PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE POLIITIKA

FRANKE Holding AG ja selle tütarettevõtted (siinkohal nimetatud kui “FRANKE”, “Ettevõte” või “meie”) on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. FRANKE hindab teie huvi meie toodete vastu ning teie külastust sellele veebilehele. Teie privaatsus on meile oluline ning me tahame, et tunneksite end meie veebilehte külastades mugavalt. Meie veebilehtede külastamisel kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt seaduslikele sätetele. Soovime selle privaatsuspoliitika (“Privaatsuspoliitika”) abil teile meie turvanõudeid teadvustada.

1 ANDMETÖÖTLEJA

Andmetöötleja, mis on seotud isikuandmete kaitse üldmäärusega (“GDPR”) või muu seotud seadusega, on vastav Franke ettevõte, mis on nimetatud selle veebilehe jäljendil.

2 ISIKUANDMED

Isikuandmed on andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga; tuvastatav füüsiline isik on keegi, keda saab otse või kaudselt tuvastada teatud identifikaatori abil, nt nimi, identifikatsiooninumber, asukohaandmed, online-identifikaator või üks kuni mitu eriomadust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurset või sotsiaalset identiteeti. Nende andmete hulka kuuluvad teie ees- ja perekonnanimi, teie aadress ning meiliaadress, telefoninumber või sünnipäev. Isikuandmed võivad esineda mis tahes kujul (nt paberil, elektrooniliselt, videos või helis). FRANKE on pühendunud ning astub vajalikke samme veendumaks, et meie töödeldud Isikuandmeid töödeldaks õiglaselt ja seaduslikult. Kõik meie töötajad, andmetöötlejad ja kolmandate osapoolte teenusepakkujad, kellel on ligipääs isikuandmetele, on kohustatud austama isikuandmete konfidentsiaalsust ning järgima seda Privaatsuspoliitikat. Me kogume isikuandmeid vaid siis, kui saadate need meile registreerimisel, ankeetide või e-kirjade täitmisel, toodete tellimise päringute või taotluste kaudu ning sarnastes olukordades, kui olete otsustanud meiega andmeid jagada.

Andmebaas ning selle sisu jäävad FRANKEsse, andmetöötlejatele või meie nimel töötavatele serveritele ning need on meie vastutuse all.

Me säilitame kontrolli ja vastutuse isikuandmete ees, mida meiega jaganud olete. Võime mõndasid andmeid hoiustada või töödelda arvutites, mis asuvad teistes jurisdiktsioonides (nt Ameerika Ühendriikides), mille andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest. Sellisel juhul tagame sobiva kaitse kasutamise, et selle riigi andmetöötleja kaitseks andmeid viisil, mis oleks võrdne teie elukohariigis kehtiva kaitsega.

3 ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE - SEADUSLIK ALUS

Võite meie veebilehte kasutada ilma isikuandmeid sisestamata. Te ei pea meie veebilehe kasutamiseks oma isikuandmeid jagama, välja arvatud juhtudel, kus isikuandmed on vajalikud toodete või teenuste pakkumiseks või teie soovil veebilehega suhtlemisel. Järgnev selgitab, kuidas me enda veebilehel teie isikuandmeid kogume, töötleme ja kasutame:

a)    Meie veebilehe külastamise andmed

Kui kasutate meie veebilehte, võime koguda andmeid, et saaksite meie veebilehega suhelda või et saaksime tagada turvalisuse, nt vale ligipääsu ennetamiseks, tõrkeotsinguks või testimiseks. Meie kogutud andmed võivad sisaldada teie võrguteenuse pakkuja nime, veebilehte, mille kaudu tulite meie lehele, teie külastuse kuupäeva ja aega, veebilehti, millele liigute meie lehelt ning teie IP-aadressi. See töötlus on vajalik meie teenuste pakkumisel või põhineb suhtlemise käitlemise õigustatud huvil. Oletame, et selles on ka teie huvid, sest veebilehte ei saa ilma selle suhtluseta kuvada. Võite enda andmete töötlusele igal ajal ilma väljatoodud põhjuseta vastu vaielda ning sellel ei ole kaugeleulatuvaid tagajärgi. Sellegipoolest soovime märkida, et teie isikuandmete töötlemine võib jätkuda ka pärast veebilehele vastuväite esitamist, sest füüsiliste isikute või veebilehe üldist vajaminevat töötlust ei ole võimalik tehnilistel põhjustel lõpetada. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Kui soovite ülaltoodu töötlemist ennetada, võite lihtsalt meie veebilehe kasutamisest hoiduda. Need andmed kustutatakse pärast seanssi, välja arvatud juhul, kui turvalisusega seotud juhtum nõuab pikemat hoiustamisaega, mil juhtumit saab uurida ja dokumenteerida.

b)    Kliendikonto üles seadmiseks vajalikud andmed

Kui seate meie veebilehel üles kliendikonto, säilitatakse ja töödeldakse teie sisestatud isikuandmed (nt nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber, ametikoht ja ligipääsuandmed) FRANKE kliendi andmebaasis. Neid andmeid töödeldakse lepingu või lepingueelsete tingimuste täitmisel. Võite igal ajal oma kliendikonto ilma tagajärgedeta ja põhjendusteta desaktiveerida ja/või enda isikuandmete edaspidisele hoiustamisele ja kasutamisele vastuväite esitada, võttes ühendust alltoodud aadressil. Vastuväite toomise korral kustutame teie isikuandmed kohe. Kliendikonto desaktiveerimise puhul kustutame ka teie kliendikonto.

c)    Teie kontaktandmed kontaktankeedi või meili teel

Kui te meiega ühendust võtate (nt kontaktankeedi või meili teel), hoiustab ja töötleb teie ankeeti sisestatud andmeid FRANKE. Andmed, mida kontaktankeedis kogutakse, on näha vastavas kontaktankeedis. Need andmed hoiustatakse ning neid kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks ja/või kontakti loomiseks seotud tehnilisele administratsioonile. Neid andmeid töödeldakse lepingu täitmiseks või lepingueelsete tingimuste täitmiseks. Töötlemine toimub meie õigustatud huvides, konfliktsed huvid ei kaalu üle teie huvisid, sest nende taotluste töötlemine toimub vastastikustel huvidel.

Pärast taotluse töötlemise lõpetamist hoiame kirjavahetust vaid seaduses määratud aja jooksul või kui vajame õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks ja kaitsmiseks lisaruumi.

d)    Uudiskirja saamise registreerimisandmed

Meie uudiskirjale registreerimisel hoiustab ja töötleb teie isikuandmeid (nt nime, aadressi ja meiliaadressi) turustamise, reklaamimise ja soodustuste eesmärkidel FRANKE. Nende andmete töötlemine põhineb teie heakskiidul või toimub lepingu täitmise eesmärgil. Sel juhul saadame teile regulaarset reklaaminfot FRANKEga seotud toodete, teenuste, pakkumiste või sündmuste kohta. Võite taolistest uudiskirjadest igal ajal keelduda, ilma, et peaksite selleks põhjuseid tooma. Selleks võtke ühendust alltoodud kontaktaadressiga või tühistage tellimus uudiskirjas oleva lingi kaudu. Kui olete tellimuse tühistanud, kustutatakse teie meiliaadress meie uudiskirja loendist kohe, erandina jääb teie andmete koopia meie uudiskirjast loobunute nimekirja, et veenduda, et teile ei saadetaks enam uudiskirja.

e)    Avalikustamine

Võime teie isikuandmed avalikustada kolmandatele osapooltele, et seda Privaatsuspoliitikat ning muid lepinguid rakendada/kohaldada või et kaitsta FRANKE, meie klientide või teiste õiguseid, vara või ohutust. See tähendab andmete vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusekaitse suurendamiseks ja krediidiriski vähendamiseks või meie online-poes maksevärava loomist, et pank saaks teie tellitud toodete makseid töödelda. Võime pakkuda isikuandmeid ka riigiametitele, reguleerivatele ja õiguslikele asutustele vastavalt seaduses või regulatsioonis määratule. Seda tüüpi avalikustamine võib olla vajalik vastamaks õiguslikule kohustusele, avaliku huvi või kolmanda osapoole õigustatud huvi tõttu. Viimasel juhul on teil õigus sellise kasutuse vastu vastuväide esitada, kuigi me võime sellegipoolest andmeid töödelda, kui suudame tuua mõjuvaid põhjuseid, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused; või kui seda on vaja asutusele, õiguslike nõuete kaitseülesanded.

4 KÜPSISTE KASUTAMINE

See veebileht kasutab niinimetatud “küpsised”. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie brauseri kaudu teie kõvakettale. Nendes sisalduvad teatud andmed (nt teie eelistatud veebilehe keel), mille brauser võib järgmisel külastusel meile saata (sõltuvalt Küpsise eluajast). Veebilehe kasutamiseks ei pea Küpsistega nõustuma. Sellegipoolest ei pruugi keeldumisel veebilehe mõni osa või funktsioon töötada. Kasutame Küpsiseid, kui need on vajalikud teile veebilehe teenuste pakkumisel, või kui olete Küpsiste kasutamisega meie küpsisebänneri kaudu nõustunud. Kui te ei nõustu Küpsiste kasutamisega sellel veebilehel, muutke oma brauseri sätteid (selgitused leiate altpoolt) või lõpetage veebilehe kasutamine.

Kasutame kahe kategooria Küpsiseid: (i) Küpsised, mis on vajalikud tehnilistel kaalutlustel, ilma milleta väheneks veebilehe funktsionaalsus (nn seansi Küpsised) ja (ii) valikulised Küpsised (nn valikulised Küpsised):

Seansi Küpsised:

Küpsis

Kirjeldus

Eluiga

franke_language

Küpsis sisaldab kasutaja valitud eelistatud keelt

12 kuud

franke_cookie_settings_1.0

Need on rangelt vajalikult Küpsised, mis võimaldavad teie soovitud teenuseid kasutada.
Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et mäletada teie sätteid ning küpsiseid, millega olete nõustunud ning mida te ei soovi paigaldada.

12 kuud

JSESSIONID

Franke seansiküpsis; Kasutatakse seansi tuvastamiseks.

Seanss

login-token

Franke seansiküpsises on andmed ühekordse sisselogimise kohta

Seanss

.AspNet.ApplicationCookie

Autentimise küpsis. Selles sisalduv märk lubab rakendusel kinnitada, et praegune kasutaja on kehtiv ja kinnitatud kasutaja. 

Seanss

saml_request_path

Sisaldab ümbersuunamise sihtkohta juhuks, kui autentimine õnnestub

Seanss

Valikulised Küpsised:

Me ei kasuta soorituse- või muid valikulisi küpsiseid. Sellegipoolest kasutame vahel kolmandate osapoolte tarkvara analüütilistel eesmärkidel, mis nõuavad nende (kolmandate osapoolte) küpsiste kasutamist. Kasutame seda tehnoloogiat, et mõõta külastajate vastukaja meie veebilehtedele ning reklaamikampaaniatele (sh mitu korda teatud lehte avatakse ning mis infot otsitakse) ja hinnata, kuidas te seda veebilehte kasutate. Kolmandate osapoolte partner või veebiteenuste analüütikapartner võib teie nõusolekuga koguda meie lehe ja teiste lehtede külastuse andmeid, sest need interneti märgised/küpsised võivad sisaldada aruandeid veebilehe aktiivsuse kohta ning võivad pakkuda teenuseid, mis on seotud veebilehe ja Interneti kasutamisega. Järgnevalt leiate infot nende küpsiste kohta ja saate teada, kuidas võite igal ajal Küpsistega nõustuda või neist keelduda.

4.1 GOOGLE ANALYTICSI KASUTAMINE

Meie veebileht kasutab veebianalüüsiteenust Google Analytics, mis kuulub ettevõttele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid ("Google"). Google Analytics kasutab Küpsiseid (vt ülalt), mis säilitatakse teie arvutis ning mis lubavad veebilehe kasutust analüüsida. Google’i poolt kogutud andmed, mis on saadud teie veebilehe kasutamise käigus (nt meieni juhatav veebileht, milliseid meie veebilehti te külastate, teie brauseri tüüp, teie keele sätted, operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon), saadetakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse, kus andmeid hoiustatakse ja analüüsitakse viiskümmend kuud; saadud tulemused tehakse meile seejärel anonüümselt kättesaadavaks. Selle käigus ei ühendata teie kasutusandmeid teie täieliku IP-aadressiga. Oleme enda kodulehel aktiveerinud Google’i pakutava IP-aadressi anonüümseks tegeva funktsiooni, nii teie IP-aadressi viimased 8 bitti (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6) kustutatakse. Veelgi enam, Google on sertifitseeritud EU-US Privaatsuskaitse ja Šveitsi-USA privaatsuskaitsega, mis tagab kõrgel tasemel andmekaitse Ameerika Ühendriikides asuva Google’i andmetöötlusel. 

Kasutame Google Analyticsit ainult teie eelneva nõusoleku ja meie õigustatud huvi alusel, et tuua teieni isikupärastatud kogemusi pakkuvat veebilehte. Usume, et huvitavate ja ainulaadsete reklaamide saamine toimub ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Allpool kirjeldame, kuidas saate Google Analyticsile antud nõusoleku tagasi võtta:

Võite veebianalüüsi sooritamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, laadides selleks alla ja paigaldades Google Brauseri Plugin, mille abil seadistatakse loobumise küpsis või valitake sobiv säte teie brauseri tarkvarast. Mõlemad variandid ennetavad veebianalüüsi kasutamist vaid siis, kui kasutate seda brauserit, millele lisasite plugina ja kui te loobumise Küpsist ei kustuta.

Lisateabe saamiseks külastage palun lehte https://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2 DOUBLECLICK BY GOOGLE

Sihtgrupile spetsiifiliste reklaamide tagamiseks kasutame reklaamivõrgustikku nimega DoubleClick by Google, mis kogub ja hindab meie veebilehe külastuste ja teiste veebilehtede külastuste andmeid ning moodustab küpsiste abil reklaamivõrgustiku. Selles kontekstis ei koguta ega kasutata teie isikuandmeid, sh nime, aadressi ega meiliaadressi. DoubleClicki kasutatud Küpsised sisaldavad ainult selle domeeni nime, millelt küpsis seadistati (ad.doubleclick.net), Küpsise vaikimisi aegumisaega ja väärtust, mis kehtib teatud sihtgruppide kohta. Kui te ei soovi, et DoubleClick by Google seadistaks Küpsiseid või te soovite oma reklaamieelistusi muuta, külastage palun järgnevat veebilehte: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Kasutame DoubleClicki meie küpsisebänneril oleva nõusolekuankeedi alusel. Võite igal ajal nõusolekust keelduda, valides selleks enda brauseri tarkvarast vastavad sätted, blokeerides enda brauseri sätetest küpsised domeenilt www.googleadservices.com või külastades veebilehte www.about-ads.info/choices ja desaktiveerides vastavad reklaamid. Peale selle võite DoubleClicki desaktiveerita siit https://www.google.com/settings/ads/plugin

4.3 GOOGLE ADWORDS

Kasutame Google AdWordsi, et näidata oma reklaame kolmandate osapoolte veebilehtedel. Kasutame seda teenust, et pakkuda teile isikupärastatud veebilehe kogemust. Reklaamid tuuakse teieni niinimetatud reklaamiserverite „Ad Servers“ kaudu. Kasutame reklaamiserverite Küpsiseid, et mõõta reklaamide populaarsust ja klikke. Kui te jõudsite meie veebileheni Google’i reklaami kaudu, seadistab Google teie brauserisse küpsise. Seda Küpsist säilitakse 30 päeva ja see ei ole mõeldud teie tuvastamiseks. FRANKE ei kogu ega hoiusta Google AdWordsi abil isikuandmeid. Saame Google’ilt vaid statistilisi hinnanguid, mis annavad meile teada, millised reklaamid on kõige efektiivsemad. Kui teil on Google’i konto, on võimalik, et Google võib külastuse meie veebilehele teie kontole määrata. Isegi, kui te pole Google’isse registreerinud, saab Google teie IP-aadressi järgida ja teie andmeid enda serveris hoiustada.

Kasutame Google AdWordsi teie nõusolekul, mille annate meie küpsisebänneriga nõustudes.

Võite igal ajal nõusolekust keelduda, valides selleks enda brauseri tarkvarast vastavad sätted, blokeerides enda brauseri sätetest küpsised domeenilt www.googleadservices.com või külastades veebilehte www.about-ads.info/choices ja desaktiveerides vastavad reklaamid. Samuti võite Google AdWordsi desaktiveerida veebilehelt https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.4 GOOGLE’I DÜNAAMILINE TAASTURUNDAMINE

Lisaks kasutame Google’i dünaamilise taasturundamise funktsiooni. See funktsioon võimaldab meil saata teile isikupärastatud ja huvil põhinevaid reklaame, kui külastate teisi Google Display võrgustikule kuuluvaid veebilehti.  Google kasutab küpsiseid meie veebilehe kasutamise analüüsimiseks, mis on sihilike reklaamide aluseks.  Selleks hoiustab Google teie brauseris väikest seerianumbritega faili, kui te meie veebilehte külastate. See võimaldab Google’il koguda anonüümseid andmeid teie veebilehe kasutamise kohta. Google ei hoiusta teid isiklikult tuvastavaid andmeid.  Kui külastate hiljem teist Google Display võrgustikku kuuluvat veebilehte, näete seal reklaame, mis on suure tõenäosusega seotud toodete või andmetega, mida olite enne valinud. Võite Google’i küpsiste kasutamise jäädavalt desaktiveerida, järgides seda linki ning laadides alla ja paigaldades järgneva plugina: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Teisel juhul võite Google’i küpsised desaktiveerida, külastades Võrgureklaamide Initsiatiivi veebilehte ning rakendades loobumist seal http://www.networkadvertising.org/choices/. Lisateavet Google’i taasturundamise ja Google’i privaatsuspoliitika kohta leiate siit http://www.google.com/privacy/ads/.”

Kasutame Google’i dünaamilist taasturundamist vaid teie nõusolekul, mille annate meie küpsisebänneriga nõustudes. Võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, valides selleks oma brauseri tarkvarast sobivad sätted või blokeerides enda brauseri sätetes www.googleadservices.com domeeni küpsised.

4.5 FACEBOOKI KOHALDATUD PUBLIKUD

Lisaks kasutab see veebileht funktsiooni “Kohaldatud publikud”, mis kuulub ettevõttele Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 (“Facebook”). See funktsioon võimaldab meil teile saata isikupärastatud ja huvil põhinevaid reklaame (nn Facebooki reklaamid), kui külastate veebilehte Facebook.com või teisi Facebooki võrgustikule kuuluvaid veebilehti.  Facebook hoiustab teie brauseris väikest seerianumbritega faili, kui te meie veebilehte külastate. See võimaldab Facebookil koguda anonüümseid andmeid teie veebilehe kasutamise kohta. Kui külastate hiljem teist Facebooki võrgustikku kuuluvat veebilehte, näete seal reklaame, mis on suure tõenäosusega seotud toodete või andmetega, mida olite enne valinud. Kui te olete Facebooki registreerinud, on võimalik, et Facebook võib külastuse meie veebilehele teie kontole määrata. Isegi, kui te pole Facebooki registreerinud, saab Facebook teie IP-aadressi järgida ja teie andmeid enda serveris hoiustada.

Võite kohaldatud publikud desaktiveerida, külastades järgnevad desaktiveerimise lehte http://www.youronlinechoices.eu/. Lisateavet Facebooki kohaldatud publiku kohta leiate siit: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kasutame Facebooki kohaldatud publikut ainult teie eelneval nõusolekul, mille annate, kui nõustute meie küpsisebänneriga ning meie õigustatud huvi alusel, et tuua teieni isikupärastatud kogemusi pakkuvat veebilehte. Usume, et huvitavate ja ainulaadsete reklaamide saamine toimub ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Võite sellele töötlemisele igal ajal vastu vaielda, võttes meiega ühendust.

Facebooki privaatsuspoliitika lugemiseks külastage veebilehte: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6 FACEBOOK CONNECT

Võite meie veebilehele sisse logida, kasutades selleks sisselogimise teenust Facebook Connect. See teenus kinnitab teie identiteedi ja pakub teile võimalust meiega teatud isiklikult tuvastatavaid andmeid jagada, sh teie nimi ja meiliaadress, millega saate registreerimisankeedi automaatselt täita. Facebook Connectiga sarnased teenused annavad teile võimaluse meie veebilehel sooritatud tegevuste kohta enda profiilile andmeid postitada ja neid enda sõprade võrgustikuga jagada.

Kasutame Facebook Connecti teie Facebookile antud nõusolekul ja meie õigustatud huvi alusel, eesmärgiks lihtsustada meie veebilehe kasutamist. Usume, et meie veebilehe hõlbus kasutamine on ka teie huvides. Seetõttu on töötlemisel veenvad põhjused, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused. Võite sellele töötlemisele igal ajal vastu vaielda, võttes meiega ühendust.

4.7 KASUTAJATE KÜSITLUSED

Aeg-ajalt meie veebilehel läbi viidavate kasutajate küsitlustes osalemine on vabatahtlik. Kasutame kasutajate küsitluste läbi viimiseks funktsionaalseid küpsiseid. Kasutajate küsitluse salvestatud tehnilised andmed on samad, mis salvestatakse kasutajate veebilehe külastamisel (vt ülalt). Kasutajate küsitlustes saadetud vastuseid ei seota teie isikuandmetega, nt teie IP-aadressiga. 

5 KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSED VÕI SISU MEIE VEEBILEHEL

Meie veebilehel on kolmandate osapoolte teenused ja/või sisu. Kui kasutate taolisi kolmandate osapoolte teenuseid või kui kuvatakse kolmandate osapoolte sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava teenusepakkuja vahel suhtlusandmeid. FRANKE ei kontrolli kolmandate osapoolte hallatavate veebilehtede lehti ega privaatsuspoliitikat. Kolmandate osapoolte veebilehtede haldajate privaatsuspoliitika võib erineda FRANKE omast, mistõttu ei saa me kolmandaid osapooli esindada ega kinnitada. Enne oma isikuandmete sisestamist nendele veebilehtedele kontrollige palun nende privaatsuspoliitikat.

Teenuste või sisu vastav pakkuja võib enda eesmärkidel teie andmeid töödelda. Oleme enda parima teadmise kohaselt seadistanud teie andmete enda eesmärkidel töötlevate pakkujate teenused ja sisu viisil, mil igasugune suhtlus peale nende teenuste või sisu esitlemise meie veebilehel on blokeeritud/suhtlus toimub vaid siis, kui olete aktiivselt nõustunud vastava teenuse kasutamisega. Sellegipoolest ei ole meil võimu kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud andmete üle ning me ei saa teie andmete töötlemisega seotud ulatust ja eesmärki puudutavaid andmeid jagada.

a)    Veebilehtede lingid:

Meie veebileht võib sisaldada linke meie partnervõrgustike, edasimüüjate, tütarettevõtete ja kolmandate osapoolte veebilehtedele. Nende linkide avamisel lahkute te automaatselt FRANKE veebilehelt. FRANKE ei kontrolli kolmandate osapoolte hallatavate veebilehtede lehti ega privaatsuspoliitikat. Kolmandate osapoolte veebilehtede haldajate privaatsuspoliitika võib erineda FRANKE omast, mistõttu ei saa me kolmandaid osapooli esindada ega kinnitada. Enne oma isikuandmete sisestamist nendele veebilehtedele kontrollige palun nende privaatsuspoliitikat.

b)    Sotsiaal-pluginad:

FRANKE kasutab sotsiaalvõrgustike nn sotsiaal-pluginaid („nupud), mh Facebook, Google+, LinkedIn ja Twitter. Meie veebilehe külastamisel desaktiveeritakse need nupud vaikimisi - need ei saada ilma teie sekkumiseta vastavatesse sotsiaalvõrgustikesse andmeid. Enne nende nuppude kasutamist peate need nuppudele klõpsates aktiveerima. Need jäävad seejärel aktiveerituks, kuni te need uuesti desaktiveerite või oma küpsised kustutate (vt „küpsised“).

Pärast nende aktiveerimist seatakse sisse otselink vastava sotsiaalvõrgustiku serveriga. Nupu sisu saadetakse seejärel sotsiaalvõrgustikust otse teie brauserisse ja sisestatakse selle poolt veebilehele. Pärast nupu aktiveerimist saab sotsiaalvõrgustik andmeid vastu võtta sõltumata sellest, kas te nuppu kasutate või mitte. Kui te olete sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, võib võrgustik määrata teie veebilehe külastuse teie kasutajakontole. Sotsiaalvõrgustik ei saa määrata külastusi teistele FRANKE veebilehtedele, kui te just ei aktiveeri ka sealsed vastavad nupud.

Kui te olete sotsiaalvõrgustiku kasutaja ja te ei soovi ühendada meie veebilehe külastusest saadud andmeid enda kasutaja andmetega, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalvõrgustikust välja logima.

Meil puudub mõju nende andmete ulatuse suhtes, mida sotsiaalvõrgustikud nuppude abil koguvad. Sotsiaalvõrgustike andmekasutuse poliitika pakub infot nende kogutud andmete eesmärgi ja ulatuse kohta, sh kuidas neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse ning teile saadaolevad õigused ja sätted, mida saate oma privaatsuse kaitsemiseks rakendada.

Lisateabe saamiseks enda andmete kogumise ja töötlemise ulatuse ning eesmärgi kohta konsulteerige palun nende pakkujate privaatsuspoliitikaga, kelle teenuseid ja/või sisu me kaasame ja kes vastutavad selles kontekstis teie andmete eest.

6 KOLMANDATE OSAPOOLTE TÖÖTLEJAD

Me ei anna isikuandmeid edasi kolmandatele osapooltele, kui see pole just vajalik lepingu täitmiseks, lubatud vastavate õigussätetega või te olete andnud oma nõusoleku. FRANKE võib teha lepinguid teiste ettevõtete või indiviididega (“Töötlejad”), et nad meie nimel teatud kohuseid täidaks. Sellepärast võib olla vajalik isikuandmete ligipääsu lubamine Töötlejatele. Meie töötlejad peavad säilitama isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nad ei tohi andmeid kasutada mingil muul viisil peale FRANKE määratletud otstarvete. Töötlejate sooritatud ülesannete hulgas on näiteks äripartnerid või alltöövõtjad tehnilistes, makse- ja kohaletoimetamisteenustes, krediidiriski vähendamine ja pettusekaitse, analüütikapakkujad, otsinguinfo pakkujad või grupisisene töötlemine. Neil on ligipääs vaid nendele isikuandmetele, mis on vajalik vastava tegevuse täide viimiseks. Nendel Töötlejatel on rangelt keelatud teie isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel.

Kasutame sobivaid meetmeid (lepinguliselt või muudmoodi), et pakkuda piisavat kaitset teie isikuandmetele, mida meie Töötlejad näevad ning tagame, et meie Töötlejad kasutaksid vastavaid õiguslikke, organisatoorseid ja tehnilisi protseduure, et teie isikuandmeid vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele kaitsta. 

7 TURVALISUS

FRANKE on ülemaailmne organisatsioon, millega seotud juriidilised isikud, äriprotseduurid, haldusstruktuurid ja tehnilised süsteemid ületavad piire. Seetõttu on meie privaatsuspoliitika loodud pakkumaks isikuandmete kaitset üle terve maailma. FRANKE poliitika hõlmab ligipääsu andmist isikuandmetele vaid volitatud töötajatele, agentidele, töövõtjatele, üksustele ja Töötlejatele, kelle puhul FRANKE on kindlaks teinud, et neil on õiguslik alus ja tööülesannete täitmiseks tarvis andmeid teada või neile ligipääs saada. FRANKE kasutab tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et teie sisestatud andmeid kaitsta. Me kaitseme neid andmeid muutmise, kaotuse, hävimise ja kolmandate osapoolte ligipääsu eest. Meie turvameetmeid parandatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogiliste arengutega.

Kui oleme teile andnud (või olete ise valinud) parooli, mis annab ligipääsu veebilehe teatud osadele, olete te vastutavad selle salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Palume, et te ei jagaks oma parooli kellegagi.

8 ANDMETE SÄILITAMINE

Kui me ei ole ülal välja toonud spetsiifilisi säilitusperioode, kehtivad need üldreeglid:

Teie andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vastava eesmärgi jaoks vajalikud, te olete oma nõusoleku tagasi võtnud või olete õigusliku huviga seoses sellele vastuväite esitanud ning meil ei ole õiguslikke seaduslikke väiteid. Mõnel juhul võivad kehtida pikemad säilitusajad, kui seda nõuab seadus (nt maksu- või äriseadus) või kui andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks või kaitseks. 

9 TEIE ÕIGUSED JA KONTAKTANDMED

Euroopa andmekaitse üldmääruse või teile vastava sarnase seaduse kohaselt on teil õigus mõnedele või kõikidele järgnevatele õigustele:

1. nõuda (i) andmeid selle kohta, kas teie isikuandmeid hoiustatakse ja (ii) ligipääsu teie säilitatud andmetele ja/või koopiatele, sh töötlemise eesmärgid, vastavate isikuandmete kategooriad, andmete vastuvõtjad ja potentsiaalsed säilitusperioodid;

2. nõuda enda isikuandmete parandamist, eemaldamist või piiramist, näiteks põhjustel, et (i) see on ebatäielik või ebatäpne, (ii) seda ei ole enam vaja põhjusel, mil see koguti, või (iii) töötlemise aluseks olnud nõusolek on tagasi võetud;

3. keelduda oma isikuandmeid jagamast (mõjutamata andmetöötluse tegevusi, mis on enne nõusoleku tagasivõtmist sooritatud) ja igal ajal võtta tagasi nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks;

4. võtta kasutusele õiguslikke meetmeid teie Isikuandmete ja õiguste potentsiaalsel rikkumisel ning esitada kaebusi vastavale kompetentsele andmekaitseasutusele;

5. nõuda (i) end puudutavate isikuandmete saamist ja taaskasutamist, mille olete meile andnud liigendatud, levinud ning masinloetavas formaadis ja (ii) saata need andmed teisele töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta; kui see on tehniliselt võimalik, saate te õiguse saata isikuandmed meilt otse teisele töötlejale.

Õigus vastuväitele:

Teil võib enda spetsiifilise olukorraga seotult olla õigus vastuväitele teie andmete töötluse kohta. Sel juhul selgitage meile palun enda olukorda. Pärast teie toodud faktide hindamist me kas lõpetame teie isikuandmete töötlemise või nimetame enda mõjusad õiguslikud alused töötlemise jätkamiseks.

 

Jätame endale õiguse seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada ja muuta, et kajastada muutusi viisil, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või et muutuvatele õiguslikele nõuetele vastata. Selliste muudatuste puhul postitame oma muudetud Privaatsuspoliitika enda kodulehele.

Kui teil tekkis küsimusi meie vastavuse kohta selle Privaatsuspoliitikaga või kui soovite ülaltoodud õiguseid kasutada, võtke meiega palun järgnevalt ühendust:

Vastav Franke ettevõte, mis on veebilehel avaldatud, klõpsake siia.

Tähelepanu: Andmekaitse koordinaator

 

või saatke e-post: privacy@franke.com

 

MAI 2018