ALGEMENE VOORWAARDEN FRANKE nv

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die rechtstreeks gesloten worden tussen de FRANKE nv (hierna de “Verkoper” genoemd) en de klant/koper (hierna de “Koper”) als alle overeenkomsten die op afstand worden gesloten, meer bepaald via e-commerce/website www.franke.com/be

2. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden en documenten van de Koper. Enkel de uitzonderlijke condities, uitdrukkelijk vermeld in de offerte of gelijkwaardige geschriften, kunnen een afwijking op de algemene voorwaarden voorzien, mits deze uitdrukkelijk worden aanvaard door de Koper en Verkoper. Mondelinge overeenkomsten door een afgevaardigde van de Verkoper aangegaan worden pas bindend en tegenstelbaar mits deze schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 2: Het voorwerp en aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De kenmerkende bestanddelen staan vermeld in de offerte of op de website.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief btw;

• de eventuele kosten van verzending;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel termijn van de geldigheid van de prijs;

3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 3: De Bestelling - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte.

2. Een overeenkomst inzake een bestelling “online” komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door de Verkoper van de bestelling geplaatst door de Koper.

Artikel 4: Levering – leveringstermijnen

1. De leveringstermijn van de bestelde producten wordt aangegeven per product. Indien geen specifieke termijn wordt vermeld geldt de indicatieve levertermijn op de orderbevestiging. De aangegeven leveringstermijnen zijn adviestermijnen en worden gerespecteerd in de mate van het mogelijke. In geen geval kan vertraging aanleiding geven tot het bekomen van een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.

2. Zolang de Koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft nageleefd blijven deze eigendom van de Verkoper. Deze bepaling belet de overdracht van alle risico’s niet, deze blijven ten laste van de Koper. De betaalde voorschotten blijven de Verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

3. De leveringsdatum zal niet tegenwerpbaar zijn aan de Verkoper ingeval enige verbintenis door de Koper niet wordt uitgevoerd of in geval van overmacht.

4. Als plaats van de levering geldt het standaard overeengekomen leveringsadres. factuur. De Koper verbindt zich ertoe de Verkoper in te lichten over de eventuele moeilijkheden die zouden kunnen worden ondervonden om toegang te krijgen tot de werf en de beperkingen die in acht dienen te worden genomen voor de levering en plaatsing van de bestellingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht online-aankoop

1. Deze bepalingen gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

Bij de aankoop van één of meer producten heeft de Koper de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 kalenderdagen en zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering van het bestelde product.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Koper, de Verkoper via het modelformulier herroeping of via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen en dit voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

3. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient de Koper de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing aan de Verkoper heeft meegedeeld, terug te zenden of te overhandigen aan de Verkoper. De producten mogen slechts worden teruggezonden mits deze ongebruikt en onbeschadigd zijn en vrij zijn van gebruikssporen, krassen en beschadigingen.

De Koper zal enkel aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van producten die het gevolg zijn van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.

4. Artikelen dienen in hun oorspronkelijke verpakking teruggezonden te worden, begeleid van een volledig ingevulde retourbon. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Koper. Het terugzendadres betreft: 9400 NINOVE, Ring Oost 10.

5. Na ontvangst van het volgens voormelde bepalingen teruggezonden product(en), betaalt de Verkoper zo spoedig mogelijk het reeds betaalde bedrag (met uitzondering van de kosten van terugzending door de Koper) terug.

6. Het voorziene herroepingsrecht is niet van toepassing op de producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaande studie en het in fabricatie geven na ontvangst van de door de Koper aanvaarde plannen. Alsook wanneer het product zichtbaar gebruikt werd of op andere wijze beschadigd werd.

Artikel 6: De prijs

1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR. De Verkoper vermeldt steeds of de prijzen inclusief BTW (en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen) of exclusief BTW zijn. Prijzen zoals vermeld op de datum van bestelling zijn van toepassing.

2. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 7: Betaling

1. Algemeen aanvaardt de Verkoper volgende betaalmethodes:

• overschrijving op het correcte rekeningnummer

• bij online verkoop aanvaardt de Verkoper Bancontact, kredietkaart en Paypal.

Met uitzondering van de producten op maat geschiedt de betaling contant op de zetel van de Verkoper, ten laatste op het moment van afhaling. Bij de aankoop “online” gebeurt de betaling onmiddellijk na de bevestiging van de bestelling.

2. Bij gebreke van een tijdige en integrale betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar.

In dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 8% met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 EUR.

3. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar.

Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichting van de Koper worden opgeschort.

4. Wanneer het product op maat van de Koper moet worden gemaakt, m.n. elke bestelling betreffende speciale uitvoeringen volgens goedgekeurde plannen, zal de fabricatie pas worden opgestart na betaling van een voorschot van 25% van de totale prijs door de Koper. De totale prijs dient door de Koper betaald te worden bij afhaling of levering van het product.

5. Elk protest van de factuur dient door de Koper aan de Verkoper per aangetekend schrijven worden overgemaakt en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 8: Garantie

1. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt vanaf de levering van het product door de Verkoper. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om beroep te kunnen doen op de garantie moet de Koper het originele aankoopbewijs kunnen voorleggen. Onze garantievoorwaarden dekken enkel het desbetreffende FRANKE nv product en zijn niet van toepassing op eventuele kosten gepaard gaande met de plaatsing ervan.

2. Voor producten die online werden aangekocht dient de Koper vooraf contact op te nemen met de Verkoper waarna de Koper op zijn kosten het product dient terug te bezorgen aan de Verkoper.

3. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van opzet en nalatigheid, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

4. Specifieke garantietermijnen:

• Inox spoeltafel: 10 jaar.

• Fragranit, Fraceram en Tectonite spoeltafels: 5 jaar.

• Kranen en zeepverdelers: 5 jaar.

Voor de kranen: 2 jaar full service garantie. (verplaatsing, uurloon en wisselstukken)

• Dampkappen: 5 jaar.

• Op de spoeltafel toebehoren en aansluitstukken: 2 jaar.

• Afvalsorteersystemen en alle FRANKE nv accessoires: 2 jaar.

5. De waarborg welke de Verkoper toestaat is deze gegeven door de fabrikant en/of invoerder voor het land, op voorwaarde dat het product door de Verkoper geleverd werd en dat de termijnen op basis van een onbetwistbaar aankoopbewijs nog niet verstreken zijn. De waarborg omvat het gratis vervangen van onderdelen, welke door de Verkoper als gebrekkig aanvaard werden. De waarborg houdt onder geen enkel beding de mogelijkheid in voor de Koper, welke vergoeding dan ook te eisen, en geeft geen enkele mogelijkheid tot niet-betaling van de vervaldag der facturen.

Artikel 9: Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, niet-conformiteit of onvolledigheid van de geleverde producten moeten binnen een korte termijn, rekening houdende met de termijnen voorzien in onderhavige algemene voorwaarden, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingsduur vergt, wordt door de Verkoper binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

2. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

Artikel 11: Privacy

1. De Verkoper respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, alsook de Europese richtlijn GDPR die van kracht is sinds 25 mei 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

• de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

• het verwerken van de bestelling

2. De Koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Verkoper behandelt de gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De koper is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de Verkoper gecodeerd opgeslagen.

Artikel 12: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

2. De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten allen tijde gewijzigd worden.

3. De Koper verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.