Teisinis pareiškimas

Ši „Franke“ svetainė (toliau – Svetainė) skirta šviesti, informuoti, palaikyti ryšius ir teikti pramogas. Kviečiame naršyti šią Svetainę taip, kaip jums patinka. Tačiau šioje Svetainėje rodomą turinį galima atsisiųsti ir naudoti tik asmeniniais, ne prekybos tikslais. Be to, naudojantis šiuo turiniu, būtina laikytis visų jame nurodytų autorių teisių ir kiti įgaliojimų. Negavus išankstinio rašytinio „Franke“ sutikimo, griežtai draudžiama Svetainės turinį, įskaitant tekstinę ir vaizdinę medžiagą, garso bei vaizdo failus, platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, publikuoti arba naudoti, siekiant viešųjų arba komercinių tikslų.

Atidarydami ir naudodami mūsų Svetainę, privalote laikytis toliau pateiktų sąlygų (toliau – Sąlygos) ir visų taikomų įstatymų. Atsidarydami ir naršydami Svetainę, jūs patvirtinate, kad be jokių išlygų ir apribojimų sutinkate su šiomis Sąlygomis.

Sąlygos

1. Šios Svetainės turiniui taikoma autorių teisių ir (arba) prekės ženklų apsauga (jei nenurodyta ar nepažymėta kitaip). Negavus išankstinio rašytinio „Franke“ sutikimo, šį turinį galima naudoti tik kaip nurodyta šiose Sąlygose. „Franke“ negarantuoja ir neteigia, kad, naršydami šioje Svetainėje rodomą turinį, nepažeisite trečiųjų šalių, nepriklausančių arba nesusijusių su „Franke“ grupe, teisių.

2. „Franke“ deda visas pagrįstas pastangas, kad Svetainėje būtų pateikiama tiksli ir aktuali informacija. Tačiau „Franke“ negarantuoja ir neteigia, kad Svetainės informacija yra tiksli, ir neatsako už klaidas arba spragas, kurių gali pasitaikyti Svetainės turinyje.

3. Naršydami šią Svetainę, atsakomybę prisiimate patys. Nei „Franke“, nei kuri nors kita šalis, susijusi su šios Svetainės kūrimu, gamyba arba teikimu, jokiu būdu neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, už atsitiktinius, netiesioginius ar baudinius nuostolius, kurių galite patirti, apsilankę arba naudodami šią Svetainę. NEPAŽEIDŽIANT ANKSČIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, JUMS SUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTI TOKIĄ SVETAINĘ, KOKIĄ MATOTE. NETEIKIAMOS JOKIOS AIŠKIOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS PARDAVIMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „Franke“ neprisiima jokios atsakomybės už kompiuterinius virusus arba žalą, kuri gali būti padaryta jūsų kompiuterinei įrangai ar kitai nuosavybei, patekus į šią Svetainę, ją naudojant, naršant arba iš jos atsisiunčiant bet kokį turinį, įskaitant (bet neapsiribojant) duomenis, tekstinę ir vaizdinę medžiagą, garso bei vaizdo failus

4. Visa el. paštu arba kitais būdai į Svetainę perduodama komunikacija arba turinys, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir pan., apdorojami kaip bendriniai ir nekonfidencialūs duomenys. Jūsų perduotą ar paskelbtą turinį „Franke“ arba su ja susijusios įmonės gali panaudoti pageidaujamam tikslui, įskaitant (bet neapsiribojant) dauginimą, viešinimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ar skelbimą. Be to, „Franke“ turi teisę visas jūsų į šią Svetainę perduodamoje informacijoje pateiktas idėjas, sąvokas, technines žinias ar metodus laisvai naudoti, siekdama pageidaujamų tikslų, įskaitant (bet neapsiribojant) produktų kūrimą, gamybą ar reklamavimą.

5. Visi šioje Svetainėje rodomi logotipai, prekių ir paslaugų ženklai (toliau kartu – Prekių ženklai) sudaro registruotus ir (arba) neregistruotus „Franke“ ir (arba) su ja susijusių įmonių Prekių ženklus. Negavus išankstinio aiškiai išreikšto rašytinio „Franke“ leidimo, joks Svetainės turinys nei numanomai, nei užkertant kelią (pagal „estoppel“ principą), nei kitu būdu nesuteikia licencijos arba teisės naudoti Svetainėje pateiktų Prekių ženklų. Griežtai draudžiama Prekių ženklus arba kitą Svetainės turinį naudoti kaip nors kitaip, nei aprašyta šiose Sąlygose. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Franke“ agresyviai taikys intelektinės nuosavybės teises, kiek tai leidžia įstatymai, jei jūs arba trečiosios šalys jas pažeisite. Ji pasilieka teisę naudotis visomis su tuo susijusiomis teisinėmis priemonėmis.

6. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad „Franke“ nepatikrino visų su svetainių, kurių nuorodos pateikiamos šioje Svetaine, ir neprisiima jokios atsakomybės už kitų puslapių arba šioje Svetainėje nurodytų svetainių turinį. Atidarydami bet kokius kitus puslapių arba svetainių nuorodas, atsakomybę prisiimate patys.

7. „Franke“ turi teisę šias Sąlygas bet kada redaguoti ir naujinti. Prašome atsižvelgti į tai, kad tokių pakeitimų privalote laikytis. Dėl šios priežasties turite periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, kad susipažintumėte su naujausia Sąlygų versija.