Skip to main content

PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

FRANKE Holding AG og tilknyttede selskaper (sammen heretter kalt «FRANKE», «selskapet», «vi» eller «oss») forplikter seg til å beskytte ditt privatliv. FRANKE setter pris på din interesse for produkter og ditt besøk på dette nettstedet. Ditt personvern er viktig for oss og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger som samles inn ved besøk på nettstedet vårt, behandles av oss i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Med denne personvernerklæringen ("privacy policy") vil vi informere deg om våre sikkerhetstiltak.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig i henhold til personvernforordningen («GDPR») eller andre gjeldende lover, er det respektive Franke-selskapet som oppgis i impressumet på nettstedet.

2. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er all informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person. En identifiserbar naturlig person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved tilknytning til en identifikator som f.eks. navn, ID-nummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller basert på én eller flere spesifikke egenskaper ved den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til en naturlig person. Dette inkluderer informasjon som for- og etternavnet, post- og e-postadressen, telefonnummer eller fødselsdato. Personopplysninger kan ha forskjellig form (f.eks. trykt, elektronisk, video, audio). FRANKE forplikter seg til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alle personopplysninger som behandles av oss, behandles på riktig måte i henhold til loven. Alle våre ansatte, databehandlere og tredjeparts tjenesteleverandører som har tilgang til personopplysninger, er forpliktet til å holde personopplysninger konfidensielle og følge denne personvernerklæringen. Vi samler bare inn personopplysninger når du sender disse inn til oss under registrering, utfylling av skjema eller i e-poster, som del av en bestilling av produkter eller tjenester, forespørsler eller spørsmål om produkter som bestilles og i lignende situasjoner hvor du har valgt å gi oss den aktuelle informasjonen.

Databasen og innholdet i den blir hos FRANKE eller overføres til databehandlere og servere som opptrer på vegne av oss, og som er ansvarlige overfor oss.

Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av alle personopplysninger som du gir til oss. Noen av disse opplysningene kan lagres eller behandles på datamaskiner som befinner seg i andre jurisdiksjoner, som for eksempel USA, hvor personvernlovene er annerledes enn i jurisdiksjonen hvor du bor. I slike tilfeller vil vi sikre at passende tiltak er på plass som krever at databehandleren i det gjeldende landet opprettholder databeskyttelse som tilsvarer den som benyttes i landet du bor i.

3. INNSAMLING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER – JURIDISK GRUNNLAG

Du kan bruke nettstedet vårt uten å oppgi personopplysninger. Du er ikke nødt til å oppgi personopplysninger som en betingelse for å bruke nettstedet vårt, med mindre det er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste til deg, eller for å kommunisere med nettstedet vårt på forespørsel fra deg. Følgende forklarer hvordan vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger på nettstedet vårt:

a) Data når du besøker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, kan data behandles for å la deg kommunisere med nettstedet eller av sikkerhetshensyn, som å forhindre urettmessig tilgang, til feilsøking eller testing. Data som samles inn kan inkludere navnet på internettleverandøren din, nettstedet du var på ved tilkobling til vårt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, nettstedene som du besøker fra vårt nettsted og IP-adressen din. Denne behandlingen er nødvendig for å levere våre tjenester eller er basert på våre legitime interesser innen kommunikasjonsbehandling. Vi antar at dette også ganger deg, siden nettstedet ikke kan vises uten denne kommunikasjonen. Du kan når som helst protestere mot slik behandling av dine data, uten å måtte oppgi grunn. Dette vil da tre i kraft for fremtidig behandling. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at behandlingen av dine personopplysninger fortsatt vil kunne finne sted selv etter slik protest har blitt sendt inn til nettstedet, da det ikke er mulig å stanse behandlingen som er nødvendig av tekniske årsaker for individuelle brukere av nettstedet eller rent generelt. Det foreligger derfor overbevisende grunner til slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Hvis du vil forhindre behandlingen som beskrives ovenfor, må du ganske enkelt la være å besøke nettstedet vårt. Slike data slettes etter en økt, med mindre en sikkerhetshendelse krever lengre tids lagring for undersøkelse i dokumentasjonsøyemed.

b) Data for oppsett av kundekonto

Hvis du oppretter en kundekonto på nettstedet vårt, vil personopplysningene som du oppgir (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel og tilgangsdata), lagres og behandles i FRANKEs kundedatabase. Disse opplysningene behandles for å oppfylle en kontakt eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt. Du kan deaktivere kundekontoen din når som helst og/eller protestere mot videreført lagring og bruk av dine personopplysninger til dette formålet, uten at du må oppgi grunn. Dette vil tre i kraft for fremtidig behandling og gjøres ved at du kontakter adressen som er angitt nedenfor. Ved slik protest vil vi slette personopplysningene dine umiddelbart. Ved deaktivering av kundekontoen vil vi også slette kundekontoen din.

c) Din kontakt via kontaktskjema eller e-post

Hvis du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), vil personopplysninger som du oppgir til oss på kontaktskjemaet, bli lagret og behandlet av FRANKE. Hvilke data som samles inn fra kontaktskjemaet, kan du se på det aktuelle kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes kun til å besvare din forespørsel og/eller til etablering av kontakt og tilknyttet teknisk administrasjon. Behandlingen av disse opplysningene skjer for å oppfylle en kontrakt eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt, eller behandlingen er også i vår legitime interesse, uten at motstridende interesser veier opp for dine interesser i så henseende, siden behandlingen av disse forespørslene også er i vår gjensidige interesse.

Når behandlingen av forespørselen er fullført, vil vi beholde korrespondansen kun i de lovmessig angitte arkiveringsperioder, i henhold til begrensningsvedtekter eller dersom lengre lagring kreves for å fremsette, utøve eller forsvare rettslige krav.

d) Registreringsopplysninger for nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, vil dine personopplysninger (altså navn, adresse og e-postadresse) lagres og behandles av FRANKE for markedsførings-, og reklame- og kampanjeformål. Behandlingen av disse opplysningene er basert på ditt samtykke eller skjer for å oppfylle en kontrakt. I slike tilfeller vil vi jevnlig sende deg kampanjeinformasjon om tjenester og produkter tilknyttet FRANKES produkter, tjenester, tilbud og begivenheter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike nyhetsbrev i fremtiden, uten å oppgi grunn, ved å bruke kontaktadressen nedenfor eller ved å avslutte abonnementet ditt ved hjelp av Avslutt abonnementet-alternativet i nyhetsbrevet. Når du har avsluttet abonnementet, vil e-postadressen din straks slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet vårt, med unntak av en kopi i vår reservasjonsdatabase, som vi anser er av gjensidig legitim interesse slik at vi kan unngå at du fortsatt får tilsendt nyhetsbrev.

e) Offentliggjøring

Vi kan offentliggjøre dine personopplysninger til tredjeparter for å håndheve eller bruke denne personvernerklæringen og andre avtaler, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til FRANKE, våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for beskyttelse mot bedrageri og reduksjon av kredittrisiko, eller med en betalingsportal som tilbys av en bank via vår nettbutikk, for at vi skal kunne behandle betalinger for bestilte produkter. Vi vil også muligens overlevere personopplysninger til offentlige etater samt regulerende og juridiske myndigheter, som påbudt ved lov og forskrifter. Denne typen offentliggjøring kan være nødvendig for å overholde en lovmessig forpliktelse, for å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse eller som kan være basert på vår eller en tredjeparts legitime interesser. I det siste tilfellet har du rett til å protestere mot slik bruk, men vi kan fortsette å behandle opplysningene dersom vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis det er påkrevd for etablering, utførelse eller forsvar av et lovmessig krav.

4. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

4.1. GENERELL

4.2. BRUKERUNDERSØKELSER

Deltagelse i brukerundersøkelsene som avholdes på nettstedet vårt fra tid til annen, er helt frivillig. Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å utføre brukerundersøkelser. Den tekniske informasjonen som registreres av brukerundersøkelsen, er den samme informasjonen som registreres når brukeren besøker nettstedet (se ovenfor). Svarene du sender inn under brukerundersøkelsen, vil ikke kobles til dine personopplysninger, som for eksempel IP-adressen din. 

5. TREDJEPARTSTJENESTER ELLER -INNHOLD PÅ VÅRT NETTSTED

Vi inkluderer tredjepartstjenester og/eller -innhold på nettstedet vårt. Når du bruker slike tredjepartstjenester eller når tredjepartsinnhold vises, utveksles det av tekniske årsaker kommunikasjonsdata mellom deg og den aktuelle leverandøren. FRANKE kontrollerer verken nettstedene eller personvernreglene til tredjepartene som styrer disse nettstedene. Personvernreglene til tredjeparts nettstedsleverandører kan skille seg fra FRANKEs, derfor kan vi ikke garantere for eller gjøre representasjoner om tredjepartsnettsteder. Les disse personvernreglene selv, før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.

Den aktuelle leverandøren av tjenesten eller innholdet kan også behandle dine data til egne formål. Vi har på best mulig måte konfigurert tjenestene og innholdet fra leverandører som vi vet behandler data til sine egne formål på en slik måte at all kommunikasjon for andre formål enn presentasjon av deres tjenester eller innhold blokkeres på nettstedet vårt, eventuelt at kommunikasjon kun finner sted når du aktivt har samtykket til bruken av den respektive tjenesten. Siden vi ikke har kontroll over data som samles inn og behandles av tredjeparter, kan vi imidlertid ikke gi noen bindende informasjon om omfanget og formålet for slike behandling av dine data.

a) Nettstedskoblinger:

Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre partnernettverk, forhandlere, tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Når du trykker på disse koblingene, går du automatisk bort fra FRANKE-nettsiden. FRANKE kontrollerer verken nettstedene eller personvernreglene til tredjepartene som styrer disse nettstedene. Personvernreglene til tredjeparts nettstedsleverandører kan skille seg fra FRANKEs, derfor kan vi ikke garantere for eller gjøre representasjoner om tredjepartsnettsteder. Les disse personvernreglene selv, før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.

b) Sosiale plugin-moduler:

FRANKE bruker såkalte sosiale plugin-moduler («knapper») for sosiale nettverk som Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter. Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene deaktivert som standard, dvs. at de ikke sender data til de aktuelle sosiale nettverkene med mindre du griper inn. Før du kan bruke disse knappene, må du aktivere dem ved å klikke på dem. De forblir aktive til du deaktiverer dem igjen eller sletter informasjonskapslene dine (se avsnitt om informasjonskapsler).

Når de er aktivert, etableres det en direktekobling til serveren for det aktuelle sosiale nettverket. Knappens innhold sendes så fra det sosiale nettverket rett til nettleseren din og integreres deretter i nettstedet. Etter at knappen er aktivert, kan det sosiale nettverket innhente data, uavhengig av om du bruker knappen eller ikke. Hvis du er logget inn på det sosiale nettverket, kan nettverket registrere besøket ditt på dette nettstedet på brukerkontoen din. Et sosialt nettverk kan ikke registrere besøk på andre FRANKE-nettsteder, med mindre og før du aktiverer den aktuelle knappen også der.

Hvis du bruker et sosialt nettverk og ikke ønsker å kombinere data innhentet fra dine besøk på nettstedet vårt med dine brukerdata, må du logge deg ut fra det sosiale nettverket før du aktiverer knappene.

Vi har ingen innflytelse på omfanget av data som samles inn av det sosiale nettverket via knappene deres. Retningslinjene for databruk for de sosiale nettverkene gir informasjon om formålet og omfanget av data som samles inn, hvordan disse opplysningene behandles og brukes, rettighetene du har i forhold til dette og hvilke innstillinger du kan bruke for å beskytte personopplysningene dine.

For mer informasjon om omfanget og formålet med slik innsamling og behandling av dine data, se personvernerklæringene fra leverandørene av tjenester og/eller innhold som vi inkluderer, og som er ansvarlige for beskyttelsene av dine data i denne sammenhengen.

6. TREDJEPARTSBEHANDLERE

Vi sender ikke videre personopplysninger til tredjeparter, med mindre dette er nødvendig for å oppfylle kontakten, tillatt i henhold til relevante lovbestemmelser eller du har gitt oss ditt samtykke. Når dette er sagt, kan FRANKE ha kontraktspartnere som er selskaper eller individer («behandlere») og som utfører visse arbeidsoppgaver på våre vegne. I dette arbeidet kan det være nødvendig at vi gir behandleren tilgang til personopplysninger. Våre behandlere er pålagt å holde slike personopplysninger konfidensielle, og skal ikke bruke informasjon til noe annet formål enn de som er angitt av FRANKE. Eksempler på arbeidsoppgaver som utføres av behandlere, inkluderer forretningspartnere eller underleverandører innen tekniske, betalings- eller leveringstjenester, reduksjon av kredittrisiko eller bedrageribeskyttelse, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører eller intragruppebehandling. De vil kun ha tilgang til de personopplysningene som er nødvendige for å utføre av de respektive arbeidsoppgavene. Disse behandlerne forbys spesielt enhver behandling eller bruk av dine personopplysninger til noen andre formål.

Vi iverksetter passende tiltak, enten via kontrakt eller på annen måte, for å gi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger som offentliggjøres for våre behandlere, og for å sikre at behandlerne våre har tilstrekkelige lovmessige, organisatoriske og tekniske prosedyrer på plass til å beskytte personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

7. SIKKERHET

FRANKE er en global organisasjon med juridiske enheter, forretningsprosesser, administrasjonsstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Våre personvernregler er derfor utformet for å beskytte personopplysninger over hele verden. FRANKE gir bare tilgang til personopplysninger til autoriserte ansatte, agenter, kontraktsarbeidere, enheter og behandlere som FRANKE anser å ha et legitimt behov for å vite, eller ha tilgang til, denne informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. FRANKE bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte data angitt av deg og håndtert av oss mot manipulering, tap, destruksjon og tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetsforanstaltninger oppdateres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Der hvor vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettstedet vårt, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om å aldri dele dette passordet med noen.

8. DATAARKIVERING

Med mindre vi angir spesifikke arkiveringsperioder ovenfor, gjelder disse generelle reglene:

Dine data vil slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for de tiltenkte formålene eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt, eller dersom du protesterer på bruken basert på legitim interesse og vi ikke har overveiende legitime årsaker. I noen tilfeller kan det gjelde lengre arkiveringsperioder, fordi dette er påkrevd i henhold til loven (f.eks. under skatte- og kommersielle lover), eller fordi data er nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav. 

9. DINE RETTIGHETER OG KONTAKTMULIGHETER

I henhold til den europeiske personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) eller lignende lov som gjelder for deg, kan du ha rett til å utøve noen av eller alle de følgende rettighetene:

1. Kreve (i) informasjon om hvorvidt dine personopplysninger beholdes og (ii) tilgang til og/eller duplikater av dine beholdte personopplysninger, inkludert formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og datamottakerne samt potensielle arkiveringsperioder;

2. Be om rettelse, fjerning eller begrensning av dine personopplysninger, f.eks. fordi (i) de er ufullstendige eller unøyaktige, (ii) det ikke lenger er nødvendig for det formålet opplysningene ble innsamlet til eller (iii) samtykket som behandlingen var basert på er trukket tilbake;

3. Når som helst nekte å gi og – uten å påvirke databehandlingsaktiviteten som allerede har funnet sted før slik tilbaketrekking – trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger;

4. Ta rettslige skritt tilknyttet eventuelle brudd på dine rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, samt innlevere klage til den ansvarlige personvernmyndigheten.;

5. Kreve (i) å motta og gjenbruke dine personopplysninger som du har gitt til oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og (ii) å overføre disse data til en annen behandlingsansvarlig uten hindringer fra vår side, og hvor det er teknisk mulig skal du ha retten til å få dine personopplysninger overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere:

Du kan ha rett til å protestere mot at dine personopplysninger underlegges behandling på grunnlag av din spesifikke situasjon. I slike tilfeller ber vi deg informere oss om din spesifikke situasjon. Etter en vurdering av fakta fremsatt av deg, vil vi enten stanse behandlingen av dine personopplysninger eller presentere våre overbevisende legitime årsaker til fortsatt behandling overfor deg.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at den reflektere eventuelle endringer i måten vi bruker dine personopplysninger på eller ved endrede rettskrav. Slike endringer vil føre til at vi publiserer den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål til eller klager på vårt samsvar med denne personvernerklæringen, eller dersom du vil bruke dine rettigheter som beskrevet ovenfor, tar du kontakt med oss som følger:

For det aktuelle Franke-selskapet som er angitt på nettstedets impressum, klikk her.

Att.:: Data Protection Coordinator

eller via e-post til: privacy@franke.com

MAI 2018