Podmínky používání - právní prohlášení

Společnost Franke poskytuje tento web („web“) pro vaše osobní vzdělávání, informace, komunikaci a zábavu. Vychutnejte si procházení našeho webu dle libosti. Stahování materiálů uvedených na webu je však povoleno pouze pro nekomerční, osobní použití, a to pouze za předpokladu, že dodržíte všechna autorská práva a další oznámení o vlastnictví uvedená v těchto materiálech. Je přísně zakázáno distribuovat, upravovat, předávat, opakovaně používat, vykazovat nebo využívat obsah tohoto webu pro veřejné nebo komerční účely, včetně textů, obrázků, zvukových stop a videa, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Franke.

Na váš přístup k webu a jeho používání se vztahují následující podmínky („podmínky používání“) a také všechny příslušné zákony. Přístupem na webu a jeho procházením s těmito podmínkami souhlasíte bez jakéhokoli omezení nebo výhrad.

Podmínky používání

1. Celý obsah webu je chráněn autorskými právy a/nebo ochrannými známkami (pokud není uvedeno nebo označeno jinak) a nesmí být bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Franke použit jinak, než jak je uvedeno v těchto podmínkách použití. Dále platí, že společnost Franke nezaručuje ani nepotvrzuje, že procházení materiálů uvedených na webu neporušuje žádná práva třetích stran, které nejsou vlastněny společností Franke nebo k ní přidruženy.

2. Společnost Franke využívá všechny přiměřené prostředky, aby na webu poskytovala přesné a aktuální informace. Společnost Franke však neposkytuje žádné záruky ani vyjádření ohledně přesnosti webu a nepřijímá žádné závazky ani odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu na webu.

3. Procházení našeho webu je na vaše vlastní riziko. Společnost Franke ani žádná třetí strana zapojená do vytváření, výroby nebo zajištění webu nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé škody ani odškodné s represivní funkcí vznikající v důsledku vašeho přístupu k webu nebo jeho používání. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ JE VÁM VŠE NA TOMTO WEBU POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI NEPŘÍMÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. Společnost Franke dále odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení či jiný majetek, v důsledku přístupu k webu, jeho používání nebo procházení či stažení jakýchkoli materiálů, mimo jiné včetně dat, textů, obrázků, videí nebo zvukových stop, z webu.

4. S jakoukoli komunikací nebo materiály, které na web přenesete prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, mimo jiné včetně jakýchkoli dat, otázek, komentářů, návrhů a podobně, bude nakládáno jako s nedůvěrnými a nesoukromými. Vše, co přenesete nebo odešlete, může být společností Franke nebo jejími přidruženými členy pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně reprodukování, zveřejnění, přenosu, publikování, vysílání a odeslání. Kromě toho může společnost Franke využívat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky popsané v jakékoli komunikaci odeslané na web, a to k jakýmkoli účelům, mimo jiné včetně vývoje, výroby a prodeje produktů na základě těchto informací.

5. Jakékoli a všechny ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně označované jako „ochranné známky“) uvedené na webu jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti Franke a/nebo jejích přidružených společností. Nic obsaženého na webu by nemělo být interpretováno tak, že uděluje, prostřednictvím implikací, překážek uplatnění žalobního nároku nebo jinak, jakoukoli licenci nebo právo na používání jakýchkoli ochranných známek uvedených na webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Franke. Jakékoli použití ochranných známek nebo jakéhokoli jiného obsahu webu, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách použití, je přísně zakázáno. Vezměte tedy na vědomí, že společnost Franke v případě jakéhokoli porušení práv vámi nebo jakoukoli třetí stranou bude důrazně uplatňovat svá práva na duševní vlastnictví, a to v plné míře povolené zákonem, a v této souvislosti si tedy plně vyhrazuje jakákoli a všechna práva.

6. Dále vezměte na vědomí, že společnost Franke nekontroluje všechny weby propojené s naším webem a nenese odpovědnost za obsah žádných stránek mimo svůj web ani žádných jiných webů propojených s naším webem. Vaše použití jakýchkoli jiných stránek mimo náš web nebo jiných webů je na vaše vlastní riziko.

7. Společnost Franke může tyto podmínky používání kdykoli zrevidovat a aktualizovat. Vezměte na vědomí, že jste vázáni jakýmikoli takovými revizemi. Proto tuto stránku pravidelně navštěvujte, abyste byli informováni o aktuálních podmínkách používání, kterými se musíte řídit.