Skip to main content

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIE

Společnost FRANKE Holding AG a její přidružené společnosti (společně označované jako „FRANKE“, „společnost“, „my“, nebo „nám“) se zavazují chránit vaše osobní údaje. Společnost FRANKE oceňuje váš zájem o naše produkty a vaši návštěvu na těchto webových stránkách. Vaše soukromí je pro nás důležité a rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně. Osobní údaje shromážděné při návštěvách našich webových stránek jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) bychom vás rádi informovali o našich bezpečnostních opatřeních.

1. SPRÁVCE

Správcem je ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“) nebo jakéhokoliv jiného platného zákona příslušná společnost Franke uvedená v tiráži webových stránek.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby – identifikovatelná je každá fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména ve spojení s identifikátorem, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jedna či více zvláštních charakteristik, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako jsou vaše jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo nebo narozeniny. Osobní údaje mohou být v jakékoli formě (např. na papíře, v elektronické podobě, video, zvuk). Společnost FRANKE se zavázala, že podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zajistila, že veškeré osobní údaje budou zpracovávány čestně a podle zákona. Všichni naši zaměstnanci, zpracovatelé dat a poskytovatelé služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost osobních údajů a dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je odešlete, a to prostřednictvím registrace, vyplnění formulářů nebo e-mailů v rámci objednávky produktů nebo služeb, dotazů nebo požadavků na objednané produkty a podobných situací, ve kterých jste se rozhodli nám informace poskytnout.

Databáze a její obsah zůstávají ve společnosti FRANKE nebo u zpracovatele údajů a na serverech, které jsou provozovány naším jménem a nesou vůči nám zodpovědnost.

Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití veškerých osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto údajů mohou být uloženy nebo zpracovávány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například v USA, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od jurisdikce, v níž žijete. V takových případech zajistíme, aby byly zavedeny vhodné ochranné prostředky, které vyžadují, aby zpracovatel dat v dané zemi chránil údaje ve stejném rozsahu jako v zemi, kde žijete.

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRÁVNÍ ZÁKLAD

Naše webové stránky můžete používat bez uvedení osobních údajů. Osobní údaje nejste povinni poskytnout jako podmínku použití našich webových stránek, s výjimkou případů, kdy je vám potřeba dodat určitý produkt nebo službu nebo na vaši žádost komunikovat s našimi webovými stránkami. V následující části je vysvětleno, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje na našich webových stránkách:

a) Údaje při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek mohou být zpracovávány údaje, aby bylo možné komunikovat s našimi webovými stránkami nebo jsou zpracovávány z bezpečnostních důvodů, např. kvůli prevenci nesprávného přístupu, potížím či při testování. Námi shromažďované údaje mohou obsahovat název vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, které jste použili ke kliknutí na odkaz na naše webové stránky, datum a čas vaší návštěvy, webové stránky, které jste navštívili z našich webových stránek a vaši adresu IP. Toto zpracování je nezbytné pro poskytování našich služeb nebo je založeno na našem oprávněném zájmu v rámci zpracování komunikace. Předpokládáme, že je to také ve vašem zájmu, protože webové stránky nelze bez takové komunikace zobrazit. Za tímto účelem můžete kdykoliv vznést námitku s budoucím účinkem, aniž by bylo nutné uvést důvod. Chtěli bychom však upozornit na to, že vaše osobní údaje mohu být zpracovávány i poté, co byla na webové stránce vznesena námitka, protože není možné zastavit zpracování nezbytné z technických důvodů pro jednotlivé uživatele webové stránky nebo obecně. Z tohoto důvodu existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Chcete-li zabránit výše popsanému zpracování, jednoduše se zdržte návštěvy našeho webu. Takové údaje budou po relaci odstraněny, pokud bezpečnostní incident nevyžaduje jejich delší uložení pro účely prozkoumání dokumentace.

b) Údaje pro zřízení zákaznického účtu

Pokud si na našem webu zřídíte zákaznický účet, poskytnuté osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, titul a přístupové údaje) budou uloženy a zpracovány v databázi zákazníků společnosti FRANKE. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy deaktivovat a/nebo vznést námitku s budoucím účinkem proti dalšímu ukládání a používání svých osobních údajů za tímto účelem, a to bez uvedení důvodů. V případě námitky vaše osobní údaje okamžitě odstraníme. V případě deaktivace zákaznického účtu odstraníme také příslušný zákaznický účet.

c) Váš kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), vaše osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budou uloženy a zpracovány společností FRANKE. Na příslušném kontaktním formuláři vidíte, které údaje se z kontaktního formuláře shromažďují. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výlučně k zodpovězení vaší žádosti a/nebo k navázání kontaktu a přidružené technické správě. Zpracování těchto údajů probíhá za účelem plnění smlouvy či předsmluvních opatření nebo je zpracování také v našem oprávněném zájmu, aniž by v tomto ohledu protichůdné zájmy převážily nad vašimi zájmy, protože zpracování těchto žádostí je v našem společném zájmu.

Po dokončení zpracování uchováme korespondenci pouze tehdy, pokud existují zákonná archivační nebo promlčecí lhůty nebo je nutné další uložení za účelem uplatnění, výkonu nebo či ochrany právních nároků.

d) Registrační údaje při registraci elektronického zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k našemu elektronickému zpravodaji, vaše osobní údaje (např. jméno, adresa a e-mailová adresa) budou uchovávány a zpracovávány společností FRANKE za účelem marketingu, reklamy nebo propagace. Zpracování těchto údajů je založeno na vašem souhlasu nebo se uskutečňuje za účelem plnění smlouvy. V tomto případě vám budeme pravidelně zasílat propagační informace o službách a produktech spojených s produkty, službami, nabídkami nebo událostmi společnosti FRANKE. Odběr takových elektronických zpravodajů můžete kdykoliv odhlásit bez uvedení důvodu s účinkem do budoucna, a to kontaktováním níže uvedené kontaktní adresy nebo zrušením registrace prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru, který je uveden v elektronickém zpravodaji. Jakmile se odhlásíte, vaše e-mailová adresa bude okamžitě odstraněna z našeho distribučního seznamu elektronický zpravodajů, s výjimkou kopie v naší databázi pro zrušení odběru, v jejímž případě máme oprávněný zájem ji zachovat, abychom zajistili, že vám již nebudou zasílány elektronické zpravodaje.

e) Zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetím stranám za účelem vynucení nebo uplatnění těchto zásad ochrany osobních údajů a dalších smluv nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu údajů s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika nebo výměny údajů s platební bránou poskytovanou bankovními institucemi v našem obchodě on-line za účelem zpracování plateb za objednané produkty. Také můžeme poskytovat osobní údaje vládním agenturám a regulačním a soudním orgánům, jak je vyžadováno zákonem nebo nařízením. Tento druh zveřejnění údajů může být vyžadován pro splnění zákonných povinností nebo mohou být údaje nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo může být zveřejnění založeno na našem oprávněném zájmu nebo zájmech třetích stran. V posledně uvedeném případě máte právo vznést námitky proti takovému použití, avšak i nadále můžeme údaje zpracovávat, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody; nebo v případě, že je to nezbytné pro vytvoření, uplatnění či obhajobu právních nároků.

4. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

4.1. VŠEOBECNÉ

4.2. UŽIVATELSKÉ PRŮZKUMY

Účast na uživatelských průzkumech prováděných na našich webových stránkách je dobrovolná. K provádění uživatelských průzkumů používáme funkční soubory cookie. Technické údaje zaznamenané v rámci uživatelského průzkumu jsou stejné jako informace, které se zaznamenávají při návštěvě webových stránek (viz výše). Vaše odpovědi odeslané během uživatelského průzkumu nebudou propojeny s vašimi osobními údaji, jako je např. vaše adresa IP. 

5. SLUŽBY NEBO OBSAH TŘETÍCH STRAN NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Na našich webových stránkách zahrnujeme služby a/nebo obsah třetích stran. Při používání takových služeb třetích stran nebo když se zobrazuje obsah třetích stran se z technických důvodů mezi vámi a příslušným poskytovatelem odesílají komunikační údaje. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může vaše údaje zpracovávat i pro další vlastní účely. Podle našich nejlepších znalostí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o nichž je známo, že zpracovávají údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je zablokována jakákoli komunikace pro jiné účely, než je prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich webových stránkách, nebo ke komunikaci dochází pouze v případě, že se aktivně rozhodnete příslušnou službu použít. Jelikož však nemáme kontrolu nad údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nemůžeme poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů.

a) Odkazy na webové stránky:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, prodejců, přidružených společností nebo jiných třetích stran. Při přístupu k těmto odkazům dojde k automatickému opuštění stránek společnosti FRANKE. Společnost FRANKE nemá kontrolu nad webovými stránkami ani nad postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které spravují tyto webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů webových stránek třetích stran se mohou lišit od zásad společnosti FRANKE, takže nemůžeme podporovat ani činit žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte jejich zásady.

b) Moduly plugin sociálních sítí:

Společnost FRANKE používá tzv. pluginy sociálních sítí („tlačítka“), jako jsou např. Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Když navštívíte naše webové stránky, jsou tato tlačítka ve výchozím nastavení deaktivována, tj. bez vašeho zásahu nebudou odesílat žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím je nutné tato tlačítka aktivovat kliknutím na ně. Následně zůstávají tlačítka aktivní, dokud je opět nedeaktivujete nebo neodstraníte soubory cookie (viz „soubory cookies“).

Po jejich aktivaci dojde k vytvoření přímého odkazu na server příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenesen ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče a začleněn do tohoto webu. Po aktivaci tlačítka může sociální síť načítat data nezávisle na tom, zda s tlačítkem komunikujete, či nikoliv. Pokud jste přihlášeni k určité sociální síti, může síť přiřadit vaši návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Sociální síť nemůže přiřadit návštěvu jiných webových stránek společnosti FRANKE, pokud a dokud neaktivujete také příslušné tlačítko.

Jste-li uživatelem sociální sítě a nechcete, aby taková síť zkombinovala data získaná z návštěvy na naší webové stránce s vašimi uživatelskými údaji, je nutné se od příslušné sociální sítě před aktivací tlačítek odhlásit.

Nemáme žádný vliv na rozsah dat, která shromažďují sociální sítě prostřednictvím příslušných tlačítek. V zásadách používání údajů v sociálních sítích jsou uvedeny informace o účelu a rozsahu údajů, které jsou shromažďovány, o tom, jak jsou tato data zpracovávána a používána, a o dostupných právech a nastaveních, která můžete použít k ochraně svého soukromí.

Další informace týkající se rozsahu a účelu shromažďování a zpracování údajů naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah zahrnujeme a kteří v této souvislosti nesou odpovědnost za ochranu vašich údajů.

6. ZPRACOVATELÉ TŘETÍCH STRAN

Nepředáváme žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy, povoleno příslušnými právními předpisy nebo pokud jste nám neudělili svůj souhlas. Na základě tohoto může společnost FRANKE uzavřít smlouvu s dalšími společnostmi nebo jednotlivci („Zpracovatelé“), kteří budou vykonávat určité povinnosti naším jménem. V takovém případě může být nezbytné poskytnout zpracovatelům přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů a jsou omezeni tím, že údaje nemohou používat pro jakékoliv jiné účely než účely definované společností FRANKE. Příklady povinností vykonávaných zpracovateli zahrnují obchodní partnery nebo subdodavatele v technických, platebních a doručovacích službách, v oblasti snižování úvěrového rizika nebo ochrany proti podvodům, poskytovatele analytických služeb, poskytovatele vyhledávání nebo zpracování uvnitř skupiny. Budou mít přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon příslušné činnosti. Zejména je těmto zpracovatelům zakázáno zpracovávat nebo používat vaše osobní údaje k jiným účelům.

Přijali jsme vhodná opatření, ať už smluvní či jiná, abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které jsou poskytovány našim zpracovatelům, a abychom zajistili, že naši zpracovatelé budou mít k dispozici dostatečné právní, organizační a technické postupy k ochraně osobních údajů v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů. 

7. ZABEZPEČENÍ

Společnost FRANKE je globální organizace s právními subjekty, obchodními procesy, řídícími strukturami a technickými systémy, které překračují hranice. Proto jsou naše postupy ochrany osobních údajů navrženy tak, aby poskytovaly ochranu osobních údajů po celém světě. Je zásadou společnosti FRANKE poskytnout přístup k osobním údajům pouze těm oprávněným zaměstnancům, zprostředkovatelům, dodavatelům, subjektům a zpracovatelům, u nichž společnost FRANKE stanoví, že mají legitimní potřebu znát nebo mít přístup k údajům, aby tak mohli plnit své povinnosti. Společnost FRANKE používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi poskytnutých údajů, které jsou následně zpracovávány v naší společnosti, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si je vybrali) určité heslo, pomocí něhož získáte přístup k určitým částem našich webových stránek, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste takové heslo s nikým nesdíleli.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud nestanovíme konkrétní doby uchovávání výše, platí tato obecná pravidla:

Vaše údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřeba k zamýšlenému účelu, nebo pokud zrušíte svůj souhlas nebo vyjádříte námitku proti použití, která se bude zakládat na oprávněném zájmu, a my nebudeme mít žádné nadřazené oprávněné důvody. V některých případech mohou platit delší lhůty uchovávání, protože je to vyžadováno zákonem (např. v daňovém a obchodním právu), nebo jsou takové údaje požadovány kvůli vzniku, výkonu či obraně právních nároků. 

9. VAŠE PRÁVA A KONTAKT

Podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo obdobného práva vztahujícího se na vás můžete mít nárok na některá nebo všechna následující práva:

1. vyžadovat (i) informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje uchovávány, a (ii) vyžádat si přístup k vašim osobním údajům a/nebo jejich duplikátům, včetně informací o účelu zpracování, kategorii příslušných osobních údajů a příjemců údajů, jakož i potenciální doby uchovávání;

2. požádat o opravu, odstranění nebo omezení vašich osobních údajů, např. protože jsou (i) neúplné nebo nepřesné, (ii) již nejsou potřebné pro účely, kvůli nimž byly shromážděny, nebo aby (iii) byl zrušen souhlas, na základě něhož bylo zpracování vykonáváno;

3. odmítnout poskytnutí a – bez dopadu na činnosti zpracování údajů, které proběhly před takovým zrušením – kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů;

4. podniknout právní kroky týkající se možného porušení vašich práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů a také podat stížnosti před příslušným orgánem pro ochranu údajů;

5. vyžádat si (i) a opětovně využívat osobní údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (ii) předat tyto údaje jinému správci údajů bez jakýchkoliv překážek z naší strany. Pokud je to technicky proveditelné, budete mít právo na převod svých osobních údajů přímo od nás na jiného správce údajů.

Právo na námitku:

Můžete mít nárok uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V takovém případě nám prosím poskytněte informace o takové konkrétní situaci. Po posouzení předložených skutečností přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje nebo vám předložíme naše přesvědčivé oprávněné důvody pro průběžné zpracovávání.

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat a měnit tyto zásady ochrany osobních údajů podle toho, jak se změní způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, nebo podle toho, jak se mění zákonné požadavky. V případě takových změn zveřejníme přizpůsobené zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně našeho dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva uvedená výše, kontaktujte nás takto:

Příslušná společnost Franke uvedená v tiráži webových stránek, klikněte sem.

K rukám: Koordinátor ochrany osobních údajů

nebo e-mailem na: privacy@franke.com

KVĚTEN 2018