PRYWATNOŚĆ – Artykuł 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO)

Wypełniając zobowiązania wynikające z unijnego Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony danych, pragniemy poinformować, że spółka FRANKE Sp. z o.o.., utworzona zgodnie z prawem polskim, NIP: 522 010 12 66, adres siedziby: ul. Franke 1, 05-090 Sękocin Nowy – Polska („Franke”), jako właściciel i kontroler danych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe udostępnione podczas wypełniania niniejszego dokumentu lub zebrane w ramach relacji z naszą spółką w następujących celach: a) świadczenia wymaganych przez Państwa usług technicznych i profesjonalnych, b) wypełniania zobowiązań przedumownych, umownych, ubezpieczeniowych, księgowych, administracyjnych i prawnych oraz c) realizacji działań promocyjnych i marketingowych (na podstawie udzielonej przez Państwa wcześniej zgody) podejmowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zewnętrznych.

Przetwarzanie danych prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami prywatności i z uwzględnieniem norm zapewniających prawidłowość, zgodność z prawem i przejrzystość, jak również w sposób gwarantujący odpowiedniość, kompletność i właściwy zakres. Przetwarzanie danych prowadzone będzie w sposób niezautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, zarówno przy użyciu dokumentacji papierowej, jak i z pomocą narzędzi elektronicznych, informatycznych i telematycznych przy zachowaniu zgodności ze zobowiązaniami do zapewniania bezpieczeństwa i poufności wynikającymi z art. 32 unijnego Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych. Przetwarzanie danych jest: obowiązkowe i nie wymaga Państwa zgody, ponieważ jest wymagane w celu wypełniania zobowiązań nałożonych przez ustawy, rozporządzenia lub unijne przepisy dotyczące danych, i/lub niezbędne i nie wymaga Państwa zgody, ponieważ dotyczy danych osobowych, które mają zasadniczy charakter w kontekście prawidłowego ustanowienia relacji komercyjnej i/lub umownej, zarządzania nią i jej kontynuowania, i/lub opcjonalne i wymaga Państwa wyraźnej zgody w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zbieranych do celów marketingowych lub pośrednio i/lub bezpośrednio dotyczących zobowiązań umownych, przedumownych, z mocy prawa. Potencjalna, nawet uzasadniona, odmowa udostępnienia całości lub części wymienionych powyżej danych mogłaby zagrozić normalnej relacji z naszą spółką – w szczególności dotyczy to danych osobowych określonych jako obowiązkowe i niezbędne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić nam realizację normalnych działań biznesowych i dostarczenie wymaganych produktów / świadczenie wymaganych usług.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane i/lub podwykonawców przetwarzania danych wyznaczonych przez Franke. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, policji lub innym jednostkom publicznym i prywatnym wyłącznie w celu wypełniania zobowiązań nałożonych przez prawo, rozporządzenia lub przepisy wspólnotowe. Dane osobowe mogą być również ujawniane – wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej – do celów statystycznych. Dane podlegające przetwarzaniu mogą być przetwarzane między innymi przez podmioty w krajach należących do Unii Europejskiej i/lub znajdujących się poza nią, mogą być także przekazywane takim podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych wydanej przez Komisję Europejską, odpowiedniej gwarancji zachowania prywatności lub upoważnienia organu ds. ochrony prywatności. Dane będą przechowywane do celów administracyjnych i księgowych przez okres nieprzekraczający dziesięciu (10) lat od momentu zebrania, zaś do celów marketingowych – przez okres nieprzekraczający dwudziestu czterech (24) miesięcy od momentu zebrania. W każdym przypadku zawsze mogą Państwo zwrócić się do kontrolera danych o kopię swoich danych osobowych, informację o lokalizacji, w której Państwa dane osobowe są przetwarzane, jak również o aktualny wykaz danych identyfikacyjnych wszystkich podmiotów przetwarzających dane upoważnionych do przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę bez żadnej opłaty i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (UE) 2016/679 mają Państwo także prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te można wykonać poprzez przesłanie pisemnej informacji na następujący adres e-mail: ks-kontakt.PL@franke.com. Pełna wersja polityki prywatności dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.franke.com.

Ta strona chce odtwarzać dźwięk