Juridische informatie

Franke exploiteert de onderhavige website (hierna aangeduid als de „site“) voor opleidings-, informatie-, communicatie- en amusementsdoeleinden. Franke nodigt u uit om deze site naar believen te bezoeken. U gelieve er nota van te nemen dat het downloaden van de op deze site aangeboden content uitsluitend toegestaan is voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk gebruik. Voor het gebruik van deze content geldt tevens de voorwaarde dat u alle op deze informaties berustende auteursrechtelijke en overige bevoegdheidsinformatie niet verwijdert. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke is het ten strengste verboden, de op de site aangeboden content, waaronder tevens teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden, te exploiteren, de modificeren, over te dragen, opnieuw te gebruiken, af te beelden of deze voor publieke of commerciële doeleinden te benutten.

Iedere toegang tot en elk gebruik van de site is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden (hierna aangeduid als "Algemene Voorwaarden") alsmede aan de relevante wettelijke voorschriften. Door de site te bezoeken en op deze te navigeren, verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden, zulks zonder voorbehoud en zonder restricties.

Algemene Voorwaarden

1. Indien en voor zover niets anders word aangegeven of bepaald, geniet de content van de site, zonder enige uitzondering, volledige auteursrechtelijke en/of merkenrechtelijke bescherming. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Franke mag deze content uitsluitend in het kader van de in deze Algemene Voorwaarden aangegeven of voorgeschreven doeleinden worden benut. In dit verband kan Franke niet garanderen dat uw toegang tot de content van de site geen inbreuk vormt op de rechten van derden die niet tot het Franke-concern behoren of waar Franke zelf in deelneemt.

2. Franke getroost zich alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op de site te presenteren. Desondanks kan de onderneming de volledige juistheid van de op de site aanwezige informatie niet garanderen, noch is zij aansprakelijk voor fouten of leemten in de content van de site.

3. Bezoek aan de site geschiedt op eigen risico. Noch Franke, noch een andere bij het ontwerpen, maken of beschikbaar maken van de site betrokken persoon, is op enigerlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, toevalschade of gevolgschade, of verleent schadevergoeding - boete inbegrepen - voor schade welke mogelijk voortvloeit uit hun bezoek aan de site resp. het gebruik daarvan. ONVERMINDERD DE BOVENGENOEMDE BEPALINGEN WORDT DEZE SITE „ZOALS GEZIEN“ ZONDER ENIGERLEI UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE WAARBORGEN, WAARONDER TEVENS BEGREPEN EEN COMMERCIALISERINGSGARANTIE, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN ENZ. AAN U TER BESCHIKKING GESTELD. Daarenboven sluit Franke iedere aansprakelijkheid uit voor schade, welke aan uw computerinfrastructuur of aan andere objecten in uw bezit vanwege uw bezoek aan de site, het gebruik van of de navigatie op de site, en het downloaden van willekeurige, op de site aanwezige content, in het bijzonder data, teksten, afbeeldingen, audio- of videobestanden, kan ontstaan.

4. Alle communicatie of content (in het bijzonder data, vragen, aanwijzingen, commentaren, suggesties enz.) welke u elektronisch of langs andere weg naar de site zendt, wordt behandeld als zijnde niet vertrouwelijk en niet auteursrechtelijk beschermd. Willekeurige content welke u doorzendt of publiceert, mag door Frank of door met Frank gelieerde ondernemingen voor willekeurige doeleinden worden gebruikt, waaronder o.a. reproductie, openbaarmaking, doorzending, publicatie, verspreiding via radio en per post. Franke is voorts gerechtigd, alle ideeën, concepten, knowhow of technologieën, welke in enigerlei door u naar de site gezonden berichten en specificaties zijn opgenomen, voor willekeurige doeleinden, waaronder de ontwikkeling, productie en distributie van producten te gebruiken.

5. Alle op de site getoonde handels- en servicemerken alsmede logo's (hierna tezamen aangeduid als „merken“) vormen geregistreerde merken van Franke en/of van met Franke gelieerde ondernemingen. Geen enkele content van de site kan zodanig worden uitgelegd, dat deze zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke, een licentie of een gebruiksrecht op enigerlei op de site getoonde content kan doen ontstaan. Elk gebruik buiten de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden om van de merken of van enigerlei andere content van de site, is ten strengste verboden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Franke zijn intellectuele eigendomsrechten in het geval van schending van deze door u of een derde persoon offensief en in volle omvang zal afdwingen en zich alle desbetreffende rechten voorbehoudt.

6. Wij wijzen er voorts op dat Franke niet alle met haar site gelinkte websites heeft gecontroleerd en geen aansprakelijkheid voor de content van niet tot de eigen site behorende webpagina's resp. andere gelinkte websites aanvaardt. Het bezoek aan enigerlei andere, niet tot de site behorende webpagina's via links geschiedt op eigen risico.

7. Franke is gerechtigd, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen en te actualiseren. Wij verzoeken u tevens, er kennis van te willen nemen dat ook al deze wijzigingen bindend voor u zijn. Om die reden adviseren wij u om de site regelmatig te bezoeken teneinde uzelf over de actuele stand van de voor u bindende Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen.