

7. Franke może w każdej chwili dokonać zmiany bądź aktualizacji niniejszych Warunków. Niniejszym informujemy, że wszelkie takie zmiany mają moc wiążącą wobec Państwa. Z tego względu zalecane są okresowe wizyty na naszej witrynie w celu sprawdzenia aktualnej wersji obowiązujących Państwa Warunków.