Zákonné prohlášení

Download

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Zákonné prohlášení

Franke provozuje tuto webovou stránku (“Webová stránka“) pro Vaše osobní vzdělávání, informaci, komunikaci a zábavu. Prohlížejte si naší Webovou stránku s potěšením. Nicméně stahování materiálů úvedených na Webové stránce je dovolenou pouze k nekomerčnímu osobním používání a za předpokladu, že budete dodržovat všechna nařízení copyrightu a jiné autorskoprávní pokyny obsažené v materiálech. Je přísně zakázáno distribuovat, modifikovat, přenášet, opětovně používat, přihlašovat nebo používat obsah Webové stránky pro veřejné nebo komerční účely, včetně textů, zobrazení, audiových a videových záznamů bez předchozího písemného svolení firmy Franke.

Váš přistup a používání Webové stránky je předmětem následujících podmínek (“Podmínky“) jakož i všech příslušných zákonů. Vstupem na Webovou stránku stránce a jejím prohlížením dáváte svůj neomezený souhlas s Podmínkami.

Podmínky
1. Obsah Webové stránky je v celém rozsahu chráněn autorským právem a / nebo ochrannou známkou (pokud není specifikováno nebo označeno jinak) a nesmí být používán jiným způsobem než je stanoveno v těchto Podmínkách bez předchozího výslového souhlasu společnosti Franke. Kromě toho společnost Franke ani nezaručuje ani neznamená, že Vaše prohlížení materiálů vystavených na Webové stránce nenaruší nějaká práva třetí strany, která není ve vlastnictví společnosti Franke nebo ve spojení s ní.

2. Společnost Franke vynkládá veškeré přiměřené úsilí na poskytování přesných a aktuálních informací na Webové stránce. Společnost Franke však nedává žádnou záruku na přesnost Webové stránky ani neodpovida nějakým způsobem za nějaké chyby nebo vynechání v obsahu Webové stránky.

3. Prohlížení naší Webové stránky je na Vaší vlastní riziko. Ani společnost Franke ani žádná jiná strana zúčastněná na tvorbě, produkci nebo provozu Webové stránky není zodpovědná za jakoukoliv přímou, náhodnou, následnou, nepřímou škodu nebo škodu s odškodněním vzniklou z přístupu na Webovou stránku nebo jejím používáním. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO, VŠECHNO NA WEBOVÉ STRÁNCE SE VÁM DÁVÁ K DISPOZICI ´JAK SHLÉDNUTO´ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, ANI VYJÁDŘENÉ, ANI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝLUČNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K UŽÍVÁNÍ K URČITÉMU ÚČELU NEBO ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁVA. Společnost Franke dále odmítá zodpovědnost nebo záruku za jakákoliv poškození Vaši počítačové techniky, nebo za viry které by jí nebo jiné vlastnictví mohly infikovat v důsledku Vašeho přístupu na Webovou stránku nebo jejího používání nebo prohlížení, nebo v důsledku stahování jakéhokoliv materiálu, včetně, avšak nikoliv výlučně dat, textů, vyobrazení nebo videových nebo akustických záznamů z Webové stránky.

4. Jakákoliv sdělení nebo jakékoliv materiály, které posíláte na Webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně, avšak nikoliv výlučně jakýchkoliv dat, dotazů, komentářů, podnětů a podobně nebudou zpracovávány jako důvěrné a soukromé. Všechno, co zašlete poštou, může být firmou Frankenebo jejími dceřinnými společnostmi použito k libovolným účelům, včetně, avšak nikoliv výlučně k reprodukování, zpřístupnění, přenosu, publikování, vysílání a rozesílání. Kromě toho je společnost Fanke oprávněna jakékoliv myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou zašlete na Webovou stránku používat k libovolným účelům, včetně avšak nikoliv výlučně pro rozvoj, produkci a marketing výrobků s použitím takových informací.

5. Všechny možné Ochranné známky, loga a servisní známky (společně “Ochranné známky“) uvedené na Webové stránce jsou registrované a / nebo neregistrované ochranné známky společnosti Frankea / nebo jejich zastoupení. Nic obsažené na Webové stránce nemá být považováno za zaručené, ani implikací, zákonnou překážkou, nebo jinak, za jakoukoliv licenci nebo právo používat jakoukoliv Ochranou známku uvedenou na Webové stránce bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti Franke. Jakékoliv použití Ochranných známek nebo jakéhokoliv jiného obsahu Webové stránky, s výjimkou jak je uvedeno v těchto podmínkách, je striktně zakázáno. Berte tímto na vědomí, že společnost Franke bude v případě porušení Vámi nebo třetí stranou agresivně uplatňovat svá práva k duševnímu vlastnictví v plném rozsahu zákona a tímto si plně vyhrazuje veškerá práva v této souvislosti.

6. Berte rovněž laskavě na vědomí, že společnost Franke nerevidovala všechny stránky připojené k Webové stránce a nepřebírá odpovědnost za obsah jakéholiv externí stránky nebo jiné stránky připojené k Webové stránce. Připojení k jakékoliv externí stránce nebo jiné stránce je na Vaše vlastní riziko.

7. Společnost Franke může kdykoliv revidovat a aktualizovat tyto Podmínky. Uvědomte si laskavě, že jste každým takovým revidováním rovněž zavázáni a máte tudíž periodicky navštěvovat tuto stránku a prohlédnout poté aktuální Podmínky, kterým jste vázáni.

Zásady ochrany soukromí a soubory cookie

FRANKE – ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIE

Společnost FRANKE Holding AG a její přidružené společnosti (společně označované jako „FRANKE“, „společnost“, „my“, nebo „nám“) se zavazují chránit vaše osobní údaje. Společnost FRANKE oceňuje váš zájem o naše produkty a vaši návštěvu na těchto webových stránkách. Vaše soukromí je pro nás důležité a rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně. Osobní údaje shromážděné při návštěvách našich webových stránek jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) bychom vás rádi informovali o našich bezpečnostních opatřeních.

1      SPRÁVCE

Správcem je ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“) nebo jakéhokoliv jiného platného zákona příslušná společnost Franke uvedená v tiráži webových stránek.

2      OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby – identifikovatelná je každá fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména ve spojení s identifikátorem, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jedna či více zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako jsou vaše jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo nebo narozeniny. Osobní údaje mohou být v jakékoli formě (např. na papíře, v elektronické podobě, video, zvuk). Společnost FRANKE se zavázala, že podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zajistila, že veškeré osobní údaje budou zpracovávány čestně a podle zákona. Všichni naši zaměstnanci, zpracovatelé dat a poskytovatelé služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost osobních údajů a dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je odešlete, a to prostřednictvím registrace, vyplnění formulářů nebo e-mailů v rámci objednávky produktů nebo služeb, dotazů nebo požadavků na objednané produkty a podobných situací, ve kterých jste se rozhodli nám informace poskytnout.

Databáze a její obsah zůstávají ve společnosti FRANKE nebo u zpracovatele údajů a na serverech, které jsou provozovány naším jménem a nesou vůči nám zodpovědnost.

Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití veškerých osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto údajů mohou být uloženy nebo zpracovávány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například v USA, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od jurisdikce, v níž žijete. V takových případech zajistíme, aby byly zavedeny vhodné ochranné prostředky, které vyžadují, aby zpracovatel dat v dané zemi chránil údaje ve stejném rozsahu jako v zemi, kde žijete.

3      SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRÁVNÍ ZÁKLAD

Naše webové stránky můžete používat bez uvedení osobních údajů. Osobní údaje nejste povinni poskytnout jako podmínku použití našich webových stránek, s výjimkou případů, kdy je vám potřeba dodat určitý produkt nebo službu nebo na vaši žádost komunikovat s našimi webovými stránkami. V následující části je vysvětleno, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje na našich webových stránkách:

a)    Údaje při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek mohou být zpracovávány údaje, aby bylo možné komunikovat s našimi webovými stránkami nebo jsou zpracovávány z bezpečnostních důvodů, např. kvůli prevenci nesprávného přístupu, potížím či při testování. Námi shromažďované údaje mohou obsahovat název vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, které jste použili ke kliknutí na odkaz na naše webové stránky, datum a čas vaší návštěvy, webové stránky, které jste navštívili z našich webových stránek a vaši adresu IP. Toto zpracování je nezbytné pro poskytování našich služeb nebo je založeno na našem oprávněném zájmu v rámci zpracování komunikace. Předpokládáme, že je to také ve vašem zájmu, protože webové stránky nelze bez takové komunikace zobrazit. Za tímto účelem můžete kdykoliv vznést námitku s budoucím účinkem, aniž by bylo nutné uvést důvod. Chtěli bychom však upozornit na to, že vaše osobní údaje mohu být zpracovávány i poté, co byla na webové stránce vznesena námitka, protože není možné zastavit zpracování nezbytné z technických důvodů pro jednotlivé uživatele webové stránky nebo obecně. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Chcete-li zabránit výše popsanému zpracování, jednoduše se zdržte návštěvy našeho webu. Takové údaje budou po relaci odstraněny, pokud bezpečnostní incident nevyžaduje jejich delší uložení pro účely prozkoumání dokumentace.

b)    Údaje pro zřízení zákaznického účtu

Pokud si na našem webu zřídíte zákaznický účet, poskytnuté osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, titul a přístupové údaje) budou uloženy a zpracovány v databázi zákazníků společnosti FRANKE. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy deaktivovat a/nebo vznést námitku s budoucím účinkem proti dalšímu ukládání a používání svých osobních údajů za tímto účelem, a to bez uvedení důvodů. V případě námitky vaše osobní údaje okamžitě odstraníme. V případě deaktivace zákaznického účtu odstraníme také příslušný zákaznický účet.

c)    Váš kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), vaše osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budou uloženy a zpracovány společností FRANKE. Na příslušném kontaktním formuláři vidíte, které údaje se z kontaktního formuláře shromažďují. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výlučně k zodpovězení vaší žádosti a/nebo k navázání kontaktu a přidružené technické správě. Zpracování těchto údajů probíhá za účelem plnění smlouvy či předsmluvních opatření nebo je zpracování také v našem oprávněném zájmu, aniž by v tomto ohledu protichůdné zájmy převážily nad vašimi zájmy, protože zpracování těchto žádostí je v našem společném zájmu.

Po dokončení zpracování uchováme korespondenci pouze tehdy, pokud existují zákonná archivační nebo promlčecí lhůty nebo je nutné další uložení za účelem uplatnění, výkonu nebo či ochrany právních nároků.

d)    Registrační údaje při registraci elektronického zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k našemu elektronickému zpravodaji, vaše osobní údaje (např. jméno, adresa a e-mailová adresa) budou uchovávány a zpracovávány společností FRANKE za účelem marketingu, reklamy nebo propagace. Zpracování těchto údajů je založeno na vašem souhlasu nebo se uskutečňuje za účelem plnění smlouvy. V tomto případě vám budeme pravidelně zasílat propagační informace o službách a produktech spojených s produkty, službami, nabídkami nebo událostmi společnosti FRANKE. Odběr takových elektronických zpravodajů můžete kdykoliv odhlásit bez uvedení důvodu s účinkem do budoucna, a to kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy nebo zrušením registrace prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru, který je uveden v elektronickém zpravodaji. Jakmile se odhlásíte, vaše e-mailová adresa bude okamžitě odstraněna z našeho distribučního seznamu elektronický zpravodajů, s výjimkou kopie v naší databázi pro zrušení odběru, v jejímž případě máme oprávněný zájem ji zachovat, abychom zajistili, že vám již nebudou zasílány elektronické zpravodaje.

e) Zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetím stranám za účelem vynucení nebo uplatnění těchto zásad ochrany osobních údajů a dalších smluv nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu údajů s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika nebo výměny údajů s platební bránou poskytovanou bankovními institucemi v našem obchodě on-line za účelem zpracování plateb za objednané produkty. Také můžeme poskytovat osobní údaje vládním agenturám a regulačním a soudním orgánům, jak je vyžadováno zákonem nebo nařízením. Tento druh zveřejnění údajů může být vyžadován pro splnění zákonných povinností nebo mohou být údaje nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo může být zveřejnění založeno na našem oprávněném zájmu nebo zájmech třetích stran. V posledně uvedeném případě máte právo vznést námitky proti takovému použití, avšak i nadále můžeme údaje zpracovávat, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody; nebo v případě, že je to nezbytné pro vytvoření, uplatnění či obhajobu právních nároků.

4      POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Tento web využívá takzvané soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou na váš pevný disk ukládány prohlížečem. Jsou v nich uloženy určité informace (např. upřednostňovaný jazyk nebo nastavení webu), které váš prohlížeč může přenášet do naší společnosti při vašem příštím přístupu na náš web (v závislosti na životnosti souboru cookie). Za účelem používání webu není nutné přijímat soubory cookies. Na webu se však mohou vyskytnout určité oblasti a funkce, které nebudete moci používat. Soubory cookies používáme v případě, že je nutné vám poskytnout naši webovou službu nebo jste souhlasili s používáním souborů cookie tím, že jste potvrdili naše oznámení o souborech cookie. Pokud si nepřejete přijmout používání souborů cookie na tomto webu, změňte nastavení prohlížeče (viz níže) nebo přestaňte tento web používat.

Používáme dvě kategorie souborů cookie: (i) Soubory cookie požadované pro technické účely, bez kterých by byla funkčnost našich webových stránek omezena (tzv. relační soubory cookie ) a (ii) volitelné soubory cookie (tzv. volitelné soubory cookie):

Relační soubory cookie:

Soubor cookie

Popis

Životnost

franke_language

Soubor cookie obsahuje upřednostňovaný jazyk vybraný uživatelem

12 měsíců

franke_cookie_settings_1.0

Jedná se o nezbytně nutné soubory cookies, díky nimž je možné poskytovat vámi vyžádané služby.
Tyto soubory cookie slouží k zapamatování nastavení toho, jaké soubory cookie jste přijali a které nechcete nastavit.

12 měsíců

JSESSIONID

Relační soubor cookie společnosti Franke; používá se pro identifikaci relace.

Relace

login-token

Relační soubor cookie společnosti, v němž jsou informace o tokenu v rámci jednotného přihlašování

Relace

.AspNet.ApplicationCookie

Ověřovací soubory cookie. Tento soubor obsahuje token, pomocí něhož může aplikace ověřit, zda je aktuální uživatel platným a ověřeným uživatelem.

Relace

saml_request_path

Obsahuje cíl přesměrování v případě úspěšného ověření

Relace

 

Volitelné soubory cookie:

Soubory cookie s informacemi o výkonu ani jiné volitelné soubory cookie nepoužíváme. Někdy však používáme software třetích stran pro účely analýzy, při níž je vyžadováno použití souvisejících souborů cookie (třetích stran). Tuto technologii používáme k měření odezvy návštěvníků na našich stránkách a efektivity našich reklamních kampaní (včetně toho, kolikrát byla stránka otevřena a které informace jsou prohlíženy) a za účelem vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek. Partner třetí strany nebo partner pro webovou analytickou službu může s vaším souhlasem shromažďovat údaje o vaší návštěvě na našich a dalších stránkách díky těmto internetových značkám / souborům cookies, a může tak pro nás sestavovat zprávy týkající se činnosti webových stránek a poskytovat další služby související s používáním webu a internetu. Níže naleznete informace o těchto souborech cookie a o tom, jak můžete kdykoliv stáhnout svůj souhlas nebo zrušit používání těchto souborů cookie.

4.1  POUŽITÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytiku společnosti Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie (viz výše), které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu využití webu. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním našich webových stránek (např. odkazující webové stránky, vámi navštívené webové stránky, typ prohlížeče, nastavení jazyka, operační systém, rozlišení obrazovky) budou předány do serveru společnosti Google ve Spojených státech, kde budou uchovávány a analyzovány pro dobu uložení v délce padesáti měsíců; příslušné výsledky pak budou k dispozici v anonymní podobě. V tomto procesu nebudou vaše údaje o použití propojeny s vaší úplnou adresou IP. Na našem webu jsme aktivovali funkci anonymizace adresy IP, kterou poskytuje společnost Google, takže bude odstraněno poslední 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší adresy IP. Kromě toho je společnost Google certifikována v rámci dohody mezi EU a USA Dohoda Privacy Shield a mezi Švýcarskem a USA (Privacy Shield), díky níž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů, pokud jde o zpracování údajů společností Google ve Spojených státech. 

Používáme službu Google Analytics pouze na základě vašeho předchozího souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu poskytnout vám osobní zkušenost s webovými stránkami. Věříme, že je také ve vašem zájmu obdržet zajímavé a jedinečné reklamy. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Níže uvádíme popis, jak zrušit váš souhlas se službou Google Analytics:

Svůj souhlas s použitím webové analytiky můžete kdykoliv zrušit stažením a instalací nástroje Modul plugin prohlížeče , pomocí něhož bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, nebo volbou příslušného nastavení v prohlížeči. Obě možnosti zabrání použití webové analytiky pouze v případě, že použijete prohlížeč, do nějž jste modul plugin nainstalovali, a pokud nevymažete soubor cookie pro odhlášení.

Další informace najdete na webu https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2  SÍŤ DOUBLECLICK BY GOOGLE

Za účelem poskytování inzerce specifické pro cílovou skupinu využíváme reklamní síť DoubleClick by Google, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek, které tvoří součást reklamní sítě prostřednictvím souborů cookie. V této souvislosti nebudou shromažďovány ani použity žádné osobní údaje o vás, například vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa. Soubory cookie používané službou DoubleClick obsahují pouze název domény, pomocí níž byl soubor cookie nastaven (ad.doubleclick.net), výchozí čas vypršení platnosti souboru cookie a hodnotu pro určité cílové skupiny. Pokud nechcete, aby služba DoubleClick by Google nastavovala soubory cookies nebo chcete upravit vaše předvolby inzerce, přejděte na adresu: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Používáme službu DoubleClick na základě vašeho souhlasu prostřednictvím našeho oznámení o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoli odvolat výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče nebo návštěvou stránky www.about-ads.info/choices a deaktivací příslušných reklam. Dále můžete službu DoubleClick deaktivovat na https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.3  SLUŽBA GOOGLE ADWORDS

Službu Google AdWords používáme k prezentaci naší reklamy na webových stránkách třetích stran. Tuto službu používáme k tomu, abychom vám poskytli přizpůsobený webový zážitek. Reklamy jsou doručovány prostřednictvím tzv. serverů„Ad Servers“. Pro měření postupně blednoucích reklam a kliknutí používáme soubory cookie Ad Server. Pokud na naše webové stránky přejdete prostřednictvím reklamy společnosti Google, společnost Google uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče. Tento soubor cookie bude uložen po dobu 30 dní a není určen k identifikaci vaší osoby. Společnost FRANKE neshromažďuje ani neukládá osobní údaje pomocí služby Google AdWords. Získáváme pouze statistická vyhodnocení společnosti Google, díky nimž jsme informováni o tom, která reklama je nejúčinnější. Máte-li účet u společnosti Google, je možné, že společnost Google může přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Google, společnost Google je schopna sledovat vaši adresu IP a ukládat data na svém serveru.

Službu Google AdWords používáme pouze na základě vašeho souhlasu přijetím našeho oznámení o souborech cookie.

Souhlas s používáním služby Google AdWords můžete kdykoli zrušit výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče nebo návštěvou webu www.about-ads.info/choices a deaktivací příslušných reklam. Dále můžete službu Google AdWords deaktivovat na adrese https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.4  Dynamický remarketing společnosti Google

Kromě toho používáme funkci dynamického remarketingu společnosti Google. Díky této funkci vám můžeme cíleně zasílat přizpůsobené reklamy podle vašich zájmů, pokud navštěvujete jiné weby, které patří do reklamní sítě společnosti Google.  Společnost Google používá soubory cookie k analýze vašeho využívání našich webových stránek, což je základem pro cílenou reklamu.  Za tímto účelem společnost Google ukládá při návštěvě našeho webu malý soubor se sériovými čísly do vašeho prohlížeče. Společnost Google tak může shromažďovat anonymní informace o vašem používání webových stránek. Společnost Google neukládá žádné osobní údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat.  V případě, že později navštívíte jiné webové stránky, které patří do reklamní sítě společnosti Google, zobrazí se reklamy, u nichž je vysoká pravděpodobnost že obsahují informace nebo produkty, které jste si dříve zvolili. Používání souborů cookie od společnosti Google můžete trvalé deaktivovat návštěvou níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zde dostupného modulu plugin: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Případně můžete deaktivovat soubory cookie společnosti Google návštěvou deaktivační stránky organizace Network Advertising Initiative a aktivováním nabízené možnosti zrušení http://www.networkadvertising.org/choices/. Další informace o remarketingu společnosti Google a také informace o ochraně osobních údajů společnosti Gogole naleznete zde http://www.google.com/privacy/ads/.“

Službu dynamického remarketingu společnosti Google používáme pouze na základě vašeho předchozího souhlasu přijetím našeho oznámení o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoliv zrušit výběrem příslušného nastavení v prohlížeči nebo zablokováním souborů cookie z domény www.googleadservices.com v nastavení prohlížeče.

4.5  SLUŽBA FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Dále tyto webové stránky používají funkci „Custom Audiences“ (Vlastní okruh uživatelů) od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“). Tato funkce nám umožňuje zaměřit se na přizpůsobené, zájmově orientované reklamy, tzv. Facebook Ads, pokud navštívíte web Facebook.com nebo jiné webové stránky, které patří do sítě společnosti Facebook.  Za tímto účelem společnost Facebook ukládá při návštěvě našeho webu malý soubor se sériovými čísly do vašeho prohlížeče. Společnost Facebook tak může shromažďovat anonymní informace o vašem používání webových stránek. V případě, že později navštívíte jiné webové stránky, které patří do reklamní sítě společnosti Facebook, zobrazí se reklamy, u nichž je vysoká pravděpodobnost že obsahují informace nebo produkty, které jste si dříve zvolili. Pokud jste zaregistrováni u společnosti Facebook, je možné, že společnost Facebook může přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Facebook, společnost Facebook je schopna sledovat vaši adresu IP a ukládat data na svém serveru.

Používání funkce Custom Audiences můžete deaktivovat návštěvou na následujícím deaktivačním webu http://www.youronlinechoices.eu/. Další informace o funkci Custom Audiences společnosti Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Používáme službu Facebook Custom Audiences pouze na základě vašeho předchozího souhlasu při přijetí našeho oznámení o souborech cookie nebo v rámci našeho oprávněného zájmu poskytnout vám přizpůsobený zážitek s webovými stránkami. Věříme, že je také ve vašem zájmu obdržet zajímavé a jedinečné reklamy. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vůči tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku tím, že nás kontaktujete.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6  SLUŽBA FACEBOOK CONNECT

K našemu webu se můžete přihlásit pomocí přihlašovací služby Facebook Connect. Tato služba ověří vaši totožnost a poskytne vám možnost sdílet s námi některé osobně identifikovatelné údaje, například vaše jméno a e-mailovou adresu, pomocí nichž předem vyplníme formulář pro přihlášení. Pomocí služeb, jako je např. Facebook Connect, můžete zveřejnit informace o svých aktivitách na naší webové stránce na stránce vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.

Službu Facebook Connect používáme na základě vašeho souhlasu se společností Facebook a našeho oprávněného zájmu o zjednodušení používání našich webových stránek. Věříme, že snadné používání našich webových stránek je také ve vašem zájmu. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vůči tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku tím, že nás kontaktujete.

4.7  UŽIVATELSKÉ PRŮZKUMY

Účast na uživatelských průzkumech prováděných na našich webových stránkách je dobrovolná. K provádění uživatelských průzkumů používáme funkční soubory cookie. Technické údaje zaznamenané v rámci uživatelského průzkumu jsou stejné jako informace, které se zaznamenávají při návštěvě webových stránek (viz výše). Vaše odpovědi odeslané během uživatelského průzkumu nebudou propojeny s vašimi osobními údaji, jako je např. vaše adresa IP.

5      SLUŽBY NEBO OBSAH TŘETÍCH STRAN NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Na našich webových stránkách zahrnujeme služby a/nebo obsah třetích stran. Při používání takových služeb třetích stran nebo když se zobrazuje obsah třetích stran se z technických důvodů mezi vámi a příslušným poskytovatelem odesílají komunikační údaje. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může vaše údaje zpracovávat i pro další vlastní účely. Podle našich nejlepších znalostí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o nichž je známo, že zpracovávají údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je zablokována jakákoli komunikace pro jiné účely, než je prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich webových stránkách, nebo ke komunikaci dochází pouze v případě, že se aktivně rozhodnete příslušnou službu použít. Jelikož však nemáme kontrolu nad údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nemůžeme poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů.

a)    Odkazy na webové stránky:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, prodejců, přidružených společností nebo jiných třetích stran. Při přístupu k těmto odkazům dojde k automatickému opuštění stránek společnosti FRANKE. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady.

b)    Moduly plugin sociálních sítí:

Společnost FRANKE používá tzv. pluginy sociálních sítí („tlačítka“), jako jsou např. Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Když navštívíte naše webové stránky, jsou tato tlačítka ve výchozím nastavení deaktivována, tj. bez vašeho zásahu nebudou odesílat žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím je nutné tato tlačítka aktivovat kliknutím na ně. Následně zůstávají tlačítka aktivní, dokud je opět nedeaktivujete nebo neodstraníte soubory cookie (viz „soubory cookies“).

Po jejich aktivaci dojde k vytvoření přímého odkazu na server příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenesen ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče a začleněn do tohoto webu. Po aktivaci tlačítka může sociální síť načítat data nezávisle na tom, zda s tlačítkem komunikujete, či nikoliv. Pokud jste přihlášeni k určité sociální síti, může síť přiřadit vaši návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Sociální síť nemůže přiřadit návštěvu jiných webových stránek společnosti FRANKE, pokud a dokud neaktivujete také příslušné tlačítko.

Jste-li uživatelem sociální sítě a nechcete, aby taková síť zkombinovala data získaná z návštěvy na naší webové stránce s vašimi uživatelskými údaji, je nutné se od příslušné sociální sítě před aktivací tlačítek odhlásit.

Nemáme žádný vliv na rozsah dat, která shromažďují sociální sítě prostřednictvím příslušných tlačítek. V zásadách používání údajů v sociálních sítích jsou uvedeny informace o účelu a rozsahu údajů, které jsou shromažďovány, o tom, jak jsou tato data zpracovávána a používána, a o dostupných právech a nastaveních, která můžete použít k ochraně svého soukromí.

Další informace týkající se rozsahu a účelu shromažďování a zpracování údajů naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah zahrnujeme a kteří v této souvislosti nesou odpovědnost za ochranu vašich údajů.

6      ZPRACOVATELÉ TŘETÍCH STRAN

Nepředáváme žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy, povoleno příslušnými právními předpisy nebo pokud jste nám neudělili svůj souhlas. Na základě tohoto může společnost FRANKE uzavřít smlouvu s dalšími společnostmi nebo jednotlivci („Zpracovatelé“), kteří budou vykonávat určité povinnosti naším jménem. V takovém případě může být nezbytné poskytnout zpracovatelům přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů a jsou omezeni tím, že údaje nemohou používat pro jakékoliv jiné účely než účely definované společností FRANKE. Příklady povinností vykonávaných zpracovateli zahrnují obchodní partnery nebo subdodavatele v technických, platebních a doručovacích službách, v oblasti snižování úvěrového rizika nebo ochrany proti podvodům, poskytovatele analytických služeb, poskytovatele vyhledávání nebo zpracování uvnitř skupiny. Budou mít přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon příslušné činnosti. Zejména je těmto zpracovatelům zakázáno zpracovávat nebo používat vaše osobní údaje k jiným účelům.

Přijali jsme vhodná opatření, ať už smluvní či jiná, abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které jsou poskytovány našim zpracovatelům, a abychom zajistili, že naši zpracovatelé budou mít k dispozici dostatečné právní, organizační a technické postupy k ochraně osobních údajů v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

7      ZABEZPEČENÍ

Společnost FRANKE je globální organizace s právními subjekty, obchodními procesy, řídícími strukturami a technickými systémy, které překračují hranice. Proto jsou naše postupy ochrany osobních údajů navrženy tak, aby poskytovaly ochranu osobních údajů po celém světě. Je zásadou společnosti FRANKE poskytnout přístup k osobním údajům pouze těm oprávněným zaměstnancům, zprostředkovatelům, dodavatelům, subjektům a zpracovatelům, u nichž společnost FRANKE stanoví, že mají legitimní potřebu znát nebo mít přístup k údajům, aby tak mohli plnit své povinnosti. Společnost FRANKE používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi poskytnutých údajů, které jsou následně zpracovávány v naší společnosti, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si je vybrali) určité heslo, pomocí něhož získáte přístup k určitým částem našich webových stránek, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste takové heslo s nikým nesdíleli.

8      UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud nestanovíme konkrétní doby uchovávání výše, platí tato obecná pravidla:

Vaše údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřeba k zamýšlenému účelu, nebo pokud zrušíte svůj souhlas nebo vyjádříte námitku proti použití, která se bude zakládat na oprávněném zájmu, a my nebudeme mít žádné nadřazené oprávněné důvody. V některých případech mohou platit delší lhůty uchovávání, protože je to vyžadováno zákonem (např. v daňovém a obchodním právu), nebo jsou takové údaje požadovány kvůli vzniku, výkonu či obraně právních nároků.

9      VAŠE PRÁVA A KONTAKT

Podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo obdobného práva vztahujícího se na vás můžete mít nárok na některá nebo všechna následující práva:

1. vyžadovat (i) informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje uchovávány, a (ii) vyžádat si přístup k vašim osobním údajům a/nebo jejich duplikátům, včetně informací o účelu zpracování, kategorii příslušných osobních údajů a příjemců údajů, jakož i potenciální doby uchovávání;

2. požádat o opravu, odstranění nebo omezení vašich osobních údajů, např. protože jsou (i) neúplné nebo nepřesné, (ii) již nejsou potřebné pro účely, kvůli nimž byly shromážděny, nebo aby (iii) byl zrušen souhlas, na základě něhož bylo zpracování vykonáváno;

3. odmítnout poskytnutí a – bez dopadu na činnosti zpracování údajů, které proběhly před takovým zrušením – kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů;

4. podniknout právní kroky týkající se možného porušení vašich práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů a také podat stížnosti před příslušným orgánem pro ochranu údajů;

5. vyžádat si (i) a opětovně využívat osobní údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (ii) předat tyto údaje jinému správci údajů bez jakýchkoliv překážek z naší strany. Pokud je to technicky proveditelné, budete mít právo na převod svých osobních údajů přímo od nás na jiného správce údajů.

Právo na námitku:

Můžete mít nárok uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V takovém případě nám prosím poskytněte informace o takové konkrétní situaci. Po posouzení předložených skutečností přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje nebo vám předložíme naše přesvědčivé oprávněné důvody pro průběžné zpracovávání.

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat a měnit tyto zásady ochrany osobních údajů podle toho, jak se změní způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, nebo podle toho, jak se mění zákonné požadavky. V případě takových změn zveřejníme přizpůsobené zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně našeho dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva uvedená výše, kontaktujte nás takto: Franke Aquarotter GmbH (adresu viz impresum) k rukám: Koordinátor ochrany osobních údajů, nebo e-mailem na: DPC-FAR@franke.com 


Květen 2018

Tiráž

Franke Aquarotter GmbH

Parkstrasse 1-5
D-14974 Ludwigsfelde
Německo


Tel. +420 281 090 429
Fax +49 3378 818 173
ws-info.cz@franke.com

Amtsgericht Potsdam HRB 27513P
DIČ: DE 121294885
Daň. č. 20002/24201

Jednatel:
Oliver D. Gessert

Call our Customer Service Hotline International:

Pondělí až pátek

8:00 - 16:00 (CET)