SOUKROMÍ – článek 13 nařízení UE/2016/679 (GDPR)

V souladu se závazky stanovenými evropským nařízením o ochraně osobních údajů EU/2016/679 (GDPR) bychom rádi informovali, že společnost Franke s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21247, DIČ a se sídlem Kolbenova 883/17, Praha 9 („Franke“) jako vlastník a správce údajů zpracuje vaše osobní údaje, které poskytnete vyplněním tohoto dokumentu nebo jinak shromážděné v průběhu vztahu s naší společností, pro následující účely: a) technické služby a odborné služby, které požadujete; b) plnění předsmluvních, smluvních, pojistných, účetních, správních a právních povinností; c) propagační a marketingové aktivity (s vaším předchozím souhlasem) propagované přímo nebo prostřednictvím společností třetích stran. Zpracování údajů bude prováděno v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů a na základě zásad správnosti, zákonnosti a transparentnosti, jakož i v souladu se zásadami relevantnosti, úplnosti a nepřesnosti. Zpracování údajů bude prováděno neautomatizovaným nebo částečně automatizovaným způsobem, a to jak s využitím papírových podkladů, tak s pomocí elektronických, IT a telematických nástrojů, v souladu s povinnostmi bezpečnosti a důvěrnosti stanovenými čl. 32) evropského nařízení o ochraně osobních údajů EU / 2016/679. Zpracování údajů je buď: povinné a nepotřebuje váš souhlas k dosažení účelů souvisejících s povinnostmi podle zákonů, nařízení nebo nařízení EU o údajích; a/nebo je nepostradatelný a nevyžaduje váš souhlas se všemi osobními údaji, které jsou nezbytné pro správné navázání, vedení a pokračování obchodního a/nebo smluvního vztahu; a/nebo volitelné a vyžaduje váš výslovný souhlas se všemi osobními údaji shromážděnými pro marketingové účely nebo přímo a/nebo nepřímo související se smluvními závazky, předsmluvními, ze zákona. Případné odmítnutí, i když oprávněné, poskytnout všechny nebo část údajů uvedených výše, by mohlo ohrozit řádné plnění vztahu s naší společností a zejména osobních údajů definovaných jako povinné a nepostradatelné. Může nám to bránit v provádění běžných obchodních operací a pravidelné dodávky požadovaných produktů/služeb Vaše osobní údaje budou zpracovávány zpracovateli údajů a/nebo dílčími zpracovateli údajů navrženými společností Franke. Vaše osobní údaje budou předány orgánům veřejné moci, policejním sborům nebo jiným veřejným a soukromým subjektům, avšak výhradně za účelem plnění zákonných povinností, předpisů nebo právních předpisů společenství. Osobní údaje mohou být rovněž sdělovány, ale pouze souhrnně, anonymně a pro statistické účely. Zpracovávané údaje mohou být zpracovávány a předávány, a to i subjektům alokovaným v zemích patřících do Evropské unie a/nebo mimo Evropskou unii, avšak pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, Garance přiměřené ochrany soukromí nebo povolením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Údaje budou uchovávány po dobu nepřesahující deset (10) let od jejich shromáždění pro administrativní a účetní účely a maximálně dvacet čtyři (24) měsíců pro marketingové účely. V každém případě můžete vždy požádat správce o kopii vašich osobních údajů, informace o místě, kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány a aktualizovaný seznam s identifikačními údaji všech zpracovatelů údajů oprávněných ke zpracování vašich údajů. Máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas bez jakýchkoli poplatků a újmy na zákonnosti ošetření do tohoto okamžiku a uplatnit práva na přístup, opravu, zrušení, omezení, námitky, přenositelnost, stížnost garantovi ochrany osobních údajů, jak je stanoveno v evropském nařízení o ochraně osobních údajů EU/2016/679, písemně na následující e-mailovou adresu: DPC-FCZ@franke.com. Úplné znění zásad ochrany osobních údajů je k dispozici na webových stránkách: www.franke.com/cz/cs/hs.html