Algemene Voorwaarden

Franke onderhoudt deze site (de "Site") voor uw persoonlijke vorming, informatie, communicatie en amusement. Veel plezier met het naar hartelust doorbladeren van onze website. Het downloaden van materiaal van deze Site is echter alleen toegestaan voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mits u ook alle mededelingen over auteurs- en andere eigendomsrechten opgenomen in de informatie behoudt. Het is ten stengste verboden de inhoud van de Site te distribueren, te wijzigen, te verzenden, te hergebruiken, te rapporteren of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio- en videoinformatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke.

Uw toegang tot en het gebruik van de Site is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") en aan de toepasselijke wetgeving. Met uw toegang tot en het doorbladeren van de Site gaat u akkoord met de Voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

Voorwaarden

1. De volledige inhoud van de Site is onderworpen aan auteursrechten en/of gedeponeerde handelsmerken (tenzij anders vermeld of aangegeven) en mag niet worden gebruikt op een andere manier dan deze voorzien in deze Voorwaarden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Verder kan Franke niet waarborgen of in rechte vertegenwoordigen dat het doorbladeren van de informatie op de Site geen inbreuk doet op rechten van derden die niet met Franke gelieerd zijn.


2. Franke spant zich naar alle redelijkheid in om nauwkeurige en recente informatie op de Site te plaatsen. Franke kan echter geen garanties of verbindingen aangaan ten aanzien van de nauwkeurigheid van de Site en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de inhoud van de Site.


3. Het browsen op onze Site gebeurt op eigen risico. Noch Franke, noch enige andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de Site kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe, incidentele, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Site. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES OP DE SITE U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN HET VERSCHIJNT ZONDER WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING. Ook aanvaardt Franke geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beschadiging of voor virussen die uw computerapparatuur of andere bezittingen kunnen infecteren, als een gevolg van uw toegang tot, het gebruik van, of het doorbladeren van de Site, of als gevolg van het downloaden van materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audioinformatie van de Site.


4. Communicaties of materiaal dat per elektronische post of op een andere manier naar de Site verzonden wordt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, vragen, commentaar, suggesties e.d., zullen behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-persoonseigen. Alle informatie die u verzendt of op de Site plaatst kan door Franke of haar gelieerde bedrijven worden gebruikt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, vrijgave, verzending, publicatie, uitzending, en site-posting. Ook staat het Franke vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, kennis, of technieken die deel uitmaken van communicaties die u naar de Site stuurt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en promoten van producten met gebruikmaking van deze informatie.


5. Alle handelsmerken, logos en servicemerktekens (samengevat als de "Handelsmerken") die worden weergegeven op de Site zijn gedeponeerde en/of niet-gedeopneerde Handelsmerken van Franke en/of haar gelieerde bedrijven. Niets van de inhoud van de Site dient te worden opgevat als toestemming, bij implicatie, estoppel, of anderszins, tot gebruikmaking van de handelsmerken voorkomend op de Site zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Elk gebruik van de Handelsmerken, of enige andere inhoud van de Site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. Wij maken u erop attent dat Franke, in het geval van inbreuk door u of door derden, zich alle rechten voorbehoud om haar intellectuele eigendomsrechten proactief uit te oefenen naar de volledige strekking van de wet.


6. Houdt er bovendien ook rekening mee dat Franke niet alle aan de Site gekoppelde sites gecontroleerd heeft, en niet aansprakelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of eventuele andere aan de Site gekoppelde websites. Doorklikken naar andere off-site pagina’s doet u op eigen risiko.


7. Franke is ten allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te herzien en bij te werken. Dergelijke herzieningen zijn voor u ook bindend, en we nodigen u dan ook uit deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de op dat moment actuele en voor u bindende Algemene Voorwaarden.