Juridische verklaring

Franke onderhoudt deze site ("Site") voor uw persoonlijke vorming, informatie, communicatie en amusement. We wensen u veel plezier terwijl u naar hartenlust door onze website bladert. Materiaal dat op deze Site wordt weergegeven, mag echter alleen worden gedownload voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mits u ook alle mededelingen over auteurs- en andere eigendomsrechten opgenomen in de informatie behoudt. Het is ten strengste verboden de inhoud van de Site te verdelen, te wijzigen, te verzenden, te hergebruiken, te rapporteren of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio- en videogegevens, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke.

Uw toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden ("Voorwaarden") en aan de toepasselijke wetgeving. Door de Site te raadplegen en te doorbladeren gaat u akkoord met de Voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

Voorwaarden

1. De volledige inhoud van de Site wordt beschermd door auteursrecht en/of handelsmerken (tenzij anders vermeld of aangegeven) en mag niet worden gebruikt op een andere manier dan voorzien in deze Voorwaarden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Verder kan Franke niet waarborgen of verklaren dat het doorbladeren van de materialen weergegeven op de Site geen rechten schendt van derden van wie Franke niet de eigenaar of een gelieerde onderneming is.

2. Franke levert alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en recente informatie op de Site te verschaffen. Franke kan echter geen garanties bieden of verklaringen doen ten aanzien van de nauwkeurigheid van de Site en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de inhoud van de Site.

3. U bladert door onze Site op eigen risico. Noch Franke, noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van de Site kan aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe, incidentele, indirecte of gevolgschade dan wel schadevergoeding als straf voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Site. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES OP DE SITE U VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. Verder wijst Franke ook iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor schade aan uw computerapparatuur of andere bezittingen of voor virussen die ze kunnen infecteren als een gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of doorbladeren van de Site, of als gevolg van het downloaden van materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audiogegevens van de Site.

4. Berichten of materialen die u per elektronische post of op een andere manier naar de Site verzendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, vragen, commentaar, suggesties e.d., zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-particulier. Alles wat u verzendt of plaatst kan door Franke of zijn gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor om het even welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, vrijgave, verzending, publicatie, uitzending, en plaatsing op een site. Verder staat het Franke vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, kennis of technieken die opgenomen zijn in berichten die u naar de Site stuurt voor om het even welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van producten met behulp van deze informatie.

5. Alle handelsmerken, logo’s en dienstmerken (Gezamenlijk de "Handelsmerken") die worden weergegeven op de Site zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde Handelsmerken van Franke en/of zijn gelieerde ondernemingen. Niets van de inhoud van de Site dient te worden geïnterpreteerd als toestemming, bij implicatie, estoppel of anderszins, tot gebruikmaking van om het even welk Handelsmerk dat op de Site wordt weergegeven zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Ieder gebruik van de Handelsmerken, of om het even welke andere inhoud van de Site, tenzij zoals bepaald in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. Voor de goede orde berichten wij u dat Franke zich in het geval van inbreuk door u of door derden alle rechten voorbehoudt om zijn intellectuele eigendomsrechten proactief uit te oefenen met gebruikmaking van alle rechtsmiddelen.

6. Gelieve er ook kennis van te nemen dat Franke niet alle aan de Site gekoppelde sites gecontroleerd heeft en niet aansprakelijk is voor de inhoud van pagina’s op andere websites of andere aan de Site gekoppelde websites. Doorklikken naar andere pagina’s op andere websites doet u op eigen risico.

7. Franke kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien en bijwerken. Gelieve er kennis van te nemen dat dergelijke herzieningen ook voor u bindend zijn en u deze pagina dus regelmatig zou moeten bezoeken om de Voorwaarden die op dat moment gelden en voor u bindend zijn na te lezen.