COOKIE ФАЙЛУУДЫГ УДИРДАХ ДҮРЭМ БА НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

FRANKE Holding AG ба түүний охин компаниуд (цаашид хамтарч нэрлэнэ «FRANKE», «Компани» эсвэл «бид») нь таны нууцлал хадгалах зарчимд хатуу шударга ханддаг. FRANKE нь таны манай бүтээгдэхүүн ба веб сайтад гаргасан сонирхолыг өндөрөөр үнэлдэг. Таны нууцлал бол бидэнд маш чухал бөгөөд бид таныг манай веб хуудасанд морилж байхдаа тав тух сайтай байхыг бид хүсч байна. Манай веб сайтуудыг үзсэн хугацаанд цуглуулсан хувийн мэдэгдэлүүд нь хууль зүйн байдлуудтай зөвшилцөж боловсруулагддаг. Энэхүү «Нууцлалын бодлогод» («Нууцлалын бодлогод») бид танд өөрсдийнхөө аюулгүй үйл ажиллагааны арга барилын тухай мэдээлэл хүргэхийг хүсч байна.

1. ХЯНАГЧ

Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий байдлуудын («GDPR») утгаар эсвэл бусад аль нэгэн хэрэглэх хуулийн дагуу, хянагч нь бол Franke компани ба үүний тухай зохих мэдээлэл нь веб сайтын мэдээлэл өгөх зохих хэсэгт гарсан байгаа.

2. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД

Хувийн мэдээлэл гэдэг нь тодорхойлогдсон хувь хүнд эсвэл тодорхойлж байгаа хувь хүнд хамаатай дуртай мэдээлэл; тодорхойлогдсон хүн гэдэг нь шууд тодорхойлж болох эсвэл хажуугийн аргаар, жишээлбэл, тодорхойлох дугаар, овог нэр, онлайн тодорхойлогч эсвэл гадны, физиологийн, сэтгэхүйн, эдийн засгийн, соёл урлагийн эсвэл нийгмийн тодорхойлолт хийж болох нэг буюу хэдэн үйлдлүүд зэрэг аргаар тодорхойлж болох хувь хүнийг хэлнэ. Үүнд таны овог нэр, хаяг, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар эсвэл таны төрсөн өдөр гэх зэргийн мэдээлэлүүд орно. Хувийн мэдээлэлийг дуртай маягаар илэрхийлж болно (жишээлбэл, цаасаар, эсвэл цахим форматаар, дүрс бичлэгээр эсвэл аудио замаар гэх мэт). FRANKE компани нь бидний боловсруулж байгаа хувийн мэдээлэлийн ашиглалт ба боловсруулалт нь шударга ба хууль зүйн дагуу явагдахын төлөө бүх арга хэмжээ авахыг үүрэг болгон хариуцлагатай. Бидний бүх ажилчид, мэдээлэл боловсруулагчид ба хувийн мэдээлэлд орох эрхтэй үйлчилгээний гадуурх нийлүүлэгчид бүгд хувийн мэдээллийн нууцлалыг сайтар мөрдөх шаардлагатай ба энэхүү нууцлалын Бодлогыг даган мөрдөх үүргийг хүлээж байгаа. Бид хувийн мэдээллүүдийг бүртгүүлэх, маягт бөглөх эсвэл цахим шуудангийн мэдээллүүд, бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ захилах хүрээнд, захиалсан бүтээгдэхүүнүүдийн тухай санал асуулга хийх болон та бидэнд мэдээллүүдээ өгөх шийдвэр гаргасан нөхцлүүдэд зөвхөн бидэнд өгсөн тохиолдолуудад л цуглуулдаг.

Мэдээллүүдийн хадгаламж ба түүний агуулга нь FRANKE-д үлддэг эсвэл бидний нэрийн өмнөөс ажилладаг ба бидний өмнөөс хариуцлага хүлээдэг боловсруулагчдад болон тэдний серверуудад үлдэнэ.

Бид таны гаргаж өгч байгаа хувийн мэдээллийг хянаж үүнд маш хариуцлагатай хандана. Энэхүү мэдээллүүдийн зарим нь бусад хууль зүйн байгууллагад хадгалагдаж болно, жишээлбэл АНУ гэх мэт, компьютеруудад хадгалагдаж боловсруулагдаж байж болно, тэдний хамгаалалтын тухай хуулиуд таны амьдарч байгаа газрынхаас өөр байж болзошгүй. Ийм тохиолдолд тус улсад байгаа мэдээлэлтэй ажиллагч таны амьдарч байгаа улстай адил байдлаар мэдээлэл хамгаалах хэрэгслээр зохих хамгаалалтыг хийж биелүүлж байхыг бид баталж байна.

3. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛГА БА ТҮҮНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ – ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭС

Та өөрийн хувийн мэдээлэлийг нээлгүйгээр бидний веб сайтыг хэрэглэж болно. Та манай веб сайтыг хэрэглэх шалтагаар хувийнхаа мэдээллийг гаргаж өгөх шаардлагагүй, харин аливаа ямар нэгэн бүтээгдэхүүн танд гаргаж өгөх эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх болон бидний вебсайттай таны лавласан зүйлд хариу өгөхөөр ашиглаж болох юм. Бид таны хувийн мэдээлэлийг веб сайтдаа яаж ашиглаж, цуглуулж боловсруулдаг тухай дор тайлбарласан байгаа:

a)    Манай вебсайтад зочлоход өгсөн өгөдлүүд

Манай веб сайтыг хэрэглэж байхдаа таны мэдээллийг веб сайт хэрэглэхэд эсвэл аюулгүй байдлыг тань харгалзаж, буруу замаар нэвтрхэ, ажиллагаагүй болсон тохиолдолд засвар хийх эсвэл сорил хийх зэргээр хэрэглэгддэг. Бидний цуглуулж байгаа мэдээлэлүүд бол таны интернет нийлүүлэгчийн нэр, бидний веб сайтад орохоор хэрэглэсэн холбоос, таны зочлосон огноо ба цаг, манай вебсайтаас орж ашиглаж байгаа веб сайтууд болон таны IP хаяг юм. Энэ нь бол бидний үйлчилгээг гаргахад хэрэгцээтэй бөгөөд мэдээлэл боловсруулахад хууль зүйн ашиг сонирхолын үүднээс хэрэгцээтэй байна. Бид мөн адил энэ бол бас таны сонирхолд бас зохицох болно гэдэгт мөн адил итгэлтэй байна. Та өөрийнхөө мэдээллийг дуртай цагтаа ба шалтгаан тайлбарлахгүйгээр боловсруулахаас татгалзаж болох ба энэ татгалзалыг бид ирээдүйд тооцох болно. Гэхдээ бид таны хувийн мэдээлэлийн боловсруулалт нь таны татгалзаж байгаа захиалгаа өгсөний дараа ч үргэлжилж болдог гэдгийг дурьдах хэрэгтэй, яагаад вэ гэвэл веб сайт ашиглагчид эсвэл нийтээр техникийн аливаа нэгэн шалтгааны улмаас боловсруулалтыг бүрмөсөн зогсоож чаддаггүй. Ийм учраас, таны сонирхол, эрх ба эрх чөлөөг харгалзахгүйгээр боловсруулдаг гэдэг шинж бас байдаг. Хэрэв та дээр заасан боловсруулалтаас зайлсхиймээр байвал та зөвхөн бидний веб сайтыг үзэхээ болих л хэрэгтэй юм. Энэхүү мэдээллүүд ээлжийн дараа арилдаг ба хэрэв аюул осолтой холбботой тохиолдол удаан хадгалахыг шаардаагүй бол тус баримт бичгийг хэт удаан хадгалах шаардлага байдаггүй.

b)    Үйлчлүүлэгчийн дансыг тохируулах мэдээллүүд

Хэрэв та бидний веб сайт дээр үйлчлүүлэгчийн данс нээсэн бол таны гаргаж өгсөн хувийн мэдээлэл (жишээ нь, нэр, овог, цахим шуудангийн хаяг, нэр ба нэвтрэх нууц үгс гэх мэт) зэрэг нь FRANKE үйлчлүүлэгчдийн санд хадгалагдах болно. Энэ мэдээллүүдийг гэрээ гүйцэтгэх эсвэл гэрээний урьдчилгаа арга хэмжээ авахад хэрэглэгщдэг. Та шалтаг заалгүй ба доорх хаягаар хандаад өөрийнхөө дуртай цагтаа үйлчлүүлэгчийнхээ дансны бичлэгийн хаалгаж болох ба/эсвэл цаашдаа таны хувийн мэдээллийг хадгалж хэрэглэхээс татгалзаж болно. Боловсруулалтаас татгалзсан тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг шуурхай устгана. Үйлчлүүлэгчийн данс хаалгасан тохиолдолд бид таны дансыг бас устгана.

c)    Таны холбогдох маягтаар гаргах холбогдох өгөгдлүүд эсвэл цахим шуудангийн хаяг

Хэрэв та бидэнд хандвал (жишээлбэл, холбоо барих маягтаар эсвэл цахим шуудангаар) таны бидэнд өгсөн хувийн мэдээллүүд FRANKE-д хадгалагдаж үүгээр боловсруулагдах болно. Холбоо барих маягтад ямар өгөдлүүд заасныг зохих холбоо барих маягтаас харж болно. Энэхүү мэдээллүүд таны асуултад хариулах зорилгоор хадгалагддаг ба хэрэглэгддэг ба/эсвэл зохих техникийн захиргаатай холбоо барих зорилгоор хэрэглэгдэнэ. Энэхүү мэдээллийн боловсруулалт нь гэрээ эсвэл гэрээний өмнөх арга хэмжээ биелүүлэлтэнд хэрэглэгддэг, эсвэл бидний хууль зүйн хүрээнд таны сонирхолыг зөрчихгүйгээр боловсруулахад хэрэглэгддэг яагаад вэ гэвэл энэхүү асуудлыг шийдэх нь бидний хамтын сонирхолд байдаг гэж үзнэ.

Асуудлын боловсруулалт дууссаны дараа бид хэрэв хуулиар тогтоогдсон хугацаа байвал эсвэл дүрмийн хязгаарлалт байгаа эсвэл шүүхийн өргөдөл гаргах хамгаалах биеелүүлэх нөхцөл байвал хэрэглэнэ.

d)    Захиалгаар холбоос явуулах мэдээлэл

Хэрэв та бидний холбоос явуулах албад бүртгэсэн тохиолдолд , таны хувийн мэдээлэл (жишээлбэл, овог нэр ба цахим шуудангийн хаяг) зэрэг мэдээллүүд FRANKE-аар маркетинг, зар сурталчилгаа эсьэл урагшлуулалт зэрэг арга хэмжээнд хэрэглэгдэж болно. Энэхүү мэдээлэлүүдийн боловсруулалт нь таны зөвшөөрлөөр хийгдэх бөгөөд гэрээг гүйцэтгэх зорилгоор хийгдэнэ. Энэ тохиолдолд, бид танд FRANKE-д болох үйл явдал, санал, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнүүдийн тухай мэдээлэл агуулсан сурталчилгааг байнга явуулж байх болно. Та энэ мэйлийн жагсаалт авахаас ямар нэгэн шалтгаан дурьдахгүйгээр татгалзаж болно, үүнд доор заасан холбоосоор хаягаар холбогдох буюу мейлд заасан хаяийн дагуу захиалгыг цуцалснаар мөн адил татгалзаж болно. Захиалгаа цуцласны дараагаар таны цахим шуудангийн хаяг бидний мэдээлэл тараах емэйлаас хасагдах бөгөөд үүнд бидний татгалзлуудын санд үлдэх ба бид үүнд хууль зүйн эрхтэй, ийм учраас бид танд дахин мэйлийн жагсаалт сурталчилгаа танд ирэхгүй гэдгийг баталж байна.

e)    Мэдээлэл нээх

Бид таны хувийн мэдээллийг энэ одоогийн Нууцлалын Бодлогын зөвшилцөл ба бусад зөвшилцөлүүдийг мөрдөх журмаар нээж болох ба эсвэл FRANKE, бидний үйлчлүүлэгчид ба бусад хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай үүнийг нээх боломжтой. Энэ бол бусад компаниуд ба байгууллагуудтай залилангаас хамгаалах ба кредитан эрсдэл багасгах зорилгоор мэдээлэл солилцох эсвэл бидний интернет дэлгүүрт захиалсан бүтээгдэхүүний төлбөрийг боловсруулах зорилгоор мэдээлэл солилцохыг оруулдаг. Бид мөн адил хувийн мэдээллийг зохих хууль дүрэм тогтоолын дагуу улсын байгууллагад өгөх ба норматив болон хуулийн байгууллагуудад дамжуулах эрхтэй. Энэ нээлт нь хууль зүйн хариуцлагыг биелүүлэхэд хэрэглэгдэж болох ба нийгэмт тустай хөдөлмөр даалгавар биелүүлэх, мөн хууль зүйн сонирхол болон гуравдагч этгээдийн сонирхолоор үнэдэслэгдсэн байж болно. Сүүлийн тохиолдолд та иймэрхүү ашиглалтыг эсэргүүцэж болох ба үүний тохиолдолд бид мэдээллийг боловсруулж болно, хэрэв бид маш хүчтэй хуулийн үндэслэл гаргасан бол, эсвэл хамгаалал хэрэгсэх болон хууль зүйн аливаа нэгэн шаардлага гаргасан бол та эсэргүүцэх эрхтэй.

4. COOKIES ФАЙЛУУД ХЭРЭГЛЭХ

4.1. ерөнхий

4.2. ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН САНАЛ АСУУЛГА

Манай веб сайтанд заримдаа хийдэг санал асуулга нь сайн дурын санал асуулга юм. Бид хэрэглэгчдээс санал асуулга авахаар тусгай үйлдлийн cookies хэрэглэдэг. Санал асуулгын үед бичсэн техникийн мэдээлэл нь хэрэглэгчид вэб сайтанд зочилсноор бүртгэгддэг мэдээлэл тэр чигээрээ байдаг (дээш харна уу). Санал асуулгын үед явуулсан таны хариу нь таны IP хаяг гэх мэтийн таны хувийн өгөгдлүүдтэй ямар ч холбоогүй. 

5. МАНАЙ ВЕБ САЙТЫН ГУРАВДАГЧ ХЭСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ КОНТЕНТ

Бид веб сайтдаа гуравдагч хэсгийн үйлчилгээ ба/эсвэл контентхийж өгдөг. Ийм гадны үйлчилгээ хэрэглэх эсвэл гадны контент гаргахад техникийн шалтгааны улмаас та ба зохих провайдер нийлүүлэгчийн хооронд мэдээллийн харилцаа үүсдэг. FRANKE нь энэ веб сайтаар удирддаг веб сайтууд ба гуравдагч талын нууцлалын бодлогыг хянадаггүй. Веб сайт нийлүүлэгчдийн нууцлал хадгалах туршлага нь FRANKE-аас ялгаатай байж болдог ба ийм учраас бид гуравдагч хэсэг талуудад ямар нэгэн баталгаа өгч чадахгүй. Энэ веб сайтуудад ямар нэгэн хувийн мэдээлэл явуулахынхаа өмнө энэ дүрмүүдтэй танилцана уу.

Веб сайт нийлүүлэгчид болон контент гаргагчид таны мэдээллийг өөрийн хувийн зорилгодоо хэрэглэж болдог банйа. Бидэнд байгаа мэдээллийг тооцсоноор, бид үйлчилгээ ба нийлүүлэгчдийн контентуудыг ямар нэгэн өөр зорилгоор хэрэглэхээр зочилсон тохиолдолд энэ нь блок хийгддэг ба харин та энэ үйлчилгээг хэрэглэхээр шийдсэн бол энэ мэдээлэл гарч ирдэгээр бид үүнийг зохицуулсан. Бид гуравдагч этгээдүүдээр цуглуулсан ба боловсруулагдсан мэдээллийг хянадаггүй учраас, бид таны мэдээлэл ийм аргаар боловсруулагдсан зохих зайлшгүй бүх мэдээллүүдийг гаргаж өгөх боломжгүй.

a)    Веб сайтууд:

Манай сайт манай хамтран ажиллагчид, дилерууд, төлөөлөгчдийн газрууд ба бусад гуравдагч талуудын веб сайтуудын холбоосыг тавьж болно. Холбоос руу орсны дараа FRANKE веб сайт хаагддаг. FRANKE нь энэ веб сайтаар удирддаг веб сайтууд ба гуравдагч талын нууцлалын бодлогыг хянадаггүй. Веб сайт нийлүүлэгчдийн нууцлал хадгалах туршлага нь FRANKE-аас ялгаатай байж болдог ба ийм учраас бид гуравдагч хэсэг талуудад ямар нэгэн баталгаа өгч чадахгүй. Энэ веб сайтуудад ямар нэгэн хувийн мэдээлэл явуулахынхаа өмнө энэ дүрмүүдтэй танилцана уу.

b)    Нийгмийн плагинууд:

FRANKE нь Facebook, Google +, LinkedIn ба Twitter гэх нийгмийн сүлжээний плагинууд (товчлуур) хэрэглэдэг. Манай веб сайтад ороход энэ товчлуурууд идэвхигүйждэг, таны оролцоогүй идэвхгүй болдог гэсэн үг, дараа нь тэд нийгмийн сүлжээнүүд рүү ямар нэгэн өгөгдөл явуулдаггүй. Та энэ товчлууруудыг хэрэглэж эхлэхийнхээ өмнө, та үүнийг дарж идэвхижүүлэх хэрэгтэй. Тэд та үүнийг унтраагаагүй ба cookies-г арилгаагүй бол байнга идэвхитэй хэвээрээ үлддэг («Cookies»-д хандана уу).

Үүнийг идэвхижсний дараа зохих нийгмийн сүлжээ рүү шууд холбоос үүсдэг. Товчлуурын байгаа хэсэг нь нийгмийн сүлжээнээс шууд таны браузер руу шилждэг ба веб сайтанд түүн рүү чиглэж асдаг. Товчлуурын байгаа хэсэг нь нийгмийн сүлжээнээс шууд таны браузер руу шилждэг ба веб сайтанд түүн рүү чиглэж асдаг. Хэрэв та нийгмийн сүлжээ рүү орсон бол, эн нийгмийн сүлжээ нь өөрийн бүртгэлд та энэ рүү нэвтэрсэн байна гэж тэмдэглэдэг. Нийгмийн сүлжээ нь FRANKE-ийн веб сайтуудыг бүртгэж чаддаггүй, үүнд та зохих товчлуурыг идэвхижүүлэх шаардлагатай байдаг.

Хэрэв та нийгмийн сүлжээ хэрэглэгч бол мөн өгөдлүүдээ өөрийнхөө хэрэглэгчийн мэдээлэлтэйгээ хамруулмааргүй байгаа тохиолдолд, та товчлуурууд идэвхижүүлэхийнхээ өмнө нийгмийн сүлжээнээсээ гарах ёстой.

Бид нийгмийн сүлжээний товчлууруудын тусламжтай цуглуулсан мэдээллүүдийн хэмжээг нянадаггүй. Нийгмийн сүлжээний дүрмүүдийн дагуу тэдний цуглуулсан мэдээллийн зорилго ба хэмжээг тодорхойлсон байдаг ба энэхүү мэдэллүүдийн ашиглах зорилго эрх болон та өөрийнхөө нууцлалыг хамгаалах журмаар хийх тохиргоо ба эрхийг тодорхойлсон багйаа.

Энэ мэдээллийн хэмжээ ба цуглуулгын талаар нэмэлт мэдээлэл авахын тулд бидний үйлчилгээ ба/эсвэл контентийг нь оруулдаг ба энэ нөхцөлд таны мэдээлийг хамгаалах үүрэг хүлээсэн байгаа нийлүүлэгчдийн нууцлалын бодлоготой танилцана уу.

6. ГАДНЫ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАГЧИД

Бид хэрэв энэ нь гэрээний аливаа нэг нөхцөлд заагдаагүй тохиолдолд болон зохих эрх хууль зүйн байгууллагаар зөвшөөрөгдөөгүй тохиолдолд болон хэрэв та өөрийн зөвшөөрлөө өгөөгүй бол ямарваа нэгэн хувийн мэдээллийг гуравдагч хүмүүст тарааж өгдөггүй. Үүнд FRANKE нь бидний нэрийн өмнөөс тодорхой хариуцлага хүлээхээр ямарваа нэгэн өөр компаниуд ба хувь хүмүүстэй бидний нэрийн өмнөөс гэрээ хийж болно («Мэдээлэл боловсруулагчид»). Үүнд биднээс ажилчдад хувийн мэдээлэлд нэвтрэх эрх шаардаж болно. Бидний процессорууд хувийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй бөгөөд FRANKE-аас тодорхойлсон зорилгоос өөр зорилгод хэрэглэхийг хатуу хориглодог. Хэрэг эрхлэгчдийн үүрэг бол ажлын хамтран ажиллагсдынхаа өмнө эсвэл дор ажилчдынхаа өмнө тавьсан цалин төлөх, техникийн үйлчилгээ, кредитийн эрсдэл багасгах, залилангийн хэргээс хамгаалах, нийлүүлэгчдийн аналитик гаргаж өгөх, нийлүүлэгчдийн хайлтын тухай мэдээлэл ба бүлэг доторх аижллагаа зэргийг биелүүлэх үүрэг хүлээдэг. Тэд өөрсдийн ажилд хэрэгцээтэй хувийн мэдээлэлд орох эрхтэй. Гэхдээ хэрэг эрхлэгчдэд бусад өөр ямар нэгэн зорилгоор хувийн мэдээллийг ашиглах нь хориотой.

Бид бидний хэрэг эрхлэгчдэд нээлттэй гэрээний дагуу эсвэл ямар нэгэн өөр аргаар хувийн мэдээлэл хамгаалахад зохих арга хэжээ авдаг ба бидний хэрэг эрхлэгчид таны хувийн мэдээлэл хамгаалах хуулийн талаар хууль зүйн, зохион байгуулалтын, ба техникийн арга барилтай байдаг. 

7. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

FRANKE бол хил хязгаар заагаагүй хууль зүйн этгээдтэй, бизнес үйлдлүүдтэй, захиргааны нэгж ба техникийн тогтолцоотой олон улсын байгуулага юм. Ийм учраас бидний хувийн нууцлал хамгаалах бодлого нь дэлхий даяарх хэрэглэгчдйин хувийн мэдээллийг хамгаалах зорилготой. FRANKE-ийн бодлого нь хувийн мэдээллийг зөвхөн FRANKE-ийн бодлоор мэдэх хууль зүйн шаардалгатай эсвэл өөрсдийн ажил үүргээ биелүүлэх шаардлагаар орох эрхтэй тэр бүрэн эрхтэй ажилчид, агентууд, байгуулагууд, хэрэг эрхлэгчдэд өгдөг. FRANKE нь энэ таны өгсөн мэдээллийг хамгаалахаар техникийн ба зохион байгуулалтын арга хэмжээ авдаг ба гуравдагч этгээдэд алдагдах, нэвтрэх ба устгалтаас хамгаалдаг. Бидний аюулгүй арга хэмжээ нь технологийн ололт амжилттай байнга хамт алхдаг онцлогтой.

Хэрэв бид танд бидний веб сайтын аль нэгэн хэсэгт нэвтрэх эрхийн нууц үг өгсөн (эсвэл та сонгосон) бол та энэ нууц үгээ хадгалах эрхийг өөрөө хүлээнэ. Энэ нууц үгийг хэнд ч бүү дамжуулаарай.

8. МЭДЭЭЛЭЛ ХАДГАЛАХ

Хэрэв хадгалалтын хугацаа гэж заагаагүй бол доорх нийтлэг дүрэм хэрэглэгддэг:

Хэрэв таны мэдээлэл зохих аргаар хэрэглэх хугацаа өнгөрсөн, та зөвшөөрлөө буцаасан, эсвэл хууль зүйн үүднээс та татгалзсан тохиолдолд таны бүх мэдээлэл устгагдах болно, үүнд бидэнд үүнийг хадгалаад байх ямар ч хууль зүйн үндэслэл байхгүй. Зарим тохиолдолд аль нэгэн арай урт хадгалах хугацаа хэрэглэж болдог, яагаад вэ гэвэл бид хуулиар (жишээ нь, татвар төлөх эсвэл худалдааны гэх мэт) зөвшөөрөгдсөн эсвэ мэдээлэл хууль зүйн шаардлага үүсгэх, хамгаалах үйлдлүүдэд шаардлагтай тохиолдлууд ордог.

9. ТАНЫ ЭРХ БА ХОЛБОГДОХ ХАЯГ

Европын нийт мэдээлэл хамгаалах байдлын үүднээс эсвэл танд хэрэглэгдэх байдлын хуулийн үндсэн дээр та доорх эрхийн аль нэгийг хүлээх боломжтой:

1. таны хувийн мэдээллийг хадгалахыг шаардах (i) ба таны хувийн мэдээллийг (ii) хадгалах ба/эсвэл хуулбарлах, үүнд зохих хувийн мэдээллийн зэрэглэл, зорилго ба мэдээлэл хүлээн авагчид, мөн хадгалах боломжийн хугацаа зэргийг шаардах;

2. таны хувийн мэдээллийг засах, устгах, хязгаарлах, яагаад вэ гэвэл (i) тэр мэдээллүүд тод бус эсвэл бүрэн бус байгаа, (ii) тэд цуглуулсан зорилгод одоо хэрэггүй болсон байгаа, эсвэл (iii) үүний үндсэн дээр хийгдсэн боловсруулалтыг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл хүчингүй болсон;

3. мэдээлэл өгөхөөс татгалзах – ба татгалзсаны өмнөөс байр эзэлсэн байсан байдлуудад ямар нэгэн хариугүй – өөрийнхөө зөвшөөрлийг дуртай цагтаа буцан авах;

4. дуртай цагтаа мэдээлэл гаргаж өгөхөөс татгалзах, гэхдээ ямар нэгэн хохирол учруулаагүй байх, хувийн мэдээлэл боловсруулахад өгсөн өөрийн зөвшөөрлийг буцааж авах;

5. таныг хамаарсан бидэнд бүрдүүлж өгсөн хувийн мэдээллийг дахин хэрэглэхийг шаардах (i), авах, түүнийг сайн уншигдах ба машинаар бичсэн байдалтай хэрэглэх, ба (ii) үүнд аль нэгэн өөр хянагчид бидний талаас саадгүй шилжүүлж өгөх, хэрэв энэ техникийн бололцоотой бол, та үүнийг биднээс хамааралгүй өөр нэгэн хянагчид шилжүүлж болно.

Хувийн мэдээлэл боловсруулахаас татгалзах эрх:

Та зохих байр боломжоос хамааран өөрийнхөө хувийн мэдээллийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй. Энэ тохиолдолд та бидэнд өөрийнхөө байдлын талаарх мэдээллийг өгөх шаардлагатай. Таны өгсөн фактуудыг судалсны дараа бид таны хувийн мэдээллийн боловсруулалтыг зогсооно, эсвэл үүнийг үргэлжлүүлж болох хууль зүйн үндэслэл гаргаж өгнө.

 

Бид энэ нууцлалын бодлогыг шинэчилж, өөрчлөх эрхийг өөрсдөө эдэлдэг ба бид таны хувийн мэдээллийг яаж хэрэглэж байгаа эсвэл хууль зүйд өөрчлөлт гарч байгаа тухай мэдээллэл өөрчлөлтийг энд оруулах болно. Аль нэгэн өөрчлөлт гарсан тохиолдолд бид өөрсдийнхөө веб сайтанд уг нууцлал бодлого өөрчлөгдсөнийг нийтлэнэ.

Хэрэв танд энэ нууцлалын бодлогын тухай ямарваа нэгэн асуултууд эсвэл санал гомдол гарсан тохиолдолд эсвэл та дээр бичсэн эрхийг ашиглах санал төрвөл бидэнтэй дараах байдлаар холбогдоно уу:

Franke зохих хэвлэлийн талаар гарах мэдээллүүд энд бий.

Анхааралд: Мэдээлэл хамгаалах асуудал хариуцагч

 

эсвэл цахим шуудангаар: placeholder_imprint_email

 

2018 оны 5-р сар