PATAKARAN NG PAGKAPRIBADO AT COOKIE

Ang FRANKE Holding AG at ang mga kumpanyang kaanib nito (kasama dito na tinutukoy bilang “FRANKE”, ang “Kumpanya”, “kami”, “namin”, o “amin”) ay matatag na nangangako na pangangalagaan ang iyong pagkapribado. Pinapahalagahan ng FRANKE ang iyong interes sa mga protdukto nito at sa iyong pagbisita sa website na ito. Mahalaga sa amin ang iyong pagkapribado at gusto namin na kumportable ang iyong pakiramdam sa pagbisita sa aming website. Ang personal na datos na nakokolekta sa panahon ng mga pagbisita sa aming mga website ay pinoproseso namin ayon sa mga legal na probisyon. Sa pamamagitan ng patakaran ng pagkapribado na ito (“Patakaran ng Pagkapribado”), gusto naming ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga hakbang na pangseguridad.

1. CONTROLLER

Ang controller sa loob ng ibig sabihin ng General Data Protection Regulation (“GDPR”) o anumang iba pang naaangkop na batas ay ang kanya-kanyang inilalathala ng kumpanya ng Franke sa marka ng website.

2. PERSONAL NA DATOS

Ang personal na datos ay anumang impormasyon na nauugnay sa kinilala o nakikilalang likas na tao; ang nakikilala ay sinumang likas na tao na maaaring kilalanin nang direkta o hindi direkta, nang partikular sa pamamagitan ng pag-uugnay sa isang nakapagpapakilala tulad ng pangalan, numero ng pagkakakilanlan, datos ng lokasyon, online na nakapagpapakilala o isa o higit pa sa mga espesyal na tampok na ipinapahiwatig ang pisikal, pisiyolohiko, henetiko, psikolohiko, ekonomiko, pang-kultura o pagkakakilanlan sa lipunan ng likas na tao na iyon. Kasama dito ang impormasyon tulad ng iyong pangalan at apelyido, ang iyong address at e-mail address, ang numero ng iyong telepono o ang iyong kaarawan. Ang Personal na Datos ay maaaring maging sa anumang anyo (hal., papel, elektroniko, video, audio). Nangangako ang FRANKE na gagawa ng mga kinakailangang hakbang para matiyak na ang lahat ng Personal na Datos na pinoproseso namin ay napoproseso nang parehas at naaayon sa batas. Ang lahat ng aming empleyado, data processor at mga service provider ng ikatlong partido na mayroong access sa personal na datos ay inoobliga na galangin ang pagkakumpidensyal ng personal na datos at tumalima sa Patakaran ng Pagkapribado na ito. Kumokolekta lamang kami ng personal na datos kapag isinumite mo ito sa amin, sa pamamagitan ng pagpaparehistro, pagkumpleto sa mga form o mga e-mail, bilang bahagi ng isang kautusan para sa mga produkto o serbisyo, mga pagtatanong o kahilingan tungkol sa mga produktong ino-order at mga katulad na sitwasyon kung saan ay pinili mong ibigay ang impormasyon sa amin.

Ang database at mga nilalaman nito ay nananatili sa FRANKE o nananatili sa mga data processor at server na tumatayo sa ngalan mo at responsable sa amin.

Pananatilihin namin ang pagkontrol at responsibilidad para sa paggamit ng anumang personal na datos na iyong ibubunyag sa amin. Ang ilan sa datos na ito ay maaaring maiimbak o maiproseso sa mga computer na matatagpuan sa ibang nasasakupan, tulad ng Estados Unidos, kung saan ang mga batas sa pangangalaga ng datos ay maaaring magkaiba sa nasasakupan kung saan ka naninirahan. Sa mga naturang kaso, titiyakin namin na nakahanda ang mga naaangkop na pangngalaga para utusan ang data processor sa bansa na iyon na magpanatili ng mga pangangalaga sa datos na katumbas sa mga lumalapat sa bansa kung saan ka naninirahan.

3. PAGKOLEKTA AT PAGPOPROSESO NG PERSONAL NA DATOS – LEGAL NA BATAYAN

Maaari mong gamitin ang aming website nang hindi ibinubunyag ang iyong personal na datos. Hindi mo kailangang magbigay ng personal na impormasyon bilang isang kundisyon sa paggamit ng aming website, maliban lang kung maaaring kailangan para pagkalooban ka ng produkto o serbisyo o makipag-ugnayan sa aming website sa iyong kahilingan. Ipinapaliwanag ng sumusunod kung paano namin kolektahin, iproseso at gamitin ang iyong personal na datos sa aming website.

a)    Datos kapag binibisita ang aming website

Kapag ginamit mo ang aming website, maaaring iproseso ang datos upang magawa mong makipag-ugnayan sa aming website o para sa mga layuning pangseguridad, tulad ng paghadlang sa hindi wastong pag-access, pag-trouble shoot o pagsubok. Ang datos na aming kinokolekta ay maaaring kasama ang pangalan ng iyong internet service provider, ang website na ginagamit mo para mai-link sa aming website, ang petsa at oras ng iyong pagbisita, ang mga website na iyong bibisitahin sa aming website at ang iyong IP-address. Ang prosesong ito ay kinakailangan sa pagbibigay ng aming serbisyo o ibinabatay sa aming lehitimong interes sa pangangasiwa ng ugnayan. Ipinapalagay namin na ito ay sa iyo ring interes, dahil hindi maidi-display ang website nang wala ang ugnayan na ito. Maaari kang tumutol sa pagpoproseso ng iyong datos para sa layuning ito sa anumang oras nang hindi nagbibigay ng mga dahilan na may epekto sa hinaharap. Gayon pa man, gusto naming ipunto na ang pagpoproseso ng iyong personal na datos ay maaaring maproseso kahit na pagkatapos na maidulog ang pagtutol sa website, dahil hindi posibleng pigilan ang pagpoproseso na kailangan para sa mga teknikal na dahilan para sa mga indibidwal na gumagamit ng website o sa pangkalahatan. Kung kaya, may mga makabagbag-damdaming dahilan sa pagpoproseso kung saan ay nagiging mas mahalaga ang iyong mga interes, karapatan at mga kalayaan. Kung nanaisin mong maiwasan ang pagpoprosesong inilarawan sa itaas, pigilin lang ang pagbisita sa aming website. Ang naturang datos ay tinatanggal pagkatapos ng sesyon, maliban lang kung kinakailangan ng insidente ng seguridad ng mas mahabang pag-iimbak para sa mga layunin ng imbestigasyon ng dokumentasyon.

b)    Datos sa pag-set up ng customer account

Kung magse-set up ka ng customer account sa aming website, ang personal na datos na iyong ibibigay (hal. pangalan, address, e-mail address, telepono, titulo at datos sa pag-access) ay maiimbak at maipoproseso sa database ng customer ng FRANKE. Pinoproseso ang datos na ito upang magpatupad ng kontrata o mga hakbang na pauna-hinggil sa kontrata. Maaari mong i-deactivate ang iyong customer account sa anumang oras at/o tumutol sa ibayong pag-iimbak at paggamit ng iyong personal na datos para sa layuning ito nang hindi nagbibigay ng mga dahilan na may epekto sa hinaharap sa pamamagitan ng pagkontak sa address sa pagkontak na ibinigay sa ibaba. Sa pangyayari ng isang pagtutol, kaagad naming tatanggalin ang iyong personal na datos. Sa pangyayari ng pag-deactivate ng customer account tatanggalin rin namin ang iyong customer account.

c)    Ang iyong kontak sa pamamagitan ng form ng kontak o e-mail

Kung kokontakin mo kami (hal. sa pamamagitan ng form ng kontak o e-mail), ang iyong personal na datos na iyong ibibigay sa amin sa form ng kontak ay ii-imbak at ipoproseso ng FRANKE. Kung saan ang datos ay kinokolekta sa kaso ng isang form ng kontak ay maaaring makita mula sa kanya-kanyang form ng kontak. Ang mga datos na ito ay iniimbak at ginagamit nang eksklusibo sa pagsagot ng iyong kahilingan at/o para sa pagtataguyod ng kontak at ng kaugnay na teknikal na pangangasiwa. Ang pagpoproseso ng datos na ito ay nagaganap para sa katuparan ng isang kontak o ng mga hakbang ng pauna-hinggil sa kontrata o ang pagpoproseso ay nasa amin ding lehitimong interes, nang walang mga hindi tugmang interes na nagiging mas mahalaga sa iyong mga interest sa kaparaanang ito, dahil ang pagpoproseso ng mga kahilingang ito ay nasa aming mutual na interes.

Pagkatapos matapos ang pagpoproseso ng kahilingan, itatago lang namin ang sulat hanggang sa naaayon sa batas, legal na pagpapanatili ng haba ng panahon o umiiral ang limitasyon ng kautusan o kinakailangan nang ibayong pag-iimbak para magpahayag, gamitin o magtanggol ng mga legal na paghingi.

d)    Datos sa pag-sign-up ng pagpaparehistro ng newsletter

Kung magpaparehistro ka para sa serbisyo ng aming newsletter, ang iyong personal na datos (hal. pangalan, address at e-mail address) ay maiimbak at maipoproseso ng FRANKE para sa mga layunin ng pagmemerkado, advertising o pagpo-promote. Ibinabatay ang pagpoproseso ng datos na ito sa iyong pahintulot o isinasagawa para sa pagpapatupad ng kontrata. Sa kasong ito, regular kaming magpapadala sa iyo ng promosyonal na impormasyon tungkol sa mga serbisyo at produktong nauugnay sa mga produkto, serbisyo, mga inaalok o pangyayari ng FRANKE. Maaaring hindi ka sumali sa pagtanggap ng naturang mga newsletter sa anumang oras nang hindi nagbibigay ng mga dahilan para sa hinaharap sa pamamagitan ng pagkontak sa address ng pagkontak sa ibaba o sa pamamagitan ng pag-a-unsubscribe sa opsyon ng pag-unsubscribe na ibinibigay sa newsletter. Sa sandaling makapag-unsubscribe ka, kaagad tatanggalin ang iyong e-mail address sa listahan ng aming pamamahagi ng newsletter, na may eksepsyon sa isang kopya sa aming database ng hindi pagsali kung saan magpapalagay kami ng lehitimong interes na panghawakan para matiyak namin na hindi ka na mapagsisilbihan ng mga newsletter.

e)    Pagbubunyag

Maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido upang ipatupad o gamitin ang Patakaran ng Pagkapribado na ito at iba pang kasunduan o para pangalagaan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng FRANKE ng aming mga customer, o iba pa. Hindi kasama dito ang palitan ng impormasyon sa ibang kumpanya at organisasyon para sa mga layunin ng pangangalaga sa pandaraya ay pagbabawas ng panganib sa kredito o sa isang landas ng pagbabayad na hinahandog ng isang institute sa pagbabangko sa aming online-shop, para iproseso ang mga pagbabayad para sa mga na-order na produkto. Maaari rin kaming magbigay ng personal na datos sa mga ahensya at namamahala ng gobyerno at legal na may kapangyarihan bilang inuutos ng batas o regulasyon. Ang uri ng pagbubunyag na ito ay maaaring kailangan para sa pagtalima sa isang legal na obligasyon, o kinakailangan para sa pagganap ng isang gawain na isinasagawa sa pampublikong interes o maaaring maibatay sa lehitimong interes namin o ng ikatlong partido. Sa kaso sa huli may karapatan ka na tumutol sa naturang paggamit, gayunman, pagkatapos ay maaari pa rin naming iproseso ang datos kung maipamamalas namin ang mga makabagbag-damdaming lehitimong dahilan na nakapagpapawalang-halaga sa iyong mga interest, karapatan at mga kalayaan; o sakaling kailangan ang ito para sa pagtataguyod, paggamit ng depensa ng mga legal na paghingi.

4. PAGGAMIT NG COOKIES

4.1. PANGKALAPATAN

4.2. MGA SURVEY SA GUMAGAMIT

Ang pakikilahok sa mga survey sa gumagamit na isinasagawa paminsan-minsan sa aming website ay boluntaryo. Gumagamit kami ng gumaganang cookies para isakatuparan ang mga survey sa gumagamit. Ang inirerekord na teknikal na impormasyon ng survey sa gumagamit ay ang parehong impormasyon na inirerekord kapag binibisita ng mga gumagamit ang website (tingnan sa itaas). Ang iyong mga tugon na isinusumite sa panahon ng survey sa gumagamit ay hindi i-uugnay sa iyong personal na datos tulad ng iyong IP-address. 

5. MGA SERBISYO NG IKATLONG PARTIDO O NILALAMAN SA AMING WEBSITE

Isinasama namin ang mga serbisyo at/o nilalaman ng ikatlong partido sa aming website. Kapag gagamitin mo ang naturang mga serbisyo ng ikatlong partido o kapag idini-display ang nilalaman ng ikatlong partido, nagpapalitan ang datos ng komunikasyon sa pagitan mo at ng kanya-kanyang provider para sa mga teknikal na dahilan. Wala alinman sa mga website ang kinokontrol ng FRANKE, ni hindi ang mga kasanayan ng pagkapribado, ng mga ikatlong partido na nangangasiwa sa mga website na ito. Ang mga kasanayan ng pagkapribado ng mga provider ng website ng ikatlong partido ay maaaring iba sa FRANKE, kaya hindi kami makapag-e-endorso o makagagawa ng anumang representasyon tungkol sa mga website ng ikatlong partido. Mangyaring tingnan ang mga patakaran na ito bago ka magsumite ng anumang personal na datos sa mga website na ito.

Ang kanya-kanyang provider ng mga serbisyo o nilalaman ay maaari ring iproseso ang iyong datos para sa sariling karagdagang mga layunin. Sa pinakamabuti ng aming kaalaman, aming nakumpigura ang mga serbisyo at nilalaman ng mga provider na kilalang nagpoproseso ng datos para sa sariling mga layunin sa paraan na alinman sa anumang komunikasyon para sa ibang layunin kaysa pagprisinta ka kanilang mga serbisyo ay bina-block, o nagaganap lang ang komunikasyon sa sandaling aktibo kang hindi sumali sa paggamit sa kanya-kanyang serbisyo. Gayunman, yayamang wala kaming kontrol sa nakokolektang datos at pinoproseso ng mga ikatlong partido, wala kami sa posisyon na magbigay ng umiiral na impormasyon hinggil sa saklaw at layunin ng naturang pagpoproseso ng iyong datos.

a)    Mga link ng website:

Ang aming website ay maaaring maglaman ng mga link papunta at mula sa mga website ng aming kasosyong mga network, dealer, kaanib o iba pang ikatlong partido. Sa pag-access sa mga link na ito, awtomatikong inilalabas ang website ng FRANKE. Wala alinman sa mga website ang kinokontrol ng FRANKE, ni hindi ang mga kasanayan ng pagkapribado, ng mga ikatlong partido na nangangasiwa sa mga website na ito. Ang mga kasanayan ng pagkapribado ng mga provider ng website ng ikatlong partido ay maaaring iba sa FRANKE, kaya hindi kami makapag-e-endorso o makagagawa ng anumang representasyon tungkol sa mga website ng ikatlong partido. Mangyaring tingnan ang mga patakaran na ito bago ka magsumite ng anumang personal na datos sa mga website na ito.

b)    Mga social plugin:

Ang FRANKE ay gumagamit ng mga tinatawag na social plugin ('mga buton') ng mga social network tulad ng Facebook, Google+, LinkedIn at Twitter. Kapag bibisitahin mo ang aming website nadi-deactivate sa default ang mga buton na ito, yan ay nang wala ang iyong pamamagitan hindi sila magpapadala ng anumang datos sa kanya-kanyang mga social network. Bago mo magamit ang mga buton na ito, dapat mong i-activate ang mga ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga ito. Pagkatapos ay mananatili silang active hanggang sa i-deactivate mo silang muli o tanggalin ang iyong cookies (mangyaring sumangguni sa 'Cookies').

Pagkatapos ng kanilang pag-a-activate, ang direktang link sa server ng kanya-kanyang social network ay natataguyod. Pagkatapos ay naihahatid ang mga nilalaman ng buton mula sa social network nang direkta sa iyong browser at ipinagsasama sa website nito. Pagkatapos ng pagdi-deactivate ng buton, maaaring makuha ng social network ang datos, nang malaya kung sumagot ka man kung ano ang ita-type o hindi sa buton. Kung naka-log on ka sa isang social network, maaaring italaga ng network ang iyong pagbisita sa website sa iyong account ng gumagamit. Ang social network ay hindi makapagtatalaga ng pagbisita sa ibang website ng FRANKE maliban lang kung at hanggang sa i-activate mo rin ang kanya-kanyang buton.

Kung ikaw ay isang gumagamit ng social network at hindi nito nais na ipagsama ang datos na natanggap mula sa iyong pagbisita sa aming website sa iyong datos ng gumagamit, dapat kang mag-log out sa social network na pinagkakaabalahan bago i-activate ang mga buton.

Wala kaming inpluwensya sa lawak ng datos na kinokolekta ng mga social network sa pamamagitan ng kanilang mga buton. Ang mga patakaran sa paggamit ng datos ng mga social network ay nagbibigay ng impormasyon sa layunin at hangganan ng datos na kanilang kinokolekta, kung paano pinoproseso at ginagamit ang datos na ito, ang mga karapatan na nakalaan sa iyo at ang mga setting na maaari mong gamitin para maprotektahan ang iyong pagkapribado.

Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa lawak at layunin ng naturang pagkolekta at pagpoproseso ng iyong datos, mangyaring konsultahin ang mga abiso ng pagkapribado ng mga provider kung saan ang mga serbisyo at/o nilalaman na aming isinasama at kung sinu-sino ang responsable para sa pangangalaga ng iyong datos sa kontekstong ito.

6. MGA PROCESSOR NG IKATLONG PARTIDO

Hindi kami nagpapasa ng anumang personal na datos sa mga ikatlong partido maliban lang kung kinakailangan ito para sa katuparan ng kontrata, na pinapahintulutan ng kaugnay na legal na mga probisyon o ibinigay mo ang iyong pahintulot. Sa sinabing ito, maaaring makipagkontrata ang FRANKE sa ibang kumpanya o mga indibidwal (“Processors”) para magsagawa nang ilang tungkulin sa ngalan namin. Sa pagsasagawa, maaaring kinakailangan na bigyan ang mga Processor ng access sa personal na datos. Ang aming mga Processor ay inuutusang panatilihin ang pagkakumpidensyal ng personal na datos, at pinagbabawalan sa paggamit sa impormasyon para sa anumang ibang layunin kaysa sa mga layuning tinukoy ng FRANKE. Ang mga halimbawa ng mga isinagawang tungkulin ng mga Processor ay kasama ang mga kasosyo sa negosyo o mga sub-contractor sa teknikal, mga serbisyo ng pagbabayad at paghahatid, pagbabawas ng panganib ng kredito o pangangalaga sa pandaraya, mga provider ng analitiko, mga provider ng paghahanap ng impormasyon o pagpoproseso ng intragroup. Magkakaroon lamang sila ng access sa personal na datos na kinakailangan para sa pagsasagawa ng kanya-kanyang aktibidad. Sa partikular, ang mga Processor na ito ay pinagbabawalan sa pagpoproseso o paggamit ng iyong personal na datos para sa ibang layunin.

Gumagawa kami ng mga naaangkop na hakbang, sa pamamagitan ng kontrata o kung kaya'y, para magibigay ng sapat na pangangalaga para sa personal na datos na ibinubunyag sa aming mga Processor, at para tiyakin na ang aming mga Processor ay may sapat na legal, hinggil sa organisasyon at nakahandang teknikal na mga pamamaraan para pangalagaan ang personal na datos nang naaayon sa naaangkop na batas sa pangangalaga ng datos. 

7. SEGURIDAD

Ang FRANKE ay isang pandaigdigang organisasyon, na may mga legal na entidad, proseso ng negosyo, istraktura ng pangangasiwa, at mga teknikal na sistema na tumatawid ng mga hangganan. Kung kaya, ang aming mga kasanayan ng pagkapribado ay idinisenyo para magbigay ng pangangalaga para sa personal na datos sa buong mundo. Ito'y patakaran ng FRANKE na magbibigay lamang ng access sa personal na datos sa mga awtorisadong empleyado, ahente, kontratista, entidad at mga Processor na tinitiyak ng FRANKE na mayroong lehitimong pangangailangan para malaman, o magkaroon ng access sa, impormasyon upang maisagawa ang kanilang mga responsibilidad. Gumagamit ang FRANKE ng mga hakbang na teknikal at seguridad hinggil sa organisasyon para pangalangaan ang datos na ibinibigay mo at pinapangasiwaan namin laban sa manipulasyon, pagkawala, pagkasira, at pag-access ng mga ikatlong partido. Ang aming mga hakbang pangseguridad ay patuloy na pinabubuti nang naaayon sa mga pag-unlad hinggil sa teknolohiya.

Kung saan ay binigyan ka namin (o kung saan ay pumili ka) ng password na binibigyan kang kakayahan na i-access ang ilang bahagi ng aming website, responsable ka sa pagpapanatiling kumpidensyal ang password na ito. Hinihilingan ka namin na huwag magbabahagi ng password sa kanino man.

8. PAGPAPANATILI NG DATOS

Maliban lang kung nagbigay kami sa itaas ng partikular na mga panahon ng pagpapanatili, lumalapat ang pangkalahatang mga tuntunin na ito:

Tatanggalin ang iyong datos sa sandaling hindi na ito kinakailangan para sa mga binalak na layunin o kung babawiin mo ang iyong pahintulot, o tututol sa paggamit batay sa lehitimong interes at wala kaming nakapagpapawalang-halagang mga lehitimong dahilan. Sa ilang kaso, ang mas mahabang mga panahon ng pagpapanatili ay maaaring lumapat dahil inuutasan kami ng batas (hal. sa ilalim ng buwis at kumersyal na batas), o kailangan ang datos para sa pagtataguyod, paggamit o depensa ng mga legal na paghingi. 

9. ANG IYONG MGA KARAPATAN AT KONTAK

Sa ilalim ng European General Data Protection Regulation o katulad na batas na naaangkop sa iyo, maaari kang may karapatan na gamitin ang ilan o lahat ng sumusunod na mga karapatan:

1. hingin (i) ang impormasyon kung pananatilihin man o hindi ang iyong personal na datos at (ii) pag-access sa at/o mga kahalintulad ng iyong personal na datos na pinanatili, kabilang ang mga layunin ng pagpoproseso, ang mga kategorya ng inaalalang personal na datos, at ang mga tumatanggap ng datos pati na rin ang potensyal na mga panahon ng pagpapanatili;

2. humiling ng pagwawasto, pagtanggal o paghihigpit sa iyong personal na datos, hal. dahil (i) ito ay hindi kumpleto o hindi tumpak, (ii) hindi na ito kinakailangan para sa mga layunin kung saan kinokolekta ito, o (iii) ang nilalaman kung saan ibinabase ang pagpoproseso ay binawi na;

3. tumangging magbigay at – nang wala epekto sa mga aktibidad ng pagpoproseso ng datos na ginanap bago ang naturang pagbawi – bawiin ang iyong pahintulot sa pagpoproseso ng iyong personal na datos sa anumang oras;

4. gumawa ng mga legal na aksyon sa anumang potensyal na paglabag sa iyong mga karapatan hinggil sa pagpoproseso ng iyong Personal na datos, pati na rin para maghain ng mga reklamo sa harap ng may kapangyarihan sa pangangalaga ng datos;

5. hingin (i) na makatanggap at muling gamitin ang personal na datos hinggil sa iyo, na iyong ibinigay sa amin, sa isang nakaayos, karaniwang ginagamit at format na nababasa-ng-makina at (ii) para ihatid ang mga datos na iyon sa iba pang controller nang walang sagabal sa panig namin; kung saan ay teknikal na maisasagawa ay magkakaroon ka ng karapatan na maihatid ang personal na datos nang direkta mula sa amin papunta sa isa pang controller.

Karapatan para tumutol:

Maaari may karapatan ka na gamitin ang iyong karapatan para tumutol, sa mga kadahilanan na nauugnay sa iyong partikular na sitwasyon, na ang iyong personal na datos ay sasailalim sa isang pagpoproseso. Sa ganitong kaso, mangyaring bigyan kami ng impormasyon tungkol sa iyong partikular na sitwasyon. Pagkatapos ng pagtatasa ng mga katotohanan na iprinisinta mo alinman sa ititigil namin ang pagpoproseso sa iyong personal na datos o iprisinta sa iyo ang aming makabagbag-damdaming mga lehitimong dahilan para sa kasalukuyang isinasagawang pagpoproseso.

 

Inilalaan namin ang karapatan na i-update at baguhin ang Patakaran ng Pagkapribado na ito paminsan-minsan upang maipakita ang anumang pagbabago sa paraan kung saan namin ginagamit ang iyong personal na datos o binabago ang mga legal na kinakailangan. Sa kaso ng anumang naturang mga pagbabago, ilalathala namin ang binagong Patakaran ng Pagbabago sa aming website.

Kung mayroon kang anumang katanungan o reklamo tungkol sa aming pagtalima sa Patakaran ng Pagkapribado na ito, o kung gusto mong gamitin ang iyong karapatan na inilarawan sa itaas, mangyaring kontakin kami gaya nang mga sumusunod:

Ang kanya-kanyang kumpanya ng Franke na nakalathala sa marka ng website, mag-click dito.

Attn: Data Protection Coordinator

 

o sa pamamagitan ng e-mail sa: placeholder_imprint_email

 

MAYO 2018