PRIVAATSUS – määruse EL/2016/679 artikkel 13 (ELIKÜM)

Kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses EL/2016/679 (ELIKÜM, privaatsusmäärus) sätestatud kohustustele teatame, et FRANKE GmbH, mis on asutatud Saksamaa ettevõtte KMK numbriga DE 142692947 ja mille registrijärgne asukoht on Mumpferfahrstr. 70, Bad Sackingen, D-79713, Saksamaa („Franke“), kui andmete valdaja ja haldaja töötleb teie isikuandmeid, mille annate selle dokumendi täitmisega või mida kogutakse muul viisil meie ettevõttega suhtlemise käigus järgmistel eesmärkidel: a) teie tellitud tehniliste teenuste ja professionaalsete teenuste pakkumine; b) eellepinguliste, lepinguliste, kindlustusega seotud, raamatupidamisega seotud, administratiivsete ja seadusjärgsete kohustuste täitmine; c) reklaam- ja turundustegevused (teie eelneval nõusolekul), mida edastatakse otse või kolmanda poole ettevõtete kaudu.

Andmete töötlemisel järgitakse kehtivaid privaatsusreegleid ning lähtutakse õigluse, seaduslikkuse ja läbipaistvuse põhimõtetest, samuti järgitakse asjakohasuse, täielikkuse ja täpsuse põhimõtteid. Andmeid töödeldakse automatiseerimata või osaliselt automatiseeritult nii paberkandjal kui ka elektrooniliste, IT- ja telemaatikavahendite abil, kooskõlas Euroopa privaatsusmääruse EL/2016/679 artiklis 32 sätestatud turva- ja konfidentsiaalsuskohustustega. Andmete töötlemine on: kohustuslik ega vaja teie nõusolekut seadustest, määrustest või EL-i andmemäärustest tulenevate kohustustega seotud eesmärkide saavutamiseks; ja/või on hädavajalik ega vaja teie nõusolekut kõigi isikuandmete jaoks, mis on olulised äri- ja/või lepingulise suhte õiglaseks loomiseks, haldamiseks ja jätkamiseks; ja/või valikuline ning on vaja teie sõnaselget nõusolekut kõigi turunduseesmärkidel kogutud või seaduslike lepinguliste kohustustega otseselt mitte seotud ja/või kaudselt seotud (lepingueelsete) isikuandmete jaoks. Võimalik keeldumine kõigi või osa ülalnimetatud andmete esitamisest (isegi kui see on seaduslik) võib ohustada suhtlust meie ettevõttega ja seda eriti isikuandmete puhul, mis on määratletud kui kohustuslikud ja hädavajalikud. See võib piirata meie tavapärast äritegevust ning soovitud tootedete ja teenuste kättesaadavust.

Teie isikuandmeid töötlevad andmetöötlejad ja/või Franke loodud andmete alamtöötlejad. Teie isikuandmed edastatakse ametiasutustele, politseijõududele või muudele avalikele ja eraõiguslikele subjektidele, ent ainult juriidiliste kohustuste, määruste või ühenduse õigusaktide täitmise eesmärgil.  Isikuandmeid võib ka avaldada, ent ainult koondatult, anonüümselt ja statistilistel eesmärkidel. Töödeldud andmeid võib töödelda ja edastada, sh Euroopa Liidus ja/või väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides olevatesse üksustesse, ent ainult Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuse, piisava privaatsusgarantii või privaatsusameti volituse alusel. Administratiivsetel ja raamatupidamisega seotud eesmärkidel säilitatakse andmeid maksimaalselt kümme (10) aastat ning turunduseesmärkidel mitte kauem kui kakskümmend neli (24) kuud alates nende kogumisest. Võite igal juhul alati küsida andmetöötlejalt koopiat oma isikuandmetest, teavet koha kohta, kus teie isikuandmeid töödeldakse, ja kõigi teie andmete töötlemiseks volitatud andmetöötlejate uuendatud identifitseerimisdetaile. Teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks selle hetkeni tehtud töötluse seaduslikkust, ning kasutada juurdepääsu, parandamise, tühistamise, piiramise, vastulause, teisaldamise ja privaatsuse tagaja vastu kaebuse esitamise õigusi, nagu on sätestatud Euroopa privaatsusmääruses EL/2016/679, kirjutamise teel järgmisele meiliaadressile: DPC-FBS@franke.com. Täielik privaatsuspoliitika on kättesaadav veebilehelt  www.franke.com.