Saistību atruna

Franke uztur šo vietni ("Vietne") jūsu izglītošanas, informācijas, komunikācijas un izklaides nolūkos. Varat pārlūkot mūsu Vietni, kā vēlaties. Taču Vietnē attēlotā materiāla lejupielāde ir atļauta tikai nekomerciālām, personīgām vajadzībām un ar nosacījumu, ka jūs saglabājat visas autortiesību un citas īpašumtiesību norādes, kas iekļautas materiālos. Ir stingri aizliegts izplatīt, pārveidot, pārraidīt, atkārtoti izmanto, ziņot vai izmantot Vietnes saturu, ieskaitot tekstu, attēlus, audio un video, publiski vai komerciāliem nolūkiem bez iepriekšējas rakstiskas Franke atļaujas.

Jūsu piekļuvi Vietnei un tās lietošanu nosaka šie noteikumi ("Noteikumi") un pastāvošie normatīvie akti. Piekļūstot Vietnei un pārlūkojot to, jūs apņematies pilnībā ievērot noteikumus.

Noteikumi

1. Vietnes saturs ir pilnībā aizsargāts ar autortiesībām un/vai preču zīmju tiesībām (ja vien nav noteikts vai norādīts citādi), un to nedrīkst izmantot citādi, kā vien noteikts šajos noteikumos, bez iepriekšējas rakstiskas Franke atļaujas. Turklāt Franke negalvo, ka Vietnē esošo materiālu pārlūkošana neaizskar Franke nepiederošu un ar to nesaistītu trešo pušu tiesības.

2. Franke dara visu iespējamo, lai sniegtu Vietnē precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr, Franke nesniedz nekādas garantijas un galvojumus par Vietnes pareizību un neuzņemas atbildību par kļūdām un nepilnībām Vietnes saturā.

3. Jūs pārlūkojat mūsu Vietni ar savu atbildību. Ne Franke, nedz citas puses, kas iesaistītas Vietnes izveidē, sagatavošanā un nodrošināšanā neuzņemas atbildību par tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem vai soda mēru zaudējumiem, kas rodas, piekļūstot Vietnei vai lietojot to. PAPILDUS IEPRIEKŠ MINĒTAJAM, VISA INFORMĀCIJA VIETNĒ IR SNIEGTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI LIKUMU NEPĀRKĀPŠANU. Franke arī neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai vīrusiem, kas var inficēt jūsu datoru vai citu īpašumu, piekļūstot Vietnei, lietojot vai pārlūkojot to, lejuplādējot no Vietnes materiālus, tai skaitā, bet ne tikai datus, tekstu, attēlus, video un audio.

4. Visi paziņojumi un materiāli, ko jūs nosūtāt Vietnei ar elektroniskā pasta starpniecību vai citādi, tai skaitā, bet ne tikai dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi u.tml., tiek uzskatīti par nekonfidenciālu informāciju. Franke vai tā saistītās puses var izmantot jebkuru informāciju, ko jūs nosūtāt vai publicējat, jebkādam mērķim, tai skaitā, bet ne tikai pavairot, izpaust, pārraidīt un publicēt. Turklāt Franke drīkst izmantot idejas, koncepcijas, zināšanas vai paņēmienus no jūsu nosūtītās komunikācijas Vietnei jebkādam mērķi, tai skaitā, bet ne tikai produktu attīstībai, ražošanai un tirdzniecībai, izmantojot šādu informāciju.

5. Visas Vietnē attēlotās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (kopā - "Preču zīmes") ir reģistrētas un/vai nereģistrētas Franke un/vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Nekas Vietnē minētais nepiešķir (pēc saistības, saskanības rīcības principa vai citādi) tiesības izmantot jebkuru Vietnē attēloto preču zīmi bez iepriekšējas rakstiskas Franke atļaujas. Preču zīmju un cita Vietnes satura lietošana, kas nav atļauta šajos noteikumos, ir stingri aizliegta. Ņemiet vērā, ka jūsu vai trešo personu pārkāpumu gadījumā Franke aktīvi aizsargās savas intelektuālā īpašuma tiesības pilnā apmērā, kā to nosaka normatīvie akti, un patur pilnas tiesības šajā sakarā.

6. Ņemiet arī vērā, ka Franke nav pārskatījis visu tīmekļa vietņu, uz kurām Vietnē izvietotas saites, saturu un neuzņemas atbildību par ārpusvietnes lappusēm vai citām vietnēm, kas norāda uz Vietni. Saišu uz citām ārpusvietnes lapām vai citām vietnēm izmantošana ir jūsu risks.

7. Franke var jebkurā laikā pārskatīt un papildināt šos noteikumus. Ņemiet vērā, ka šādas izmaiņas attiecas uz jums, tāpēc jums periodiski būtu jāapmeklē šī vietne, lai apskatītu aktuālos noteikumus, kas uz jums attiecas.