Zákonné prohlášení

Sehen Sie im Folgenden bitte unsere AGBs.

Zákonné prohlášení

Franke provozuje tuto webovou stránku (“Webová stránka“) pro Vaše osobní vzdělávání, informaci, komunikaci a zábavu. Prohlížejte si naší Webovou stránku s potěšením. Nicméně stahování materiálů úvedených na Webové stránce je dovolenou pouze k nekomerčnímu osobním používání a za předpokladu, že budete dodržovat všechna nařízení copyrightu a jiné autorskoprávní pokyny obsažené v materiálech. Je přísně zakázáno distribuovat, modifikovat, přenášet, opětovně používat, přihlašovat nebo používat obsah Webové stránky pro veřejné nebo komerční účely, včetně textů, zobrazení, audiových a videových záznamů bez předchozího písemného svolení firmy Franke.

Váš přistup a používání Webové stránky je předmětem následujících podmínek (“Podmínky“) jakož i všech příslušných zákonů. Vstupem na Webovou stránku stránce a jejím prohlížením dáváte svůj neomezený souhlas s Podmínkami.

Podmínky
1. Obsah Webové stránky je v celém rozsahu chráněn autorským právem a / nebo ochrannou známkou (pokud není specifikováno nebo označeno jinak) a nesmí být používán jiným způsobem než je stanoveno v těchto Podmínkách bez předchozího výslového souhlasu společnosti Franke. Kromě toho společnost Franke ani nezaručuje ani neznamená, že Vaše prohlížení materiálů vystavených na Webové stránce nenaruší nějaká práva třetí strany, která není ve vlastnictví společnosti Franke nebo ve spojení s ní.

2. Společnost Franke vynkládá veškeré přiměřené úsilí na poskytování přesných a aktuálních informací na Webové stránce. Společnost Franke však nedává žádnou záruku na přesnost Webové stránky ani neodpovida nějakým způsobem za nějaké chyby nebo vynechání v obsahu Webové stránky.

3. Prohlížení naší Webové stránky je na Vaší vlastní riziko. Ani společnost Franke ani žádná jiná strana zúčastněná na tvorbě, produkci nebo provozu Webové stránky není zodpovědná za jakoukoliv přímou, náhodnou, následnou, nepřímou škodu nebo škodu s odškodněním vzniklou z přístupu na Webovou stránku nebo jejím používáním. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO, VŠECHNO NA WEBOVÉ STRÁNCE SE VÁM DÁVÁ K DISPOZICI ´JAK SHLÉDNUTO´ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, ANI VYJÁDŘENÉ, ANI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝLUČNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K UŽÍVÁNÍ K URČITÉMU ÚČELU NEBO ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁVA. Společnost Franke dále odmítá zodpovědnost nebo záruku za jakákoliv poškození Vaši počítačové techniky, nebo za viry které by jí nebo jiné vlastnictví mohly infikovat v důsledku Vašeho přístupu na Webovou stránku nebo jejího používání nebo prohlížení, nebo v důsledku stahování jakéhokoliv materiálu, včetně, avšak nikoliv výlučně dat, textů, vyobrazení nebo videových nebo akustických záznamů z Webové stránky.

4. Jakákoliv sdělení nebo jakékoliv materiály, které posíláte na Webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně, avšak nikoliv výlučně jakýchkoliv dat, dotazů, komentářů, podnětů a podobně nebudou zpracovávány jako důvěrné a soukromé. Všechno, co zašlete poštou, může být firmou Frankenebo jejími dceřinnými společnostmi použito k libovolným účelům, včetně, avšak nikoliv výlučně k reprodukování, zpřístupnění, přenosu, publikování, vysílání a rozesílání. Kromě toho je společnost Fanke oprávněna jakékoliv myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou zašlete na Webovou stránku používat k libovolným účelům, včetně avšak nikoliv výlučně pro rozvoj, produkci a marketing výrobků s použitím takových informací.

5. Všechny možné Ochranné známky, loga a servisní známky (společně “Ochranné známky“) uvedené na Webové stránce jsou registrované a / nebo neregistrované ochranné známky společnosti Frankea / nebo jejich zastoupení. Nic obsažené na Webové stránce nemá být považováno za zaručené, ani implikací, zákonnou překážkou, nebo jinak, za jakoukoliv licenci nebo právo používat jakoukoliv Ochranou známku uvedenou na Webové stránce bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti Franke. Jakékoliv použití Ochranných známek nebo jakéhokoliv jiného obsahu Webové stránky, s výjimkou jak je uvedeno v těchto podmínkách, je striktně zakázáno. Berte tímto na vědomí, že společnost Franke bude v případě porušení Vámi nebo třetí stranou agresivně uplatňovat svá práva k duševnímu vlastnictví v plném rozsahu zákona a tímto si plně vyhrazuje veškerá práva v této souvislosti.

6. Berte rovněž laskavě na vědomí, že společnost Franke nerevidovala všechny stránky připojené k Webové stránce a nepřebírá odpovědnost za obsah jakéholiv externí stránky nebo jiné stránky připojené k Webové stránce. Připojení k jakékoliv externí stránce nebo jiné stránce je na Vaše vlastní riziko.

7. Společnost Franke může kdykoliv revidovat a aktualizovat tyto Podmínky. Uvědomte si laskavě, že jste každým takovým revidováním rovněž zavázáni a máte tudíž periodicky navštěvovat tuto stránku a prohlédnout poté aktuální Podmínky, kterým jste vázáni.

Ochrana soukromí

Franke chápe důležitost ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. Ochrana a bezpečnost dat zákazníků a uživatelů má vysokou prioritu i pro nás. Níže uvedená Ochrana osobních údajů podrobně popisuje, jak budeme používat vaše osobní údaje při vaší návštěvě na našich webových stránkách.

Použitím nebo poskytování informací prostřednictvím této webové stránky, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací, jak je uvedeno v této Ochraně osobních údajů. Franke Holding AG a dceřiné společnosti ("Franke") můžou pravidelně měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat či jinak aktualizovat tuto Ochranu osobních údajů na základě vlastního uvážení bez předchozího oznámení.  V případě změny Ochrany osobních údajů Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím našich webových stránek. Na základě Vámi zaslané písemné žádosti, Vás budeme informovat o osobních údajích u nás uložených (např. jméno, adresa). Pokud byste chtěli nějaké údaje změnit nebo odstranit, kontaktujte nás.

Za účelem zabezpečení systému při návštěvě našich webových stránek, registruje náš webový server dočasně doménové jméno nebo IP adresu žádajícího počítače, stejně jako datum přístupu, soubor přání zákazníka (název souboru a URL), odpověď HTTP a webový server, ze které jste nás navštívili, stejně jako počet bitů přenesených během relace. V případě dotazu, můžete být také požádáni o uvedení Vašeho jména, adresy a jiných kontaktních údajů za účelem zefektivnění /zrychlení reakcí na Vaše podněty nebo zoptimalizování našich webových stránek podle Vašich preferencí.

Z důvodu bezpečnosti Vaší relace na této webové stránce, používáme cookies. Používáme také vložené pixely - s cookies, které nám umožní sledovat, kolik lidí používá naše stránky. Shromažďujeme tak údaje o cestách při procházení našich webových stránek. Tyto informace používáme k vyhodnocení obsahu webu, stažení jednotlivých stránek webu. Obě tyto technologie – cookies a vložené pixely – shromažďují anonymní informace, které neobsahují Vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Nejedná se tak o osobní identifikaci. Franke používá Vaše osobní údaje pouze pro technickou správu našich webových stránek, abychom pružně vyhověli Vašim přáním a pro interní marketingové účely. Tyto informace neposkytujeme žádné třetí straně , kromě dceřiných společností v rámci naší skupiny společností a/nebo oprávněným obchodním zástupcům/prodejcům, kteří nám mohou pomoci poskytnout Vám potřebné informace.

Cookies používané na našich webových stránkách

utm_source: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

utm_medium: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

utm_campaign: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

wantsflash: Tyto nezbytné cookies, které umožňují služby, o které jste požádali. Tyto cookies se používají pro základní funkčnost webových serverů. Neobsahují žádné osobní údaje a veškeré informace jsou automaticky smazány při opuštění Vašeho prohlížeče.

hasflash: Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um den von Ihnen angeforderten Service anbieten zu können.Diese Cookies werden verwendet, um Funktionen der Seite nutzen zu können. Sie enthalten keine persönlichen Informationen und werden automatisch gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schliessen.

__utma: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

__utmb: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

__utmc: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

__utmz: Tyto výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvnost stránek a tím můžeme měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek pomocí služby Google Analytics.

Neprodáváme, nepronajímáme ani nedistribuujeme Vaše osobní informace žádným třetím stranám (s výjimkou jak je uvedeno výše) pro marketingové účely bez Vašeho výslovného svolení.

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek jsou zpracovávány výhradně v souladu s právními předpisy země, ve které má příslušná Franke dceřiná společnost své sídlo. Neposkytujeme žádné údaje vládním agenturám s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Tato Ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky společnosti/í s vyloučením webových stránek třetích stran. Můžeme poskytnout odkazy na jiné webové stránky, u  kterých se domníváme, že mohou být předmětem zájmu našich návštěvníků. Naším cílem je zajistit, aby tyto internetové stránky byly na nejvyšší úrovni. Nicméně, vzhledem k charakteru World Wide Web, nemůžeme zaručit ochranu osobních standardů každého webu, na který odkazujeme, nebo nést zodpovědnost za obsah jiných míst než je tento.

Údaje o vydavateli

Franke s.r.o.

Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika


Osoba odpovědná za obsah: 
Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika


Reg. č. DPH.: CZ49615971
Číslo v obchodním rejstříku: C 21247
Obchodní rejstřík veden u soudu: Praha

Call our Customer Service Hotline International:

Pondělí až pátek

8:00 - 16:00 (CET)